Hramadstva1818

Prahramist straciŭ pracu ŭ Hiermanii i skardzicca, što nie moža znajści za tyja ž hrošy 

Situacyja na rynku vielmi składanaja.

Foto: hi-tech.ua

Siarhiej — Frontend-raspracoŭščyk. Pracavaŭ u biełaruskim ofisie EPAM. Dva hady tamu, u samym pačatku vajny va Ukrainie, źjechaŭ u Hiermaniju. Zaraz šukaje novuju pracu, bo z raniejšaj jaho zvolnili. Ź jahonych słoŭ, situacyja na rynku «davoli sumnaja», piša Devby.io.

— Majo rašeńnie źjechać u Hiermaniju nie było spantannym. Jašče pracujučy ŭ EPAM u Biełarusi, ja vučyŭ niamieckuju movu. Na praciahu paŭtary-dvuch hadoŭ šukaŭ pracu ŭ Hiermanii. U vyniku znajšoŭ prapanovu ad adnoj kampanii z kantraktam ad krasavika 2022 hoda.

Novaja praca

Tak vyjšła, što z kampanijaj, ź jakoj byŭ zaklučany kantrakt, supracoŭnictva nie atrymałasia. U vieraśni 2022 hoda jon źmianiŭ pracu — pierajšoŭ u kamandu raspracoŭki niamieckaha startapa, jaki zajmajecca ździełkami z kamiercyjnaj nieruchomaściu.

— Siarod abjektaŭ na prodaž — byłyja zapraŭki, składy, adzin raz navat pradavali bardel.

U Hiermanii vielmi mała ŭhodaŭ prachodzić pamiž pryvatnymi asobami. Pradaŭcoŭ i klijentaŭ znachodziać z dapamohaj makleraŭ. Tamu ŭ nas jość kamanda ryełtaraŭ, jakaja pracuje z maklerami i klijentami, dapamahaje adšukać najbolš prydatnyja varyjanty dla pakupki. I jość kamanda, jakaja adkazvaje za pytańni finansavańnia ździełak — źbiraje dakumienty i šukaje najbolš vyhadnyja kredytnyja prapanovy ŭ bankach.

Košt abjektaŭ, jakija ŭdzielničajuć va ŭhodach kupli/prodažu — ad 100 tysiač da miljona+ jeŭra. Kampanija ŭ zaležnaści ad ździełki atrymlivaje 3-7% ad sumy prodažu. 

Zrešty, z-za vysokaj pracentnaj staŭki ŭ jeŭrazonie ŭhodaŭ pa kupli nieruchomaści zaklučajecca nie tak šmat. Z-za hetaha kampanija raście nie tak, jak zapłanavana, i ź ciažkaściu vychodzić na samaakupnaść.

Svaje pasłuhi pa pošuku abjektaŭ kamiercyjnaj nieruchomaści i zaklučeńnia ździełak niamiecki startap prasoŭvaje z dapamohaj dvuch sajtaŭ. Siarhiej zajmajecca ich raspracoŭkaj i padtrymkaj.

— Na momant majho prychodu kamanda raspracoŭki składała kala 15 čałaviek, ale asnoŭnaja masa, u adroźnieńnie ad mianie, nie była ŭ štacie. Praź miesiac paśla pačatku pracy ad pasłuh kantraktaraŭ admovilisia, zastalisia tolki tyja, chto ŭ štacie — 5 čałaviek. Z tych časoŭ skład i kolkaść kamandy mianialisia, na kaniec sakavika hetaha hoda nas było 6 čałaviek.

Zvalnieńnie

U studzieni 2024 kiraŭnictva raskazała kamandzie, što padčas adnoj z uhodaŭ bujny hamburhski bank zatrymaŭ srodki klijenta ŭ pamiery niekalkich miljonaŭ jeŭra. Pryčyna — pravierka apieracyj na pradmiet admyvańnia hrošaj.

U vyniku akazalisia zamarožanyja i srodki niamieckaha startapa — 10% ad sumy ŭhody, jakija kampanija płanavała atrymać.

Pa słovach Siarhieja, heta pryviało da zatrymki zarobku — «niejmaviernaja pa mierkach Hiermanii situacyja». Kampanija była vymušanaja źviarnucca da inviestaraŭ z prośbaj ab dadatkovych ulivańniach resursaŭ, kab chacia b vypłacić zarobki.

— Paśla ŭlivańnia hrošaj inviestary zapatrabavali skaracić apieratyŭnyja vydatki, kab budučyja ŭlivańni nie spatrebilisia. Heta pryviało da zvalnieńnia adnaho nieajcišnaha supracoŭnika i dvuch raspracoŭščykaŭ, siarod jakich akazaŭsia i ja.

Ab zvalnieńni mianie apaviaścili ŭ kancy krasavika. Ranicaj napisaŭ šef. Jon byŭ u adpačynku, tamu ja vielmi ździviŭsia tamu, što jon kliča mianie na razmovu. My stelefanavalisia, jon biez chitrykaŭ usio patłumačyŭ i paviedamiŭ, što ŭ kancy lipienia ja pierastaju być supracoŭnikam kampanii.

Vybačaŭsia, što tak atrymałasia, skazaŭ, što jamu padabajecca sa mnoj pracavać, i paabiacaŭ paspryjać u pošuku novaj pracy (napisać refierens i t.p.). Tak što ja pakul dapracoŭvaju apošnija tydni. Nijakich asablivych vypłat pry zvalnieńni nie praduhledžana. 

Darečy, hrošy klijenta pa vyniku razmarozili ŭ kancy maja. Ale heta nijak nie paŭpłyvała na patrabavańnie inviestaraŭ ab skaračeńni vydatkaŭ i zvalnieńni. Fakt zvalnieńnia ŭžo adbyŭsia, pa kantrakcie mianie papiaredzili ab zvalnieńni za try miesiacy.

Pošuk pracy i situacyja ŭ IT

— Situacyja na rynku davoli sumnaja — pakul nie znajšoŭ pracu ź biahučym uzroŭniem zarobku (hadavaja 80000 jeŭra bruta, viłka 75-80 tysiač). Ja ŭ cełym dastatkova hnutki — asabliva nie pieraborlivy ŭ płanie technałohij i hatovy na hibryd-varyjanty, uklučajučy pierajezd u inšy horad.

Vakansij byccam by šmat, ale navat trapić na razmovu z HR — heta pośpiech. Za ŭvieś čas pošuku ja atrymaŭ adnu prapanovu ź fiksavanaj zarpłataj na 15% nižej zapytanaj. Z čym heta źviazana — niezrazumieła. 80% vakansij majuć na ŭvazie dobry ŭzrovień niamieckaj, što adrazu ž vyklučaje varyjant taho, što novyja mihranty (z pakul jašče niedastatkovym uzroŭniem movy) niejak paŭpłyvali na rynak.

U cełym, pa nazirańniach, mała kampanij, hatovych układvacca ŭ raźvićcio, u tym liku i za košt najmu IT-śpiecyjalistaŭ. Pryčym asablivaj roźnicy pamiž drobnymi firmami i vialikimi kancernami niama.

U vialikich kancernach taksama moža być niejkaje padabienstva hradacyj pa zarobku ŭ zaležnaści ad dośviedu, i ŭ suviazi z hetym atrymać niešta vyšej peŭnaj płanki ŭžo niemahčyma.

Kamientary18

 • 1
  22.06.2024
  Nazvany žadany zarobak u 75-80k brutto dla zvyčajnaha Frontend-raspracoŭščyka (tak zrazumieła z artykuła) jaŭna zašmat. Nie toje, kab heta byli vialikija hrošy z ulikam inflacyi minułych hadoŭ i koštaŭ, što davoli mocna padskočyli zvyš jaje, plus z ulikam niamieckich padatkaŭ i paboraŭ treba dzialić hruba napałovu. Ale jość jahobolš čym dastatkova ludziej, jakija zdolnyja i chočuć rabić frontend za mienš. Mova tam jakraz značna mienš krytyčnaja čym u bekendzie. Tamu tut chutčej nie prablema rynku, a prablema z zavyšanymi čakańniami.
 • Čytač
  22.06.2024
  Słuchaj siudy, biełaruski prahramist. Šmat biełarusaŭ unutry krainy paśla 2020 h. padviarhajucca hienacydu, nie mohuć uładkavacca na bolej-mieniej prystojnuju pracu, vyžyvajuć za 100-200$ u miesiac, znachodziacca pad represijami. I nie nyjuć!
 • Anatol Starkou
  22.06.2024
  Haddoŭ piatnaccać tamu ŭ Bruklinie rabili my ŭ adnoj kvatrery demałejšn - bambili ŭsio padrad u joj, kab padrychtavać da pierapłaniroŭki. Paralelna z nami (ukraincy+biełarusy+ruskija) pracavaŭ ruski chłopiec hadoŭ mo 37. Jon zajmaŭsia kaminam. Ja ź im razmaŭlaŭ. Apynułasia jon kamputarščyk. Pracavaŭ u amiera firmie i raspracavaŭ niejkuju prohu. Jaje dysk udzielničaŭ u niejkaj vystavie i chłopiec atrylivaŭ u hod 100 000 baksaŭ. A paśla pośpiechu na toj vystavie jaho zvolili, bo jon byŝ niepatrbeny, bo firma stała handlavać tym dyskam, toj prohaj.
  Nastupiŭ kaniec śvietu, bo amierykancy svaim rozumam stali rychtavać svaich prahramieraŭ.
  Hety chłopiec ubačyŭ u časopisu abjavu pra kaminy i staŭ vyvučać temu. Zarehiŭ firmu i staŭ zajmacca kaminami. U jaho było paru łacinasaŭ, kab vynosili śmiećcie i dapamahali jamu.
  Kukpiŭ jon sabie dom u Stejte Ajłandzie i zabyŭ pra kamputarnuju pracu.

  Voś taki vaš los, prahramiery - raspracoŭščyki cuda prohi Hołas-2020.

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii43

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Usie naviny →
Usie naviny

Sud zakryŭ spravu akciora Aleka Bołduina, jakoha abvinavačvali ŭ nienaŭmysnym zabojstvie apieratarki-ŭkrainki na zdymkach

Što pryhatavać ź lisičkami: frykadelki, hulaš, kašu

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady21

U minskaj kramie znajšli pradukt, jaki kaštuje 12 tysiač rubloŭ za kiłahram. Jon zapakavany ŭ boks suprać kradziažu

Bujnyja donary-demakraty źbirajucca zamarozić 90 miljonaŭ dalaraŭ unioskaŭ na kampaniju Bajdena1

«Pačuj mianie. Ty — mudak». Prapahandyst Kazakoŭ u žyvym efiry daŭ majstar-kłas zavočnaj palemiki17

U Salihorskim rajonie znajšli vusienia vielmi redkaha matylka. Čamu my tak redka jaho bačym?3

Što adbyvajecca na miažy z Polščaj pierad vychodnymi

«Zamoŭ vielmi šmat». Polski restaran arhanizavaŭ dastaŭku picy prosta ŭ čarhu na miažy ź Biełaruśsiu1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii43

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Hałoŭnaje
Usie naviny →