Hramadstva1616

Jak Śviata-Jelisaviecinski žanočy manastyr pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdny biznes-chołdynh

Apošnim časam Śviata-Jelisaviecinski žanočy manastyr pryciahvaje ŭvahu biełarusaŭ svajoj nieadnaznačnaj dziejnaściu. Jaho kiraŭnik Andrej Lemiašonak padtrymaŭ masavyja represii suprać hramadzianskaj supolnaści ŭ 2020 hodzie, a z pačatkam napadu Rasii na Ukrainu manastyr zaniaŭsia adpraŭkaj dapamohi rasijskim sałdatam. Pavodle jakich zakonaŭ žyvie hetaja dziaržava ŭ dziaržavie, čyje intaresy absłuhoŭvaje, dziakujučy kamu zarablaje na šerych schiemach miljony dołaraŭ i jak u hetuju karcinu ŭpisanyja simpatyi i atačeńnie siamji Łukašenki, raskazvaje «Biuro». 

Andrej Lemiašonak (u centry) i manaški SIEM. Krynica: obitel-minsk.ru

Da raspadu SSSR pravasłaŭnaja carkva siem dziasiatkaŭ hadoŭ znachodziłasia pad pryhniotam ateizmu i žorstkich represij z boku pravadyroŭ. Abvieščanaja ŭ kancy 80-ch Michaiłam Harbačovym palityka hałosnaści i «pierabudovy» pakłała pačatak adradžeńniu relihijnaha žyćcia — carkva pačynaje aktyŭna ŭzajemadziejničać ź dziaržaŭnymi instytutami i adnaŭlać dyjałoh z hramadstvam. U čas, kali na ruinach staroj cyvilizacyi ŭtvarałasia novaja niezaležnaja respublika, mnohija byłyja savieckija hramadzianie źviedvali vostry duchoŭny hoład i ciahnulisia da Boha.

Manaški sa skarbonkami ŭ pierachodzie mietro. Krynica: obitel-minsk.ru

Siarod ich była i Darja Alchovik. U pačatku 90-ch jana rabiła pieršyja kroki na svaim duchoŭnym šlachu i chacieła prajści kursy katechizacyi. Žančyna źviarnułasia pa dobrasłavieńnie da ajca Andreja Lemiašonka, na što duchoŭnik joj adkazaŭ:

«Kali chočacie papracavać, biarycie skarbonku i idzicie stajać na Červieński rynak. Voś i ŭsie vašyja katechizatary».

Jak pakazała rasśledavańnie, hety nakaz laža ŭ asnovu kancepcyi manastyra — chram Božy nie tolki miesca siły. Heta jašče i krynica šmatmiljonnych dachodaŭ. 

Padajcie, Boham prašu

Z momantu zasnavańnia manastyra prajšło amal 25 hadoŭ, i za hety čas struktura Śviata-Jelisaviecinskaha žanočaha manastyra (SIEM) razrasłasia da 12 chramaŭ, 70 carkoŭnych łavak u Minsku, bolš jak 10 majsterniaŭ. U viedańni śviatoha prystanku niadzielnaja škoła, patranažnaja słužba, žanočy i mužčynski padvorki, pałomnicki centr, hurtki i studyi, pravasłaŭny dziciača-junacki ruch «Arlaniaty», duchoŭna-aśvietny centr «Kaŭčeh». Akramia taho, SIEM vałodaje siamiu asobna vydzielenymi jurydyčnymi asobami ŭ Biełarusi i Rasii, jakija viaduć kamiercyjnuju dziejnaść, i kantraluje ich. Jašče adna źviazanaja z manastyrom arhanizacyja — Siastryctva ŭ honar śviatoj Jelisaviety, va ŭłasnaści jakoha bolš za 300 hiektaraŭ ziamli.

U hetym pravasłaŭnym chołdynhu pracuje kala 1600 supracoŭnikaŭ. Pavodle słoŭ troch nie źviazanych adna z adnoj krynic, dla paźbiahańnia vypłaty padatkaŭ za svaich supracoŭnikaŭ SIEM viadzie dvajnuju buchhałteryju.

Pracoŭnyja adnosiny ŭ relihijnych arhanizacyjach rehulujucca zakanadaŭstvam RB ab pracy. Pracoŭnaja damova składajecca z kožnym najomnym rabotnikam. Śviatary ŭ lik najomnych rabotnikaŭ nie ŭvachodziać. Tym nie mienš ich słužeńnie zaličvajecca ŭ pracoŭny staž, śviatary majuć na ahulnych padstavach prava na dziaržaŭnaje piensijnaje i sacyjalnaje zabieśpiačeńnie i miedyčnuju dapamohu. Relihijnyja arhanizacyi pavinny rabić adličeńni ŭ Fond sacyjalnaj abarony nasielnictva z zarpłaty svaich rabotnikaŭ u pamiery 35% ad dachodu. Akramia taho, vypłačvajecca padachodny padatak u pamiery 13%.

Adrazu niekalki byłych rabotnikaŭ minskaha manastyra paviedamili «Biuro», što relihijnaja arhanizacyja naŭmysna zanižaje padatkovuju nahruzku. Zarabotnaja płata najomnaha supracoŭnika SIEM umoŭna padzialajecca na dźvie častki: 15% i 85%. 15% — «biełaja» zarpłata. Jana aficyjna naličajecca supracoŭniku paśla vyliku ź jaje adličeńniaŭ u dziaržbiudžet.

«Hrošy byli dobryja, ale aficyjna padatkam bolšaja častka nie abkładałasia. Ja vielmi doŭha pracavaŭ u hetaj struktury, ale sabie na piensiju nie zarabiŭ ničoha», — raspaviała adna z krynic.

Niachitryja raźliki padkazvajuć, što kali kožny supracoŭnik manastyra ŭ 2023 hodzie atrymlivaŭ minimalnuju zarabotnuju płatu, to štomiesiačnyja raschody manastyra na akłady rabotnikaŭ — heta biez małoha 300 tysiač dołaraŭ abo krychu bolš za 3,5 młn dołaraŭ za hod. U 2024 hodzie znoŭ ža, zychodziačy z ustanoŭlenaj Savietam ministraŭ «minimałki», SIEM moža patracić na zarpłaty krychu bolš za 310 tysiač dołaraŭ za miesiac abo amal 3 młn 760 tysiač za hod adpaviedna. Ale na praktycy ŭzrovień raschodaŭ na supracoŭnikaŭ u manastyra ŭ razy vyšejšy, tolki jany ličać za lepšaje ŭtojvać heta ad biełaruskich dziaržaŭnych orhanaŭ. 

Bolšaja častka zarpłaty, jakuju SIEM nie pakazvaje padatkovaj, — heta «čornaja» zarpłata. Pavodle infarmacyi našaj krynicy, afarmlajecca hetaja suma pa dakumientach jak «dabračynnaje achviaravańnie za carkoŭny posłuch». 

U razmovie z «Biuro» Andrej Lemiašonak admaŭlaŭ zarpłaty ŭ kanviertach:

«Nie, my nie płacim [zarpłatu ŭ kanviertach]. My płacim aficyjnuju, a kali niejkaja pierapracoŭka abo kali čałaviek zrabiŭ štości lepš — my jamu dapłačvajem».

Andrej Lemiašonak. Krynica: obitel-minsk.ru

I voś u hetym miescy my traplajem u cudoŭny kruhavarot achviaravańniaŭ Śviata-Jelisaviecinskaha manastyra na praktycy.

Achviaravańni źjaŭlajucca asnoŭnaj krynicaj dachodu i ŭłasnaściu relihijnaj arhanizacyi. Zrabić achviaravańnie moža jak fizičnaja, tak i jurydyčnaja asoba — hetyja hrošy nie abkładajucca padatkam na prybytak. Adnak zakon vyznačaje, što kali čałaviek achviaruje arhanizacyi hrošy, to jon nie pavinien atrymlivać tavar abo pasłuhu naŭzamien.

Voś ža, jak stała nam viadoma, SIEM niedapłačvaje ŭ biudžet za svaich supracoŭnikaŭ, ale heta nie adzinaja ekanomija manastyra. Kab paźbiehnuć padatkaŭ na prybytak, śviaty prystanak maskiruje dachody pad achviaravańni. Razhledzim niekalki prykładaŭ. 

U červieni 2023 hoda SIEM arhanizavaŭ pry svaim centry «Kaŭčeh» letni łahier dla padletkaŭ. Kab zapisać dzicia, baćkam treba było ŭnieści «rekamiendavanaje achviaravańnie» ŭ nastupnych pamierach: 5 dzion/10 dzion — 250/450 rubloŭ. Pry, tak by mović, rańnim braniravańni prapanoŭvajuć śpiecyjalnyja ŭmovy «achviaravańniaŭ»: 5 dzion/10 dzion — 210/410 rubloŭ.

U listapadzie 2023 hoda «Kaŭčeh» zaprašaŭ uziać udzieł u majstar-kłasie mastaka-akvarelista. «Achviaravańnie» za ŭdzieł u majstar-kłasie: dzicia — 5 rubloŭ, darosły — 10 rubloŭ. Farby i papieru daje mastak, ale, kali vy voźmiecie svaje materyjały, suma «achviaravańnia» budzie nižejšaj.

«Vy možacie hetuju apłatu, imknučysia ŭchilicca ad padatkaŭ, nazyvać, jak chočacie — choć achviaravańniem, choć viartańniem pazyki, choć čym zaŭhodna. Tut važny składnik: kali vam zrabili ŭsio darmova i paśla hetaha vy kolki pažadali, stolki i dali [hrošaj] — nie peŭnuju niejkuju sumu, a lubuju, jakaja vam pryjšła ŭ hałavu, — to heta, najchutčej, achviaravańnie. Kali vam nie hatovyja zrabić pasłuhu datul, pakul vy nie pakažacie niejki kvitok [pra apłatu], to, viadoma, heta nie achviaravańnie, a zvyčajnaja typovaja kamiercyja», — patłumačyŭ «Biuro» kiraŭnik prajekta «Košt urada», ekanamist Uładzimir Kavałkin.

Pa sutnaści, SIEM zajmajecca padmienaj paniaćciaŭ. Słova «košt» abo «apłata» jany mianiajuć na «achviaravańnie», i tady hrošy afarmlajucca nie jak prybytak ad akazańnia pasłuh i kamiercyjnaj dziejnaści, ź jakoj abaviazanyja zapłacić padatak na prybytak, a jak achviaravańni, jakija padatkam nie abkładajucca.

«Chutčej za ŭsio, heta robicca pa ŭzhadnieńni z uładami, jakija zapluščvajuć vočy, što pad šyldaj carkvy idzie biznes paŭnavartasny, jaki ničym nie adroźnivajecca ad luboha inšaha biznesu. Absalutna typovaja schiema dla RPC», — ličyć Uładzimir Kavałkin.

Hetaja ž schiema pracuje i ŭ handlovych punktach manastyra. Našyja krynicy paviedamili «Biuro», što ŭ miescach realizacyi pradukcyi SIEM (jak rehularnyja handlovyja abjekty, tak i kirmašy) niama kasavych aparataŭ — pieravažna kupla prachodzić jak «achviaravańnie».

«Usio, što datyčyć aficyjnych dakumientaŭ, prybytku, vypłaty padatkaŭ, to jany imknucca ŭsio rabić pa minimumie. Bolšaja častka — heta čornaja hatoŭka, ale, viadoma, jany płaciać padatki tam, dzie heta nieabchodna. Pryncyp viadzieńnia ŭsiaho biznesu manastyra — mieniej aficyjnaha. Čym mieniej — tym lepiej. Z punktu hledžańnia finansaŭ jany zaŭsiody buduć rabić tak, kab zastacca ŭ vyjhryšy. I jany buduć rabić tak nie kirujučysia zakanadaŭstvam, a jak im zručna», — ličyć krynica z manastyra.

Pad vyhladam klijentaŭ žurnalisty praviali «kantrolnuju zakupku» i vyśvietlili, što ŭ niekalkich abjektach u radyusie manastyra pa vuł. Vyhockaha sapraŭdy niama ni terminałaŭ, ni kasavych aparataŭ. Im prapanavali raźličycca najaŭnymi ŭ kramach «Manastyrski sad», «Eła» i «Kryžy i pomniki», a taksama ŭ haścinicy manastyra «Dom pałomnikaŭ». 

U kramach «Eła» i «Manastyrski sad» paćvierdzili, što ŭ ich adsutničaje terminał — apłacić možna tolki najaŭnymi. Akramia taho, «Manastyrski sad» prapanavaŭ našamu pakupniku raźličycca za tavar praz ARIP. Apłatu na jaho prosiać rabić z teham «Achviaravańnie». 

U kramie «Kryžy i pomniki» tajnamu pakupniku «Biuro» raźličycca za nadmahille z hranitu rekamiendavali najaŭnymi albo achviaravać hetuju sumu manastyru, ale, pavodle słoŭ pradaŭca, «heta doŭhaja pieśnia i zrabić heta davoli ciažka». Lepiej addać kešam abo zrabić pieravod jamu na kartu. 

Žurnalisty taksama zrabili sprobu zabraniavać numar u manastyrskaj haścinicy. Žančyna na recepcyi patłumačyła, što terminała ŭ hateli niama:

«Vy dajacie hrošy paśla pryjezdu najaŭnymi ŭ biełaruskich [rublach]. Aficyjna my vam ček nie dadzim. My možam tolki dać rachunak [fakturu], što vy achviaravali na manastyr — jak achviara».

Na pytańnie, z čym źviazanaja takaja palityka haścinicy, atrymali adkaz: «Nu, u nas tak — jak achviaravańnie na manastyr idzie». 

«Biuro» dadatkova praanalizavała vodhuki karystalnikaŭ u «Jandeks.karty» i Google Maps. Naviedvalniki handlovych abjektaŭ manastyra nie raz skardzilisia na adsutnaść terminałaŭ i čekaŭ.

Naprykład, u 2022 hodzie hościa hatela pakinuła hnieŭny kamientar nastupnaha źmiestu: «Pracuje niekampietentny administratar, jaki nie viedaje cenavy dyjapazon pakojaŭ. Pa telefonie kažuć adno, na spravie inšaje. Kali čałaviek nie miascovy i ŭ jaho biełaruskich rubloŭ roŭna stolki, kolki skazaŭ źniać administratar pry braniavańni pa telefonie?»

Roŭna praz hod inšaja hościa taksama adznačyła tolki najaŭny raźlik u haścinicy.

Takim čynam, raźliki z pakupnikami ŭ handlovych punktach manastyra robiacca pieravažna za najaŭnyja hrošy, prasačyć abjom jakich možna tolki pry pasilnym udziele dziaržaŭnych orhanaŭ — była b achvota, ličyć kiraŭnik prajekta «Košt urada», ekanamist Uładzimir Kavałkin:

«U ich [pravaachoŭnych orhanaŭ] jość svaja mietadałohija: jany vyličvajuć uron, raźličvajuć niedavypłačanyja padatki, zychodziačy z razychodžańniaŭ u buchhałteryi i tavarna-materyjalnych kaštoŭnaściach, jakija jany nazirajuć. Pakolki heta ŭ ich [pravaachoŭnych orhanach] napracavana ŭ dačynieńni da biznesu, a ŭ dadzienym vypadku my majem spravu z tym ža samym biznesam, niama nijakaj prablemy ŭsio heta ŭžyć u dačynieńni da inšych udzielnikaŭ rynku».

U razmovie z «Biuro» protaijerej Andrej Lemiašonak adsutnaść terminałaŭ u handlovych abjektach manastyra nie admaŭlaŭ:

«Heta my takija, razumiejecie, vielmi niasprytnyja. I nam, kaniečnie, lepiej by varušycca i prapanoŭvać mahčymaść apłaty tak, jak sučasny pracuje handal. I šmat nam treba vypraŭlać u hetym kirunku». 

Kadziła krucicca…

A ciapier uvažliva pahladzim na finansavyja spravazdačy jurydyčnych asob, źviazanych z manastyrom. My naličyli siem takich kampanij. Niekatoryja ź ich spravazdačnaść nie padali, ale na čatyry arhanizacyi my zmahli atrymać dakumienty.

U Rasii SIEM z 2017 hoda vałodaje vydaviectvam «Istočnik».

U 2022 hodzie vyručka kampanii vyrasła amal na 30% — da 240,8 tysiačy dołaraŭ, čysty prybytak pavialičyŭsia amal na 4% — da 17,8 tysiačy dołaraŭ. Za 2021 i 2022 hady kampanija zapłaciła padatkaŭ amal na 24 tysiačy dołaraŭ. Tut usio ŭ paradku.

Inačaj situacyja składvajecca ź biełaruskimi jurasobami SIEM. Naprykład, unitarnaje pradpryjemstva «Imia praviednaha Iaana Ruskaha» — zajmajecca vytvorčaściu kina– i videafilmaŭ.

U 2022 hodzie vyručka arhanizacyi vyrasła na 38% — da 163 tysiač rubloŭ. Ale niahledziačy na prybytak u 116 tysiač rubloŭ, arhanizacyja padatki nie płaciła.

Pasadu dyrektara firmy zajmaje Natalla Łašuk — jana źjaŭlajecca manaškaj Śviata-Jelisaviecinskaha žanočaha manastyra. My nie zmahli da jaje dazvanicca, kab atrymać kamientar.

Słužki manastyra na čale pryvatnaha biznesu — tendencyja SIEM. Naprykład, u manastyra jość svaja pryvatnaja stamatałohija «Manastyrski lekar». Joj kiruje Iryna Hałavačova — prychadžanka manastyra. Dyrektarkaj va ŭnitarnym pradpryjemstvie «Vysokaja hara» ličycca Alena Judzina — jana ž manaška Alaksija. Žančyna sumiaščaje pasadu dyrektarki pryvatnaj firmy z kiraŭnictvam duchoŭna-aśvietnym centram «Kaŭčeh». Pryvatnaje pradpryjemstva «Cuda-młyn», jakoje zajmajecca roźničnym handlem, naležyć niejkaj Ksienii Kazłovaj. Pavodle źviestak «KibierPartyzan», žančyna pracavała buchhałtarkaj u SIEM. Vyśvietlić niejkija finansavyja padrabiaznaści troch hetych pradpryjemstvaŭ u nas nie atrymałasia.

Jość pytańni pa padatkach da jašče adnoj źviazanaj z manastyrom arhanizacyi — sialanskaj (fiermierskaj) haspadarki «Manastyrski padvorak».

Haspadarka zapisanaja nie na manastyr, a na manašku Maryju Huśkovu — jana ž ličycca dyrektarkaj. Manastyrski padvorak vyrablaje kiefir, małako, tvaroh, chleb, kandytarskija vyraby, miakkija syry, masła, śmiatanu. Arhanizacyja maje dva narychtoŭčyja cechi ŭ Minsku pa vulicy Vyhockaha, u ich jość licenzija na vytvorčaść miasnych, rybnych, kandytarskich tavaraŭ. Za «Manastyrskim padvorkam» zamacavanaja kaviarnia «Kaŭčeh» u adnajmiennym duchoŭna-aśvietnym centry na 200 pasadačnych miescaŭ i praduktovaja krama, jakaja taksama nazyvajecca «Manastyrski padvorak». 

U 2022 hodzie padvorak pakazaŭ vyručku ŭ 2,36 miljona rubloŭ i prynios 388 tysiač rubloŭ čystaha prybytku. Tady arhanizacyja zapłaciła 89 tysiač rubloŭ padatku na prybytak, što adpaviadaje standartnaj staŭcy. A voś u 2021 hodzie fiermierskaja haspadarka čamuści padatak na prybytak nie płaciła.

Dyrektarka pradpryjemstva manaška Maryja Huśkova ŭ razmovie z «Biuro» dapuściła, što hetaja akaličnaść źviazanaja sa lhotaj. Adnak ilhotny pieryjad dla «Manastyrskaha padvorka» pavinien byŭ skončycca jašče ŭ 2020-m. Ci praciahvali jaho, ci nie, Huśkova nam nie patłumačyła. 

Na pytańnie «Biuro» da Andreja Lemiašonka, čamu «Manastyrski padvorak» nie zapłaciŭ padatak na prybytak u 2021 hodzie, kiraŭnik SIEM skazaŭ, što heta jašče samoj arhanizacyi treba dapłačvać za ŭsie jaje dobryja spravy. Vierahodna, Andrej Lemiašonak maje na ŭvazie nasielnikaŭ, jakija žyvuć i pracujuć na «Manastyrskim padvorku».

Mužčynski padvorak. Krynica: obitel-minsk.ru

Sama fiermierskaja haspadarka znachodzicca ŭ vioscy Łysaja Hara ŭ Minskaj vobłaści. Ziemli, što raskinulisia pobač, naležać «Pravasłaŭnamu siastryctvu ŭ honar prapadobnapakutnicy vialikaj kniahini Jelisaviety», jakoje protaijerej Lemiašonak zasnavaŭ u 1994 hodzie. Ahulnym likam na siastryctva aformlena 300 ź lišnim hiektaraŭ ziamli. Dla nahladnaści maštabaŭ ahrachołdynha — hetaja płošča roŭnaja 64 staličnym stadyjonam «Dynama». Na hetych ziemlach SIEM zarablaje, ale, pavodle zakona, za hetuju majomaść relihijnaja arhanizacyja nie płacić ni rubla ziamielnych padatkaŭ. 

Mienavita ŭ Łysaj Hary žyvuć ludzi, jakija apynulisia ŭ ciažkaj žyćciovaj situacyi, — tyja, jakija stracili žyllo, vyzvalilisia ź miescaŭ pazbaŭleńnia voli, pakutujuć ad pjanstva ci narkamanii, invalidy. Manastyr zabiaśpiečvaje takich ludziej adzieńniem, charčavańniem, pradmietami asabistaj hihijeny. Tam ža nasielniki mohuć papracavać na karyść manastyra. Žychary padvorka razvodziać bujnuju rahatuju žyviołu, śviniej, aviečak i koz, svojskuju ptušku, vyroščvajuć karaniapłody, adnahadovyja i šmathadovyja travy, dahladajuć jabłyni, hrušy, sadovuju malinu i parečki, pracujuć na pčalniku, u ciaplicach i na budoŭli. Taksama na padvorku adkrytyja majsterni: ikonnaja, kamiennaja, ślasarnaja, stalarnaja, šviejnaja.

Mužčynski padvorak. Krynica: obitel-minsk.ru

«Kali stvaraŭsia hety reabilitacyjny centr, sens byŭ u tym, kab dapamahčy ludziam, jakija vypali z socyumu. Na samaj spravie hetaha nie robicca. Hetyja ludzi nijak nie sacyjalizujucca, nie vylečvajucca ad svaich zaležnaściaŭ tam. Nu, śpiŭsia i śpiŭsia na padvorku. Atrymlivajecca, toje, dla čaho heta ŭsio stvarałasia, — nie pracuje. Heta pracuje tolki z metaj atrymańnia finansaŭ i rekłamy [dla sponsaraŭ], što voś my tut takija cudoŭnyja», — kaža krynica ź SIEM.

Hetaj sacyjalnaj nahruzkaj manastyr vielmi hanarycca i pry lubym zručnym vypadku arhanizoŭvaje na patreby nasielnikaŭ zbory. U tym liku i padčas zamiežnych hastrolaŭ. Niahledziačy na toje što manaški SIEM arhanizoŭvajuć zamiežnyja zbory na reabilitacyju tych, chto maje patrebu, u samoj Biełarusi adsutnaść reabilitacyjnaj prahramy SIEM nie chavaje.

«U nas niama reabilitacyjnych prahram. My bolej spadziajemsia na dapamohu chryścijanskaha žyćcia. U nas nie stolki pracaterapija, kolki spoviedź, pryčaście, hutarki sa śviatarami i siostrami», — raskazała ŭładalnica i kiraŭnica fiermierskaj haspadarki Maryja Huśkova, jakaja adnačasova źjaŭlajecca manaškaj Śviata-Jelisaviecinskaha manastyra.

Pavodle jaje słoŭ, ciapier na mužčynskim padvorku žyvie kala 150 čałaviek. Niekatorych žycharoŭ aficyjna pracaŭładkoŭvajuć, niekatorych — nie. 

SIEM #svaichniekidaje

Jašče adzin sacyjalny nakirunak manastyra — adukacyja. SIEM maje svaju pryvatnuju škołu z pravasłaŭnym uchiłam «Ichvis».

Jana siarod tych niamnohich, chto vystajaŭ paśla masavaj začystki na rynku pryvatnaj siaredniaj adukacyi ŭ Biełarusi. 

U 2022 hodzie vyručka škoły vyrasła na 28% — da 878 tysiač rubloŭ, ale prybytku ŭ arhanizacyi nie było.

Pry nizkaj płacie za navučańnie jana maje vialikija vydatki. Škole dapamahaje manastyr. 

Adnak duchoŭnika Lemiašonka admoŭny bałans škoły nie biantežyć:

«Jana [škoła] nie moža być stratnaj, dzieci nie mohuć być stratnymi. Nam treba dapamahčy dzieciam razabracca, što dobra, a što kiepska. Takimi terminami, jak stratnaja/nie stratnaja, my ŭvohule nie kirujemsia».

Dyrektarka «Ichvis» i pa sumiaščalnictvie manaška SIEM Taćciana Antanovič udakładniła ŭ hutarcy z «Biuro», što škoła realizuje, chutčej, ideałahičnuju funkcyju:

«U nas nie kamiercyjnaja arhanizacyja. Heta idejny prajekt. Dziela dziaciej, dziela budučyni», — raskazała Antanovič.

Z 2023 hoda vučniaŭ «Ichvis» stali załučać niepasredna ŭ spansavańnie rasijska-ŭkrainskaj vajny i prapahandu ruskaha śvietu — u vieraśni 2023 hoda navučency vystupili na fiestyvali «Radaść», u miežach jakoha prajšoŭ dabračynny kancert u dapamohu Danbasu «Svaich nie kidajem».

U lutym 2024 hoda SIEM arhanizavaŭ mierapryjemstva da Dnia abaroncaŭ Ajčyny ŭ ścienach «Kaŭčeha». Manastyr zaklikaŭ dziaciej zapisać muzyčnuju kampazicyju vajenna-patryjatyčnaha źmiestu, pramarkiravać łahatypam #Dzieci-voinam z łacinskaj litaraj Z.

Zaprašeńnie da ŭdziełu ŭ śpieŭnym prajekcie «Dzieci — voinam!». Krynica: instahram-akaŭnt SIEM @obitel_fest

U zakliku vychavancy SIEM vykanali jak uzor kampazicyju nastupnaha źmiestu: «Ja pišu dla taho, kab prosta skazać dziakuj za spakojnaje žyćcio i za mirnaje nieba — Rasija!». Sam kancert «Svaich nie kidajem» 23 lutaha ŭ «Kaŭčehu» prajšoŭ z udziełam vučniaŭ «Ichvis» pad rasijskim trykałoram. Na niekatorych ściahach taksama možna było razhledzieć łacinskuju litaru Z u kałarystycy hieorhijeŭskich stužak.

Kancert «Svaich nie kidajem», prymierkavany da Dnia abaroncaŭ Ajčyny. Krynica: obitel-minsk.ru

Akramia taho, z 18 lutaha pa 18 sakavika ŭ «Kaŭčehu» ŭ miežach akcyi «Dapamoha bratam» arhanizavanyja vystavy: «Vočy niaskoranaha Danbasa» i «Vuhal Danbasa». 

U takim ža duchu vychoŭvajuć i dziaciej ruchu «Arlaniaty», jaki źjaviŭsia ŭ SIEM z dobrasłavieńnia Andreja Lemiašonka. Jak i vučniam «Ichvis», «arlaniatam» taksama pryvivajuć luboŭ da «rasijskaj Radzimy». U kancy krasavika 2023 hoda SIEM zaklikaŭ «arlaniat» padrychtavać da konkursu malunki vajennaha źmiestu — usie pracy pavinny byli potym adpravić na front jak padtrymku ruskim voinam. 

Malavali patryjatyčnyja paštoŭki rasijskim sałdatam «arlaniaty» ŭ studzieni hetaha hoda na zaniatku pa «radzimaviedańni».

Akramia vajenna-patryjatyčnych mierapryjemstvaŭ u škole «Ichvis» i łahiery dla «arlaniat» SIEM pravodzić spartovyja mierapryjemstvy. Kiruje spartova-patryjatyčnym uchiłam čempijon śvietu pa hiravym sporcie Ihar Sihnievič. I dapamahaje jamu ŭ hetym svajak samoha Alaksandra Łukašenki i nabližanyja da jaho ludzi. 

Novy prajekt svajaka Łukašenki

6 studzienia 2024 hoda Ihar Sihnievič apublikavaŭ post: Śviata-Jelisaviecinski manastyr pravioŭ naradu z udziełam baksioraŭ-alimpijcaŭ z dabračynnaha prajekta «Dzieci sportu», chakieistaŭ, aŭtamyjek «BAM 24» i aŭtaraŭ inavacyjnaha piedahahičnaha prajekta kaładziščanskaj škoły № 2. Abmierkavali pytańni supracoŭnictva i prasoŭvańnia moładzi «Ruchu «Arlaniaty». Post supravadžaje fota: na im možna ŭbačyć samoha Ihara Sihnieviča, spartoŭca Vazhiena Safarjanca, duchoŭnika SIEM Andreja Lemiašonka i Uładzimira Kułakova — svajaka Łukašenki.

Narada ŭ SIEM. Krynica: instahram-akaŭnt Ihara Sihnieviča. Źleva naprava (siadziać za stałom): manaška Rebieka (Pierejra) (arhanizatar ruchu «Arlaniaty»), Andrej Lemiašonak (duchoŭnik SIEM), ihumieńnia Śviata-Jelisaviecinskaha manastyra Jeŭfrasińnia (Łapcik), manaška Mścisłava (Haradničuk) (ekanamistka SIEM), Uładzimir Kułakoŭ (muž siastry Hanny Łukašenki). Źleva naprava (stajać): Ihar Sihnievič (za Lemiašonkam), Vazhien Safarjanc (sprava ad Kułakova)

Uładzimir Kułakoŭ — muž Taćciany Kułakovajrodnaj siastry niaviestki Łukašenki Hanny, jakaja źjaŭlajecca žonkaj Dźmitryja Łukašenki. Kułakoŭ vałodaje 33,33% kampanii TAA «Chutkija aŭtamabilnyja myjki». 33,34% kampanii naležać Mikałaju Zarubickamu — staršyniu respublikanskaha hramadskaha abjadnańnia «Patryjoty Biełarusi».

I Zarubicki, i Kułakoŭ majuć dačynieńnie da vyvazu ŭkrainskich dziaciej z akupavanych Rasijaj terytoryj u Biełaruś. 

Kampanija «Chutkija aŭtamabilnyja myjki» vystupaje sponsaram piedahahičnaha prajekta «Ukaranieńnie madeli farmavańnia aktyŭnaj hramadzianskaj pazicyi navučencaŭ i hatoŭnaści da realizacyi značnych dla hramadstva inicyjatyŭ šlacham prymianieńnia technałohij sacyjalnaj tvorčaści i kamandaŭtvareńnia», jaki z 2023 pa 2026 hady realizujecca na bazie 20 navučalnych ustanoŭ pa ŭsioj Biełarusi.

Aŭtary mienavita hetaha prajekta i abmiarkoŭvali ź Lemiašonkam prasoŭvańnie «arlaniat». Prajekt pavinien «umacoŭvać instytut siamji šlacham ažyćciaŭleńnia prajektnaj i daśledčaj dziejnaści ŭ halinie zachoŭvańnia zdaroŭja praz ukaranieńnie technałohij sacyjalnaha partniorstva i kamandaŭtvareńnia pry ŭzajemadziejańni i padtrymcy sacyjalnych struktur RHA «Patryjoty Biełarusi».

Nastaŭniki inavacyjnaha prajekta pravodziać zaniatki ŭ SIEM z «arlaniatami». Krynica: instahram-akaŭnt Ihara Sihnieviča. Źleva naprava (darosłyja): Vazhien Safarjanc, manaška Rebieka (Pierejra), Dźmitryj Lemiašonak (syn Andreja Lemiašonka), Ihar Sihnievič

Druhim sponsaram hetaj prahramy vystupaje kampanija «PP «SihBieł», jana zajmajecca aptovym i roźničnym handlem aŭtamabilnymi šynami, taksama pradaje zapčastki dla sielhastechniki i raschodniki dla aŭto. Bienieficyjar hetaj firmy — Ihar Sihnievič.

 U svaim instahram-akaŭncie jon zaśviaciŭsia ŭ kampanii Julii i Dźmitryja KazakovychDźmitryja BaskavaJaŭhiena Nazareviča i Alaksieja Tałaja.

Krynica: instahram-akaŭnt Ihara Sihnieviča. Źleva naprava: Vazhien Safarjanc, Viktar Łukašenka (syn Alaksandra Łukašenki, staršynia NAK), Ihar Sihnievič
Krynica: instahram-akaŭnt Ihara Sihnieviča. Źleva naprava: Vazhien Safarjanc, Dźmitryj Baskaŭ (hałoŭny trenier chakiejnaj kamandy Alaksandra Łukašenki), Jaŭhien Nazarevič (člen Prezidenckaha spartovaha kłuba, supracoŭnik dabračynnaha fondu Alaksieja Tałaja), Ihar Sihnievič
Ihar Sihnievič (krajni źleva), Mikałaj Zarubicki (vysoki mužčyna pa centry ŭ harnitury), Julija Kazakova (kaardynatarka sacyjalnych prajektaŭ dabračynnaha fondu Alaksieja Tałaja — brunietka ŭ zialonym harnitury)
Źleva naprava: Ihar Sihnievič, Mikałaj Zarubicki, Natalla Ejsmant (pres-sakratarka Alaksandra Łukašenki), Ivan Ejsmant (krajni sprava — muž Natalli Ejsmant, staršynia Nacyjanalnaj dziaržaŭnaj teleradyjokampanii RB)
Sprava naleva: Dźmitryj Kazakoŭ (člen apiakunskaha savieta dabračynnaha fondu Alaksieja Tałaja, namieśnik Mikałaja Zarubickaha ŭ RHA «Patryjoty Biełarusi»), Uładzimir Kułakoŭ, Mikałaj Zarubicki, Ihar Sihnievič (u paŭprysiedzie), Vazhien Safarjanc (krajni źleva)

Usie hetyja ludzi majuć dačynieńnie da «azdaraŭleńnia» ŭkrainskich dziaciej z akupavanych Rasijaj terytoryj u Biełarusi. 

U miežach inavacyjnaha prajekta Sihnievič pravodzić rabotu z navučencami i ich zakonnymi pradstaŭnikami naroŭni z tytułavanymi biełaruskimi spartoŭcami Džavidam Hamzatavym i Vazhienam Safarjancam.

 Vazhien Safarjanc — baksior, zasłužany majstar sportu RB, šmatrazovy pieramožca respublikanskich i mižnarodnych turniraŭ. Pasadu staršyni RHA «Patryjoty Biełarusi» jon sumiaščaje z pazicyjaj kiraŭnika fondu «Sport pačynajecca ź dziaciej» — heta biełaruski filijał rasijskaha niekamiercyjnaha fondu padtrymki raźvićcia dziciačaha sportu «Sport pačynajecca ź dziaciej», jaki realizuje prajekt «Dzieci sportu», — toj samy, što płanuje zaniacca prasoŭvańniem pravasłaŭnych «arlaniat». U rasijskaha fondu jość taksama filijały na akupavanych Rasijaj ukrainskich terytoryjach: DNR, Maryupali, Zaparožskaj vobłaści i Mielitopali.

«Sport pačynajecca ź dziaciej» byŭ zarehistravany ŭ 2020 hodzie ŭ Maskvie. Siarod zasnavalnikaŭ fondu značycca rasijanin Anton Kabanaŭ.

Jon fihuruje ŭ bazie «Miratvorac» jak rasijski vajenny złačynca — udzielnik rasijska-biełaruskaj ahresii suprać Ukrainy i abvinavačvajecca ŭ hienacydzie ŭkrainskaha naroda. Pavodle źviestak «Miratvorca», Kabanaŭ braŭ udzieł u bajavych dziejańniach na terytoryi Ukrainy ŭ jakaści raźviedčyka, uznaharodžany ŭ 2022 hodzie miedalom «Za bajavyja zasłuhi». 

Duša ŭ dušu

20 śniežnia 2023 hoda adbyŭsia schod duchavienstva Minskaj jeparchii. VIP-hościaj schodu była Volha Čamadanava — načalnik hałoŭnaha ŭpraŭleńnia ideałahičnaj pracy i pa spravach moładzi Minharvykankama, u 2020 hodzie pres-sakratarka MUS. Čynoŭnica paskardziłasia, što 75% nastajacielaŭ chramaŭ Minska nie vystupajuć u dziaržaŭnych ŚMI — aktyŭnyja tolki Usichśviacki prychod, klučarom jakoha źjaŭlajecca «duchoŭnik Łukašenki» protaijerej Fiodar Poŭny, i Śviata-Jelisaviecinski manastyr. 

Protaijerej Andrej Lemiašonak sapraŭdy nie tolki z zadavalnieńniem razdaje intervju praŭładnym vydańniam. Jon padzialaŭ i padtrymlivaŭ u roznych palityčnych pytańniach pazicyju biełaruskich uładaŭ, i Łukašenki ŭ pryvatnaści, jašče da taho, jak heta stała mejnstrymam. Mienavita tamu Śviata-Jelisaviecinski manastyr užo nie raz apynaŭsia ŭ epicentry hučnych skandałaŭ. 

Paśla napadu Rasii na Ukrainu padtrymka minskaha manastyra biełaruskich uładaŭ u vajennym pytańni pačała nabirać abaroty. SIEM rehularna pravodzić vajenna-patryjatyčnyja mierapryjemstvy, vykarystoŭvajučy simvoliku tak zvanaj SVA, arhanizoŭvaje zbory achviaravańniaŭ — hrošy paśla nakiroŭvajucca na akupavanyja Rasijaj ukrainskija terytoryi i zakupku mašyn dla rasijskich vajskoŭcaŭ. Praŭda, u zamiežnych kamandziroŭkach manaški čamuści nie afišujuć spansavańnie pucinskaj ahresii, łakanična nazyvajučy dziejnaść inicyjatyvy «Dapamoha bratam» piśmieńnika Mikałaja Haŭryłava «dapamohaj ukrainskim biežancam».

«My za mir vystupajem. My padtrymlivajem kurs našaha prezidenta. Biełaja Ruś, i Vialikaja Ruś, i Małaja Ruś-Ukraina — heta adziny narod i adzinaja dziaržava. Usio adno my pieramožam, tamu što z nami Boh. My dapamahajem i dzieciam Danbasa, i manastyru Danbasa. Nie abaviazkova vajennym. Što značyć vajennym? My dapamahajem ludziam, jakija viaduć vyzvalenčuju baraćbu, hramadzianskuju vajnu. Ludzi kidajuć u skarbonki hrošy — my ich pieradajem. Heta ludzi dapamahajuć, a nie manastyr dapamahaje. Ja za heta nie adkazvaju», — prakamientavaŭ dziejnaść manastyra Andrej Lemiašonak.

Alaksandr Łukašenka naviedaŭ Śviata-Jelisaviecinski žanočy manastyr. Krynica: president.gov.by

Addanaść SIEM adznačaŭ i sam Łukašenka — na Rastvo 2023 hoda jon naviedaŭsia ŭ manastyr i pachvaliŭ jaho za dapamohu rasijskim vajskoŭcam:

«Vy robicie pravilna… My nie tolki dapamahajem našym ruskim bratam, rasijanam, ja hetaha nikoli nie chavaŭ. I ŭčorašni moj vizit da vajskoŭcaŭ, da rasijskich vajskoŭcaŭ, biez utojvańnia śviedčyć pra toje, što my padtrymlivali i padtrymlivajem našych bratoŭ».

Duchoŭnik manastyra Lemiašonak u adkaz Łukašenku sa śviatoŭnym stracham pramoviŭ:

«Siońnia treba być advažnym, kab skazać: my z Rasijaj».

Čytajcie taksama:

Siostry Śviata-Jelisaviecinskaha manastyra pryjechali ŭ Irłandyju zarabić «na prajekty»

Rasijskija vajskoŭcy va Ukrainie padziakavali za dapamohu niekalkim biełaruskim manastyram. Siarod ich tyja, jakija raniej nie śviacilisia

Śviata-Jelizaviecinski manastyr pravioŭ čarhovy Z-kancert pad rasijskimi trykałorami

Kamientary16

 • Kastuś
  19.03.2024
  a vy prodołžajtie płatiť, tupoje bydło)) Boha vsie ravno nietu, a dieńhi - jesť
 • Kotya
  19.03.2024
  RPC - heta kramloŭski trajanski koń,  tak žie fihurirujut vładielcy mojek BAM. Tam očień často očieriedi chotia nie raz pisali kto eto takije, vidimo chataskrajnikam normalno
 • U sad!
  19.03.2024
  RPC lesam!

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Usie naviny →
Usie naviny

Prarasijskaja aktyvistka aburyłasia, što nie moža apublikavać fota ź bieł-čyrvona-biełym ściaham5

Na Rastoŭskaj AES adbyŭsia vybuch i Rasiju nakryła chvala radyjacyi? Pasprabavali razabracca1

Ivan Kraŭcoŭ treci raz zapar staŭ sakratarom Kaardynacyjnaj rady40

Śledam za krasnadarcami vyjšli patrabavać elektryčnaści i žychary Anapy1

«25 litraŭ za 2 hadziny». Hrybnyja trafiei ź lasoŭ stali bolš raznastajnymi3

«Minskija Patryki? Nie, Bikini Botam». Najlepšyja tvity tydnia4

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Hałoŭnaje
Usie naviny →