Vajna3232

Čamu Ukraina nie zdoleła prarvacca da Azoŭskaha mora? I što heta značyć dla rehijona?

Kontrnastup, pra jaki ad pačatku hoda havaryła kamandavańnie Ukrainy, mieŭ minimalnyja pośpiechi. Čamu tak adbyłosia?

Kontrnastup kontrnastuplenije counteroffensive
Linija ŭkrainska-rasijskaha frontu pieratvaryłasia ŭ vypalenuju ziamlu. Fota: AP Photo / Alex Babenko

Za dzieviać miesiacaŭ hetaha hoda linija frontu amal nie źmianiłasia. Ani rasijskija, ani ŭkrainskija sproby nastupu nie mieli pośpiechu. U čym pryčyny takoj situacyi na froncie?

Minnyja pali adoleć krajnie ciažka

Pieršaja pryčyna niaŭdač — tryvałyja ŭmacavańni. Abodva baki zmahajucca za pazicyi, jakija ŭ niekatorych častkach uschodniaj Ukrainy byli ŭźviedzieny nie tolki na praciahu apošnich miesiacaŭ vajny, ale, jak u vypadku Danieckaj i Łuhanskaj abłaściej, hadoŭ. Da starych umacavańniaŭ, uźviedzienych paśla 2014 hoda dadajucca vialikija płoščy zaminavanych terytoryj, supraćtankavych ravoŭ i bietonnych piramid, jakija rasijski bok pastaviŭ za zimu.

Jak adznačaje vydańnie «Ukrainskaja praŭda» sa spasyłkaj na ukrainskich vajskoŭcaŭ, miny rasstaŭlenyja tak, kab paśla niaznačnaha prasoŭvańnia ŭkrainskija siły zastavalisia na maksimalna adkrytym učastku i byli dastupnyja dla paražeńnia supraćtankavymi srodkami abo artyleryjaj.

«Taksama jany kapajuć vielmi vuzkija i hłybokija, mietry try, akopy. Heta zroblena dla taho, kab padčas šturmu navat dva čałavieki, jakija nie viedajuć, jak pabudavany akop, nie zmahli ŭ im raźminucca. Dalej, naprykład, pieršy «prylot» — jość paranieny, i ŭsio, hrupa prosta zastajecca ŭ hetym akopie», — padzialiŭsia svaim vopytam adzin z kamandziraŭ.

Jak pisała BBC, pry nastupie vyjaviłasia niedastatkovaja kolkaść inžyniernaj techniki, jakaja zaŭsiody niasie vialikija straty pry pieraadoleńni inžyniernych zaharodžvańniaŭ — minnych paloŭ i pieraškod.

Inžyniernaja technika, u tym liku mašyny razharodžvańnia, ramontna-evakuacyjnyja, śpiecyjalnyja srodki raźminiravańnia, fihuravali ŭ zachodnich pastaŭkach na praciahu apošnich miesiacaŭ, ale hetych srodkaŭ, usio roŭna nie chapiła.

Ukrainski vajskoviec z amputavanymi kancavinami i jaho niaviesta. Fota: AP Photo / Libkos

Akramia taho, Ukraina praciahvaje adčuvać niedachop artyleryi i bojeprypasaŭ. Navat pry najaŭnaści žadańnia jeŭrapiejskija partniory sutyknulisia z prablemaj vykanańnia ŭžo abiacanaha. 

Pa słovach ekśpiertaŭ, na jakija spasyłajecca The New York Times, vajskovy siektar Jeŭropy za apošnija 30 hadoŭ mocna skaraciŭsia — jeŭrapiejcy nie dapuskali, što na kantyniencie moža zdarycca novaja vajna, u vyniku jeŭrapiejskija krainy prosta nie zdolnyja chutka naraścić abjomy vytvorčaści i pastavić Ukrainie abiacany miljon 155-milimietrovych snaradaŭ na praciahu hoda.

Nizkaja paśpiachovaść kontrnastupu, da taho ž, abumoŭlenaja i niedastatkovaj padrychtavanaściu vajskoŭcaŭ. Mnohija vopytnyja sałdaty i kamandziry zahinuli ŭ pačatku vajny, ich zamianili novabrancy. A navučańnie ŭkrainskich vajskoŭcaŭ śpiecyjalistami NATA adbyvajecca paskoranym tempam i pa prahramach, jakija nie adaptavany pad najaŭnyja vykliki.

Da taho ž, pastaŭki Ukrainie novaj techniki dajuć jak pieravahi, tak i niedachopy. Hałoŭny ź jakich — padrychtoŭka śpiecyjalistaŭ dla ich absłuhoŭvańnia i vykarystańnia. Druhi niedachop źviazany z tym, što najaŭnaść roznych typaŭ techniki značna ŭskładniaje, śćviardžajuć ekśpierty, płanavańnie i praviadzieńnie apieracyj.

Zachad praktyčna vyčarpaŭ składskija zapasy vajskovaj techniki, jakija moh pastavić Kijeva biez ryzyki dla ŭłasnaj biaśpieki. Prezidenty Zialenski i Bajden. Fota: AP Photo / Evan Vucci

Rasija daminuje ŭ pavietry

Treba pamiatać i pra panavańnie Rasii ŭ pavietry. Rasijskija vojski, jak pisała BBC, z pośpiecham vykarystoŭvajuć udarnyja viertaloty, jakija mohuć paražać ukrainskuju braniatechniku z dystancyi, jakaja pieravyšaje dalokaść dziejańnia ŭkrainskich PZRK. A pastaŭki źniščalnikaŭ F-16 usio adkładvajucca i adkładvajucca. U vyniku ŭkraincy vymušany paźbiahać vialikich kancentracyj bronietechniki i bolš vykarystoŭvać piachotu, jakaja, u svaju čarhu, taksama zmušanaja dziejničać nievialikimi hrupami.

Efiektyŭnaść vykarystańnia ŭkrainskim bokam dronaŭ sutykajecca z dobra pastaŭlenaj rabotaj rasijskich srodkaŭ radyjoelektronnaj baraćby. Rasijanie stali vykarystoŭvać kompleks «Pole-21», jaki błakuje lubuju navihacyju pa spadarožniku na terytoryi da 150 kvadratnych kiłamietraŭ.

Akramia hetaha, pa źviestkach The New York Times, ukrainskija vajskoŭcy sutyknulisia ź niedachopam tannych bieśpiłotnych latajučych aparataŭ z-za ŭviadzieńnia z 1 vieraśnia Kitajem abmiežavańnia na pastaŭki kampanientaŭ.

Stratehija Rasii

Jak adznačaje vydańnie, na kaniec vieraśnia Rasija kantralavała terytoryju amal na 400 kvadratnych kiłamietraŭ bolšuju za tuju, što była pad jaje akupacyjaj u pačatku hoda. Heta źviazanaje z zachopam Saladara i Bachmuta padčas zimova-viesnavych bajoŭ. Pry hetym rasijskaje kamandavańnie nie imkniecca da vialikich bajoŭ, a kancentrujecca na ŭtrymańni terytoryj.

Na dumku analitykaŭ, utrymańniu terytoryj sadziejničaje i značnaja (u try razy) pieravaha kolkaści rasijskaj armii. Tamu Maskva moža razhladać praciahłuju abaronu jak adpaviednuju svaim intaresam.

Ciapier stratehija Rasii zaklučajecca ŭ tym, kab dazvolić ukraincam praryvacca praz svaju abaronu, pry hetym zabivać jak maha bolej ludziej i źniščać jak maha bolej zachodniaj techniki.

Ad listapada, jak zvyčajna hetaj paroju, na poŭdni Ukrainy čakajucca intensiŭnyja praciahłyja daždžy. A ciažkaja technika, siarod jakoj tolki što pastaŭlenyja amierykanskija tanki Abrams i brytanskija Challenger, na raźlezłych daroha prosta zahraznuć, bo raspracavana ź vialikim uchiłam na abaronnuju vajnu. U toj čas, jak pry raspracoŭcy rasijskaj bronietechniki stavilisia pavyšanyja patrabavańni pa mabilnaści.

Tank «Abrams» Tank Abrams Tank "Abrams"
Tank «Abrams». Fota: Saurabh Das / AP

Zapavolvańnie vajny nie idzie na ruku Ukrainie, jakaja zaležyć ad zachodniaj dapamohi — choć by tamu, što panavańnie Rasii ŭ pavietry robić prablematyčnaj pracu vajskovych vytvorčaściej unutry Ukrainy.

Ukraincy jašče nie sprabavali ažyćciavić masiravany desant cieraz Dniapro, kab udaryć u tył rasijskaj hrupoŭcy, jakaja trymaje front pad Zaparožžam, ale heta vyklučna składanaja zadača, jakaja patrabuje najaŭnaści ahromnaj kolkaści techniki i pantonaŭ. Ukrainskija śpiecnazaŭcy zdoleli zaniać niekalki nizinnych astravoŭ na levym bierazie Dniapra, jakija ŭsie jany małaprydatnyja dla płacdarma.

Kali ŭkraincam nie ŭdasca arhanizavać niejki niečakany ŭdar, to mahčyma, front zamarozicca na ciapierašnich pazicyjach.

U 2022 hodzie Ukraina zdoleła vybić rasijskuju armiju z-pad Kijeva, Charkava i z Chiersona, ale Rasija praciahvaje kantralavać uźbiarežža Azoŭskaha mora. Karta: Wikimedia Commons

Pat heta čyja pieramoha?

Heta budzie aznačać, što Rasii nie ŭdałosia vykanać svajoj zadačy-maksimum — zachopu Ukrainy i likvidacyi jaje dziaržaŭnaści, nie ŭdałosia i dabicca dasiahnieńnia zadačy, jakaja padavałasia ŭ lutym 2022 hoda minimalnaj — zachopu ŭsiaho Danbasa i ŭsiaho čarnamorskaha ŭźbiarežža Ukrainy i adrazańnia jaje ad mora. Ale suchaputny kalidor uzdoŭž Azoŭskaha mora Rasija canoj dziasiatkaŭ tysiač žyćciaŭ zachapiła.

Miarkujučy pa ŭsim, rasijanie panieśli našmat bolšyja straty ŭ žyvoj sile i technicy, čym ukraincy.

Miarkujučy pa ŭsim, rasijanie panieśli našmat bolšyja straty ŭ žyvoj sile i technicy, čym ukraincy. Ale i ŭkrainskija straty vymiarajucca dziasiatkami tysiač ludziej. Na fota: ludzi staviać ściažki pamiaci zabitych rodnych na Majdanie Niezaležnaści ŭ Kijevie. Fota: AP Photo / Alex Babenko

Taki vynik vajny nie abiacaje ničoha dobraha dla śvietu. Kali kožnaja macniejšaja kraina moža voś tak zachoplivać i adrazać sabie terytoryi słabiejšych, śviet pieratvorycca ŭ našmat mienš biaśpiečnaje miesca.

Z druhoha boku, dla Ukrainy situacyja nahadvaje finskuju 1940 hoda. U niaroŭnym zmahańni z SSSR Finlandyja vymušanaja była sastupić pamiežnyja, samyja raźvityja terytoryi, ale zachavała niezaležnaść i, bolš za toje, drapiežny susied bolš nie rašaŭsia zamachnucca na jaje isnavańnie, a praz 83 hady jana navat zdoleła skarystacca momantam i dałučycca da NATA. Niahledziačy na razbureńni i ludskija straty, Ukraina vychodzić z hetaj vajny macniejšaj — jak vajskova, tak i palityčna. A realnaja pierśpiektyva dałučeńnia da Jeŭrasajuza harantuje krainie haspadarčy bum, jaki ŭ apošnija dziesiacihodździ pieražyli krainy Centralnaj Jeŭropy.

Čytajcie jašče:

Čamu ŭkrainskaje kontrnastupleńnie idzie pavolniej, čym čakałasia

Vajna, jakaja nikoli nie skončycca?

ZŠA prytrymlivajucca prahmatyčnaj formuły «ničoha biez Ukrainy, ale nie ŭsio dla Ukrainy» — Le Monde

Kamientary32

 • 321*
  09.10.2023
  Kali situacyja takoj i zastaniecca, to ničoha dobraha dla Biełarusi heta nie pryniasie. Bo na ŭschodzie pad bokam budziem mieć 100 miljonnaje chvoraje, zambavanaje z hramadastva rašysckich impiercaŭ, jakija jak šakały, złačynna i biaspakarana adkusili kavałak susiedniaj krainy, dy buduć nadalej hladzieć kab adkusić znoŭ užo ŭ inšych susiedziaŭ. Taki raskład jašče krapčej pryviaža Biełaruś da kramla, mahčyma źjaviacca novyja rasiejskija bazy, što kančatkova pryviadzie da poŭnaha apuskańnia žaleznaj zasłony, sankcyi zastanucca na dziesiacihodździ, Biełaruś usio bolej budzie rasiejskaj i saŭkovaj, i ŭsio mieniej biełaruskaj. Što biassprečna tolki na ruku kramlu, kab urešcie zavieršyć paŭzučuju akupacyju. Usio dla hetaha ŭžo padrychtavana.
 • Pietia
  09.10.2023
  Nu vot i skazočkie koniec
 • Ukrainiec
  09.10.2023
  Chorošo na bumahie, da zabyli pro ovrahi. Kontrnastup, fsie?

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava21

U Hrodnie možna nabyć siadzibu apošniaha karala Rečy Paspalitaj

U Biełarusi z-za ŭrahanu zahinuli siem čałaviek

U Minsku pastaviać pomnik kačcy, jakaja vyhadavała ptušaniat na kłumbie ŭ centry horada4

Biełaruska vyraściła hihancki ahurok, jaki važyć dva kiłahramy FOTAFAKT1

U Ivanaŭskim rajonie ratavalniki dastali źmiaju z kanapy1

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku60

Čarhovy chapun u Baranavičach — zatrymali adrazu piać čałaviek1

Biełarusy ŭ Varšavie ładziać viasielle dla svaich buldohaŭ. U niaviesty i žanicha budzie ŭsio — ad torta da kaściumaŭ13

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →