Vajna33

Pamiž Rasijaj i Ukrainaj idzie vajna bieśpiłotnikaŭ niečuvanaha maštabu

Z pačatkam rasijskaha ŭvarvańnia va Ukrainu abodva baki kožny dzień vykarystoŭvajuć niekalki sotniaŭ bieśpiłotnikaŭ. Ekśpierty śćviardžajuć, što straty ŭkrainskaha boku štomiesiac składajuć kala 10 tysiač dronaŭ. Dla paraŭnańnia: francuzskaja armija siońnia maje trochi bolš za try tysiačy bieśpiłotnikaŭ usich madelaŭ, piša Le Monde.

Russian drones Rasijskija drony Rośsijskije drony
Ludzi hladziać na rasijskija bieśpiłotniki, ustanoŭlenyja jak simvał vajny ŭ centry Kijeva. 15 červienia 2023 h. Fota: AP Photo/Efrem Lukatsky

Francuzskaje vydańnie, spasyłajučysia na spravazdaču, jakaja była apublikavanaja 19 maja Karaleŭskim abjadnanym instytutam abaronnych daśledavańniaŭ (RUSI), adznačaje, što ŭkraincy na poli boju štodnia hublajuć kala 300 bieśpiłotnikaŭ, ci bolš za 10 tysiač u miesiac.

Le Monde dla paraŭnańnia pryvodzić źviestki ab tym, što francuzskaja armija siońnia maje trochi bolš za try tysiačy bieśpiłotnikaŭ usich madelaŭ.

Vydańnie cytuje słovy navukovaha supracoŭnika Jeŭrapiejskaj rady pa mižnarodnych adnosinach i śpiecyjalista pa bieśpiłotnikach Ulrykie Frankie (Ulrike Franke) ab tym, što

«vajenny kanflikt va Ukrainie demanstruje vyklučny ŭzrovień vykarystańnia bieśpiłotnikaŭ, pryčym samych roznych madelaŭ».

Hetyja słovy, jak adznačaje Le Monde, paćviardžaje i kontrnastup, jakija pačaŭsia 4 červienia. Padčas jaho abodva baki vykarystoŭvajuć nieźličonuju kolkaść bieśpiłotnych latalnych aparataŭ dla praviadzieńnia raźviedvalnych apieracyj, padtrymki naziemnych vojskaŭ ci naniasieńnia ŭdaraŭ pa technicy praciŭnika.

Jak adznačajuć daśledčyki RUSI, na dziesiacikiłamietrovaj terytoryi zvyčajna byvaje ad 25 da 50 bieśpiłotnikaŭ paabapał linii frontu.

Ekśpierty źviartajuć uvahu na toje, što kali ŭ pačatku kanfliktu najbolš vykarystoŭvalisia takija bujnamaštabnyja taktyčnyja bieśpiłotniki, jak Bayraktar TB2, jakija ŭkrainski bok nakiroŭvaŭ dla atak na rasijskija braniatankavyja kałony, to ciapier ukrainskaje nieba ŭ asnoŭnym zaniata bolš drobnymi bieśpiłotnikami, čaściej za ŭsie hramadzianskaha pryznačeńnia.

Najbolš dastupnyja ŭ vialikaj kolkaści — tannyja (mienš za 1000 jeŭra) kitajskija drony DJI. Abodva baki ich vykarystoŭvajuć dla nazirańnia za polem boju, a taksama dla nakiravańnia svaich vojskaŭ ci karekciroŭki artyleryjskaha ahniu. Niekatoryja ź ich taksama vykarystoŭvajucca dla pieramiaščeńnia nievialikich snaradaŭ, jakija zatym skidvajucca ŭ tranšei ci na braniatechniku.

Francuzskaja vajskovaja krynica raspaviała Le Monde, što tolki na absłuhoŭvańni bieśpiłotnikaŭ va ŭkrainskaj armii zadziejničana piać tysiač čałaviek, a kožnaje ŭkrainskaje padraździaleńnie maje ad adnaho da troch raźviedvalnych bieśpiłotnikaŭ.

Takija bieśpiłotniki lotajuć na małoj vyšyni i tamu vielmi ŭraźlivyja. Ich termin słužby składaje ad čatyroch da šaści palotaŭ.

Ulrykie Frankie zaznačaje:

«Novym zjaŭlajecca masavaje prymianieńnie tannych i nieskładanych dronaŭ, jakija vykarystoŭvajucca jak raschodny materyjał. Taki padychod niełahičny dla zachodnich armij, tamu što vy musicie mirycca ź vialikimi stratami».

Ekśpierty padkreślivajuć niemałuju rolu mienš raspaŭsiudžanych bieśpiłotnikaŭ-kamikadze, jakija taksama nazyvajuć bojeprypasami, što cicha kraducca ci kirujucca dystancyjna. Jany zapuskajucca nad linijaj frontu biez zahadzia zadadzienaj celi i niasuć z saboju bajavy zarad. Tolki ŭ palocie taki bieśpiłotnik znachodzić cel u zaležnaści ad svaich mahčymaściaŭ.

Takija drony, pa słovach adnaho z francuzskich aficeraŭ, jakich apytvali žurnalisty Le Monde, niasuć pastajannuju pahrozu, asabliva dla braniatechniki. Heta psichałahična składana dla sałdat.

Ale zachodnija vajskoŭcy adznačajuć małuju aŭtanomnaść takich dronaŭ-kamikadze. Tak, u rasijskich «Łancetaŭ» vielmi mała štučnaha intelektu na borcie. Jon amal całkam kirujecca apierataram.

Vajskovaja krynica vydańnia adznačyła, što najbolš napružanym u vajnie byŭ maj biahučaha hoda. U hetym miesiacy rasijski bok, pa źviestkach Ministerstva abarony Vialikabrytanii, vykarystaŭ kala 300 dronaŭ-kamikadze Shahed. Jany majuć GPS-naviadzieńnie i mohuć pieranosić kala 30 kiłahramaŭ vybuchoŭki. Drony vykarystoŭvalisia dla źniščeńnia ŭkrainskaj infrastruktury i zapałochvańnia hramadzianskaha nasielnictva.

Vydańnie adznačaje, što ŭkrainskaja armija, jakaja maje srodki supraćpavietranaj abarony savieckaj vytvorčaści, a taksama zachodnija, u tym liku amierykanskija batarei Patriot i niamieckija IRIS-T, tym nie mienš pierachapiła bolšuju ich častku.

U intervju vydańniu francuzski aficer adznačyŭ:

«Ukraincy havorać, što jany likvidavali kala 800 z 900 zapuščanych suprać ich bieśpiłotnikaŭ Shahed z pačatku vajny. Uzrovień pierachopu składaje kala 80%. Kali heta tak, to heta paraŭnalna z vynikami pracy izrailskaha «Žaleznaha kupała».

Ekśpierty źviartajuć uvahu na toje, što za čas vajny abodva baki značna ŭzmacnili svaje srodki abarony ad bieśpiłotnych latalnych aparataŭ. Bolšaść ukrainskich padraździaleńniaŭ ciapier maje srodki padaŭleńnia sihnału (SkyWiper, KVS Antidron G-6 i inš.) — svajho rodu elektramahnitnyja vintoŭki, jakija niejtralizujuć sistemy suviazi i navihacyi pry naviadzieńni na bieśpiłotnik. Rasijski bok taksama vykarystoŭvaje padobnuju zbroju pad nazvaju «Stupar». Adnak, adznačajuć ekśpierty, dalokaść jaje dziejańnia abmiežavanaja niekalkimi kiłamietrami.

Ale ŭ rasijskaha boku jość i bolš mahutny srodak baraćby ź bieśpiłotnikami. Heta sistemy «Krasucha-4» i «Šipovnik-AERO». Hetyja sistemy mohuć achapić terytoryi płoščaju niekalki dziasiatkaŭ kiłamietraŭ.

Jak adznačyŭ Le Monde navukovy supracoŭnik Fondu stratehičnych daśledavańniaŭ (FRS) i śpiecyjalist pa bieśpiłotnikach Od Tomas (Aude Thomas):

«Siońnia bujnaja sistema radyjoelektronnaj baraćby raźmiaščajecca praz kožnyja dziesiać kiłamietraŭ ad linii frontu. Ale jany majuć adzin istotny niedachop — źbivajuć techniku biez razboru. Heta stvaraje prablemy dla rasijskich vojskaŭ».

Nadajučy važnaść roli bieśpiłotnikaŭ u svaich apieracyjach, abodva baki z metaj zabieśpiačeńnia svaich vojskaŭ u doŭhaterminovaj pierśpiektyvie hetym vidam uzbrajeńnia šukajuć šlachi naładžvańnia ich ułasnaj vytvorčaści.

Pa słovach Oda Tomasa,

«u 2014 hodzie impuls zychodziŭ ad hramadzianskaj supolnaści, maładych inžynieraŭ i studentaŭ, jakija raspracavali bieśpiłotniki, kab zrabić svoj uniosak u abaronu. Siońnia kampanii padtrymlivaje Ministerstva ličbavaj transfarmacyi Ukrainy, jakoje arhanizoŭvaje konkursy dla vyjaŭleńnia novych raspracoŭščykaŭ i sistem. A ŭrad asłabiŭ abmiežavańni na impart niekatorych materyjałaŭ, kab stymulavać raźvićcio siektara i stvaryć «armiju dronaŭ».

U vyniku nazirajecca trochrazovy rost za niekalki hadoŭ kolkaści ŭkrainskich vytvorcaŭ bieśpiłotnych latalnych aparataŭ (z 30 da 90).

U toj ža čas, adznačaje vydańnie, rasijski bok znachodzicca ŭ bolš składanym stanoviščy praz abmiežavańnie pastavak elektronnych kampanientaŭ, ale heta nie pieraškadžaje Rasii budavać u asobaj ekanamičnaj zonie «Ałabuha» (900 kiłamietraŭ na ŭschod ad Maskvy) zavod pa vytvorčaści takich bieśpiłotnikaŭ-kamikadze iranskaj raspracoŭki, jak Shahed 136.

Le Monde pryvodzić słovy aficyjnaha pradstaŭnika Rady nacyjanalnaj biaśpieki Biełaha doma Džona Kirbi ab tym, što zavod moža być całkam hatovy da raboty ŭ pačatku nastupnaha hoda.

Čytajcie jašče:

Rasijski sałdat zdaŭsia ŭ pałon dronu paśla taho, jak dvoje jaho paranienych paplečnikaŭ skončyli žyćcio samahubstvam

Na Zachadzie paćviardžajuć pośpiechi kontrnastupleńnia Ukrainy i prahnazujuć dalejšy prahres

Ekśpiert: Ukrainskija bieśpiłotniki chutka mohuć stać bieskarysnymi, a voś rasijanie naroščvajuć svaju pieravahu

Kamientary3

 • Libo-libo
  18.06.2023
  Možiet byť, ja ošibajuś, no daviedka vrodie by hovorił ob etom jeŝie do načała vojny.
 • zabaŭnaja retraśpiektyva vartaści «ekśpiertnych mierkavańniaŭ»
  18.06.2023
  U błoku «Čytajcie jašče» jość spasyłka na artykuł ad 05.07.2022:

  «Ekśpiert: Ukrainskija bieśpiłotniki chutka mohuć stać bieskarysnymi, a voś rasijanie naroščvajuć svaju pieravahu»
  https://d3kcf2pe5t7rrb.cloudfront.net/294803
 • dočka Maksima Dizajniera
  18.06.2023
  poźniak, załohińtieś )

Maładoj ajcišnicy pahražaje da dziesiaci hadoŭ kałonii za achviaravańni Ukrainie

Maładoj ajcišnicy pahražaje da dziesiaci hadoŭ kałonii za achviaravańni Ukrainie

Usie naviny →
Usie naviny

Łatvija z 16 lipienia zabaraniaje ŭjezd mašyn ź biełaruskimi numarami 3

Lidzija Jarmošyna pra svaje strachi ŭ 2020: Z parłamienta prabirałasia čornymi chadami11

U časie bury mocna paciarpieli ptuški. Adziny ŭ krainie prytułak dla ich nie daje rady — jamu patrebnaja dapamoha

Ukrainskija ambicyi mieć F-16 raźbivajucca ab moŭny barjer, uźlotna-pasadačnyja pałosy i zapčastki — Bloomberg29

Cierciel zajaviŭ, što Ukraina adviała vojski ad biełaruskaj miažy jašče 3—4 lipienia1

«Au! Kudy vy źnikli?» Jak minčanka pierajhrała kvaternych afierystaŭ

Biez elektryčnaści zastajecca 851 nasieleny punkt Homielskaj vobłaści. U Mazyry niama śviatła, vady, nie pracujuć pradpryjemstvy

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Maładoj ajcišnicy pahražaje da dziesiaci hadoŭ kałonii za achviaravańni Ukrainie

Maładoj ajcišnicy pahražaje da dziesiaci hadoŭ kałonii za achviaravańni Ukrainie

Hałoŭnaje
Usie naviny →