Zdareńni

U Połacku raskryli zabojstva, ździejśnienaje ŭ 2001 hodzie. Dapamoh niedakurak

Ale zabojcu ŭžo pakarali.

Śledčyja raskryli zabojstva, jakoje było ździejśniena ŭ Połacku ŭ 2001 hodzie.

21 krasavika 2001-ha cieła žančyny 1927 hoda naradžeńnia z prykmietami hvałtoŭnaj śmierci znajšli ŭ jaje doma. Na miescy zdareńnia znajšli niedakurak, a na ciele — frahmienty paznohciaŭ. Adnak vyłučyć DNK tady nie ŭdałosia, dokazy adpravili na skład.

U 2019 hodzie sudovyja ekśpierty pryznačyli ekśpiertyzu niedakurka. Dziakujučy sučasnym mietadam, udałosia vyłučyć bijamateryjał mužčyny, hienatyp jakoha byŭ uniesieny ŭ bazu Dziaržkamiteta sudovych ekśpiertyz.

U 2023 hodzie było ŭstanoŭlena supadzieńnie hienatypu z hienatypam žychara Połacka 1984 hoda naradžeńnia. Dadatkovyja ekśpiertyzy pakazali, što častki nohcievych płaścin, vyjaŭlenych na ciele zabitaj, naležali mienavita hetamu mužčynu.

Śledčym udałosia adnavić chranałohiju złačynstva. U krasaviku 2001 hoda pamiž maładym na toj momant čałaviekam i žančynaj paŭstaŭ kanflikt. U vyniku złačyniec mocna źbiŭ žančynu rukami, nahami i pradmietami, jakija trapili pad ruku, a zatym zadušy viaroŭkaj. 

Zabojca atrymaŭ 9,5 hoda pazbaŭleńnia voli z ulikam taho, što ŭ momant ździajśnieńnia złačynstva jon byŭ niepaŭnaletnim.

Kamientary

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask32

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →