Nas čakajuć jak praciahi sieryjałaŭ «Dom Cmoka» i «Vaładar piarścionkaŭ: Piarścionki ŭłady», pieršyja siezony jakich vyjšli ŭ 2022 hodzie, tak i absalutna novy sieryjał «Dziuna: Praroctva», jaki stanie prykviełam da kinatryłohii Deni Vilniova. Pa ŭsich troch karcinach vyjšli pieršyja trejlery, jakija pralivajuć trochi śviatła na toje, što my pabačym užo vielmi chutka. 

Dom Cmoka. 2-i siezon

«Napieradzie vajna, jakuju my možam prajhrać».

Rejnira hatovaja pomścić za svajho syna. Kadr z trejlera.

Rejnira hatovaja pomścić za svajho syna. Kadr z trejlera.

Pieršym my pabačym druhi siezon sieryjała «Dom Cmoka» (House of the Dragon) ad HBO, premjera jakoha adbudziecca ŭžo ŭ nastupnym miesiacy — 16 červienia. Sieryjał, źniaty pa tvorach Džordža Marcina, źjaŭlajecca prykviełam da «Hulni tronaŭ», ź jakim, praŭda, źviazany davoli ŭmoŭna — pamiž padziejami dźviuch karcin pralahajuć dźvie sotni hadoŭ.

Pieršy siezon mieŭ hrandyjozny pośpiech siarod hledačoŭ, jakija zasumavali pa Viesterosie paśla vychadu vośmaha, apošniaha siezona «Hulni tronaŭ» u 2019 hodzie.

Ale jahony pośpiech tłumačyŭsia nie tolki miljonami fanataŭ aryhinalnaha sieryjała pa ŭsim śviecie, ale sapraŭdy vydatnaj pracaj, jakuju zrabili režysior, scenarysty i adkaznyja za vizualny składnik śpiecyjalisty. Dyjałohi piersanažaŭ, siužetnyja akcenty i hulnia akcioraŭ byli vartyja najvyšejšaj pachvały.

Mnohim zaŭziatym fanatam aryhinalnaha sieryjała «Dom Cmoka» jakraz nie vielmi spadabaŭsia — razbeščanyja maštabam i raznastajnaściu «Hulni tronaŭ», jany nie acanili kamiernaści pieršaha siezona prykvieła, dzie až da apošnich sieryj usie padziei adbyvalisia ŭsiaho ŭ pary miaścin vakoł pryviazanych da ich pradstaŭnikoŭ kirujučaj dynastyi Tarharyjenaŭ.

Karaleva Rejnira — lidarka partyi «čornych». Kadr z trejlera.

Karaleva Rejnira — lidarka partyi «čornych». Kadr z trejlera.

Doŭhaja zaviazka raspaviadała pra toje, jak uźnik kanflikt unutry dynastyi, jakuju matyvacyju mieli hieroi i jakija akaličnaści vymusili ich vybrać peŭny bok u budučaj hramadzianskaj vajnie, tak zvanym «Tancy Cmokaŭ», jaki pahruzić Siem karaleŭstvaŭ u kryvavy chaos fieadalnaj baraćby. Hety kanflikt abiacaje stać nie mienš vidoviščnym za Vajnu piaci karaleŭ z «Hulni tronaŭ» — prynamsi tut u razy bolš cmokaŭ!

«Taniec Cmokaŭ» — heta kanflikt, jaki razhareŭsia paśla śmierci Vizerysa I Tarharyjena, kali jahonaja pieršarodnaja dačka i zakonnaja spadčyńnica Rejnira Tarharyjen (rolu vykanała Ema D'Arsi), padtrymanaja partyjaj «čornych», i jahony syn ad druhoha šlubu, Ejhan Tarharyjen (Tom Hlin-Karni), padtrymany partyjaj «zialonych», adnačasova zajavili svaje pravy na Žalezny tron.

Dejman Tarharyjen. Kadr z trejlera.

Dejman Tarharyjen. Kadr z trejlera.

U finale pieršaha siezona kurok vajny spuskaje ślapy vypadak — raźjušany vielizarny cmok Ejmanda (Juen Mitčeł), brata karanavanaha Ejhana, pierastaŭ jaho słuchacca i zžor Lucerysa Viełaryjana, syna Rejniry.

Trejler da druhoha siezona z chodu pahružaje ŭ hušču padziej. Kali pieršaja častka akcentavałasia na vybary rašeńniaŭ, to druhaja, vidavočna, bolš skancentrujecca na epičnych batalnych scenach. 

Nam pakazali, jak «čornyja» na čale z Dejmanam Tarharyjenam (Met Śmit), mužam i dziadźkam Rejniry, płanujuć adpomścić zabojcam ź inšaj partyi.

Dejman prapanuje Rejnis vyrašyć kanflikt chutka. Kadr z trejlera.

Dejman prapanuje Rejnis vyrašyć kanflikt chutka. Kadr z trejlera.

Dejman prapanuje Rejnis Tarharyjen (Iŭ Best), žoncy łorda Viełaryjana i babcy zabitaha Lucerysa, pajści ź im na Karaleŭskuju Havań, u jakoj zasieŭ uzurpatar — aboje daśviedčanyja najeźniki na cmokach i mahli b chutka skončyć kanflikt. Paćviardžaje svoj udzieł na baku Rejniry i sam łord Korlis Viełaryjan (Styŭ Tusen), jaki vałodaje mahutnym fłotam. Ale vyrašyć kanflikt chutka, viadoma, nie atrymajecca: 

— Vajnu varta skončyć!
— Ty nie žadaješ nam pieramohi?
— Nie takim koštam!

Samaabvieščany karol Ejhan — lidar partyi «zialonych». Kadr z trejlera.

Samaabvieščany karol Ejhan — lidar partyi «zialonych». Kadr z trejlera.

«Zialonyja», jakija atrymali svaju nazvu ad hierbavych koleraŭ Chajtaŭeraŭ, rodnaha doma karalevy-kansorta Alisienty (Alivija Kuk), maci pasadžanaha na tron Ejhana, płanujuć abaronu stalicy i sklikajuć vojski svaich prychilnikaŭ. 

U pieršym siezonie pakazali składanyja stasunki pamiž Rejniraj i Alisientaj, kolišnich siabrovak, jakich pasvaryli dynastyčnyja hulni pry dvary — kožnaja z hetych žančyn u pieršuju čarhu chacieła abaranić svaju siamju i dziejničała jak maci, nie žadajučy nasamreč zła inšaj. 

Pieralakanaja karaleva-maci Alisienta z domu Chajtaŭer. Kadr z trejlera.

Pieralakanaja karaleva-maci Alisienta z domu Chajtaŭer. Kadr z trejlera.

Mienavita prajavy hetaj sientymientalnaści Alisienty da praciŭnika i jejnaje razumieńnie, što ŭ adkrytym supraćstajańni nie vyjhraje nichto z bakoŭ, vyvodziać ź siabie kapryznaha Ejhana, jaki žadaje pomsty. Za što — daviedajemsia ŭžo ŭ druhoj sieryi, miarkujučy pa jaje naźvie.

Z toj ža pryčyny, vidać, niazhodny z maci i vysakamierny Ejmand, čyja pycha i pryviała da adkrytaha procistajańnia. Mahčyma, syny Alisienty pasprabujuć adsunuć svajakoŭ maci ad pryniaćcia rašeńniaŭ. 

«Voraha źniešniaha moža pieramahčy klinkom, vorah unutry kudy bolš padstupny».

Adkaz na pytańnie, chto hałoŭny ŭ siamji Tarharyjenaŭ, nie zaŭsiody vidavočny. Kadr z trejlera.

Adkaz na pytańnie, chto hałoŭny ŭ siamji Tarharyjenaŭ, nie zaŭsiody vidavočny. Kadr z trejlera.

Vajny choča i Dejman, jaki zaŭsiody mieŭ niepamiernyja ambicyi i ciapier bačyć siabie sapraŭdnym karalom, a nie niejkim kansortam pry tronie Rejniry. Na pramoje pytańnie svajoj žonki, ci pryznaje jon jaje svajoj karalevaj i vaładarkaj, Dejman krasamoŭna maŭčyć. Tak nam namiakajuć, što kanflikt isnuje nie tolki pamiž partyjami, ale i ŭnutry partyj.

Tarharyjen na cmoku. Kadr z trejlera.

Tarharyjen na cmoku. Kadr z trejlera.

U trejlery šmat kadraŭ supraćstajańnia jak na ziamli, tak i ŭ pavietry. Na kadrach možna zaŭvažyć vielizarnyja armii i mnostva ściahoŭ damoŭ Viesterosa, u tym liku Łanisteraŭ, ź jakimi nas paznajomili raniej.

Nie mienš i vieličnych cmokaŭ, jakija b adnačasna pieraviesili čašy vahaŭ u kanflikcie, kali b kanflikt praloh nie pamiž členami adnaho domu, usie členy jakoha źjaŭlajucca vydatnymi najeźnikami na cmokach. 

«Tarharyjen, jaki siadzić na Žaleznym tronie, heta nie tolki karol ci karaleva — heta abaronca ŭsioj dziaržavy».

Prync Džekiejrys Tarharyjen z łordam Vinterfieła na Ścianie. Kadr z trejlera.

Prync Džekiejrys Tarharyjen z łordam Vinterfieła na Ścianie. Kadr z trejlera.

U novym siezonie nam pakažuć i Ścianu, jakaja adździalaje karaleŭstvy ad dzikaj poŭnačy, adkul, jak my viedajem z «Hulni tronaŭ», moža pryjści pahroza, strašniejšaja za ordy dzikunoŭ. Na Ścianie źjavicca pieršyniec Rejniry, jakoha jana pasłała zaručycca padtrymkaj domu Starkaŭ.

U knizie sustreča Džekiejrysa (Hary Kolet) z hroznym łordam adbyvałasia ŭ Vinterfiele, ale stvaralnikam sieryjała chočacca ščylniej źviazać jaho z «Hulnioj tronaŭ» praz znakamitaje praroctva i biełych chadakoŭ — pramyja adsyłki da ich źjaŭlalisia i ŭ pieršym siezonie. 

Fłot domu Viełaryjanaŭ. Kadr z trejlera.

Fłot domu Viełaryjanaŭ. Kadr z trejlera.

Jašče adna vidavočnaja adsyłka da aryhinalnaha sieryjała — try jajki cmoka ŭ ahni. Vidać, heta tyja ž jajki, jakija paśla na viasielle z kchanam Droha atrymaje Dejnierys Tarharyjen, a ŭ druhim siezonie «Doma Cmoka» nam pakažuć, jak mienavita jany byli vyviezieny ź Viesterosa ŭ daloki Asšaj. 

Jajki cmoka ŭ ahni. Kadr z trejlera.

Jajki cmoka ŭ ahni. Kadr z trejlera.

Niahledziačy na ŭsiu hetuju mahutnaść i vielič domu Tarharyjenaŭ, u druhim siezonie my pa sutnaści ŭbačym pačatak jahonaha kanca, zachod ery cmokaŭ u śviecie Siami karaleŭstvaŭ.

Budziem spadziavacca, što stvaralniki sieryjała zmohuć zachavać tuju hłybiniu dramy, jakuju zadali ŭ pieršym siezonie, a nie pramianiajuć jaje na śpiecefiekty i inšuju pošłaść dziela zadavalnieńnia masavaha hledača.

Vaładar piarścionkaŭ: Piarścionki ŭłady. 2-i siezon

«Ciemra źviaža ich»

Haładryjel nie viedaje spakoju, pakul pa Sieradziemji stupaje naha zaklataha voraha. Kadr z trejlera.

Haładryjel nie viedaje spakoju, pakul pa Sieradziemji stupaje naha zaklataha voraha. Kadr z trejlera.

Hałoŭnym kankurentam «Doma Cmoka», jak i dva hady tamu, stanie sieryjał «Vaładar piarścionkaŭ: Piarścionki ŭłady» (The Lord of the Rings: The Rings of Power). Trejlery novych siezonaŭ hetych sieryjałaŭ vyjšli z roźnicaj u niekalki hadzin.

U adzin čas vyjšli i sieryjały ŭ 2022 hodzie. Hledačy mahli niepasredna paraŭnoŭvać dźvie karciny, i paraŭnańnie było nie na karyść adaptacyi tvoraŭ Tołkina ad Amazon.

Niahledziačy na svoj niepamierna vielizarny biudžet, u «Piarścionkach ułady» nie było ni zachaplalnaha siužetu, ni hłybokich dyjałohaŭ, ni pierakanaŭčaj hulni akcioraŭ. Vizualny składnik, jaki taksama miescami možna raskrytykavać za praźmiernuju hlancavać, i viadomy ŭsim čaroŭny śviet Tołkina ź ciažkaściu vyciahvali sieryjał.

Druhi siezon musić stać jašče adnym šancam dla sieryjała, jaki pieršapačatkova stvarali z raźlikam na cełych piać siezonaŭ.

U pieršym siezonie nam pakazali śviet Sieradziemja praz šmat hadoŭ paśla padzieńnia ciomnaha vaładara Morhata, jaki kinuŭ vyklik inšym — Vałar i samomu Iłuvataru. Adnak pravaja ruka Morhata, Saŭran, paźbieh hibieli, źbieh i nadoŭha zataiŭsia.

Saŭran u Mordary. Kadr z trejlera. 

Saŭran u Mordary. Kadr z trejlera. 

Heta nie davała spakoju Haładryjeli (u vykanańni Morvied Kłark), jakaja mieła asabistyja rachunki z Saŭranam. Paśla biezvynikovych vyšukaŭ jana amal stračvaje nadzieju, ale ŭ apošni momant viartajecca da pošukaŭ. Volaj losu ź nieznajomcam Chałbrandam (Čarli Vikiers) jana traplaje na vostraŭ Numienar, najmahutniejšaje karaleŭstva ludziej. Jany pryvodziać najbolš hodnych numienorcaŭ u paŭdniovyja ziemli, dzie stanoviacca śviedkami pieratvareńnia hetaj ziamli ŭ biaspłodny Mordar, nasieleny orkami. 

Chałbrand, jaki prybyŭ u elfijskaje carstva z Haładryjel, navodzić najvialikšaha kavala Kielebrymbara (Čarlz Edvards) na ideju stvaryć ź mietału mitryłu piarścionki, jakija zapavolać zaniapad ichnich ziemlaŭ. 

Ale Chałbrand akazvajecca niaprostym čałaviekam — heta ŭsiaho tolki adno z abliččaŭ Saŭrana. Adšturchnuty Haładryjel, jon viartajecca da miežaŭ Mordara. 

Mienavita z zaklučnych kadraŭ pieršaha siezona, dzie Saŭran hladzić na svajo budučaje karaleŭstva, schavanaje ad pramianioŭ sonca abudžanym vułkanam Aradruinam, pačynajecca trejler novaha siezona.

Elfijskija piarścionki ŭłady. Kadr z trejlera.

Elfijskija piarścionki ŭłady. Kadr z trejlera.

Try elfijskija piarścionki atrymali Hil-haład (Bendžamin Uokier), Haładryjel i najstarejšy elf Sieradziemja — Kirdan Karabieł, jakoha abiacajuć narešcie pakazać u novym siezonie. My bačym, što pad ich upłyvam čornaja hnil adstupaje z elfijskich lasoŭ i drevy znoŭ pačynajuć kvitnieć. Zdajecca, Saŭran choć u hetym nie padmanuŭ elfaŭ… ale što tady za čorny kłubok paŭzie siarod kamianioŭ?

Karol hnomaŭ Duryn III ź piarścionkam. Kadr z trejlera.

Karol hnomaŭ Duryn III ź piarścionkam. Kadr z trejlera.

Hnomy, vidać, taksama atrymali svaje siem piarścionkaŭ ułady. Prynamsi niezvyčajnaj pryhažości piarścionak trymaje ŭ rukach karol Duryn III (Piter Małan). Jahony syn, prync Duryn (Oŭajn Artur) u Moryi raspaviadaje pra abudžeńnie staražytnaha i mahutnaha zła. Razbureńni ŭ karaleŭstvie hnomaŭ naŭrad ci źviazanyja z nastupam orkaŭ, jany chutčej ryfmujucca z tym, jak prajaŭlaŭ siabie ŭ kinatryłohii Pitera Džeksana piakielny bałrah, jakoha hnomy abudzili, zdabyvajučy mitrył.

Fihura ŭ vohniennym źziańni, padobnym da voka Saŭrana z kinatryłohii Džeksana. Kadr z trejlera.

Fihura ŭ vohniennym źziańni, padobnym da voka Saŭrana z kinatryłohii Džeksana. Kadr z trejlera.

Nam pakazvajuć i majstra Kielebrymbara, aśleplenaha fihuraj u vohniennym źziańni — vielmi padobnym da taho vizualnaha vobrazu Saŭrana, jaki vykarystoŭvaŭsia ŭ kinatryłohijach «Vaładar piarścionkaŭ» i «Chobit».

«Uvieś hety čas jon byŭ siarod nas!»

Kielebrymbar kidaje piarścionki ŭ ahoń. Kadr z trejlera.

Kielebrymbar kidaje piarścionki ŭ ahoń. Kadr z trejlera.

Pavodle knih, Saŭran pryjšoŭ da elfaŭ Erehijana pad pryvabnym abliččam Anatara, «vaładara daroŭ», pasłańnika Vałar. Jon navučyŭ elfaŭ mastactvu i mahii, i pad jaho kiraŭnictvam elfijskija kavali stvaryli Piarścionki ŭłady.

Anatar źjaŭlajecca ŭ trejlery sa znajomym tvaram Chałbranda-Saŭrana. I choć jaho, vidać, nichto nie paznaje, niezrazumieła, jak scenarysty musiać patłumačyć hledačam toje, što mudryja elfy dvojčy kupilisia na adzin i toj ža truk z «danajcam, jaki prynosić dary». 

«Jon pranikaje ŭ naš rozum, zachoplivajučy śviadomaść…».

Saŭran u abliččy Anatara, vykryty elfami. Kadr z trejlera.

Saŭran u abliččy Anatara, vykryty elfami. Kadr z trejlera.

Vidać, u niejki momant elfy ŭsio ž vykryvajuć Saŭrana, bo my bačym jaho ŭ akružeńni nastaŭlenych na jaho miačoŭ, niazdolnych jaho spynić. Pieramazany i paranieny Kielebrymbar kidaje ŭ ahoń ceły rossyp piarścionkaŭ — mahčyma, daviedaŭšysia praŭdu pra zamysły Anatara, jon sprabuje źniščyć dzieviać ludskich piarścionkaŭ, jakija musiać padparadkavać hety narod voli Saŭrana i pieratvaryć jaho vaładaroŭ u nazhułaŭ.

Usio heta adbyvajecca ŭ momant, kali vojska orkaŭ biare ŭ abłohu horad Ost-in-Edyl, stalicu Erehijana — hetaja padzieja pakładzie pačatak vaśmihadovaj vajnie, jakaja stanie, vidać, asnovaj dla nastupnych siezonaŭ «Piarścionkaŭ ułady».

Abłoha Ost-in-Edyla, stalicy Erehijana. Kadr z trejlera.  

Abłoha Ost-in-Edyla, stalicy Erehijana. Kadr z trejlera.

Ełrand na čale vojska. Kadr z trejlera.

Ełrand na čale vojska. Kadr z trejlera.

Čym buduć zaniatyja astatnija piersanažy, zrazumieć dosyć ciažka. Kali Ełrand (Robiert Aramaja) źjaŭlajecca na čale vojska, to Haładryjel, Handalf, ciemnaskury elf Arandzir (Ismael Krus Kordava) i Isildur (Maksim Bołdry), jakoha zarana pachavali ŭ papiarednim siezonie, zmahajucca suprać vorahaŭ nieviadoma dzie. Vysoŭvajucca roznyja zdahadki pra toje, jakija miaściny z suśvietu Tołkina nam pakažuć: mohilniki z žyvymi mierćviakami, łohava pavučychi Šełab, pustyniu ŭ ziemlach Run i inš.

Karaleŭski pałac u stalicy Numienora. Kadr z trejlera.

Karaleŭski pałac u stalicy Numienora. Kadr z trejlera.

Numienorski savietnik Farazon i vialiki aroł. Kadr z trejlera.

Numienorski savietnik Farazon i vialiki aroł. Kadr z trejlera.

Tumannaja i historyja vakoł Numienora: aśleplenaja dačka spačyłaha karala Miryel (Sincija Adaj-Robinsan) patanaje ŭ svaich vidziežach pra hibiel radzimy, a savietnik-intryhan Farazon (Trystan Hraviel) ź miačom u rukach ci to zaklikaje da čahości numienorcaŭ, ci to hatovy abaraniacca ad ich.

A voś chobitaŭ nie pakazali zusim. Mahčyma ad hetaj nie vielmi papularnaj haliny siužetu admovilisia, choć u kancy minułaha siezona Nory vypraviłasia na ŭschod razam z Handalfam.

Ciemnaskury elf Arandzir razam ź Isilduram. Kadr z trejlera.

Ciemnaskury elf Arandzir razam ź Isilduram. Kadr z trejlera.

Zaviaršajecca trejler kadrami sa złaviesnaj krepaściu, ciomnaja mahija ad jakoj u adzin momant pieratvaraje ŭradlivuju dalinu ŭ zamierzłuju miortvuju pustku. Tut mierkavańni fanataŭ padzialilisia. Kali heta nie ŭspamin ź minułaha, to najchutčej nam pakazali krepaść Barad-dur, budučy prystanak Saŭrana ŭ Mordary, nad jakoj u kinatryłohii hareła vohniennaje Voka.

Ale maroz, treskat jakoha čutny ŭ trejlery, navodzić i na dumki pra krepaść Karn Dum, stalicu zasnavanaha ciomnymi numienorcami karaleŭstva Anhmar na poŭnačy Sieradziemja. Ź jaje ŭ budučyni budzie kiravać Karol-viadźmar, najmahutniejšy z nazhułaŭ, jaki atrymaje starejšy ź ludskich piarścionkaŭ ułady.

Barad-dur u Mordary ci Karn Dum u Anhmary — pakul jasnaści niama. Kadr z trejlera.

Barad-dur u Mordary ci Karn Dum u Anhmary — pakul jasnaści niama. Kadr z trejlera.

Paśla adčuvalnaha pravału pieršaha siezona vialikaja dola hledačoŭ nastrojena suprać praciahu sieryjała zahadzia skieptyčna, bo raniejšyja pamyłki naŭrad ci čamuści navučyli šoŭranieraŭ. Ale adnu chibu jany ŭsio ž vypravili. 

Z ulikam žudasnaj statystyki, kali pieršy siezon da kanca dahladzieła tolki pałova hledačoŭ, racyjanalnym vyhladaje rašeńnie raźvieści premjeru druhoha siezona «Piarścionkaŭ ułady» z premjeraj druhoha siezona «Doma Cmokaŭ» pa časie. 

Praciah historyi procistajańnia narodaŭ Sieradziemja ordam orkaŭ i Saŭranu my pabačym u apošnija dni leta — pieršaja sieryja vyjdzie 29 žniŭnia. 

Dziuna: Praroctva

Emili Uotsan u roli vialebnaj maci Vali Charkonien. Postar da sieryjała.

Emili Uotsan u roli vialebnaj maci Vali Charkonien. Postar da sieryjała.

«Siastrynstva pa-nad usim!»

Apošniaja značnaja premjera ŭ žanry fantastyki adbudziecca ŭ kancy hoda. Źjaŭleńnie hetaj stužki nie było b mahčymym biez kałasalnaha pośpiechu pieršych filmaŭ z kinatryłohii «Dziuna» ad režysiora Deni Vilniova.

Jak i sieryjały, pra jakija my raspaviali vyšej, «Dziuna: Praroctva» (Dune: Prophecy) ad HBO źjaŭlajecca prykviełam i hruntujecca na litaraturnaj asnovie — ramanie «Orden siaścior Dziuny», napisanym Brajanam Hierbietam, starejšym synam aŭtara aryhinalnaj sieryi ramanaŭ, i Kievinam Džejem Andersanam. Kniha śviežaja — jana pabačyła śviet tolki ŭ 2012 hodzie. 

Padziei sieryjała adbyvajucca za 10 000 hadoŭ da žyćcia Poła Atrejdesa. Heta čas, kali čałaviectva atrymała kančatkovuju pieramohu nad razumnymi mašynami ŭ tak zvanym «Batleryjanskim džychadzie». Biez mašyn hałaktyka pahruziłasia ŭ technałahičnaje siaredniaviečča, kampiensavać jakoje musiać arhanizacyi, jakija daśledujuć i pašyrajuć miežy čałaviečych mahčymaściej.

Z novaha sieryjała, mahčyma, my daviedajemsia bolš pra suśviet Dziuny, u tym liku pra śpiecyfiku mižzornych pieralotaŭ i značeńnie ŭ ich spajsu, jaki zdabyvajuć na Arakisie. Kadr z trejlera.

Z novaha sieryjała, mahčyma, my daviedajemsia bolš pra suśviet Dziuny, u tym liku pra śpiecyfiku mižzornych pieralotaŭ i značeńnie ŭ ich spajsu, jaki zdabyvajuć na Arakisie. Kadr z trejlera.

Miarkujučy pa litaraturnaj pieršakrynicy, u jakoj raspaviadajecca pra stanaŭleńnie ordena siaścior Bene Heseryt, Sukskaj škoły, Kaśmičnaj hildyi i źjaŭleńnie mientataŭ — ludziej-kampjutaraŭ, sieryjał stanie svajho rodu «tłumačalnaj bryhadaj» dla tych, chto nie znajomy z ramanami Hierbieta i ničoha nie zrazumieŭ pra suśviet Dziuny ź filmaŭ Vilniova.

U kinaadaptacyi sapraŭdy nie znajšłosia miesca dla taho, kab patłumačyć tyja ci inšyja aśpiekty žyćcia hałaktyki dalokaj budučyni i pryčyny, jakija da hetaha pryviali. 

My daviedajemsia pra žyćcio ordena znutry i tyja vyprabavańni, praź jakija prachodziać siostry. Kadr z trejlera.

My daviedajemsia pra žyćcio ordena znutry i tyja vyprabavańni, praź jakija prachodziać siostry. Kadr z trejlera.

«My hulajem u Boha, i za heta nas asudziać»

Hałoŭnymi hierainiami stanuć siostry tajemnaha žanočaha ordena, jakija trenirujuć svaje cieła i rozum da źjaŭleńnia zvyšzdolnaściej, nieadroznych ad mahii, i staviać za hałoŭnuju metu zachavańnie čałaviectva jak vida.

Dla dasiahnieńnia hetaj mety jany pravodziać maštabnuju jeŭhieničnuju prahramu, niezaŭvažna zamacoŭvajučy tyja ci inšyja hieny. Vynikam ich prahramy musić stać źjaŭleńnie Kvisaca Chaderacha — mužčyny, jaki budzie bačyć minułaje nie tolki pa žanočaj linii, jak sami siostry, ale i pa mužčynskaj, i zmoža pradkazvać budučyniu. Takim Kvisacam Chaderacham praz tysiačahodździ i stanie Poł Atrejdes.

Sara-Safi Buśnina ŭ roli pryncesy Inies. Kadr z trejlera.

Sara-Safi Buśnina ŭ roli pryncesy Inies. Kadr z trejlera.

Dla hetaha siostry raspaŭsiudžvajuć svaju ŭładu na vialikija i małyja damy. Dziakujučy svaim zdolnaściam jany stanoviacca niezamiennymi daradcami, jakija mohuć adroźnić chłuśniu ad praŭdy.

Pakolki sami siostry pachodziać ź fieadalnych damoŭ, to jašče adnym ryčahom upłyvu stanoviacca dynastyčnyja šluby. Siostry niepasredna ŭdzielničajuć u jeŭhieničnych prahramach, naradžajučy ci naadvarot nie naradžajučy dziaciej svaim mužam-łordam — jak taho pažadaje Vialebnaja maci. 

Šlub z małaletnim spadčyńnikam, arhanizavany, vidać, ordenam siaścior. Kadr z trejlera.

Šlub z małaletnim spadčyńnikam, arhanizavany, vidać, ordenam siaścior. Kadr z trejlera.

Orden płanuje ambicyjny płan — uźvieści na impieratarski tron adnu ź siaścior. Pra heta ŭ trejlery adkryta havoryć nastajacielnica Vala Charkonien, rolu jakoj vykanała Emili Uotsan.

Kali vas raśśmiašyła jaje imia, to varta nahadać, što śviet — Dziuny heta eklektyčnaja antyŭtopija, dzie pieramiašanyja roznyja imiony, historyi, kultury i vieravańni.

Orden siaścior — šeryja kardynały śvietu Dziuny. Kadr z trejlera.

Orden siaścior — šeryja kardynały śvietu Dziuny. Kadr z trejlera.

Kali Hierbiert pisaŭ svoj raman u 1960-ja hady — heta byŭ čas Chałodnaj vajny, tamu aŭtar vyvieŭ hałoŭnaha antahanista, barona Charkoniena, z ruskim imiem Uładzimir. Dyj samo proźvišča Charkonien, choć i maje finskaje pachodžańnie, było vybrana aŭtaram z telefonnaha daviednika, bo jamu padałosia, što jano hučyć dosyć «pa-saviecku».

Pachavańnie adnoj ź siaścior. Kadr z trejlera.

Pachavańnie adnoj ź siaścior. Kadr z trejlera.

Tak što źjaŭleńniu ruskich imionaŭ u pradstaŭnikoŭ hetaha rodu niama čaho dzivicca: imia Vala całkam moža być adsyłkaj da pieršaj žančyny-kasmanaŭtki Valanciny Cieraškovaj, a imia jaje siastry Tuły — da adnajmiennaha rasijskaha horada.

Zrešty ŭ ekranizacyi Vilniova barona starajucca zusim nie nazyvać jahonym ruskim imieniem, a słova «džychad» ź mierkavańniaŭ palitkaretnaści zamianili na vajnu, jakoj prahnuć «fundamientalisty».

Impieratar Džavika Karyna z žonkaj. Kadr z trejlera.

Impieratar Džavika Karyna z žonkaj. Kadr z trejlera.

Rolu impieratara Džavika Karyna, jaki sprabuje ŭtrymać mir u hałaktycy paśla vialikaj vajny, syhraje Mark Stronh, viadomy pa roli ŭ filmach sieryi «Kinhsmen», impieratrycy Natalli — Džodzi Mej, jakaja raniej vykanała rolu karalevy Kałante ŭ sieryjale «Viadźmar». 

Źjavicca ŭ sieryjały i pradstaŭnik Atrejdesaŭ, ale jak pieraplatucca losy troch vialikich damoŭ, jakimi jak maryjanietkami žadaje kiravać orden siaścior, ciažka pradkazać. Samoha Arakisa, chutčej za ŭsio, u sieryjale nie budzie, ale frymenaŭ nam pakažuć dakładna.

U apošnich kadrach trejlera nam simvalična pakazvajuć Valu na impierskim tronie, namiakajučy na sapraŭdnuju ŭładu Bene Heseryt.

Vala Charkonien na impierskim prastole. Kadr z trejlera.

Vala Charkonien na impierskim prastole. Kadr z trejlera.

«Dziuna» doŭhi čas ličyłasia tvoram, jaki niemahčyma ekranizavać, mahiju hetaha «praklonu» razburyŭ Vilnioŭ, ale ci atrymajecca toje ž u šoŭranieraŭ sieryjała — my zmožam daviedacca tolki ŭ kancy hetaha hoda.

Čytajcie taksama:

Hiendarnyja kvoty ŭ postapakalipsisie. «Furyjosa» — ci atrymaŭsia novy halivudski bajevik?

Vyjšaŭ sieryjał «Zadača troch ciełaŭ» pa tvorach najviadomiejšaha fantasta sučasnaści. Što ŭ im?

«Dziuna: častka druhaja» — błakbastar, idealny da skryhatu ŭ zubach

Pratasievič i Miejreliš źniali kłasny, ale niestandartny sieryjał pra tajamničaje źniknieńnie ŭ Halivudzie

Žanočaja łaźnia, Ejnštejn i Miesi. 7 novych dakumientałak na vychadnyja

Клас
4
Панылы сорам
1
Ха-ха
1
Ого
7
Сумна
0
Абуральна
4

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?