Zdaroŭje44

Jak časta treba myć hałavu i ci karysnyja kandycyjaniery i maski, tłumačyć miedyk

Trychołah — doktar vuzkaj nakiravanaści, jaki vyjaŭlaje i lečyć zachvorvańni vałasoŭ i vałasistaj skury hałavy. Prajekt «1906» parazmaŭlaŭ z trychołaham Kaciarynaj Burło i daviedaŭsia, u jakich vypadkach varta rabić pierasadku vałasoŭ, jak abrać šampuń i jakija pracedury drenna ŭpłyvajuć na stan vałasoŭ. 

Fota: bellezza.ua

Čamu mohuć vypadać vałasy?

«Apošnim časam samaja častaja pryčyna — stres. Heta nazyvajecca paślastresavaja ałapiecyja. U takim vypadku ŭsie analizy dobryja, nie razumieješ, što adbyvajecca z čałaviekam. Nastupnyja pryčyny — zachvorvańni ščytapadobnaj załozy, harmanalnaha charaktaru, deficytny stan», — kaža trychołah.

«Pierad kansultacyjaj ja prašu pacyjenta zdać analizy: ahulny analiz kryvi, bijachimičny, harmony ščytapadobnaj załozy i niekatoryja vitaminy. Bieź ich my možam tolki mierkavać pra pryčynu. 

Važna vykanać trychaskapiju, kab vyklučyć ci paćvierdzić prablemy sa skuraj hałavy, heta prachodzić z dapamohaj śpiecyjalnych trychałahičnych instrumientaŭ. Časta vałasy mohuć vypadać z-za taho, što ŭ čałavieka jość prykmiety siebarei ci siebarejnaha dermatytu (najaŭnaść zapalenčych učastkaŭ, biełyja, žoŭtyja łuskavinki na skury), prablemy sa skuraj hałavy», — raskazvaje Kaciaryna. 

Ci mohuć vypadać vałasy z-za hienietyčnaj schilnaści?

«Z-za hetaha vałasy radziejuć, pamianšajucca ŭ abjomie, — tłumačyć trychołah. — Kali ŭ čałavieka jość hienietyčnaja schilnaść, ale ŭ jaho mocna vypadajuć vałasy, to heta ŭžo sihnał zdavać analizy.

Pry kłasičnaj formie paradzieńnia vałasy mocna nie vypadajuć. Jak praviła, takoje moža pačacca z momantu pałavoha saśpiavańnia. U asnoŭnym vypadki surjoznyja, jany patrabujuć rańniaha zvarotu da trychołaha». 

«Ludzi, u jakich pačałosia paradzieńnie nie ŭ momant pałavoha saśpiavańnia, byvaje źviazvajuć heta z pastupleńniem u instytut, kali jość šmat stresaŭ. U 18-19 hod pačynajecca druhi pierachodny ŭzrost.

Naprykład, adbyvajecca niejki tryhier, mocny stres, chvalavańnie, paśla pačynajecca manifiestacyja andrahienietyčnaj ałapiecyi (paradzieńnie vałasoŭ). Jak praviła, heta nosić spadčynna-hienietyčny charaktar», — kaža jana.

Jak zrazumieć, što ŭ ciabie jość schilnaść da abłysieńnia? 

«Treba daviedacca, u jakim stanie vałasy byli ŭ mamy z tatam, ci vypadali jany. Ja jašče pytajusia pra bratoŭ i siaścior. Kali hetaj infarmacyi nie chapaje, mahu ŭdakładniać pra babul i dziadul.

Kali pa analizach my vyjaŭlajem niejkija prablemy, naprykład deficytnyja stany: niedachop žaleza, vitamina D, — ja pryznačaju preparaty, jakija treba prymać, kab likvidavać hety prabieł. I nie dapuskać deficytu ŭ budučyni», — kaža jana. 

«Redka zdarajecca tak, što čałaviek adzin raz u žyćci prapiŭ preparat, a dalej u jaho ŭsio dobra, — tłumačyć trychołah. —Deficytnyja stany ŭ asnoŭnym składajucca z prablem z charčavańniem, straŭnikava-kišečnym traktam.

Kali vyjaŭlajucca zachvorvańni ščytapadobnaj załozy, adpraŭlaju da endakrynołaha. Kali jość parušeńni ŭ analizach pa pałavych harmonach — da hiniekołaha-endakrynołaha». 

«Trychołah zajmajecca vypadzieńniem vałasoŭ, jakoje źviazana sa spadčynnaściu abo zachvorvańniami skury hałavy. Kali ŭ analizach usio narmalna, niama faktaraŭ, jakija mohuć pryvodzić vałasy z fazy rostu ŭ fazu vypadzieńnia, to prystupajem da vonkavaj terapii. Jana vyznačajecca stroha indyvidualna paśla ahladu i abśledavańni ŭ trychołaha.

Mohuć być łaśjony, sprei, maski — usio heta budzie nakiravana na toje, kab maksimalna strymać praces paradžeńnia i adnavić narmalnaje funkcyjanavańnie vałasianoha falikuła», — raskazvaje Kaciaryna.

Fota: blog.doc.help 

Ci pracuje pierasadka vałasoŭ?

«Na žal, jość takija vypadki, kali pry abśledavańni ja razumieju, što praces paradzieńnia zajšoŭ zanadta daloka: prablemie bolš za 7-10 hadoŭ. Tut trychołah vyrašaje, ci dapamohuć jašče niejkija vonkavyja srodki ci varta źviarnucca za transpłantacyjaj. 

Jana pracuje, ale ŭ majoj praktycy ja redka sustrakałasia z tym, kab pacyjent išoŭ na transpłantacyju. Usio ž jana kaštuje hrošaj — prykładna 2000-2500 dalaraŭ u zaležnaści ad kolkaści vałasianych falikułaŭ, jakija buduć pierasadžanyja z patylicy ŭ łobna-ciemiannuju vobłaść. Heta ŭžo vyznačaje płastyčny chirurh», — kaža jana. 

Pierasadka vałasoŭ adnolkava dobra pracuje i dla mužčyn, i dla žančyn?

«Tak, ale pieršapačatkova, pierad apieracyjaj, treba było poŭnaściu pahalić hałavu. Naturalna, žančyny nie mahli pajści na takija achviary i ŭsialak supraciŭlalisia. Ale zaraz płastyčnyja chirurhi prydumali novyja mietodyki, u tym liku možna pierasadžvać vałasy i doŭhija», — raskazvaje Kaciaryna. 

«U nas jość donarskaja zona (patyličnaja vobłaść), jakaja nie schilnaja da razburalnaha ŭpłyvu harmonu dyhidratesteronu. Atrymlivajecca, što z patylicy płastyčny chirurh biare hrafty i pierasadžvaje ŭ łobna-ciemiannuju vobłaść.

Pierasadka vałasoŭ pakazana i tym, i tym, ale čaściej jaje robiać mužčyny. U mianie za šeść hadoŭ vočnaj praktyki była tolki adna dziaŭčyna, jakaja zrabiła pierasadku ŭ Sankt-Pieciarburhu.

U Biełarusi takija apieracyi pravodziać, ale ŭ mianie sa znajomych nichto nie rabiŭ. Jak praviła, jeduć pa hetuju praceduru ŭ Turcyju», — kaža trychołah. 

Fota: mclub.md

Jakija pracedury drenna ŭpłyvajuć na stan vałasoŭ?

«Trychołahi nie vitajuć kieratynavaje vyraŭnoŭvańnie. Atrymlivajecca, što vałasy sami pa sabie puchnatyja, a ich imknucca zrabić roŭnymi. Cyrulnik paśla takoj pracedury skaža myć vałasy biessulfatnymi šampuniami, kab skład kieratynavaha vyraŭnoŭvańnia pavolniej vymyvaŭsia. Vielmi časta čałaviek prychodzić da trychołaha paśla hetaj pracedury, staŭlu trychaskop na hałavu i baču, što tam užo pačynajucca prablemy ŭ skury. Biessulfatnyja šampuni drenna myjuć skuru hałavy. Čałaviek chodzić nibyta jak ź vizualna pryhožymi vałasami, ale z prablemami sa skuraj», — tłumačyć jana.

«Kali vymyvajecca skład kieratynavaha vyraŭnoŭvańnia, vałasy buduć vyhladać horš, čym jany byli da. Pracedura prachodzić z dapamohaj vielmi haračaha prasa, jaki paškodžvaje vałasy pa ŭsioj daŭžyni. 

Na astatnija dohladavyja pracedury ja daju dabro, tamu što nijakaha termičnaha ŭździejańnia niama», — kaža trychołah.

Ci škodna dla vałasoŭ farbavańnie?

«Surjoznych supraćpakazańniaŭ niama, — zapeŭnivaje Kaciaryna. — Važna paśla afarboŭvańnia dobra vymyvać skuru hałavy, vykarystoŭvać skrab. Na svaich kansultacyjach navat praz dva tydni paśla afarboŭvańnia baču sastaŭ na skury hałavy. Heta škodna, moža ŭ budučyni spravakavać ankałahičnyja zachvorvańni».

Jak abrać šampuń? 

«Spačatku treba vyznačycca z typam skury hałavy, — raić jana. — Čaściej za ŭsio trychołahi ŭ svajoj praktycy sutykajucca z tłustaj, jana bolš schilnaja da źjaŭleńnia, naprykład, siebarejnaha dermatytu, suchoj pierchaci.

Tyja, chto myje hałavu štodnia ci praź dzień, mohuć adrazu vyznačyć, što ŭ ich tłusty typ skury hałavy. Adpaviedna, pad taki typ i treba padbirać šampuń.

Častaja pamyłka, kali ŭ čałavieka tłustaja skura hałavy, kancy vałasoŭ i pa daŭžyni suchija, ludzi pačynajuć kuplać šampuni dla suchich. Heta niapravilna. Šampuń padbirajecca pa typie skury hałavy». 

Nakolki časta treba myć vałasy?

«Stroha pa miery zabrudžvańnia, nielha pierachodžvać momant, — kaža trychołah.

— Svaim pacyjentam ja zaŭsiody tłumaču, što kali vy ŭ paniadziełak ranicaj pamyli hałavu i ŭ aŭtorak užo nie možacie pajści kudyści, vam treba pamyć vałasy. Heta abaviazkovaje praviła.

Jość šmat ludziej, jakija imknucca pierachadžvać, dumajuć, što jany niešta palapšajuć, nibyta sprabujuć pieravučyć salnyja załozy. Ale heta ŭsio moža skončycca pachodam da trychołaha sa skarhami na śvierb i pierchać.

Vypracoŭka skurnaha sała ŭ arhaniźmie zaležyć ad mnostva miechanizmaŭ. Pryvučyć niejkim čynam jaho vypracoŭvać mienš ci bolš niemahčyma». 

Jakija vitaminy varta pić dla taho, kab vałasy byli zdarovyja?

«Vitaminy nie treba prymać biez kantrolu analizaŭ. Ale kali, naprykład, uvosień ci ŭviesnu vy žadajecie padtrymać arhanizm (pry hetym vy viedajecie, što deficytnych stanaŭ u vas niama), to abaviazkova ŭ kompleksie pavinny być bijatyn, vitamin D, vitamin Je, žaleza. I ŭsio heta treba prymać vyklučna kursam. Kali na ŭpakoŭcy napisana, što pić 30 dzion, to bolš nielha», — kaža jana. 

Ci možna rasčesvać mokryja vałasy?

«Možna. Kali čałaviek karystajecca standartnym dohladam dla vałasoŭ: šampuń, kandycyjanier, maska — i pry hetym vałasy ŭsio roŭna łomkija, to treba zdavać analizy, hladzieć uzrovień ahulnaha białku ŭ kryvi i žaleza.

Kali jość pytańni pa padbory dohladu za skuraj hałavy (mienavita kankretnaha srodku na daŭžyniu), to hetym zajmajucca cyrulniki. Maski i kandycyjaniery padbirajuć jany. Trychołah pavinien dyfierencyjavać patałohii stryžnia vołasu, jakija źjaŭlajucca z-za niapravilnaha dohladu abo jość pryčyny ŭnutry arhanizmu», — tłumačyć jana. 

Čamu niekatoryja ludzi pačynajuć rana (ad 25 hadoŭ) sivieć? 

«Heta sapraŭdy moža być nastupstvam pieraniesienaha mocnaha stresu, a taksama hienietyčnyja schilnaści, — nazyvaje pryčyny Kaciaryna. —Zaŭsiody pytaju, u jakim uzroście pasivieli mama, tata. U 70 adsotkaŭ vypadkaŭ buduć adkazvać, što taksama rana.

Kali niama hienietyčnaj schilnaści, to źviartajemsia znoŭ da analizaŭ. Pieršym čynam tut budziem hladzieć padrabiazna ŭzrovień žaleza i miedzi.

Sivizna nie ličycca zachvorvańniem, kali dla jaje jość hienietyčnaja schilnaść. Z abłysieńniem, darečy, toje ž samaje. Jość dyjahnaz, ale pa praŭdzie trychołahi razhladajuć heta jak kaśmietyčny defiekt. Čałaviek moža być całkam zdarovy, ale, na žal, łysy». 

Čytajcie taksama:

Jak pačać pravilna charčavacca i zajmacca fitniesam? Spytali ŭ treniera

Kali zanadta šmat dumać, heta moža naškodzić zdaroŭju

Kab tabletki chutčej dziejničali, treba lehčy na pravilny bok

Kamientary4

 • łysaja siebarejnaja
  18.08.2022
  "Pierad kansultacyjaj ja prašu pacyjenta"
  chočaš adčuć siabie pacyjentam, idzi da trychołaha

  cikava, a trychołah moža dać adterminoŭku ad armii? nu praź siebareju tam? a-to ŭ nas pavalna na zbory zabirajuć... a, vybačajcie, a pracavać budzie chto? Alaksandr? Łuškin?
 • feafania
  18.08.2022
  cinik, moža mužčyna i moža myć hałavu ŭviečary, ale ŭ žančyny ranicoj na hałavie budzie aby što.
 • ałysienko
  19.08.2022
  cinik, a łysomu voobŝie - protier triapočkoj i vsie. łafa. i nie žarko. niet vołos - niet problem. ja eto ocieniła, kohda strihłaś nałyso

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA2

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA

Usie naviny →
Usie naviny

FBR nazvała imia taho, chto stralaŭ u Trampa23

Kali ź Biełarusi sydzie anamalnaja śpioka4

Rasijanie zaniali Uradžajnaje

Biełaruska padarožničaje pa samych biednych krainach Afryki i raskazvaje — jak heta, kali ciabie pastajanna razvodziać na hrošy12

Dva čałavieki zahinuli ŭ avaryi pad Mahilovam, čaćviora — u reanimacyi8

Donald Tramp zrabiŭ zajavu paśla ataki na jaho8

Bajden skazaŭ, što molicca za Trampa, i zaklikaŭ abjadnacca ŭsiu nacyju11

Čałaviek, jaki stralaŭ na mitynhu ŭ Donalda Trampa, zabity9

Padčas zamachu na Trampa jak minimum adzin čałaviek zahinuŭ3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA2

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA

Hałoŭnaje
Usie naviny →