Hramadstva22

«Pamiežniki byli niaŭmolnyja — nam daviałosia viartacca». Ź jakimi składanaściami sutykajucca biełarusy, jedučy za miažu ź vizaj PBH

U ludziej z pracoŭnaj vizaj abo vizaj PBH pamiežniki i raniej mahli pravieryć dakumienty, jakija paćviardžajuć metu pajezdki. Ale takija pravierki na polskaj miažy stali prykmietna bolš strohimi adrazu paśla admieny prahramy Poland. Business Harbour. Voś što raskazali telehram-kanału DzikPic biełarusy, jakija jechali praź miažu z takoj vizaj u lutym-sakaviku.

Prahramu PBH zapuścili ŭ 2020 hodzie, kab pryciahnuć u Polšču śpiecyjalistaŭ i technałahičnyja kampanii z postsavieckich krain, pierš za ŭsio Biełarusi. Jana ŭklučała vydaču nacyjanalnaj vizy D23, jurydyčnuju padtrymku pry pierajeździe, dapamohu ŭ kantaktach z orhanami samakiravańnia, SEZ, inviestarami, a taksama hranty.

Z 26 studzienia hetaha hoda Polšča zakryła prahramu. MZS krainy zajaviŭ, što jana nie apraŭdała nadziej; raniej uźnikali sumnievy ŭ metavym vykarystańni viz.

«Kali zajazdžała ŭ Biełaruś, ničoha nie pytalisia ni palaki, ni biełarusy. Pry ŭjeździe ŭ Polšču polskija paprasili vypisku z CEIDG i kantrakt z kampanijaj. Potym skazali adyści ŭbok i pačakać, pakul dakumienty pravierać. U vyniku niešta tam u kampjutary praviarali (mabyć, dziejnaje / niadziejnaje IP) i prapuścili».

***

«U śniežni my atrymali vizu PBH pa śpisach PAIN (padavali dakumienty hrupaj na rełakacyju adździeła), u takim vypadku nie praduhledžanaja rekamiendacyja abo zaprašeńnie na pracu. Pierajezd zapłanavali na viasnu. Ale naš pracadaŭca nabraŭ štat i ŭ jaho adpała nieabchodnaść zaklučać z nami kantrakt. Tamu my vyrašyli adkryć IP i pracavać z kontrahientam z ZŠA.

U pačatku sakavika my adpravilisia na miažu z Polščaj. Praz 7 hadzin čakańnia na miažy palaki paprasili dakumienty, a ŭ nas akramia vizy ničoha nie było. My doŭha sprabavali rastłumačyć, što dla hetaha typu vizy damova nie praduhledžanaja. Jany byli niaŭmolnyja — nam daviałosia viartacca.

My viarnulisia ŭ Brest i znajšli kantakt biznes-inkubatara Badztu PSA. Litaralna za adzin pracoŭny dzień nam padrychtavali pahadnieńnie ab namierach adkryć i absłuhoŭvać IP, vysłali kantrakt. Na nastupny dzień my znoŭ pajechali na druhi kruh. Zahadzia papiaredzili dyrektara ab prachodžańni miažy, kab jon byŭ na suviazi navat nočču.

Hetym razam u nas pravieryli dakumienty, patelefanavali pa numary z damovy i paśla 15-chvilinnaj razmovy ŭsio ž prapuścili. Ja polskuju movu nie asabliva razumieju, ale, zdajecca, udakładniali, kali my źviarnulisia, jakuju dziejnaść budziem vieści, ź jakoj krainy kontrahient».

***

 «My lotali pa PBH-vizach u adpačynak z Krakava na Bali ŭ kancy sakavika: rabotniki ŭ aeraporcie pieradavali kamuści pa racyi, što my pa vizie PBH. Ale ŭsio prajšło chutka, dakumientaŭ nie prasili.

A voś pa viartańni pryjšłosia trochi paniervavacca: dakumienty pa IP u nas taksama nie pytalisia, prosta niešta vyśviatlali 10 chvilin z pryciahnieńniem načalnika źmieny, prabivali pa bazach — i potym prapuścili. Praŭda, u nas zabrali sadavinu na mytni — 5 manha, 2 drahanfruty, kiło manhuścinaŭ. Bałazie, štraf nie vypisali, tolki pratakoł kanfiskacyi».

***

«Jeździŭ ź vizaj PBH u lutym i sakaviku. Praviarali damovu ab pracy (jana była z saboj na papiery) i zadavali typovyja pytańni: kudy jedziecie, ci žyviacie ŭ Polščy i h. d.».

***

«Pracuju ŭ Polščy jak IP, zahadzia razdrukavała kantrakt, zaświadczenie o wpisie do CEIDG (samaja važnaja papierka), list adnosna taho, kali zabirać kartu i decyziju pa DNŽ. U vyniku spatrebiłasia tolki śviedčańnie IP. Chvilin z 20 niešta hladzieli / ŭdakładniali i ŭ vyniku prapuścili. Pry hetym maju znajomuju ledź nie raźviarnuli praz toje, što jaje dakumienty byli ŭ elektronnym vyhladzie».

***

«Vyjazdžała ź Biełarusi ŭ lutym pa PBH jak žonka ajcišnika i biespracoŭnaja. Polski bok raptam paprasiŭ damovu muža. Heta było niaprosta, uličvajučy jakaść internetu na miažy, ale elektronny im u vyniku padyšoŭ. Da hetaha 4 razy ničoha nie pytalisia».

***

«Pracuju IP. Jak tolki źjavilisia naviny, što ŭładalnikaŭ viz PBH praviarajuć, ja razdrukavaŭ damovu ź firmaj, apošniuju fakturu, paćviardžeńni prychodu apłaty pa faktury i apłaty padatkaŭ. Pani na miažy, pabačyŭšy vizu, skazała padrychtavać dadatkovyja dakumienty (ale jaje cikaviła tolki damova). Potym unosiła ŭ kampjutar z damovy maje danyja i danyja firmy, kamuści telefanavała. U vyniku pytańniaŭ bolš nie ŭźnikła, i mianie prapuścili.

Sa mnoj jechaŭ kaleha ŭ hości da siabroŭ pa nie polskaj turystyčnaj vizie — jamu zadali tolki standartnyja pytańni i prapuścili biez prablem».

***

«Palaki nie chacieli prapuskać z fota kantraktu — patrabavali mienavita razdrukavany kantrakt. Ale ŭ vyniku prapuścili tak».

***

«Dvojčy ź lutaha praź miažu jeździŭ: pieršy raz u pačatku lutaha, jašče navat nie było naviny, što praviarajuć. Byŭ šakavany, ale skazaŭ NIP — i hetaha chapiła. Druhi raz chapiła vypiski z CEIDG. Abodva razy niešta ŭ siabie praviarali davoli doŭha».

***

«Vyjazdžali siamjoj pa PBH u pačatku sakavika praź Litvu ŭ Polšču. Uziali z saboj pracoŭny kantrakt, ale dakumienty ŭ nas navat nie praviarali».

***

«Jechała z dvuma pašpartami (novy i praterminavany ź vizaj PBH). Palaki staranna praviarali damovu na pracu, pierapisvali kudyści źviestki (ja ničoha nie padpisvała). Potym paklikali načalstva pahladzieć na maju damovu i praz chvilin 40 prapuścili».

***

«Ja jechaŭ ź vizaj PBH, meldunkam, pieselem i damovaj ab pracy. Maja žonka nie pracuje — pamiežniki telefanavali kamuści i pytalisia, ci moža jana tak ujechać. Dla IP, jakija jechali, było dastatkova vypiski z CEIDG (navat elektronnaj). Było šmat tych, chto nijakich dakumientaŭ nie ŭziaŭ, i potym pačynaŭ spampoŭvać vypiski ź dziaržsajtaŭ prosta kala akienca pamiežnika».

Kamientary2

  • Biada
    28.03.2024
    Vajnu rychtujuć złačyncy i zabojcy dva pucin i łukašenka, skora ničoha budzie niemahčyma, tolki zastaniecca zbroja
  • Andriej Kurbskic
    31.03.2024
    Zaraz užo nie maju sił jechać u Biełaruś i sprava v tomu,što mnie patrebna było prajechać jašče i pa Biełarusi .

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie20

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

Łukašenka zahadaŭ adpraŭlać na likvidacyju nastupstvaŭ urahanu palitźniavolenych18

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →