Ułada22

Jeŭraparłamient asudziŭ prymianieńnie ŭ Biełarusi katavańniaŭ

Jeŭraparłamient 10 sakavika na siesii ŭ Strasburhu pryniaŭ rezalucyju, jakaja asudžaje prymianieńnie katavańniaŭ u dačynieńni da zatrymanych pa spravie ab padziejach 19 śniežnia ŭ Minsku.

Rezalucyja asudžaje niepavahu biełaruskimi ŭładami fundamientalnych pravoŭ na svabodu schodaŭ i mierkavańniaŭ i zaklikaje da nieadkładnaha i biezumoŭnaha vyzvaleńnia ŭsich zatrymanych pa palityčnych matyvach.

Dakumient taksama rašuča asudžaje prymianieńnie katavańniaŭ u dačynieńni da źniavolenych jak formu žorstkaha abychodžańnia, zabaronienuju mižnarodnym zakanadaŭstvam i absalutna nieprymalnuju dla jeŭrapiejskaj krainy i bližejšaha susieda ES.

Rezalucyja asudžaje pryhavory, vyniesienyja maładziožnym aktyvistam apazicyi za ŭdzieł u akcyi pratestu 19 śniežnia, jak «skandalnaje i surjoznaje parušeńnie ich palityčnych i hramadzianskich pravoŭ i skandalnaje parušeńnie mižnarodnych kanviencyj, udzielnikam jakich źjaŭlajecca Biełaruś».

Jeŭradeputaty taksama vystupili z asudžeńniem stvoranaj u krainie «atmaśfiery strachu, represij i pieraśledu hramadzianskaj supolnaści i ŚMI», jakaja vyjaŭlajecca ŭ praviadzieńni vobyskaŭ u redakcyjach i kvaterach žurnalistaŭ i hramadskich arhanizacyj, vyklučeńniami z VNU i zvalnieńniami z pracy, i zaklikali ŭłady stvaryć umovy dla svabodnaha vykazvańnia mierkavańniaŭ i svabody ŚMI ŭ Biełarusi.

Rezalucyja taksama zaklikaje ŭłady Biełarusi zabiaśpiečyć viaršenstva zakona, mižnarodnych kanviencyj i nacyjanalnaha zakanadaŭstva, kab harantavać naležnyja ŭmovy ŭtrymańnia ŭ turmach źniavolenych i mahčymaść ich sustreč sa svajakami, advakatami i miedycynskim piersanałam. Deputaty taksama patrabujuć spynić pieraśled palityčnych apanientaŭ, pravaabaroncaŭ i niezaležnych ŚMI.

U dakumiencie asudžajecca rašeńnie ab anulavańni licenzij tych jurystaŭ, jakija pracavali pa kryminalnaj spravie ab masavych biesparadkach u Minsku, u pryvatnaści advakataŭ Aleha Ahiejeva, Paŭła Sapiełki, Taćciany Ahiejevaj, Uładzimira Tołścika i Tamary Harajevaj, i ŭtrymoŭvajecca zaklik da kalehii admianić hetyja rašeńni.

Jeŭradeputaty taksama asudzili rašeńnie Ministerstva justycyi Biełarusi ab vyklučeńnie sa składu Kvalifikacyjnaj kamisii pa pytańniach advakackaj dziejnaści Alaksandra Pylčanki za vykazanuju im zakłapočanaść z nahody rašeńnia Ministerstva justycyi ab adklikańni licenzij u advakataŭ. U rezalucyi adznačajecca, što heta rašeńnie nieabhruntavanaje i śviedčyć ab realnaj pahrozie niezaležnaści advakatury ŭ cełym i kožnaha advakata paasobku.

Rezalucyja zaklikaje biełaruskija ŭłady pravieści ŭsiebakovaje i biesstarońniaje rasśledavańnie ŭsich vypadkaŭ katavańniaŭ palityčnych źniavolenych i pakarać usich asob, chto mieŭ da hetaha dačynieńnie.

Jeŭraparłamient taksama zaklikaje biełaruskija ŭłady pierahledzieć zakon ab masavych mierapryjemstvach i pryvieści jaho ŭ adpaviednaść ź mižnarodnaj kanviencyjaj ab hramadzianskich i palityčnych pravach.

U rezalucyi taksama ŭtrymlivajecca zaklik da Jeŭrapiejskaha savieta, Jeŭrakamisii, vysokaha pradstaŭnika ES pa pytańniach źniešniaj palityki i biaśpieki, da ŭsich partnioraŭ Jeŭrasajuza pašyryć abmiežavalnyja miery, jakija buduć raspaŭsiudžvacca na prakuroraŭ, sudździaŭ i supracoŭnikaŭ KDB, jakija ŭciahnutyja ŭ represii i majuć dačynieńnie da parušeńniaŭ praŭ čałavieka ŭ Biełarusi. Akramia taho, Jeŭraparłamient ličyć, što Saviet ES pavinien razhledzieć mahčymaść uviadzieńnia kropkavych ekanamičnych sankcyj u dačynieńni da dziaržaŭnych biełaruskich pradpryjemstvaŭ.

Jeŭradeputaty taksama nahadvajuć, što pakul biełaruskija ŭłady nie zrobiać zachadaŭ pa palapšeńni situacyi z pravami čałavieka ŭ krainie, praces zbližeńnia ES i Biełarusi budzie prypynieny, u tym liku i ŭ miežach prahramy «Uschodniaje partniorstva». U toj ža čas, miarkujuć jany, ES pavinien uzmacnić padtrymku biełaruskaj hramadzianskaj supolnaści, u tym liku šlacham spraščeńnia vizavaha režymu.

Kamientary2

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ3

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Straty rasijskaj armii ŭ 2024-m značna vyraśli. Pamiraje 200-250 bajcoŭ za dzień14

U Bajdena dyjahnastavali karanavirus1

788 ukrainskich vajskoŭcaŭ źnikli bieź viestak u bajach za siało Krynki Chiersonskaj vobłaści5

Ułady ZŠA abvinavacili nieanacysta z Hruzii ŭ padrychtoŭcy masavaha atručvańnia dziaciej u Ńju-Jorku5

Kruty vykazaŭ spačuvańni rodnym zahinułych padčas urahanu. Ale nie Łukašenka5

Vysokaintensiŭnyja fizičnyja nahruzki ŭ staraści palapšajuć pamiać

U Śviatłany Cichanoŭskaj mianiajecca daradca pa pravavych pytańniach24

Łatuška zaklikaŭ žurnalistaŭ i pravaabaroncaŭ ź Jeŭropy skarystacca ź biaźvizu8

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ3

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →