Navuka i technałohii55

Jak nadziejna vyčyścić foty z vašych smartfonaŭ — padrabiazny hajd

Apošnim časam pačałasia novaja chvala zatrymańniaŭ. Pryčym padobna, što fota ź mitynhaŭ byłych pratestoŭcaŭ znachodziać u ichnich ža smartfonach. Raspaviadajem, jak ich vyčyścić.

Rečy, jakija varta zrabić pierad vydaleńniem fota, kali vy chočacie siabie abaranić (asabliva kali vy ŭ Biełarusi) — heta spačatku vydalić fota z sacyjalnych sietak (voś hajd dla Facebook, VK i «Adnakłaśnikaŭ», a voś — dla Instagram), paśla pačyścić miesiendžary, a paśla pravieryć vašy łajki. Jašče lepš viedać, jak vyčyścić botaŭ u telehramie i jak siłaviki znachodziać karystalnikaŭ tam.

Ciapier pačynajcie vydalać fota. Važna źviarnuć uvahu na ŭsie albomy i nie zabycca pra schavanyja albomy. Paśla prajdziciesia pa ŭsich albomach jašče raz i asabliva źviartajcie ŭvahu na zahružanyja ź miesiendžaraŭ fota i papki sa skrynšotami.

A kab nie zhubić fota, jość dva biaśpiečnyja varyjanty:

 • zahruzicie ich na fajłaabmieńnik (da prykładu, davoli biaśpiečnym ličycca Dropmefiles, u jakim jość vielmi hnutkija nałady biaśpieki, i Anonfiles). Paprasicie čałavieka za miažoj spampavać ich i zachoŭvać u siabie;
 • zahruzicie ich u vobłaka i paprasicie pierachoŭvać parol čałavieka, jakomu vy daviarajecie, a jašče lepš — niachaj jon stvoryć akaŭnt dla vas, vy skiniecie tudy fota, a paśla jon pamianiaje parol (siarod biaśpiečnych i biaspłatnych — Mega i NordLocker). Paśla zahruzki fota ŭ vobłaka, vydalicie vobłačny dadatak i paviedamicie čałavieku, u jakoha buduć zachoŭvacca fota. Taksama, kab nie zhubić fota, čałaviek musić chacia b čas ad času zachodzić u akaŭnt, inačaj jaho vydalać.

Hetuju schiemu možna ŭzmacnić, kali vy dadaście fota ŭ zaparoleny archiŭ, jaki moža stvaryć amal luby smartfonny archivatar (na ajfonach, da prykładu, pracuje Archives, a dla androidaŭ — B1). Tady navat čałaviek, jaki pierachoŭvaje fota, nie budzie viedać, što na ich.

Ale ŭ kožnaj z mabilnych sistemaŭ jość svaje asablivaści — raspaviadajem pra ich.

Android

Pa-pieršaje, paśla vydaleńnia fota jany nie vydalajucca, a pieranosiacca ŭ papku «Niadaŭna vydalenyja». Nazva ŭ niekatorych madelach adroźnivajecca (u Xiaomi pa-biełarusku jana nazyvajecca «Śmietnica»), ale hety albom zaŭsiody znachodzicca ŭ samym nizie ŭkładki «Albomy» ŭ standartnaj halerei. Hetuju papku varta ačyścić całkam.

Źniešni vyhlad papki «Śmietnica» na Xiaomi i toje, jak vyhladaje vyčaščanaja «Śmietnica». U luboj madeli pryncyp budzie takim ža.

Pa-druhoje, važna viedać, što vyjavy vielmi časta zastajucca ŭ kešy i danych prahram, jakija mohuć prahladać vyjavy. Jany zachoŭvajuć ich źmienšanyja kopii dziela taho, kab pakazvać ich chutčej — i časta ich možna ŭznavić mienavita tak, z dapamohaj navat biaspłatnych prahram.

Maje sens vydalać keš usich prahram, praź jakija vy prahladali fota ci videa. Kab vydalić keš, zrabicie nastupnaje:

 • zajdzicie ŭ «Nałady», a paśla znajdzicie nałady prahramaŭ (Apps, «Prahramy» ci niešta padobnaje, u roznych madelach pa-roznamu),
Dla Xiaomi treba abrać «Prahramy»
 • tam abiarycie nałady ŭstalavanych prahram (taksama mohuć mieć roznyja nazvy: Installed applications, «Kiravańnie prahramami» ci niešta padobnaje),
Dla Xiaomi treba abrać «Kiravańnie prahramami»
 • znajdzicie tam prahramy, jakija treba vyčiścić, — abaviazkova zrabicie heta dla prahram, jakimi vy prahladali fota,
Tut treba abrać abiedźvie prahramy pa čarzie
 • dalej taksama abiarycie niešta padobnaje na kiravańnie pamiaćciu. U Xiaomi, da prykładu, heta nazyvajecca «Schovišča», u anhłamoŭnaj viersii — Storage. Nazvy padobnyja va ŭsich telefonach,
Tut treba abrać punkt «Schovišča»
 • paśla vydalicie ŭsie danyja, jakija mahčyma. U niekatorych vypadkach heta vykinie vas z akaŭntaŭ, da jakich pryviazanaja prahrama, ale zvyčajna hetaha nie zdarajecca.
Tut abiarycie «Ačyścić usie dadzienyja»

Taksama spraŭdzicie, ci nie sinchranizujucca vašy fota z Google Photos, kali ŭ vas ustalavanaja hetaja prahrama. Dla hetaha:

 • zajdzicie ŭ Google Photos (abo prosta Photos),
 • naciśnicie na avatar vašaha profilu,
 • abiarycie Photos settings > Back up & sync,
 • dalej spraŭdzicie, ci vyklučanaja sinchranizacyja.
Tak vyhladaje ŭklučanaja sinchranizacyja. Fota: androidheadlines.com

Paśla praviercie, ci nie zachavalisia pratesnyja foty ŭ vašym Google-akaŭncie. Dla hetaha ŭ Photos prahladzicie jašče raz usie albomy. Paśla vydaleńnia nie zabudźciesia vyčyścić albom Bin (abo Trash u Google Drive), jaki maje značak śmiećcievaha kaša.

Paśla vydaleńnia fota lepš prajścisia pa volnaj pamiaci telefona prahramaj, jakaja zaciraje volnuju pamiać. Dla hetaha dobra pasuje biaspłatnaja prahrama iShredder, u jakoj jość funkcyja Wipe free space.

iOS

Kab kančatkova vydalić fatahrafii abo videa, vydalicie ich z alboma «Niadaŭna vydalenyja». Adnavić fatahrafiju, vydalenuju z hetaha alboma, niemahčyma:

 • adkryjcie prahramu «Fota» (Photos) i pierajdzicie na ŭkładku «Albomy» (Albums),
 • znajdzicie albom «Niadaŭna vydalenyja» (Recently Deleted) i naciśnicie «Vybrać» (Select),
 • vybierycie fatahrafii abo videa, jakija vy chočacie vydalić, abo naciśnicie «Vydalić usie» (Delete All),
 • naciśnicie knopku «Vydalić» (Delete) jašče raz dla paćvierdžańnia.
Tut treba nacisnuć Delete All

Fatahrafii, jakija vy dadali pry padklučeńni pryłady da kampjutara, niemahčyma vydalić z pryłady niepasredna ŭ prahramie «Fota». Kali vy bačycie šeruju knopku košyka pry sprobie vydalić fatahrafiju na iOS, moža spatrebicca spynić sinchranizacyju fatahrafij z kampjutara — tut jość dapamožnik pa tym, jak heta zrabić.

Taksama na ajfonach pa zmoŭčańni ŭklučany siervis iCloud Photo Library. U jaho zachoŭvajecca častka fota i videa z vašaha smartfona — praviercie, što ŭ im znachodzicca i ci nie sinchranizavalisia tudy «pratesnyja» fota. A kab jaho adklučyć, zrabicie nastupnaje:

 • na iPhone pierajdzicie ŭ «Nałady» (Settings) > «Nałady iCloud» (iCloud Settings),
 • u naładach iCloud naciśnicie «Fota» (Photos),
 • kali vy chočacie, kab vašy fatahrafii zastavalisia na pryładzie, abiarycie «Zahružać i zachoŭvać aryhinały» (Download and Keep Originals). Zatym adklučycie iCloud Photos z dapamohaj tumblera.
Sproščanaja schiema taho, jak adklučyć sinchranizacyju z iCloud

My paprasili kamientar pra toje, što rabić ź sinchranizacyjaj i ci varta jaje adklučać, u inicyjatyvy CyberBeaver, jakaja dapamahaje biełarusam ź ličbavaj biaśpiekaj:

«Niehatyŭny bok sinchranizacyi napraŭdu isnuje, i nie tolki z pryviazanymi da telefona vobłačnymi schoviščami. Naprykład, taja ž situacyja pracuje z WhatsApp, jaki moža rabić bekap dyjałohaŭ u vobłaka, što značyć — bekapy možna dastać i pračytać, kali ich nie adklučyć.

Adnak časam sinchranizacyja moža być važnaja, naprykład, dla karystalnikaŭ techniki Apple, dzie ŭsio, pačynajučy ad natatak, sinchranizujecca praz iCloud. Važna znajści bałans, a nie ŭślapuju adklučać sinchranizacyju dla ŭsiaho. Bolš za toje, važna zrazumieć, ci patrebnaja raśsinchranizacyja tamu ci inšamu karystalniku, bo čałaviek moža rabić tolki fatahrafii katoŭ i pirahoŭ. Abo stała pisać natatki. Tady raśsinchranizacyja budzie mocna pieraškadžać.

Ale kali kazać bližej da temy pra fatahrafii, to tak, zvyčajna na telefonach, asabliva na iPhone, aŭtamatyčna naładžanaja sinchranizacyja ŭ vobłačnaje schovišča. Bolš za toje, zvyčajna tudy laciać bekapy nie tolki fatahrafij, ale i parolaŭ z keychain. I kali niešta vydalajecca z telefona, nie abaviazkova jano budzie vydalenaje z vobłaka. My b rekamiendavali acanić ułasnyja ryzyki i adklučyć sinchranizacyju tych rečaŭ, jakija nie pavinny być sinchranizavanyja.

Prablemy ź sinchranizacyjaj dźvie:

 • vobłaka možna ŭzłamać addalena (rašeńniem budzie nadziejny parol i dvuchfaktarnaja aŭtentyfikacyja),
 • infarmacyja, vydalenaja na telefonie, moža zastavacca ŭ vobłaku (tady možna abo raśsinchranizavać jaho, abo ŭručnuju praviarać infarmacyju i padčyščać z vobłaka).

Adnak, jak zaŭsiody byvaje ź ličbavaj biaśpiekaj, tolki raśsinchranizacyja i začynieńnie sacsietak nie vyrašaje prablemy, bo apošnija naviny pakazvajuć, što infarmacyju možna taksama dastać z zakrytych akaŭntaŭ praz archivy. Ci, naprykład, na telefonie moža zachoŭvacca adčuvalnaja infarmacyja, jakuju možna znajści i biez raśsinchranizacyi. Ci infarmacyju možna dastać praź pierapiski ci keš telehrama.

U dvuch słovach: tema sinchranizacyi cikavaja i sapraŭdy moža vyklikać prablemy ŭ niekatorych vypadkach, adnak my zaklikajem hladzieć na situacyju bolš kompleksna i razhladać adklučeńnie sinchranizacyi jak adno z rašeńniaŭ, jakoje maje alternatyvy».

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Čytajcie jašče:

Telegram i nie tolki — jak pravilna pačyścić miesiendžary, kab nie trapić pad represii. Padrabiazny hajd

Jak pravilna čyścić svoj akaŭnt u Instagram, kab zaścierahčy siabie. Padrabiazny hajd

Jak zaścierahčy siabie ŭ VK, Facebook i «Adnakłaśnikach» — padrabiazny hajd

Raskazvajem, jak daviedacca, dzie i kamu vy stavili łajki ŭ sacsietkach, i pierastrachavacca

Jak pačyścić telehram-boty, kab nie zastałosia nijakich śladoŭ VIDEA

Kamientary5

 • ∆π
  17.11.2022
  Učiťsia nikohda nie pozdno
 • rom
  17.11.2022
  dyk vy ž vajavať sabralisia??? a tut učatie fota vyčyščať))
 • 1
  17.11.2022
  ∆π, asabliva, kali pauny viaźnicy...

Što adbyvajecca ŭ Pałku Kalinoŭskaha i čamu bajcy kažuć pra jaho mahčymaje źniknieńnie?11

Što adbyvajecca ŭ Pałku Kalinoŭskaha i čamu bajcy kažuć pra jaho mahčymaje źniknieńnie?

Usie naviny →
Usie naviny

Biełarusy ŭ Varšavie ładziać viasielle dla svaich buldohaŭ. U niaviesty i žanicha budzie ŭsio — ad torta da kaściumaŭ13

Ciapier u Biełarusi, kab zrabić EKA, patrebna daviedka ad psichijatra. Źjavilisia i inšyja abmiežavańni3

Hiejmier viarnuŭsia na forum praz 11 hadoŭ bana — i tak ašałamiŭ farumčan, što jany zachacieli jaho znoŭ zabłočyć

Va ŭnutranych vojskaŭ zaŭvažyli zachopleny ŭkrainski bronieaŭtamabil. Jak jon moh trapić u Biełaruś?2

U Varšavie padletki na žyŭca łavili piedafiła, toj adbivaŭsia nažom7

Stała viadoma, pieśnia jakoj amierykanskaj supierzorki stanie hałoŭnaj padčas kampanii Kamały Charys6

Jak pracujuć rasijskija botafiermy, jakija vykarystoŭvajuć ShatGPT

U polskaj sistemie sacstrachavańnia zarehistravana 134 tysiačy hramadzian Biełarusi1

Prapahanda raspaŭsiudžvaje fejk nakont škody ad vakcyny Pfizer19

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što adbyvajecca ŭ Pałku Kalinoŭskaha i čamu bajcy kažuć pra jaho mahčymaje źniknieńnie?11

Što adbyvajecca ŭ Pałku Kalinoŭskaha i čamu bajcy kažuć pra jaho mahčymaje źniknieńnie?

Hałoŭnaje
Usie naviny →