Usiaho patrochu66

Rasijski student z dapamohaj štučnaha intelektu znajšoŭ sabie dziaŭčynu. Historyja dajšła da prapanovy šlubu

Chłopiec navučyŭ štučny intelekt kamunikavać ź dziaŭčatami praz tyndar zamiest siabie. Raspaviadajem, jak jon heta zrabiŭ, kolki daviałosia patracić času na pošuki i ź jakoj kolkaści dziaŭčat vybirać, kab znajści tuju, jakoj jon zrabiŭ prapanovu.

Alaksandr Žadan Aleksandr Žadan Aleksandr Zhadan
Alaksandr Žadan i jaho dziaŭčyna Karyna. Fota: @biblikz / X (Twitter)

Pra svoj vopyt pošuku dziaŭčyny Alaksandr Žadan raspavioŭ u tvitary. Hod tamu jon staŭ viadomy tym, što abaraniŭ dypłomnuju rabotu, napisanuju z dapamohaj ChatGPT.

Ale na hetym jaho ekśpierymienty nie spynilisia. Alaksandr vyrašyŭ vykarystać mahčymaści štučnaha intelektu dla pošuku dziaŭčyny. Na hety krok jon pajšoŭ paśla taho, jak razyšoŭsia z papiaredniaj dziaŭčynaj, ź jakoj mieŭ adnosiny na praciahu dvuch hadoŭ.

Jak piša chłopiec, praź niekalki miesiacaŭ jon zrazumieŭ, što choča novych adnosin. U toj ža čas uśviedamlaŭ, što nie choča marnavać čas i adčuvać siabie niekamfortna z novaj dziaŭčynaj. Dla pošuku jon vykarystoŭvaŭ Tinder. Paśla pary tydniaŭ pierapiski jon chadziŭ na spatkańni, adnak jany zachodzili ŭ tupik.

«Uskryvalisia charakternyja minusy (šmat pje, jość skavanaść, emacyjnyja areli). Tak, heta pačatkovaje ŭražańnie, ale mianie adšturchoŭvała», — dzielicca Alaksandr.

U vyniku jon vyrašyŭ vykarystać mahčymaści GPT. U 2022 hodzie, kali jašče nie było ChatGPT, jon ź siabram atrymaŭ dostup da API GPT-3. Praź sistemu z dapamohaj skrypta adsyłalisia paviedamleńni ŭ Tinder.

Pa skrypcie taksama adbyvaŭsia pošuk dziaŭčat. Pry hetym asnoŭnym było patrabavańnie najaŭnaści chacia b dvuch zdymkaŭ u profili. Skrypt adbiraŭ profili i łajkaŭ ich. Z 50 aŭtałajkaŭ atrymałasia 18 metčaŭ (na łajk chłopca dziaŭčaty taksama stavili svoj). Pa praviłam Tinder metč dazvalaŭ profilam pierapisvacca.

Alaksandr Žadan Aleksandr Žadan Aleksandr Zhadan
Pratatyp sistemy pošuku dziaŭčyny. Fota: @biblikz / X (Twitter)

Jak piša Žadan, GPT kamunikavaŭ ź dziaŭčatami bieź jaho ŭdziełu pa zapycie «ty chłopiec, kamunikuješ ź dziaŭčynaj upieršyniu. Tvaja zadača: nie adrazu, ale zaprasić jaje na spatkańnie».

Ale pieršy vopyt akazaŭsia pravalnym. Paśla niekalkich dyjałohaŭ pierapiska spyniałasia, bo, jak piša chłopiec, «na trecim-čaćviortym paviedamleńni GPT klikaŭ na spatkańnie ŭ les».

Da taho ž GPT-3 nie pamiataŭ pierapiski. Paśla pieršych 5 paviedamleńniaŭ jon paŭtaraŭ pytańni, na jakija ŭžo byli atrymanyja adkazy. U vyniku z 18 dziaŭčat 13 «adrazu zaihnoryli», 5 — praciahnuli pierapisku. Rekord dajšoŭ da 10 paviedamleńniaŭ. Ale da spatkańnia tak i nie dajšło. Daviałosia dapracavać skrypt, kab sistema pamiatała papiarednija paviedamleńni.

Pieršaja viersija sistemy

Značnyja źmieny adbylisia z vychadam ChatGPT. Alaksandr navučyŭ sistemu na svaich dyjałohach, kab jana pisała maksimalna padobna da jaho stylu. Taksama jon pastaviŭ filtr na toje, kab jana nie pisała ničoha lišniaha.

Akramia hetaha, chłopiec nastroiŭ adsieŭ dziaŭčat pa vizualnych danych z dapamohaj pakieta Torchvision. Jon navučyŭ sistemu paśpiachova padbirać nieabchodnych dziaŭčat na padstavie 4 tysiač svajpaŭ ź inšaha svajho akaŭnta ŭ Tinder.

Sistema padboru dziaŭčyny. Videa: @biblikz / X (Twitter)

U vyniku atrymałasia dasiahnuć amal tysiačy ŭzajemnych łajkaŭ. Chłopiec zrabiŭ filtr, jaki dazvoliŭ adsiejvać dziaŭčat pa niekalkich paramietrach: biez ankiet, mienš za 2 zdymki, viernicy, biespracoŭnyja, z paznakaj znaku zadyjaka i hetak dalej.

Pošuk staŭ bolš jakasnym. Ź niekatorymi dziaŭčatami Alaksandr pieravodziŭ pierapisku ŭ telehram. Tam jon sam damaŭlaŭsia ab sustrečach, napiaredadni jakich prasiŭ ChatGPT zrabić karotkaje reziume pierapiski i stvaryć charaktarystyku dziaŭčyny.

Jak piša chłopiec, ź niekatorymi jon praciahvaŭ kamunikavać biez dapamohi štučnaha intelektu, ale heta nie davała patrebnych vynikaŭ. Jak jon piša,

«dziaŭčaty pavodzili siabie dziŭna, sychodzili ŭ ihnor ci pa pierapiscy mianie niešta naściarožvała».

Alaksandr Žadan Aleksandr Žadan Aleksandr Zhadan
Schiema pieršaj viersii. Fota: @biblikz / X (Twitter)

Akramia hetaha, pieršaja viersija, jakaja pracavała pa zapycie «znajści najlepšuju, padtrymlivać adnosiny», mieła šmat niedapracovak. Naprykład, mahła pryznačyć spatkańni ŭ adnolkavy čas, abiacała daryć šakaład ci kvietki, a jon pra heta nie viedaŭ i prychodziŭ na spatkańnie biez padarunka.

Druhaja viersija

Dla taho, kab palepšyć praces, daviałosia raspracavać novuju viersiju. U jaje byŭ intehravany huhł-kalandar i telehram, bazy danych padzielenyja na ahulnuju i asabistuju, raźmiažoŭvalisia ŭzroŭni davieru, fota raspaznavalisia pa FlutterFlow.

Novaja viersija pracavała na GPT-4, što, pa słovach Žadana, značna palepšyła pierapisku. Taksama atrymałasia praciahnuć pierapisku z papiarednimi dziaŭčatami, sustrakacca i prosta kamunikavać.

Jak raspaviadaje chłopiec, dla palapšeńnia pošuku jon paprasiŭ dapamohi ŭ zvyčajnaha ChatGPT. Sistema paraiła jamu raspavieści pra svajo dziacinstva, baćkoŭ, mety i kaštoŭnaści. Hetyja źviestki jon zahruziŭ u svaju raspracoŭku, što palepšyła pošuk pa sumiaščalnaści.

Alaksandr Žadan Aleksandr Žadan Aleksandr Zhadan
Schiema druhoj viersii sistemy. Fota: @biblikz / X (Twitter)

U dalejšym Alaksandr napisaŭ bot dla telehrama, praź jaki prachodziła validacyja paviedamleńniaŭ, stvoranych štučnym intelektam, na vyčytku.

U vyniku praviedzienych dapracovak druhaja viersija atrymałasia biez roznych «halucynacyj». Za miesiac atrymalisia 4943 uzajemnyja łajki i «strašna paličyć, kolki sustreč». Paśla 1-3 spatkańniaŭ chłopiec razumieŭ, ci žadaje praciahvać kamunikacyju.

Jak raspaviadaje Alaksandr, adnojčy jon na niekalki tydniaŭ skaraciŭ pierapisku i sustrečy da 4 dziaŭčat adnačasova. Astatnich pakinuŭ u statusie znajomych ci pastaviŭ adkazy na paŭzu. U vyniku z tryma jon zastaŭsia ŭ dobrych adnosinach, a z adnoj — Karynaj — u surjoznych. U vyniku nieabchodnaść u bocie prapała. Da taho ž, u hety čas z Rasii sychodziŭ Tinder.

Treciaja viersija

Ale chłopiec vyrašyŭ napisać treciuju viersiju svajoj sistemy, kab padtrymlivać adnosiny ŭžo tolki z Karynaj. U hetaj viersii bot pisaŭ za haspadara ŭ vypadkach, kali jon doŭha nie adkazvaŭ, i davaŭ parady, jak lepš kamunikavać.

Jak adznačaje Žadan, Karyna była siarod tych dziaŭčat, ź jakimi kamunikavała jašče jaho pieršaja viersija. Tamu vielmi dobra, što druhaja viersija zmahła praciahnuć pierapisku.

Adnojčy sistema na padstavie pierapiski z Karynaj prapanavała chłopcu ažanicca ź joj.

Alaksandr Žadan Aleksandr Žadan Aleksandr Zhadan
Rekamiendacyja sistemy zrabić prapanovu dziaŭčynie. Fota: @biblikz / X (Twitter)

U asobnym ChatGPT chłopiec paprasiŭ padrychtavać płan dziejańniaŭ ź niekalkimi scenarami dla taho, kab dziaŭčyna pryniała prapanovu vyjści zamuž. U vyniku ŭsio atrymałasia.

Jak piša Alaksandr, na raspracoŭku prajektu syšło kala 120 hadzin i 1432 dalary na sistemu API. Na rachunki ŭ restaranach — da 200 tysiač rasijkich rubloŭ.

Dla taho, kab niejak manietyzavać svaju raspracoŭku, Alaksandr prydumaŭ źbirać danyja dziaŭčat i rekamiendavać ich na vakansii pracadaŭcaŭ. Tak jamu atrymałasia ŭładkavać 8 svaich znajomych i zarabić bolš za paŭmiljona rasijskich rubloŭ. Jak piša chłopiec, na hetym možna było zrabić startap, ale jon pieraklučyŭsia na bolš pierśpiektyŭny prajekt.

Pa słovach Žadana, kali b jamu daviałosia znajomicca samomu i chadzić na sustrečy, to na heta syšło b jak minimum 5 hadoŭ i kala $150 tysiač.

«Dziakuj GPT za ekanomiju hrošaj i času», — zaviaršaje svoj apovied Alaksandr.

Čytajcie jašče:

Historyja adnaho znajomstva ŭ tyndary, jakoje skončyłasia prajektam pra kino

ChatGPT ciapier zdolny razmaŭlać z kožnym čałaviekam. Nakolki dobra niejrasietka havoryć na biełaruskaj?

«Druhoha takoha prosta nie vytrymaju». Niaŭdałyja pieršyja spatkańni vačyma chłopcaŭ

Kamientary6

 • Skieptyk
  31.01.2024
  Pavažanaja NN! Nam nie cikavy rasiejski kantent. Kali łaska, pišycie pra Biełaruś ci śviet.
 • Jan
  31.01.2024
  Skieptyk, mnie taksam nie cikavyja rasiejskija naviny, ale hety kantent nie pra rasieju, a pra talenavitaha chłopca i ŠI
 • Ajoj
  31.01.2024
  A moža heta Maksimka dyzajnier, jaki takim čynam vyrašyŭ sabie abrać barščavarku?

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA8

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA

Usie naviny →
Usie naviny

Bułački z čarnicami — recept1

FBR nazvała imia taho, chto stralaŭ u Trampa23

Kali ź Biełarusi sydzie anamalnaja śpioka4

Rasijanie zaniali Uradžajnaje

Biełaruska padarožničaje pa samych biednych krainach Afryki i raskazvaje — jak heta, kali ciabie pastajanna razvodziać na hrošy12

Dva čałavieki zahinuli ŭ avaryi pad Mahilovam, čaćviora — u reanimacyi8

Donald Tramp zrabiŭ zajavu paśla ataki na jaho8

Bajden skazaŭ, što molicca za Trampa, i zaklikaŭ abjadnacca ŭsiu nacyju11

Čałaviek, jaki stralaŭ na mitynhu ŭ Donalda Trampa, zabity9

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA8

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA

Hałoŭnaje
Usie naviny →