Hramadstva3434

«My adna siamja». Dylery BiełAZa, źviazanyja z synami Łukašenki, zarablajuć, jak sam BiełAZ

Kab zapłanavanaja Alaksandram Łukašenkam narada pa likvidacyi pasiarednictva mieła sens, na jaje jon pavinien by vyklikać ułasnych synoŭ. Mahčyma, tolki jany mohuć patłumačyć, čamu takija dylery, jak «Aŭtatechinmaš» i «B-24», atrymlivajuć z prodažu karjernych samazvałaŭ prykładna stolki ž, jak sam BiełAZ ź jaho 9600 supracoŭnikaŭ. I čamu paetka-piesieńnica Hanna Łukašenka (Siałuk) atrymlivała raskošnyja dachody ad Handlovaha doma BiełAZ.

BiełAZ — heta adno z samych prybytkovych pradpryjemstvaŭ Biełarusi. Jon vyrablaje karjernyja samazvały. BiełAZ adziny ich vytvorca ŭ byłym SSSR i adzin z usiaho niekalkich u śviecie. Akramia BiełAZa, ich vyrablajuć Caterpillar, Komatsu i litaralna jašče niekalki zavodaŭ na ŭvieś śviet.

Asnoŭny rynak dla BIEŁAZa — heta Rasija. Tudy pradajecca bolš za 90% samazvałaŭ.

U adroźnieńnie ad MAZa, jaki apošnija dziesiacihodździ bałansuje na miažy stratnaści i čyja dola na rasijskim rynku ŭvieś čas źnižałasia, BiełAZ nie prosta prybytkovy, a vielmi prybytkovy, tamu što na ŭvieś Jeŭrazijski sajuz jon adziny ŭ svaim siehmiencie.

Prodažy BiełAZaŭ u Rasiju adbyvajucca tak: žodzinski zavod adhružaje pradukcyju na rasijskaha dystrybjutara — «Handlovy dom «BIEŁAZ», a toj raźmiarkoŭvaje jaje pa dylerach, za kožnym ź jakich zamacavany svoj rehijon Rasii.

Takaja schiema realizacyi tearetyčna absalutna narmalnaja, tak pabudavanaja praca mnohich eksparcioraŭ techniki. Ale na praktycy raźmierkavańnie prybytkaŭ u łancuhu prodažaŭ BIEŁAZa pierakulenaje z noh na hałavu i viadzie da niesumlennaha ŭzbahačeńnia dyleraŭ. Siarod zasnavalnikaŭ HD «BiełAZ» — biełaruski «Prezidencki spartovy kłub», jakim kiruje Dźmitryj Łukašenka, siaredni syn kiraŭnika Biełarusi. Ale i niepasredna dylery, miarkujučy pa ŭsim, źviazanyja z synami Alaksandra Łukašenki. My heta pakažam na faktach i ličbach. 

U 2023 hodzie dyler «Aŭtatechinmaš», jaki pradaŭ 23,7% pradukcyi BiełAZa i ŭ jakim pracavała ŭsiaho 164 čałavieki, atrymaŭ $66 miljonaŭ čystaha prybytku. U 2022-m — jašče $32 miljony.

Dyler «B-24», praź jakoha ŭ 2023 hodzie prajšło 39,7% pradukcyi BiełAZa i ŭ jakim pracuje 722 čałavieki, atrymaŭ u 2023 i 2022 hadach adpaviedna $73 miljonaŭ i $46 miljonaŭ prybytku.

Dla paraŭnańnia: na BiełAZie ciapier pracuje kala 9600 čałaviek (u 2019 hodzie hetaja ličba składała 11 185, ale aptymizacyja idzie niaŭchilna). Z 2021 hoda prybytki žodzinskaha aŭtahihanta zasakrečanyja. Ale ich pamier možna acanić prykładna, tamu što viadomyja ličby jaho prybytkaŭ u dakavidnyja časy. U 2018 hodzie jany składali ŭ pieraliku pa siarednim kursie biełaruskaha rubla za hod $161,3 miljonaŭ, a ŭ 2019 — $127,2 miljona. U 2022 i 2023 hadach suma chutčej za ŭsio supastaŭnaja, bo supastaŭny byŭ ahulny abjom prodažaŭ i rentabielnaść prodažaŭ (jakuju my pryviadziem dalej) pa hadach prykładna adnolkavaja. Tak, prykładam, u 2018 hodzie vałavaja vyručka składała $1 miljard, a ŭ 2019-m — $788 miljonaŭ. Z aficyjnych sajtaŭ hetyja źviestki paśla 2021-ha vydalili, ale jany zastalisia ŭ pieradrukach.

@nashaniva My raskryli schiemu zarobkaŭ dyleraŭ BiełAZa #žodino #biełaz #biełaruś #łukašienko #našaniva #biełaruskajamova #rasśledovanije ♬ Crime Scene - Avery Alexander

Vynikaje, što dylery razam uziatyja zarablajuć na prodažach BiełAZaŭ suvymierna, a časam i bolš, čym sam zavod. Cialatki bolšyja za karovu. Jak tak? I ci heta narmalna?

Čysty prybytak, u miljonach $

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aŭtatechinmaš 20,1 10,9 13,2 12,3 32,7 66,4
B-24 43,3 29,3 4,8 14,5 45,8 72,5
HD BIEŁAZ 30 25,4 1,4 33,6 39,1 46,6
AAT BIEŁAZ 161,3 127,2 12,7 niama źviestak niama źviestak niama źviestak

Gens una sumus

Davajcie pačniom apaviadańnie zdalok.

Drazdy schilnyja pierajmać mody i trendy mietrapolii. Niekali Jelcynu staŭ nakidvać tenisny miačyk Šamil Tarpiščaŭ — u Minsku źjaviŭsia svoj Siarhiej Ciacieryn. 

Z časam užo ŭ dziaciej novaj rasijskaj elity źjaviŭsia fietyš, jaki padzialili dzieci novaj biełaruskaj elity — matacykły Harley Davidson. Na ich sieli rasijskija mafijozi, hubiernatary, biznesmieny i siłaviki. Nieaficyjny hurtok pa intaresach uładatrymalnikaŭ aformiŭsia ŭ elitarny ruch.

Arciom Čajka i Viktar Łukašenka

U 2012-m u Rasii ŭźnik kłub amataraŭ marki pad nazvaj Iron Birds, zasnavalnikami jakoha stali biznesmien Arciom Čajka, syn eks-hienprakurora Juryja Čajki, a taksama Viktar Łukašenka, starejšy syn Alaksandra Łukašenki. Deviz kłuba zapazyčany ź Mižnarodnaj fiederacyi šachmat: «Gens una sumus» — «My adna siamja». 

Rasśledavańnie Fondu baraćby z karupcyjaj pra biznes-impieryju Čajek, 2015 hod

Jak raskazvajuć nam infarmavanyja surazmoŭcy, adrazu ž u hety kłub pabiehli i ludzi z koła i pakaleńnia Viktara Łukašenki. Naprykład, ciapier užo namieśnik ministra ŭnutranych spraŭ Biełarusi Dźmitryj Karziuk, a taksama były ministr Ihar Šunievič, «biznesmien udačy» Alaksiej Aleksin — siabry rasijskaha Iron Birds. I mnohija inšyja. 

Zabaŭna, ale fakt: hučna aryštavany niadaŭna za karupcyju namieśnik Šajhu Cimur Ivanoŭ taksama maje ŭ dekłaracyi niaprosty «Charlej Tryumf».

Arciom Čajka i Alaksiej Aleksin. Fota Tut.by

Niepubličny Viktar Łukašenka kali i źjaŭlajecca na publicy, to čaściej za ŭsio — u bajkierskaj skuranoj kurtcy. 

Viktar Łukašenka na adnym z prapahandyścich mierapryjemstvaŭ u kampanii siabroŭ-bajkieraŭ, uklučajučy eks-kiraŭnika DAI Dźmitryja Karziuka (zzadu za Viktaram źleva) i Dźmitryja Šakuty, jaki, jak vynikaje z rasśledavańniaŭ hibieli Ramana Bandarenki, byŭ na miescy, dzie pratestoviec atrymaŭ fatalnyja paškodžańni (druhi sprava). Fota «Biełaruś siehodnia»

Kali stała jasna, što «Charlei» stanoviacca mahčymaściu ŭvajści ŭ koła Viktara Łukašenki, abo jak minimum jaho siabroŭ, to tyja, chto hetaha šukaŭ, kinulisia ŭ Maskvu kuplać matacykły.

A što značyć kupić matacykł u aficyjała? Heta aznačaje, što ty tudy budzieš pryjazdžać i na absłuhoŭvańnie, i pa ekipiroŭku, i pa raschodniki.

U Minsku tady ni svajho dylerskaha centra, ni svajho surjoznaha kłuba nie było. Niša była svabodnaja i jaje niechta pavinien byŭ zaniać.

Minskija charlejevody

Heta zrazumieli na toj momant ścipłyja, mała kamu viadomyja dylery niamieckaha Liebherr u Biełarusi Juryj Chomič i Ihar Padhorny, u Biełarusi viadomyja pa kampanii «MiehapolisInviest», jakija sami byli bajkierami. Jany adkryli sałon Harley Davidson u Minsku, razumiejučy, chto tudy budzie prychodzić.

Juryj Chomič pieršy sprava, trymaje parason nad kiraŭnikom hrupy kampanij «JužUrałZałota». Druhi źleva — tahačasny ministr pramysłovaści Biełarusi Piatro Parchomčyk. Fota Atim-belaz.com

«Paralelna z hetym jany stvaryli biełaruski filijał H.O.G (Harley Davidson Owners) Minsk Chapter, jaki sami ŭznačalili i pačali nabirać ludziej, bo dyler nadzialajecca takim pravam. U biełaruski filijał paciahnulisia tyja našy dziejačy, jakija sami ŭžo ličyli siabie fihurami, ale ŭ Iron Birds ich nie brali», — skazaŭ nam čałaviek, pahružany ŭ detali hetaj historyi. 

U 2012 hodzie ŭ Minsku na praśpiekcie Niezaležnaści, u rajonie parka Čaluskincaŭ, adkryŭsia dylerski centr Harley Davidson, jaki naležaŭ kampanii «MiehapolisInviest» (u nastupnym jany pierajeduć na Uručča, a potym bližej da metavaj aŭdytoryi — u «Arenu Sici» pad Drazdy).

Ihar Padhorny doryć Arciomu Čajku malavanuju karcinu taho za styrnom bajka na fonie Kramla, 2014 hod. Fota Hog.by

U 2012-m, pavodle infarmacyi z baz «Biełpoła», adbylisia pieršyja prodažy matacykłaŭ. I ŭ tym ža hodzie ŭ Rasii adkryłasia kampanija Chomiča i Padhornaha «Aŭtatechinmaš» — taja samaja, jakaja atrymaje ekskluziŭnyja pravy na prodaž BiełAZaŭ na paŭnočnym zachadzie Rasii. 

Alaksandr Łukašenka na čale kałony

«Chomič z Padhornym bałdzieli — u sałon pačali jeździć ludzi kalibra pamočnika Alaksandra Łukašenki Ihara Jaŭsiejeva i čyžoŭskaha rašały Alaksieja Aleksina. Abodva sapraŭdy majuć pa «Charlei». 

Usio pajšło, jak jany i zadumali — amal historyja pośpiechu Apple, jakuju pa 10 razoŭ pierasłuchali ŭsie, chto byŭ pobač, — kaža nam jašče adzin surazmoŭca. — Vyrašyli, kali jość takaja mahčymaść, pašyracca i vychodzić na vulicy, prydumali prabiehi na Kurhan Słavy i tusoŭku ŭ stalicy Minsk H.O.G Rally. Łohika tut była.

Na adkryćcio i zakryćcio siezonu ludzi pryjazdžali chto na čym, bo sapraŭdy cikava, matacykł — dastupnaja i niedarahaja dla moładzi technika, mahčymaść patusavacca, publicy taksama padabałasia. Ale ŭdałosia zaciahnuć tudy i starejšaha Łukašenku. U nas ža lubiać masavuju roznuju chreń kštałtu stvaryć vobraz masavaha ruchu. Maŭlaŭ, usie hetyja ludzi za vas, Alaksandr Ryhoravič, uznačalcie našu kałonu».

Alaksandr (u centry), Viktar (źleva) i Dźmitryj (sprava ad baćki) Łukašenki na źlocie matacyklistaŭ u 2016 hodzie. Fota: ezolotuhin.com

U H.O.G Minsk Chapter skład nie toje kab vielmi zorny, ale i nie zusim prosty. Biezumoŭna, tam jość i prosta addanyja marcy ludzi, fanaty matacykłaŭ, ramantyki darohi.

Ale tam i, naprykład, namieśnik staršyni praŭleńnia BPS-Śbierbanka Aleh Baradko, syn hienierała, byłoha namieśnika staršyni Dziaržpahrankamiteta Alaksandr Šuhaj, adkazny za pastaŭki pradukcyi «Biełnaftachima» na Zachad Andrej Daŭkša, zorka rasijskaha TV Vadzim Hałyhin, techničny dyrektar «Słavianskaha bazara» Alaksiej Adarenka, šef «Top-tura» i hanarovy konsuł Tajłanda Ivan Čura dy inšyja. 

Pik słavy Minsk H.O.G Rally — 2016 hod, kali ŭsio siamiejstva Łukašenkaŭ źjaviłasia na zakryćcio siezonu. U avanhardzie jechała siamja i jaje siabry, a taksama «darosłyja» z Maskvy. Astatnija tysiačy ŭdzielnikaŭ, zbolšaha na mietałałomie — za imi. 

20 vieraśnia 2020 hoda. U Biełarusi pratesty, a Juryj Chomič jedzie śledam za Viktaram Łukašenkam na adnym ź mierapryjemstvaŭ Minsk H.O.G Rally. Na im čyrvony šlem. Fota Sputnik.by

Usiaho 70 charlejeŭ za dziesiacihodździe

Naŭrad ci charlejeŭski biznes «MiehapolisInviesta» byŭ nadta prybytkovym. 

Zhodna ź infarmacyjaj Biełpoła, z 2012-ha pa pieršuju pałovu 2021-ha «MiehapolisInviest» uvioz u Biełaruś i pradaŭ usiaho 70 matacykłaŭ — u siarednim pa 8 za hod.

Dobra infarmavany surazmoŭca skazaŭ «Našaj Nivie», što hetaja roźničnaja dziejnaść dafinansoŭvałasia ź inšych kamiercyjnych kirunkaŭ Chomiča i Padhornaha. «Charlejami» handlavali dziela znajomstvaŭ, a nie dziela prybytkaŭ.

«U kabiniecie ŭ Chomiča, nad hałavoj, jaho sumiesnaje fota ź Viktaram Łukašenkam visić. My siabry! I tema BIEŁAZaŭ u niejki momant stała tym, čym jany stali hanarycca i nazyvać jaje ŭ adkaz na pytańnie «čym zajmaješsia?» — raskazaŭ «Našaj Nivie» adzin ź biełaruskich finansistaŭ.

Treci saŭładalnik «Aŭtatechinmaša» Ihar Drazdoŭ (30%) — taksama siabar kłuba H.O.G Minsk Chapter i ŭkazany na jaho aficyjnym sajcie. Jon, pa infarmacyi z baz «Biełpoła», taksama źviazany z kampanijaj «MiehapolisInviest»

«Aŭtatechinmaš» — supierprybytkovy dyler BiełAZa

Takim čynam, «Aŭtatechinmaš» byŭ zarehistravany ŭ Rasii ŭ tym ža 2012 hodzie, kali «MiehapolisInviest» u Biełarusi pačaŭ aktyŭnyja prodažy «Charlejaŭ». Zasnavalniki «MiehapolisInviesta» — heta Juryj Chomič i Ihar Padhorny. A zasnavalniki «Aŭtatechinmaša» — Juryj Chomič, Ihar Drazdoŭ i Ihar Padhorny (Padhorny rasijanin pa pašparcie, ale budavaŭ biźnies-karjeru ŭ Biełarusi). I voś, «Aŭtatechinmaš» atrymlivaje ekskluziŭnyja pravy na salidnuju dolu rasijskaha rynku BiełAZaŭ. 

Asnoŭnyja srodki BIEŁAZa — sotni miljonaŭ dalaraŭ. U toj čas jak asnoŭnyja srodki «Aŭtatechinmaša» — 642 tysiačy pry vyručcy ŭ bolš za $300 miljonaŭ (Voś tut dynamika asnoŭnych srodkaŭ «Aŭtatechinmaša»).

Miarkujučy pa ŭsim, «Aŭtatechinmaš» pracuje pa schiemie kansihnacyi — kali apłata za pradadzieny tavar ažyćciaŭlajecca pa fakcie prodažu. Mienavita tamu maje minimum daŭhoŭ. Dziakujučy takoj schiemie kampanija, ofis jakoj znachodzicca ŭ Smalensku, moža vyvodzić u dyvidendy amal 100% prybytkaŭ biez pakidańnia abarotnych srodkaŭ na nastupny hod, što adlustravana ŭ finansavaj spravazdačnaści dylera.

Pry realizacyi pradukcyi BIEŁAZa adbyvajucca cudy: tavar adzin i toj ža, a rentabielnaść u kožnaha ŭdzielnika łancužka roznaja — sapraŭdnaja mahija.

Dla kalkulacyi rentabielnaści prodažaŭ my ŭziali dastupnyja finansavyja spravazdačy ŭsich troch: žodzinskaha AAT BIEŁAZ, rasijskaha Handlovaha doma BIEŁAZ i rasijskaha «Aŭtatechinmaša».

Na žal, z 2020-ha finansavyja spravazdačy BIEŁAZ faktyčna zasakrečany i nie publikujucca, ale dla ilustratyŭnych padlikaŭ padychodziać lubyja pierachrosnyja spravazdačy, jakija ŭsio ž jość (2018, 2019, 2020).

Rentabielnaść prodažaŭ udzielnikaŭ handlovaha łancužka pry realizacyi pradukcyi zavoda BIEŁAZ u Rasii (na prykładzie adnaho z dyleraŭ TAA «Aŭtatechinmaš»)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
TAA «Aŭtatechinmaš» (Rasija) niama źviestak niama źviestak niama źviestak 25,9% 26% 28,3% 25% 29,5% 29%
HD BIEŁAZ (Rasija) niama źviestak niama źviestak niama źviestak 7% 6,4% 7% 7,1% 6,3% 6,6%
AAT BIEŁAZ (Biełaruś) 34,4% 39% 30% 31% 27,9% 29,7% niama źviestak niama źviestak niama źviestak

Tak my bačym, što pakazčyki trojki adnosna stabilnyja: rentabielnaść BIEŁAZa piać hod kruciłasia vakoł 30%, rentabielnaść HD BIEŁAZ hulaje pamiž 6 i 7%, a rentabielnaść «Aŭtatechinmaša» demanstruje płaŭny trend na ŭzdym z 25-26% da 29% u apošnim, 2023 hodzie. 

Majučy hetyja ličby, zvarotnymi kalkulacyjami my možam vyličyć suadnosiny sabiekoštu i prybytku, a taksama praličyć doli kožnaha ŭdzielnika ŭ prybytku.

Kab nie mučyć čytača adzinaccaciznačnymi ličbami i pracentami, budziem umoŭna ličyć, što cana adzinki pradukcyi zavoda BIEŁAZ, jakuju spłačvaje kancavy spažyviec, składaje 100 rubloŭ.

2018 2019 2020
Sabiekošt (pry canie adzinki pradukcyi 100 rubloŭ) 47,61 rub 50 rub 46,9 rub
Prybytak (pry canie adzinki pradukcyi 100 rubloŭ) 52,39 rub 50 rub 53,1 rub
Prybytak dylera «Aŭtatechinmaš» 25,9 rub (49,4% ad prybytku)  26 rub (52% ad prybytku) 28,3 rub (53,2% ad prybytku)
Prybytak dystrybjutara «HD BiełAZ» 5,1 rub (9,7% ad prybytku) 4,7 rub (9,4% ad prybytku) 5 rub (9,4% ad prybytku)
Prybytak vytvorcy BiełAZ 21,39 rub (40,8% ad prybytku) 19,3 rub (38,6% ad prybytku) 19,8 rub (37,2% ad prybytku)

Kali my nie pamylajemsia, to «Aŭtatechinmaš» stabilna pakidaje sabie bolš za pałovu prybytku.

Naturalna, tut treba zrabić papraŭku na zarobak dylera na servisnych pasłuhach, ale hetaja papraŭka istotna nie pamianiaje paradku ličbaŭ i sutnaści karciny, bo BIEŁAZy — heta vielmi darahija mašyny ź vielmi darahimi raschodnikami, i asnoŭnaja dadadzienaja vartaść stvarajecca ŭ cechach žodzinskaha zavoda, a nie miechanikami sa smalenskaj hrupy techpadtrymki. 

Z kim źviazany dyler «B-24»

Pra inšaha anałahičnaha dylera «B-24» paŭtara hoda tamu vyčarpalna raskazaŭ Biełaruski rasśledavalnicki centr. «B-24» taksama zamacavany za asobnym rehijonam Rasii.

Kali pra suviaź «Aŭtatechinmaša» sa starejšym synam Alaksandra Łukašenki, Viktaram, možna tolki vyłučać hipotezy, to suviaź «B-24» ź siarednim synam Alaksandra Łukašenki, Dźmitryjem, prasočvałasia bolš čym vyrazna.

BRC vyśvietliŭ, što jak minimum u 2018 i ŭ 2020 hadach Hanna Łukašenka — žonka siaredniaha syna Alaksandra Łukašenki, Dźmitryja, — pracavała ŭ Handlovym domie «BiełAZ». Heta taja firma, jakaja pradaje techniku žodzinskaha kancerna ŭ Rasii. Nahadajem, što siarod zasnavalnikaŭ HD «BiełAZ» — biełaruski «Prezidencki spartovy kłub», jakim kiruje Dźmitryj Łukašenka. 

Z 2007 hoda «Prezidencki spartovy kłub» vałodaŭ tracinaj handlovaha doma, ale da 2019-ha hetaja dola vyrasła da 45 %. Astatniaja častka firmy naležała hałaŭnoj kampanii «BiełAZ». 

Siabroŭstva pa biznesie abo biznes pa siabroŭstvie?

Usiaho na terytoryi Rasii ŭ HD «BiełAZ» kala dziasiatka partnioraŭ. «B-24» — najbolšy ź ich. Pa stanie na 2022 hod jahonymi saŭłaśnikami byli Aksana Tačkova i Alena Łahun.

Pieršuju ŭ rasijskaj presie nazyvajuć žonkaj Kanstancina Makarava, dyrektara pa pravavych pytańniach HD «BiełAZ». Druhaja — žonka Viktara Kułujeva, byłoha kiraŭnika rady dyrektaraŭ taho ž handlovaha doma. Ahułam Kułujeŭ z žonkaj vałodajuć dolami jak minimum u čatyroch kampanijach, jakija zajmajucca dystrybucyjaj i servisnym absłuhoŭvańniem žodzinskaj techniki ŭ Rasii.

U 2020 hodzie muž i žonka ŭvajšli ŭ top-10 biełarusaŭ, jakija bolš za ŭsich zarabili ŭ Rasii. Čysty prybytak ich kampanij z 2017 hoda — kala 176 miljonaŭ dalaraŭ, što tolki ŭ dva razy mienš, čym čysty prybytak samoha «BiełAZa». Kala pałovy hetaj sumy ŭładalniki vypłacili sabie ŭ jakaści dyvidendaŭ.

Akramia taho, u 2018 hodzie kampanija Aleny Łahun i Aksany Tačkovaj «B-24» trapiła ŭ top-500 najbujniejšych kampanij Rasii pa vyručcy.

Takija dachody dazvalajuć Kułujevu i Łahun vieści raskošny ład žyćcia. Jak vyśvietliŭ BRC, kampaniju im časta składali Dźmitryj i Hanna Łukašenka. Dziakujučy «Kibierpartyzanam», BRC znajšoŭ u členaŭ dźviuch siemjaŭ 11 sumiesnych pieralotaŭ.

Hieahrafija ich vandrovak była abmiežavanaja: u 2011 hodzie z-za padaŭleńnia paślavybarnych pratestaŭ Dźmitryj Łukašenka patrapiŭ pad jeŭrapiejskija sankcyi. Kułujeŭ i nadalej lataŭ u ES z žonkaj Dźmitryja — Hannaj Łukašenka. U 2011 hodzie jany razam naviedali Vienu i Frankfurt.

U 2013 hodzie siemji adpravilisia ŭ padarožža ŭžo ŭ poŭnym składzie: Dźmitryj i Hanna Łukašenka ź dziećmi i Kułujeŭ z žonkaj i dziciem. 22 sakavika jany na pryvatnym biznes-džecie vylecieli ź Minska ŭ Stambuł. 

Tam Dźmitryj Łukašenka adznačyŭ svajo 33-hodździe. U Turcyi kampanija praviała 9 dzion. 

Žurnalisty padličyli, što košt adnych tolki adpačynkaŭ Hanny Łukašenki pieravyšaŭ i jaje aficyjny zarobak, i zarpłatu jaje muža Dźmitryja ŭ «Prezidenckim spartovym kłubie», jahonym adzinym aficyjnym miescy pracy (za 2016 hod, naprykład, jon aficyjna zarabiŭ kala $30 tysiač).

Kudy prapadajuć prybytki «Aŭtatechinmaša»?

I tut my padychodzim da važnaha dziŭnaha momantu, jaki supravadžaje hihanckija prybytki rasijskich dyleraŭ BiełAZa pamieram dziasiatki miljonaŭ dalaraŭ štohod. Hrošy zarablajucca — ale ich nie vidać. Ni minskija deviełapiery nie nazirajuć układańniaŭ «Aŭtatechinmaša» ŭ nieruchomaść, ni bankiry — u vytvorčaść. 

«Składvajecca ŭražańnie, što parušany bałans adnosinaŭ. Biznesu, jakomu dazvalałasia siadać na schiemy, Łukašenka zaŭsiody vystaŭlaŭ niejki kantrakt: kštałtu tut pabudujcie heta, tam pabudujcie toje, tut prafinansujcie hetaje. Ale «abaviazki» hetych chłopcaŭ nidzie nie zaśviečanyja. A značyć, tut sprava hłybiejšaja», — vykazaŭ «Našaj Nivie» mierkavańnie minski bankir. 

Ułaśniki «Aŭtatechinmaša» ŭ Rasii kožny hod vyvodziać čysty prybytak dyvidendami, ale dzie i ŭ kaho paśla apynajucca hetyja hrošy?

My znajšli tolki namiok, paŭadkaz. Moža być, našy kalehi ź inšych ŚMI zdolejuć znajści bolš za nas.

Sinhapurskija afšory

Dziakujučy «Biełpołu», my atrymali zajmalny, ale staravaty dakumient: biełaruskaja kampanija «MiehapolisInviest» biare ŭ doŭh u sinhapurskaj kampanii HDE Machinery pazyku na $200 tysiač pad 0%. Pry hetym, zajm pieraličvajecca kampanijaj HDE Machinery na rachunak brytanskaj kampanii — jeŭrapiejskaha dystrybjutara matacykłaŭ Harley Davidson — pa abaviazkach biełaruskaj kampanii.

Šapka dakumienta

U hetym kantrakcie niama ničoha kryminalnaha, z ekskluziŭnych umovaŭ vynikaje tolki toje, što hetyja dźvie kampanii — biełaruskaja «MiehapolisInviest» i sinhapurskaja HDE Machinery — uzajemaźviazanyja, a taksama što «MiehapolisInviest» finansuje nabyćcio matacykłaŭ z rachunkaŭ HDE Machinery.

Kali my pravieryli sinhapurskuju kampaniju, to akazałasia (zhodna z vypiskaj ź sinhapurskaha rehistratara), što tam było try dyrektary, siarod jakich dva biełarusy: Ihar Mišanioŭ i Dźmitryj Šeršań. A taksama niejki miascovy čałaviek pa imieni Richard Chan Wah Cheong.

Hetaja kampanija vałodaje inšaj sinhapurskaj kampanijaj — BELAZIA PTE LTD, u jakoj hetyja ž ludzi ŭ dyrektarach, a taksama toj ža sakratar.

A samoj HDE Machinery vałodaje treciaja kampanija WNC PTE LTD, jakaja ŭžo całkam aformlenaja na Richard Chan Wah Cheong.

Chto takija Ihar Mišanioŭ i Dźmitryj Šeršań? Pa danych z vypisak «Biełpoła» — ludzi, źviazanyja ź biełaruskaj kampanijaj «MiehapolisInviest». Pa słovach śviedkaŭ, Mišanioŭ — heta niepasredny biznes-partnior Chomiča i Padhornaha ŭ Biełarusi. My bačyli i dakumient, dzie «sinhapurac» Mišanioŭ vypisvaje na «rasijanina» Padhornaha davieranaść. 

Ihar Mišanioŭ (źleva) i Dźmitryj Šeršań — ludzi, źviazanyja ź biełaruskaj kampanijaj «MiehapolisInviest» i adnačasova saŭładalniki sinhapurskaj kampanii

Čym zajmajucca sinhapurskija kampanii i navošta takaja šmatpaviarchovaja afšornaja struktura? Bieź viedańnia ŭnutranaj kuchni lubaja teoryja budzie śpiekulacyjaj. 

Ale ŭ adzin z razhledžanych hadoŭ abarot «pustoj» afšornaj kampanij Chomiča i Padhornaha, aformlenaj na padstaŭnych asob, amal supadaje z pamieram dyvidendaŭ, vyviedzienych z rasijskaha «Aŭtatechinmaša». Dalejšy los hetych srodkaŭ adsačyć niemahčyma. 

Prezidencki vid sportu

Pa źviestkach na kaniec 2022 hoda (jakija ŭžo schavanyja z publičnaha dostupu), 45% «Handlovaha doma «BIEŁAZ» naležali Prezidenckamu spartyŭnamu kłubu. Zdavałasia b, dzie sport, a dzie prodaž BiełAZaŭ.

Kali my kažam «Prezidencki spartyŭny kłub», nasamreč my majem na ŭvazie jaho niaźmiennaha kiraŭnika Dźmitryja Łukašenku, jaki pad šyldaj kłopatu ab sporcie zapraŭlaje biasprojhryšnym łatarejnym biznesam, prymaje «padarunki» ad kamiersantaŭ na rachunki svajoj arhanizacyi, a taksama zabudoŭvaje Minsk. 

Vyhladaje, što mienavita Dźmitryj Łukašenka maje vyrašalny hołas u pytańni, chto budzie dyleram u Rasii i kamu buduć adhruzki. 

Aktualny poŭny śpis dyleraŭ znajści ŭ publičnym poli niemahčyma, i pryncypy, pa jakich pradukcyja adhružajecca tolki im — i nijakim inšym kampanijam! — nieviadomyja.

Pry hetym štohod u topach samych prybytkovych biźniesaŭ u Rasii ź biełaruskim kapitałam akazvajucca dźvie kampanii-dylery BIEŁAZ: «Aŭtatechinmaš» i «B-24».

Na realizacyju praź dźvie hetyja kampanii ŭ 2023-m pryjšłosia bolš za pałovu vyrablenaj na BiełAZie techniki i kamplektujučych (23,66% — «Aŭtatechinmaš», 39,7% — «B-24»).

I dźvie kampanii z adnosna ścipłym štatam majuć prybytki, suvymiernyja z prybytkami samoha zavoda. 

Pakul žodzinski zavod u asobnyja hady tracić uvieś svoj prybytak na vypłaty pa kredytach, kampanii biez asnoŭnych fondaŭ, jakija ničoha nie vyrablajuć, a tolki pierapradajuć, traciać prybytak na vypłatu dyvidendaŭ.

Usio heta adbyvajecca pad šmathadovuju, biaźlitasnuju, teatralnuju krytyku pasiarednikaŭ z vusnaŭ Alaksandra Łukašenki. 

Kamientary34

 • bondarava
  09.06.2024
  u aptekie? razam z mocnymi srodkami?
 • EMIL
  09.06.2024
  Ničieho nie spasiot Vitiu-Dimu-Kolu. Ruchniet Rośsija i nihdie im nie spriataťsia, ni v Emiratach, ni v Kitaje. Vsie sčieta budut ariestovany, i samoje biezopasnoje miesto dla toho, čtoby sochraniť im žizń, budiet Haaha. Diesiať let biez prava pieriepiski.Vot tolko Umku kuda sdadut?
 • Brest
  09.06.2024
  narodny prezidzient! a eta ŭsio ŭbrosy!

Jarmošyna raskazała, kaho dapuściać da ŭdziełu ŭ vybarach-202512

Jarmošyna raskazała, kaho dapuściać da ŭdziełu ŭ vybarach-2025

Usie naviny →
Usie naviny

Češka Barbara Krejčykava pieramahła na Uimbłdonie-2024

Łukašenka zajaviŭ pra «likvidacyju napružanaści na miažy z Ukrainaj» i vystupiŭ z prymirenčymi zajavami: «Treba damaŭlacca»28

Urahan źmioŭ kiempinh na Vilii, paviedamlajuć pra zahinułaha3

U Minsku štorm vyryvaŭ drevy i rujnavaŭ rekłamnyja ščyty FOTY i VIDEA15

Pa Biełarusi kocicca niepahadź, mocnyja viatry i zalevy FOTY i VIDEA2

U minčuka skrali rečy, pakul jon kupaŭsia ŭ Cnianskim vadaschoviščy

«Kachańnie ŭsiaho majho žyćcia». Aryna Sabalenka paćvierdziła svaje adnosiny z brazilskim biznesmienam16

«Bunt» z-za rajona, čaŭnaki na paŭzie i los staroha parku. Čym žyvie samy zachodni horad Biełarusi?

Aŭstryjski palitołah sprahnazavaŭ, što pačatku vajny Rasii z NATA moža papiaredničać paŭstańnie palakaŭ u Biełarusi. A čamu nie bunt reptyłoidaŭ?10

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Jarmošyna raskazała, kaho dapuściać da ŭdziełu ŭ vybarach-202512

Jarmošyna raskazała, kaho dapuściać da ŭdziełu ŭ vybarach-2025

Hałoŭnaje
Usie naviny →