Usiaho patrochu11

«Epocha haračych turaŭ skončyłasia». U turahienctvach raskazali, dzie sioleta adpačyvajuć biełarusy i za jakija hrošy

Siezon adpačynkaŭ u samym razhary, a značyć, jość čas chutka vybrać tur za miažu i pačać źbirać čamadan. Vydańnie Myfin.by daviedałasia ŭ pradstaŭnikoŭ biełaruskich turystyčnych ahienctvaŭ, jakija kirunki papularnyja sioleta, ci jość biudžetnyja varyjanty dla adpačynku i, viadoma ž, u jakuju sumu abydziecca pajezdka.

Zdymak ilustracyjny. Fota: unsplash.com

«60% ad ahulnaha abjomu prodažaŭ zajmaje Turcyja»

Julija Baryščuk, kiraŭnica adździeła prodažaŭ turystyčnych pasłuh «AłatanTur»:

«Kali turysty płanujuć lacieć pramym rejsam ź Minska, to śpis krain, dzie možna biudžetna adpačyć, budzie nastupnym:

 • Turcyja (ad 600 jeŭra),
 • Jehipiet (ad 850 dalaraŭ),
 • Hruzija (ad 600 dalaraŭ),
 • AAE (ad 590 dalaraŭ),
 • Armienija (ad 700 dalaraŭ),
 • Azierbajdžan (ad 700 dalaraŭ).

Sumy paznačanyja na adnaho čałavieka.

Viadoma ž, 60% ad ahulnaha abjomu prodažaŭ turaŭ zajmaje Turcyja. U hetym siezonie turysty stali aktyŭna braniravać i pajezdki ŭ jeŭrapiejskija krainy z vyletami ź Litvy i Polščy. A lidaram siarod ich, pavodle źviestak našaha ahienctva, źjaŭlajecca Hrecyja.

Zdymak ilustracyjny. Fota: unsplash.com

U hetym siezonie turysty čaściakom vybirajuć ekzotyku z vyletami z Maskvy čartarnymi rejsami. Praŭda, varta adznačyć, što ŭ takich krainach leta ličycca niesiezonam. Adnak daždžy iduć redka, a ceny čaściakom jak u Turcyju.

Naprykład, Šry-Łanka z Maskvy budzie kaštavać ad 900 dalaraŭ, a Kuba — ad 1200 dalaraŭ z raźliku na adnaho čałavieka. Na Maldyvach u niesiezon hateli dajuć vialikija źnižki (da 40%) na pražyvańnie. U dobry hatel možna źlotać ad 2200 dalaraŭ za adnaho turysta.

«Na haračych turach možna aščadzić maksimum 20% ad koštu»

Popyt na tury ŭ hetym siezonie sapraŭdy vialiki. Kali i razhladać haračyja tury, to z vyletami z Maskvy. Takim čynam možna aščadzić maksimum 20% ad koštu tura.

Kali płanujecie pajechać u adpačynak vosieńniu ci zimoj, to vybirać tur nieabchodna ŭžo ciapier. Kali nie zrabić hetaha ŭ lipieni-žniŭni, budzie prablematyčna znajści pryjemnuju pa canie i dobruju pucioŭku. Asabliva heta tyčycca takich napramkaŭ, jak Maldyvy i AAE.

Varta razumieć, što pikavyja daty — heta zimovyja kanikuły i Novy hod.

Zdymak ilustracyjny. Fota: unsplash.com

Tyja turysty, jakija chočuć atrymać uražańni, a nie prosta plažny adpačynak, mohuć pajechać u Stambuł i Kapadokiju. Našym turystam rekamiendujem jechać tudy vosieńniu. Cana na taki tur budzie startavać ad 700 jeŭra na čałavieka. Praŭda, kali płanujecie palotać na pavietranym šary, varta ŭličvać košt — heta abyjdziecca ŭ 200 jeŭra na čałavieka.

Taksama biudžetnym varyjantam buduć aŭtobusnyja tury pa Jeŭropie z naviedvańniem papularnych haradoŭ. Ceny na ich — ad 400 jeŭra na čałavieka».

«Aŭtobusnyja tury pa biudžecie i jakaści — adno z aptymalnych rašeńniaŭ»

Volha Kurmanava, dyrektarka kampanii TAA «TOP-TUR t»:

«U hetym siezonie pavialičyłasia kolkaść prodažaŭ u kirunku AAE, jakija stali bolš dastupnymi ŭ cenavaj palitycy dla turystaŭ, čym, da prykładu, 3-4 hady tamu.

Upeŭnienymi liderami prodažaŭ źjaŭlajucca aŭtobusnyja tury ŭ Jeŭropu, bo z punktu hledžańnia biudžetu i jakaści heta adno z aptymalnych rašeńniaŭ dla turystaŭ, jakija žadajuć atrymać šenhienskuju vizu i adpačyć na mory za adnosna nievialikuju sumu. Italija ŭ hetym hodzie papularnaja siarod turystaŭ. Naprykład, da kanca žniŭnia ŭ našych aŭtobusach užo niama volnych miescaŭ.

Značna pavialičana kolkaść avijarejsaŭ u harady RF. Adpačynak u Krasnadarskim krai, Sočy i Anapie vybiraje davoli vialikaja kolkaść turystaŭ.

Zdymak ilustracyjny. Fota: unsplash.com

Viadoma, nielha nie adznačyć abmiežavanaść varyjantaŭ atrymańnia turystyčnych šenhienskich viz, niekatoryja krainy na dadzieny momant ich prosta nie adkryvajuć. Kali nieabchodnaja viza, my rekamiendujem płanavać pajezdku nie paźniej, čym za 2-3 miesiacy da pačatku padarožža. Heta dazvolić turapierataru padać śpisy na vizu ŭ ambasadu i atrymać patrebnuju kolkaść słotaŭ. Sam praces razhladu dakumientaŭ składaje ad 7 da 25 kalandarnych dzion.

«Za ŭražańniami — u kruiz pa rekach i Mižziemnym mory»

Pa maich nazirańniach, epocha haračych turaŭ skončyłasia. Heta było aktualna, kali dla nievialikaj Biełarusi byŭ praźmiernaść kirunkaŭ. Jašče paru hadoŭ tamu letam u adzin dzień mahło lacieć 10 samalotaŭ u Turcyju, dva ŭ Bałharyju, a taksama čartary ŭ Jehipiet, Ałbaniju, Ispaniju, Hruziju, Italiju. Akramia taho, aktyŭna vykarystoŭvalisia aeraporty susiednich krain: Rasija, Litva, Polšča.

Naturalna, pry takoj kolkaści prapanoŭ mnohija turapieratary nieśli straty. Imknučysia ich nivieliravać, pradavali tury značna nižej za sabiekošt. Ale na dadzieny momant haračy tur — heta, chutčej, adzinkavaja prapanova na rynku. Pry vybary takoj pucioŭki turyst sutykniecca z abmiežavanymi prapanovami pa hatelach, terminach tura, dataŭ vyletu i kolkaści čałaviek.

Rańniaje braniravańnie (5-8 miesiacaŭ da tura) — adzin z aptymalnych i vyhadnych sposabaŭ płanavać svoj adpačynak.

Pa-pieršaje, bolšaść sapraŭdy jakasnych hatelaŭ dajuć źnižki rańniaha braniravańnia da 60% na pražyvańnie, dziejničajuć akcyi 2+1, 2+2, kali dzieci žyvuć biaspłatna ŭ hateli.

Pa-druhoje, jość mahčymaść paraŭnać roznyja krainy i prapanovy, vybrać prydatnyja daty i terminy tura.

Pa-treciaje, turapieratary, jak praviła, dajuć rasterminoŭku płaciažu na rańniaje braniravańnie.

Turystam, jakija chočuć jarkich uražańniaŭ, ja paraiła b razhledzieć nietryvijalnyja tury, da prykładu, kruizy pa rekach Rasii na ciepłachodach i marskija kruizy pa Mižziemnym mory. Kali braniravać ich zahadzia, to košt kajuty na dvaich moža skłaści kala 1150 dalaraŭ za 5-7 dzion adpačynku.

Zdymak ilustracyjny. Fota: unsplash.com

Akramia taho, šmat cikavych napramkaŭ z zručnaj łahistykaj ź Minska va Uźbiekistan, Kyrhyzstan, Iran, Dahiestan, Armieniju, Hruziju, a taksama vialikaja kolkaść biudžetnych aŭtobusnych turaŭ u Italiju, Francyju i Vienhryju».

«Zamiest adpačynku na plažy možna pajechać u hastratur»

Volha Sarokina, śpiecyjalistka pa turyźmie TAA «Sakub»:

«Dla mnohich turystaŭ adpačynak asacyjujecca z adpačynkam na mory. Samy biudžetny varyjant dla biełarusaŭ u siezonie-2023 — heta Hruzija z vyletam ź Minska i Turcyja z Maskvy. Vielmi dobryja ceny na AAE, tamu, niahledziačy na vysokuju tempieraturu, dadzieny kirunak u letni pieryjad u pryjarytecie ŭ našych turystaŭ.

Siaredni ček na takuju pucioŭku — 2000 dalaraŭ na dvaich za pakietny tur, jaki ŭklučaje avijapieralot, pražyvańnie, charčavańnie, tranśfier, miedycynskuju strachoŭku i paliŭny zbor.

Chaču adznačyć, što tury z vyletam z Maskvy stali našmat bolš vyhadnyja, tamu našy turysty pačali źviartać na ich uvahu. Taksama vylatać na adpačynak možna z Varšavy, Vilni, Kaŭnasa, Ryhi i inšych jeŭrapiejskich haradoŭ.

«Rańniaje braniravańnie dazvalaje aščadzić da 30% ad koštu pucioŭki»

Mnohija lubiać čakać haračyja tury. Ale ci varta? Kali vybrali pucioŭku i ŭ joj usio zadavalniaje, to adnaznačna varta braniravać. Kali ž vychodzicie za ramki biudžetu ci nie padabajecca prapanova, to možacie pačakać haračy tur. Adnak možna zastacca ni z čym. Patrebny hatel moža być pierapoŭnieny, a avijabilety prosta adsutničać, bo ŭsie raskupili. U vyniku prosta zastanieciesia siadzieć na sabranym čamadanie abo pierapłacić za nie vielmi prydatny tur.

Razumna płanavać svoj adpačynak zahadzia. Heta mahčymaść aščadzić da 30% ad koštu pucioŭki. Naprykład, takija napramki, jak Maldyvy, Siejšeły, Tajłand, Zanzibar treba braniravać zahadzia (navat za paŭhoda).

Zdymak ilustracyjny. Fota: unsplash.com

Akramia adpačynku na mory možna zabraniravać ekskursijnyja tury. Heta mohuć być avijatury abo aŭtobusnyja pajezdki ŭ Jeŭropu. Ich košt — ad 250 jeŭra na adnaho čałavieka. Armienija, Azierbajdžan, Hruzija, Rasija — vielmi kałarytnyja napramki. Kali nie chočacca tradycyjnaha adpačynku na plažy, možna pajechać, naprykład, u hastratur».

«Siarod ekzatyčnych krain karystajecca popytam Małajzija»

Alina Karpovič, dyrektarka Madera Travel i Travel HUB:

«Turcyju i Jehipiet sioleta ŭžo składana nazvać biudžetnymi. Naprykład, košt adpačynku ŭ Jehipcie (pryčym nie ŭ samych lepšych hatelach) startuje ad 2000 dalaraŭ i vyšej na dvaich. Rejsy z Maskvy buduć tańniejšyja, ale ź Minska samaloty lotajuć biez takich zatrymak rejsaŭ, jak mohuć być u Rasii.

Siarod našych turystaŭ taksama papularnyja Hruzija i Armienija. Hetyja napramki vybirajuć jašče i pa toj pryčynie, što nie treba atrymlivać vizu.

Adzin z samych biudžetnych varyjantaŭ adpačynku ŭ hetym siezonie — heta AAE. Ceny mohuć startavać ad 1200 dalaraŭ (sa śniadankami), na ŭsio ŭklučana — ad 2000 dalaraŭ na dvaich. Praŭda, letam u AAE vielmi horača, tamu nie kožny vybiraje hety adpačynak dla siabie.

Kali havorym pra Jeŭropu, to adrazu ž nieabchodna padumać ab atrymańni vizy. I tut tolki dva varyjanty: albo hatovaja šenhienskaja viza, albo zapas času na jaje adkryćcio. U asnoŭnym vybirajuć dla adpačynku Hrecyju, bo ciapier praściej za ŭsio atrymać hetuju vizu. Vizy Italii, Francyi, Hiermanii atrymać budzie składaniej za ŭsio z-za adsutnaści słotaŭ dla zapisu ŭ ambasadu.

Zdymak ilustracyjny. Fota: unsplash.com

Kali chočacca pajechać nie tolki na plažny adpačynak, ale i za ŭražańniami, možna razhledzieć ekskursijnyja abo kambinavanyja tury. U takich varyjantach plažny adpačynak razvodzicca cikavaj prahramaj, kab pahladzieć słavutaści.

Kali ž paciahnuła na ekzotyku, to možna źviarnuć uvahu na Małajziju. U nas karystajecca popytam Kuała-Łumpur z vostravam Łanhkavi. Taki tur budzie kaštavać ad 1995 dalaraŭ na čałavieka».

Kamientary1

 • viečar byŭ ciopły
  18.07.2023
  Niešta niama infy pra tury ŭ Biełaruś z ekskursijaj uzdoŭž polskaj i litoŭskaj miažy.

U Minsku na ludziej, jakija viartalisia ź plažu, upała dreva, zahinuła dziaŭčyna

U Minsku na ludziej, jakija viartalisia ź plažu, upała dreva, zahinuła dziaŭčyna

Usie naviny →
Usie naviny

«Zamoŭ vielmi šmat». Polski restaran arhanizavaŭ dastaŭku picy prosta ŭ čarhu na miažy ź Biełaruśsiu1

Połk Kalinoŭskaha abvierh paviedamleńnie Minabarony Biełarusi ab hibieli Jana Rudzika3

U Ispanii dakazali hipotezu 54-hadovaj daŭniny viadomaha matematyka rodam z Kobryna

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ4

Čamu ŭ haračyja dni časta balić hałava i jak ad taho ŭbierahčysia

U miastečku Haradok na Biełastoččynie siońnia pačaŭsia fiestyval Tutaka

Milicyja stralała ŭ dvary minskaha šmatpaviarchovika. Što zdaryłasia?

U Biełarusi znoŭ pastrožyli palityčny filtr dla ekskursavodaŭ. Što źmianiłasia ŭ praviłach atestacyi?2

«Znachodzicca ŭ źniasilenym stanie». Vierniki daviedalisia padrabiaznaści pra źniavolenaha ksiandza Andžeja Juchnieviča

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

U Minsku na ludziej, jakija viartalisia ź plažu, upała dreva, zahinuła dziaŭčyna

U Minsku na ludziej, jakija viartalisia ź plažu, upała dreva, zahinuła dziaŭčyna

Hałoŭnaje
Usie naviny →