Hramadstva22

«Pamiežniki byli niaŭmolnyja — nam daviałosia viartacca». Ź jakimi składanaściami sutykajucca biełarusy, jedučy za miažu ź vizaj PBH

U ludziej z pracoŭnaj vizaj abo vizaj PBH pamiežniki i raniej mahli pravieryć dakumienty, jakija paćviardžajuć metu pajezdki. Ale takija pravierki na polskaj miažy stali prykmietna bolš strohimi adrazu paśla admieny prahramy Poland. Business Harbour. Voś što raskazali telehram-kanału DzikPic biełarusy, jakija jechali praź miažu z takoj vizaj u lutym-sakaviku.

Prahramu PBH zapuścili ŭ 2020 hodzie, kab pryciahnuć u Polšču śpiecyjalistaŭ i technałahičnyja kampanii z postsavieckich krain, pierš za ŭsio Biełarusi. Jana ŭklučała vydaču nacyjanalnaj vizy D23, jurydyčnuju padtrymku pry pierajeździe, dapamohu ŭ kantaktach z orhanami samakiravańnia, SEZ, inviestarami, a taksama hranty.

Z 26 studzienia hetaha hoda Polšča zakryła prahramu. MZS krainy zajaviŭ, što jana nie apraŭdała nadziej; raniej uźnikali sumnievy ŭ metavym vykarystańni viz.

«Kali zajazdžała ŭ Biełaruś, ničoha nie pytalisia ni palaki, ni biełarusy. Pry ŭjeździe ŭ Polšču polskija paprasili vypisku z CEIDG i kantrakt z kampanijaj. Potym skazali adyści ŭbok i pačakać, pakul dakumienty pravierać. U vyniku niešta tam u kampjutary praviarali (mabyć, dziejnaje / niadziejnaje IP) i prapuścili».

***

«U śniežni my atrymali vizu PBH pa śpisach PAIN (padavali dakumienty hrupaj na rełakacyju adździeła), u takim vypadku nie praduhledžanaja rekamiendacyja abo zaprašeńnie na pracu. Pierajezd zapłanavali na viasnu. Ale naš pracadaŭca nabraŭ štat i ŭ jaho adpała nieabchodnaść zaklučać z nami kantrakt. Tamu my vyrašyli adkryć IP i pracavać z kontrahientam z ZŠA.

U pačatku sakavika my adpravilisia na miažu z Polščaj. Praz 7 hadzin čakańnia na miažy palaki paprasili dakumienty, a ŭ nas akramia vizy ničoha nie było. My doŭha sprabavali rastłumačyć, što dla hetaha typu vizy damova nie praduhledžanaja. Jany byli niaŭmolnyja — nam daviałosia viartacca.

My viarnulisia ŭ Brest i znajšli kantakt biznes-inkubatara Badztu PSA. Litaralna za adzin pracoŭny dzień nam padrychtavali pahadnieńnie ab namierach adkryć i absłuhoŭvać IP, vysłali kantrakt. Na nastupny dzień my znoŭ pajechali na druhi kruh. Zahadzia papiaredzili dyrektara ab prachodžańni miažy, kab jon byŭ na suviazi navat nočču.

Hetym razam u nas pravieryli dakumienty, patelefanavali pa numary z damovy i paśla 15-chvilinnaj razmovy ŭsio ž prapuścili. Ja polskuju movu nie asabliva razumieju, ale, zdajecca, udakładniali, kali my źviarnulisia, jakuju dziejnaść budziem vieści, ź jakoj krainy kontrahient».

***

 «My lotali pa PBH-vizach u adpačynak z Krakava na Bali ŭ kancy sakavika: rabotniki ŭ aeraporcie pieradavali kamuści pa racyi, što my pa vizie PBH. Ale ŭsio prajšło chutka, dakumientaŭ nie prasili.

A voś pa viartańni pryjšłosia trochi paniervavacca: dakumienty pa IP u nas taksama nie pytalisia, prosta niešta vyśviatlali 10 chvilin z pryciahnieńniem načalnika źmieny, prabivali pa bazach — i potym prapuścili. Praŭda, u nas zabrali sadavinu na mytni — 5 manha, 2 drahanfruty, kiło manhuścinaŭ. Bałazie, štraf nie vypisali, tolki pratakoł kanfiskacyi».

***

«Jeździŭ ź vizaj PBH u lutym i sakaviku. Praviarali damovu ab pracy (jana była z saboj na papiery) i zadavali typovyja pytańni: kudy jedziecie, ci žyviacie ŭ Polščy i h. d.».

***

«Pracuju ŭ Polščy jak IP, zahadzia razdrukavała kantrakt, zaświadczenie o wpisie do CEIDG (samaja važnaja papierka), list adnosna taho, kali zabirać kartu i decyziju pa DNŽ. U vyniku spatrebiłasia tolki śviedčańnie IP. Chvilin z 20 niešta hladzieli / ŭdakładniali i ŭ vyniku prapuścili. Pry hetym maju znajomuju ledź nie raźviarnuli praz toje, što jaje dakumienty byli ŭ elektronnym vyhladzie».

***

«Vyjazdžała ź Biełarusi ŭ lutym pa PBH jak žonka ajcišnika i biespracoŭnaja. Polski bok raptam paprasiŭ damovu muža. Heta było niaprosta, uličvajučy jakaść internetu na miažy, ale elektronny im u vyniku padyšoŭ. Da hetaha 4 razy ničoha nie pytalisia».

***

«Pracuju IP. Jak tolki źjavilisia naviny, što ŭładalnikaŭ viz PBH praviarajuć, ja razdrukavaŭ damovu ź firmaj, apošniuju fakturu, paćviardžeńni prychodu apłaty pa faktury i apłaty padatkaŭ. Pani na miažy, pabačyŭšy vizu, skazała padrychtavać dadatkovyja dakumienty (ale jaje cikaviła tolki damova). Potym unosiła ŭ kampjutar z damovy maje danyja i danyja firmy, kamuści telefanavała. U vyniku pytańniaŭ bolš nie ŭźnikła, i mianie prapuścili.

Sa mnoj jechaŭ kaleha ŭ hości da siabroŭ pa nie polskaj turystyčnaj vizie — jamu zadali tolki standartnyja pytańni i prapuścili biez prablem».

***

«Palaki nie chacieli prapuskać z fota kantraktu — patrabavali mienavita razdrukavany kantrakt. Ale ŭ vyniku prapuścili tak».

***

«Dvojčy ź lutaha praź miažu jeździŭ: pieršy raz u pačatku lutaha, jašče navat nie było naviny, što praviarajuć. Byŭ šakavany, ale skazaŭ NIP — i hetaha chapiła. Druhi raz chapiła vypiski z CEIDG. Abodva razy niešta ŭ siabie praviarali davoli doŭha».

***

«Vyjazdžali siamjoj pa PBH u pačatku sakavika praź Litvu ŭ Polšču. Uziali z saboj pracoŭny kantrakt, ale dakumienty ŭ nas navat nie praviarali».

***

«Jechała z dvuma pašpartami (novy i praterminavany ź vizaj PBH). Palaki staranna praviarali damovu na pracu, pierapisvali kudyści źviestki (ja ničoha nie padpisvała). Potym paklikali načalstva pahladzieć na maju damovu i praz chvilin 40 prapuścili».

***

«Ja jechaŭ ź vizaj PBH, meldunkam, pieselem i damovaj ab pracy. Maja žonka nie pracuje — pamiežniki telefanavali kamuści i pytalisia, ci moža jana tak ujechać. Dla IP, jakija jechali, było dastatkova vypiski z CEIDG (navat elektronnaj). Było šmat tych, chto nijakich dakumientaŭ nie ŭziaŭ, i potym pačynaŭ spampoŭvać vypiski ź dziaržsajtaŭ prosta kala akienca pamiežnika».

Kamientary2

  • Biada
    28.03.2024
    Vajnu rychtujuć złačyncy i zabojcy dva pucin i łukašenka, skora ničoha budzie niemahčyma, tolki zastaniecca zbroja
  • Andriej Kurbskic
    31.03.2024
    Zaraz užo nie maju sił jechać u Biełaruś i sprava v tomu,što mnie patrebna było prajechać jašče i pa Biełarusi .

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku13

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku

Usie naviny →
Usie naviny

Biaźvizam u Biełaruś pieršym skarystaŭsia hramadzianin Hiermanii9

Zianon Paźniak vydaŭ čarhovuju knihu19

U čornych busłoŭ u Biełarusi stała vyvodzicca bolš ptušaniat. U čym pryčyna?

Stryžak raskazaŭ, jak zmoh tak pachudzieć8

Padrabiaznaści teraktu Kryhiera pad Aziaryščam — razburanyja špały i nivodnaha paranienaha10

Ryka Kryhier nie staŭ abskardžvać śmiarotny prysud — jon ustupiŭ u siłu2

Zavočna buduć sudzić Antona Matolku — jamu zakidajuć 17 artykułaŭ, u tym liku zdradu dziaržavie8

Źjaviłasia jašče niekalki FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Polski turyst pryjechaŭ u Biełaruś i raschvaliŭ jaje na ŭsie łady. Jon akazaŭsia nieanacystam14

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku13

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku

Hałoŭnaje
Usie naviny →