Hramadstva2222

«Łukašenku lublu ŭsim svaim sercam». Chto takaja Vitalina Pietrusievič, jakaja stała tvaram prapahandysckich filmaŭ mahiloŭskaha telebačańnia

23-hadovaja prapahandystka ŭ prahramie «Vsio po diełu» źnievažaje ziemlakoŭ, schoplenych za inšadumstva, a pa-za efiram prymiaraje viasielnyja sukienki. U junactvie jana źbirałasia zmahacca ź niaroŭnaściu, a ciapier fraza «pracuje AMAP» łaskaje jaje słych. 

Zatrymany prafiesar Juryj Bubnoŭ i prapahandystka Vitalina Pietrusievič. Frahmient filma, jaki «prasłaviŭ» prapahandystku. Fota: skryn videa tvrmogilev.by

Prapahanda «najlepšaja škoła», a Łukašenka «sapraŭdny mužyk»

U teleradyjokampanii «Mahiloŭ» Vitalina Pietrusievič z 2022 hoda zajmaje pasadu redaktara. Jana nazyvaje siabie «dziaržaŭnaj žurnalistkaj», a prapahanda dla jaje «najlepšaja škoła». Dziaŭčyna chvalicca, što dasiahnuła ciapierašniaj svajoj mety, bo apazicyjaniery nazvali jaje prapahandystkaj.

«Raŭniajusia na Piatrašku, Lebiedzievu, Azaronka, čytaju «Karani» Mukavozčyka», — pieraličvaje svaich kumiraŭ Pietrusievič.

Jana zachoplena raskazvaje pra sustrečy z Łukašenkam, jakomu ŭdziačnaja za toje, što jaje «dziacinstva prajšło pad mirnym niebam», a taksama za ŭpeŭnienaść u zaŭtrašnim dni.

Łukašenku 23-hadovaja prapahandystka nazyvaje «samym sapraŭdnym mužykom», jakoha jana «lubić usim svaim sercam» i «lepšaha lidara ŭ śviecie niama».

«Nie chaču ciapier ni pra kaho dumać, akramia jak pra Alaksandra Ryhoraviča», — kaža jana.

Kaściukovickaja himnazistka Vitalina Pietrusievič z Łukašenkam u 2017 hodzie. Fota: skryn videa ont.by

U maniery svaich kumiraŭ z užyvańniem ichniaha ž naboru abrazaŭ učorašniaja vypusknica BDU raskazvaje ŭ prahramie «Vsio po diełu» pra ziemlakoŭ, jakija navažylisia nie zhadžacca z režymam Łukašenki i trapili ŭ niavolu.

Razam sa źniavažlivymi vykazvańniami zapaminajecca ŭchmyłka viadučaj.

Partnior Pietrusievič pa prahramie — Siarhiej Pieklin — na piać hadoŭ starejšy i bolš daśviedčany. Adnak najbolš adyjoznyja vypuski dastajucca mienavita Pietrusievič. Jaje načalstva ličyć, što dziaŭčyna ŭ prapahandysckim filmie bolš pryciahalnaja dla hledača.

Filmy da prahramy zaćviardžajuć ideołahi z abłvykankama i admysłoŭcy z KDB.

Rola viadoŭcaŭ — «vyrazna, rasstaŭlajučy akcenty» pračytać teksty. Filmy mantujucca z frahmientaŭ apieratyŭnych zdymak siłavikoŭ. Źniavolenyja na kamieru ahavorvajuć siabie, a Pietrusievič kamientuje ich «pryznańni».

«Supracoŭničaŭ z apazicyjanierami, rabiŭ ekstremisckija daśledavańni»

U Mahilovie Pietrusievič «prasłaviŭ» film ab źniavolenym sacyjołahu, vykładčyku ŭniviersiteta charčovych i chimičnych technałohij Juryi Bubnovie.

Kali była apublikavanaja stužka, navukoŭca ŭtrymlivali ŭ SIZA i sudom jon nie byŭ pryznany vinavatym ni ŭ čym.

Adnak Pietrusievič z uchmyłkaj čytała: «u 2021 hodzie padtrymlivaŭ adnosiny z prychilnikami radykalnych mier pa źmienie ŭłady».

Tolki praz try miesiacy paśla vychadu filma Bubnovu prysudzili dva hady źniavoleńnia.

«Tvor» siłavikoŭ vyklikaŭ škvał niehatyŭnych emocyjaŭ da Pietrusievič. Jana pra toje viedała i vymušanaja była apraŭdvacca.

«Zasłužany — vykładčyk VNU — hadoŭ 25 atrymlivaŭ ad dziaržavy zarpłatu, premii i pry hetym supracoŭničaŭ z apazicyjanierami, rabiŭ dla ich ekstremisckija sacdaśledavańni. U pryvatnaści, cikaviŭsia ŭ svaich studentaŭ, ci hatovy jany ŭdzielničać u akcyjach pratestu, źbivańni, haładoŭkach…», — davodziła prapahandystka ŭ intervju «SB. Biełaruś siehodnia».

Prapahandystka Pietrusievič pra zatrymańnie Alaksieja Baciukova. Fota: skryn videa tvrmogilev.by

Niadaŭni film ab «vykryćci ŭ Mahilovie jačejki ekstremistaŭ» mahiloŭcy nazvali najbrudniejšym z časoŭ hvałtu 2020 hoda.

U im Pietrusievič z toj ža ŭchmyłkaj smakavała zatrymańnie byłoha dyrektara Muzieja historyi Mahilova Alaksieja Baciukova.

«Tvar hetaha barcuna my pakažam krychu paźniej, a pakul niachaj palažyć…», — kazała Pietrusievič pra Alaksieja, jaki lažaŭ na padłozie sa skutymi za śpinaju rukami.

Pra frazu prapahandystki «niachaj palažyć» z ahidaju vykazvajucca navat blizkija da ŭłady ludzi.

Pavodle ich słoŭ, «dzieŭka pierastarałasia ŭ samalubavańni».

«Ledźvie nie da samaachviaravańnia…»

Pa vychadzie filma z kadrami zatrymańnia Baciukova Pietrusievič trapiła ŭ prahramu Azaronka. Ź joj jon hutaryŭ u kampanii z Jaŭhienam Pustavym. Svaich starejšych kaleh prapahandystka zapeŭnivała, što kamientary «prapuskaje mima siabie». 

Jana pierakananaja, što nie varta zadumvacca ab tym, što skažuć pra jaje prychilnaść da ŭłady, a kali zjavicca sumnieŭ, to joj nie miesca ŭ dziaržaŭnaj žurnalistycy.

Prapahandysty: Pietrusievič, Azaronak (źvierchu sprava) i Pustavy. Fota: skryn videa z prajektu «Azarionok. Napriamuju»

Pavodle jaje, na pieršym płanie pavinna być dziaržaŭnaja palityka, vyrazny patryjatyzm i addanaść, ledźvie nie da samaachviaravańnia.

Usio, što vychodzić za miežy — zdrada, a jana zdradnicaj być nie choča.

Joj «było b dobra, kab ludzi kajalisia za svaje prastupki», a fraza «pracuje AMAP» — łaskavyja dla jaje słovy. Jany spadabalisia Azaronku.

U hutarcy z Pustavym dziaŭčyna kaža, što abminaje maładziožnyja tusoŭki. Addaje pieravahu pracy i adpačynku na vioscy ŭ babuli. Viaža kručkom i chodzić na rybałku.

Zamuž nie źbirajecca. Na pytańnie Pustavoha, kolki b chacieła mieć dziaciej, pahadziłasia ź im, što traich. Jon pachvaliŭ kalažanku, što taja padtrymlivaje nakaz Łukašenki.

Brakavała baćkoŭskaj uvahi

Vitalina Pietrusievič z Kaściukovičaŭ — rajcentra na paŭdniovym uschodzie Mahiloŭščyny, jaki łukašenkaŭcy sprabujuć nie adzin hod ažyvić. Kaściukoŭščyna — radzima ministra ŭnutranych spraŭ Ivana Kubrakova. Pavodle słoŭ miascovych, milicyjant «haspadar rajonu».

Budučaja prapahandystka naradziłasia ŭ 2000 hodzie ŭ siamji supracoŭnika Kaściukovickaha adździeła pa nadzvyčajnych situacyjach Uładzimira Pietrusieviča i žurnalistki miascovaj rajonki Iryny Pietrusievič, u dziavoctvie Bahdanavaj. Maci ź vioski Kaničy Kaściukovickaha rajona.

Žychary rajcentra Irynu Pietrusievič charaktaryzujuć, jak dziejnuju, prabiŭnuju asobu.

Sa štatnaj žurnalistki jana dasłužyłasia da hałoŭnaj redaktarki dziaržaŭnaha vydańnia, a kali dačce było 18, stała namieśnicaj staršyni rajvykankama pa sacyjalnych pytańniach i ideałohii.

Iryna i Uładzimir Pietrusievičy. Fota: golk.by, belta.by

U 2020-ym maci Vitaliny pryznačyli kiravać adnym z asnoŭnych ideałahičnych ruparaŭ vobłaści — infarmacyjnym ahienctvam «Mahiloŭskija viedamaści».

Baćka prapahandystki nie z Mahiloŭščyny. Jaho rodnyja miaściny na Homielščynie. Na «čužynu» ŭ prymaki jon pierabraŭsia pa žanićbie.

Za dvaccać hadoŭ Uładzimir Pietrusievič dasłužyŭsia da padpałkoŭnika ŭnutranaj słužby. Pabyvaŭ kiraŭnikom rajonnaha adździeła nadzvyčajnych situacyj, deputatam rajsavieta.

U 2019-ym, kali žonka pracavała ŭ rajvykankamie, zaniaŭ pasadu staršyni rajsavieta. Byłomu pažarniku praca ŭ rajsaviecie nie padabałasia.

Praz 8 miesiacaŭ, jak Iryna Pietrusievič stała hałoŭnaj redaktarkaj «Mahiloŭskich viedamaściej», u abłasnym centry znajšłosia miesca «ŭ śfiery ŭpraŭleńnia Ministerstva pa nadzvyčajnych situacyj Mahilova» i dla Uładzimira Pietrusieviča.

Vitalina — adzinaja ich dačka. Jana nie mieła patreby ni ŭ čym, ale narakała, što joj brakavała baćkoŭskaj uvahi, bo jany byli pastajanna zaniatyja.

Budučaja prapahandystka ŭ Kaściukovičach skončyła himnaziju. Vučyłasia dobra. Stanaviłasia pieramožcaj etapaŭ respublikanskaj alimpijady pa biełaruskaj movie i litaratury.

Dziaŭčyna sa školnych hadoŭ vyłučałasia hramadskaj aktyŭnaściu.

Akurat u časy jaje vučoby pačali papularyzavać idei ŭstojlivaha raźvićcia. Finansavalisia prajekty ź biudžetu «niesiabroŭskich», jak pa ciapierašnim časie, jeŭrapiejskich arhanizacyj. U hetu spravu byŭ uciahnuty i Kaściukovicki rajon.

Vitalina Pietrusievič (na piarednim płanie) pradstaŭlaje himnaziju ŭ konkursie «Adzin dzień śvietu: pavaha, biaśpieka i hodnaść dla ŭsich». Fota: gymn.kostjukovichi.edu.by

U 15 hadoŭ Vitalina jeździła ŭ dyskusijny łahier «Mety ŭstojlivaha raźvićcia: dumaj i dziejničaj!». Tudy ž pryjazdžali dzieci z Łatvii i Ukrainy.

U 2017 hodzie Biełaruś dałučyłasia da paviestki dasiahnieńnia met ustojlivaha raźvićcia. Pieršym nacyjanalnym kaardynataram Łukašenka pryznačyŭ tahačasnuju namieśnicu staršyni Savieta Respubliki Marjanu Ščotkinu.

Kaściukovickuju himnaziju zrabili placoŭkaj dla ažyćciaŭleńnia prajektaŭ pa ŭstojlivym raźvićci. Heta byŭ čas «libieralizacyi».

Pavodle pravaabaroncaŭ, kaściukovickaja rajonnaja hazieta, hałoŭnym redaktaram jakoj była maci Vitaliny, ahitavała za adzin z prajektaŭ ES/PRAAN ź biudžetam 18 tysiač dalaraŭ. Dziaržaŭnaje vydańnie šmat pisała pra fiestyval Centra padtrymki dziciačych i maładziožnych inicyjatyŭ u intaresach ustojlivaha raźvićcia.

2017 hod staŭ dla Vitaliny Pietrusievič «zornym». Jana pabyvała na sustrečy z Łukašenkam i ź im navat pahutaryła pad kamiery dziaržaŭnych ŚMI.

U toj ža hod budučuju prapahandystku pryznačyli staršynioj maładziožnaha parłamienta Kaściukovič. Jana šmat udzielničała ŭ konkursach, pryvoziła adtul mnostva dypłomaŭ, pra jaje pisała dziaržaŭnaja presa.

«Baraćbit za pravy i inkluziju»

Pa skančeńni himnazii Vitalina Pietrusievič pastupiła ŭ Biełaruski dziaržaŭny ŭniviersitet. Vučyłasia jana na ekanamičnym fakultecie płatna, kab atrymać svabodny dypłom i nie trapić pad raźmierkavańnie. Baćki dziaŭčyny viedali, što heta takoje.

U 2019-ym jana stanovicca maładziožnym pasłom Idejaŭ ustojlivaha raźvićcia. Śfieru svaich intaresaŭ jana bačyła ŭ «źmianšeńni niaroŭnaści».

Dziaŭčynu navat nazvali «budučym baraćbitom za pravy i inkluziju». 

Maładziožny pasoł Idejaŭ ustojlivaha raźvićcia raskazvaje, jak budzie zmahacca za źmianšeńnie niaroŭnaści. Fota: skryn videa ctv.by

Studentka Pietrusievič vystupała za «ŭklučeńnie ŭsich płastoŭ miascovaj supolnaści ŭ źmieny jakaści svajho žyćcia». Zajaŭlała ab namierach stvaryć moładzievuju hramadskuju arhanizacyju dla realizacyi metaŭ ustojlivaha raźvićcia.

Była Pietrusievič i pradstaŭnicaj Biełarusi ŭ moładzievaj pałacie pry parłamienckim schodzie Biełarusi i Rasii. Była ŭ kamisii pa sacyjalnaj palitycy, humanitarnych pytańniach, sportu i turyzmu.

Vitalinu jaje minskija znajomyja charaktaryzujuć, jak havarkuju, ambitnuju, davoli cyničnuju asobu, jakaja viedała kamu, što i jak kazać. Staraniłasia studenckich tusovak.

Jana paźbiahała hutarak ab prablemach studenckaha žyćcia, a pratesty 2020 hoda jaje napałochali. Budučaja prapahandystka razhublena nazirała za ŭdziełam studentaŭ u maršach.

Mahiloŭskaja prapahandystka Vitalina Pietrusievič. Fota: sb.by

Pytańnie Azaronka, jak jana stavicca da padziej trochhadovaj daŭniny, pastaviła jaje ŭ tupik. Sfarmulavać schodu dumku joj nie ŭdałosia.

Razmachvajučy rukami, prapahandystka vycisnuła ź siabie, što pratestoŭcy svaimi «dziejańniami dyskredytavali krainu».

Znajomych ź Minska nie ździviła, što Pietrusievič, nie zdoleŭšy začapicca ŭ stalicy, akazałasia na rehijanalnym telebačańni i zdymajecca ŭ prapahandysckich rolikach.

«Jaje filmy nie tolki hidkija, ale biazdarnyja i niepierakanaŭčyja», — adznačajuć jany.

Pavodle ich mierkavańnia, uchmyłka Vitaliny prafiesijnaja, jak u tancoraŭ. Pierad tym, jak vypuścić u efir, jaje padvučyli na prafiesijnych kursach, ličać jaje znajomyja.

«Joj usio roŭna, što čytać, ale, jak i mianty, jana ŭstaŭlaje słovy ź nielitaraturnaj movy i kapijuje ich intanacyi. Dla jaje heta i jość žurnalistyka», — padsumoŭvajuć surazmoŭcy.

Staranna hulaje pa praviłach

Pavodle samoj Pietrusievič, jana ź dziacinstva chacieła stać televiadoŭcaj. U 2022 hodzie, kali pisała dypłomnuju, daviedałasia, što na rehijanalnaje telebačańnie patrabujecca redaktar, patelefanavała, prajšła sumoŭje i akazałasia ŭ štacie. Ciapier starajecca stać dobraj žurnalistkaj.

Na fotkach, apublikavanych Vitalinaj u sacyjalnych sietkach, jana nie padobnaja na prapahandystku, słych jakoj łaskaje fraza «pracuje AMAP».

Prapahandystka Pietrusievič u viasielnaj sukiency. Fota: ź instahrama Vitaliny Pietrusievič

U intahramie na videanarezkach apublikavanyja kadry, dzie jana hutaryć ź siłavikami.

Zdymkami sa źniavolenymi Pietrusievič nie pachvaliłasia.

Zatoje apublikavała videa, dzie jana vytancoŭvaje i padpiavaje rasijskamu śpievaku, jaki vystupaje za vajnu va Ukrainie, Hryhoryju Lepsu. Prapahandystka zachoplena robić sełfi i vyciahvaje «ja — sčastlivyj, kak nikto».

Vykładzienyja fota, na jakich prapahandystka z kvietkami dy na pryrodzie. Źniatyja i viaskovyja krajavidy. 

Vitalina Pietrusievič nie zhadvaje svajoj aktyŭnaści ŭ himnazii i ŭniviersitecie, bo razumieje: toje, što tady było dazvolena, ciapier kramoła.

Tamu ž Azaronku jana ź nieachvotaju pryznałasia, što byvała za miažoj, u Hiermanii i Litvie. I tut ža adznačyła, što chacieła b pabolej pajeździć pa Biełarusi dy «kolki jašče miescaŭ dobrych jość u Rasii».

Jejnaja pakazušnaja ŭdziačnaść «sapraŭdnamu mužyku» Łukašenku nahadvaje historyju praŭładnaha historyka, addanaha łukašenkaŭca Ihara Marzaluka. Fota ź im jość u jaje instahramie. 

Marzaluk, jak i Vitalina, z hłybinki Mahiloŭščyny — tolki z Krasnapolla. Va ŭvodzinach da adnoj sa svaich manahrafijaŭ jamu daviałosia «kajacca ŭ hrachach svajoj maładości», kab trapić va ŭładu.

Pietrusievič ža choča, kab «ludzi kajalisia».

Toje, što kazaŭ Marzaluk maładziejšym, ciapier ciahnie na «ekstremizm». Na naradach z Łukašenkam u vačach Marzaluka strach za svaju budučyniu. Jon viedaje, što ź im budzie, kali raptam apyniecca ŭ niamiłaści Łukašenki.

Ihar Marzaluk usłuchoŭvajecca ŭ słovy Łukašenki, ad jakoha zaležyć jaho bližejšaja budučynia. Fota: belta.by

Hetaha strachu pakul nie zaŭvažna na tvary maładoj prapahandystki Vitaliny Pietrusievič. Jana žyvie tym, što historyja dla jaje spyniłasia i napieradzie tolki paśpiachovaja karjera.

Adnak dziaŭčyna nie moža nie bačyć, što trapiła ŭ asiarodździe, dzie adno adnaho baicca. Dzie panuje danośnictva, a inačaj tam nie vyžyć. Pakul jana ŭpisvajecca ŭ aktualnyja patrabavańni i staranna hulaje pa praviłach.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Hladzicie taksama:

Prapahandystaŭ masava adpraŭlajuć u deputaty. Vyłučajecca navat Jaŭhien Pustavy

BT apraŭdvaje ahresiju suprać Ukrainy «kosaŭskim precedentam». Tłumačym, čamu Kosava — heta nie Danbas

Ad Zanzibara da Kyrhyzstana. Dzie adpačyvajuć praŭładnyja śpiavački i prapahandysty

Chto takija vambaty? Jak łukašystaŭ padzialiła na dva łahiery adno pytańnie

AAN pryznała, što ŭ Biełarusi paśla vybaraŭ byli ŭ tym liku złačynstvy suprać čałaviečnaści

AAN uražanaja dasiahnieńniami Biełarusi va ŭstojlivym raźvićci i choča bačyć Łukašenku na samicie ŭ Ńju-Jorku 

Kamientary22

 • Pryjdzie čas
  02.01.2024
  [Red. vydalena]
 • Nonkonformist
  02.01.2024
  Mda, v Biełarusi ja čuvstvuju siebia nie svojej tariełki.
 • zakładka
  02.01.2024
  Jeśli etot riežim zakončitsia, eti staťju budut polezny.

U Biełarusi źmianili praviły abmienu valut. Try hałoŭnyja novaŭviadzieńni

U Biełarusi źmianili praviły abmienu valut. Try hałoŭnyja novaŭviadzieńni

Usie naviny →
Usie naviny

Paniadziełak staŭ samym haračym dniom u historyi nazirańniaŭ

«Vostraŭ čyścini» kančatkova likvidujecca1

Byłuju žonku śpievaka Rusłana Muśvidasa taksama sudzili za pratesty

Palitviazień Dzianis Ivašyn prysłaŭ baćkam parady, jak pieražyć śpioku: Nijakich vychadaŭ u ciaplicu

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ12

Iłan Mask zajaviŭ, što zhubiŭ syna z-za błakataraŭ pałavoha vyśpiavańnia24

U Franciška Skaryny ŭ Prazie skrali piaro — heta zdaryłasia nie ŭpieršyniu3

Zamiežniki pišuć u sacsietkach, što źbirajucca ŭ Biełaruś pa biaźvizie. A ich uprošvajuć pieradumać11

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

U Biełarusi źmianili praviły abmienu valut. Try hałoŭnyja novaŭviadzieńni

U Biełarusi źmianili praviły abmienu valut. Try hałoŭnyja novaŭviadzieńni

Hałoŭnaje
Usie naviny →