Usiaho patrochu99

«Biełaha čałavieka ŭsprymajuć jak miašok z hrašyma». Biełarus jedzie praz usiu Afryku na rovary i ŭvieś čas traplaje ŭ pryhody

Užo čatyry miesiacy biełarus padarožničaje na rovary pa Afrycy. Za hety čas jon paśpieŭ trapić u DTZ, atrucicca ježaj, pralačycca ŭ dźviuch balnicach, a jašče jaho abakrali i dapytvali ŭ pustelni. Ale jon praciahvaje padarožža niahledziačy ni na što i atrymlivaje zadavalnieńnie ad pryhod. Myfin.by źviazaŭsia z šukalnikam pryhod i raspytaŭ u jaho, što treba viedać, kali vy taksama marycie pra padarožža pa Afrycy.

Jahor Šyčko. Tut i dalej usie fota ź jahonaha asabistaha archiva

Spačatku Jahor Šyčko chacieŭ prajechać na rovary ŭvieś afrykanski kantynient z poŭnačy na poŭdzień. Adnak z-za vajny ŭ Sudanie i bajavych dziejańniaŭ pa susiedstvie ź Jehiptam jon pryniaŭ rašeńnie pačać maršrut z Efiopii.

Jak ździejśnić maru

U hety momant ja ŭžo pierasiek Efiopiju, Kieniju i Tanzaniju. Heta vialikaja častka ŭsiaho zapłanavanaha šlachu. Viarnuŭsia ŭ pačatak maršrutu pa Tanzanii, horad Aruša, dla ździajśnieńnia mary — uźleźci na Kilimandžara.

U žyćci kožnaha čałavieka jość šlach, jaki jon pavinien pieraadoleć adzin. Dla asensavańnia žyćcia, duchoŭnaha rostu i paznańnia siabie. Mnie było važna adpravicca ŭ ekzatyčnyja krainy ź inšaj kulturaj, movaj, tradycyjami, noravami.

Rychtavaŭsia doŭha. Vyvučaŭ karty, zakuplaŭ ryštunak, rychtavaŭ dakumienty na vizy, šukaŭ dadatkovuju dapamohu. Naprykład, ja člen Ruskaha hieahrafičnaha tavarystva, tamu mnie dali aficyjny dakumient, u jakim paćviardžajecca, što maja ekśpiedycyja maje navukovyja mety. Z saboj u mianie błanki apytańnia miascovaha nasielnictva z pytańniami pra ich žyćcio, pobyt i relihiju.

Niebiaśpieki ŭ darozie

Ja pačaŭ svoj šlach pa Afrycy, ale nie prajšło i tydnia, jak zdaryłasia DTZ. Na darohu prosta pierada mnoj rezka vybieh chłopčyk hadoŭ dziesiaci. Jon nie hladzieŭ, ci jedzie pa darozie transpart, a ja byŭ užo za try mietry ad jaho i nie moh praduchilić sutyknieńnie.

Začapiŭ jaho tolki torbaj. Jon abyšoŭsia spałocham i nievialikim šnaram na łbie. Ja ž trapiŭ u balnicu. Zrabili niekalki zdymkaŭ. Pierałomaŭ nie było, adnak skura na rukach, nahach i śpinie była sarvanaja, byŭ udar śpiny i paškodžanaja kiść. U balnicy pralažaŭ 10 dzion. Darečy, kiść pabolvaje dahetul.

Paśla balnicy ja pajechaŭ da miažy Efiopii z Kienijaj, zatym u bok Indyjskaha akijana. Na miažy z Samali, u pustelni, tempieratura dniom — bolš za 45 hradusaŭ. Navat kamiera majho koła nie vytrymała i łopnuła, a jašče, jak na złość, złamaŭsia nasos. I ŭsio heta ŭ centry pustelni!

Najbližejšaje nievialikaje pasielišča znachodziłasia za 7 km. Pajšoŭ tudy pieššu. Dabraŭsia tolki da ciemry i pajšoŭ da najbližejšaha doma. Mianie spynili niejkija ludzi, nakiravali zaradžany aŭtamat prosta ŭ hałavu, lichtar śviaciŭ u vočy, kab ja ničoha nie bačyŭ. Stali kryčać: «Ruki ŭvierch, stajać na miescy!» Movy ja nie razumieŭ, ale vyrazna ŭśviadomiŭ, što hučała mienavita hetaja fraza.

Jany pryniali mianie za terarysta. Paźniej ja daviedaŭsia, što praz vajnu Paleściny ź Izrailem u hetym afrykanskim rehijonie aktyvizavalisia terarysty.

Da mianie padyšoŭ mužčyna ŭ broniekamizelcy i staranna abšukaŭ. Zatym u centry pakoja pastavili kresła i stali raspytvać, adkul ja i kudy jedu. Na praciahu ŭsiaho dopytu aŭtamat i jarki lichtaryk tak i zastavalisia nakiravanymi na mianie. Paśla jany patelefanavali kamuści i mianie zabrali ŭ palicejski ŭčastak, dzie pratrymali sutki, paśla čaho adpuścili.

A jašče, padarožničajučy pa Kienii, ja atrymaŭ atručvańnie. U balnicy pastavili dyjahnaz amiebijaz, tam ža prajšoŭ kurs lačeńnia z kropielnicaj na praciahu 7 dzion. Paśla hetaha praciahnuŭ lačeńnie ambułatorna.

U adzin ź dzion, kali ja adpačyvaŭ na plažy, sa mnoj adbyŭsia jašče incydent. U mianie skrali zaplečnik, u jakim znachodziłasia ŭsio: hrošy, pašpart, telefon… Miascovy abaryhien vychapiŭ zaplečnik prosta z ruk, vyrvaŭšy pry hetym u mianie katetar. Ja sprabavaŭ jaho dahnać, ale ci realna ŭhnacca za kienijskim «biehunom»?

Pra pobyt u darozie

U pačatku maršrutu ŭ mianie było bolš za 10 kh ježy: sušanaje miasa, hrečka, suchoje piure i inšyja charčy. Ale hatavańnie ježy akazałasia vialikaj prablemaj. Turystyčnyja hazavyja bałony tut nidzie nie pradajucca. I maja harełka z kaciałkom akazałasia lišnim hruzam. U vyniku ja hatavaŭ ad miesca da miesca, u ludziej na vuhlach.

Ciapier u darozie charčujusia vuličnaj ježaj. Časta mianie častujuć miascovyja. U Efiopii heta była kukuruznaja muka, źmiašanaja z vadoj, i kukuruznyja aładki. U Kienii — rys ź zielaninaj, a ŭ Tanzanii ŭ lubym kutku krainy, na ŭsich vulicach možna znajści jaječniu z bulbaj.

Načuju zaŭsiody ŭ maksimalna biaśpiečnych miescach. Časta spyniajusia ŭ palicejskich učastkach. Adno ź lubimych miescaŭ dla načlehu — heta miačeć, dzie jašče i častujuć ježaj. Kali atrymlivajecca spłanavać dakładnyja dni načlehaŭ u horadzie, sprabuju znajści žyllo praz CouchSurfing (sacyjalnaja sietka, anłajn-servis haścinnaści).

Jašče važny momant z nahody vady ŭ Afrycy. Pierad pajezdkaj ja kupiŭ śpiecyjalny filtr, jaki, jak zajaŭlaje vytvorca, ačyščaje vadu ŭ try etapy i moža «złavić» 99,9% virusaŭ i stafiłakokaŭ. Ale karystajusia ja im redka. Čystaja vada ŭ butelkach pradajecca ŭsiudy — navat u samaj maleńkaj viosačcy jość krama. Tam časam, akramia vady, ničoha bolš i niama. Ale byvaje, što nabiraju vadu z kałonak, jany tut jość u mnohich.

Kamunikacyja ź miascovymi

Ja nie viedaŭ anhlijskaj movy. Vada i ježa ŭ mianie byli, a kali niešta treba było spytać abo pierakłaści, to karystaŭsia huhł-pierakładčykam.

Pieršaja nieabchodnaść realnych znosin uźnikła paśla DTZ, kali trapiŭ u balnicu. Dapamahała mova žestaŭ i tyja niekalki słoŭ, jakija ja ŭspomniŭ sa školnych urokaŭ anhlijskaj.

Kali ž u mianie skrali zaplečnik z telefonam, to ja zastaŭsia ŭ Afrycy adzin, bieź pierakładčyka, kartaŭ, kantaktaŭ i jakoj-niebudź mahčymaści narmalnaj kamunikacyi. Sšytak staŭ maim telefonam, u jaho ja zapisvaŭ kantakty ludziej, novyja słovy, zamaloŭvaŭ karty i darohi. Viadoma, zredku ja znachodziŭ dzieści telefon i telefanavaŭ rodnym, kab jany nie pieražyvali. Za miesiac navučyŭsia raskazvać pra siabie na anhlijskaj: chto ja, adkul i kudy jedu. Heta nie svabodnyja znosiny, ale dla mianie vialiki prahres.

U Afrycy biełaha čałavieka ŭsprymajuć jak miašok z hrašyma, i ŭsio adno, ź jakoj ty krainy. Ličać, što my ŭsie zarablajem kuču dalaraŭ, i časam navat nie prosiać, a patrabujuć: «Daj hrošaj, ty mnie pavinien».

Niekatoryja pryvykli, što im dapamahajuć roznyja arhanizacyi: AAN, Čyrvony Kryž, inšyja zamiežniki. Miascovyja ludzi pierastajuć pracavać i pačynajuć dumać, što ŭ ich biednaści vinavatyja biełyja, tamu i patrabujuć hrošaj. Darečy, biełaruskaje hramadzianstva nijak nie dapamahaje, tolki niamnohija viedajuć, dzie znachodzicca kraina.

Vydatki i ekanomija

 • 50$ — ciahnik Minsk — Maskva — aeraport;
 • 500$ — kvitok na samalot Maskva — Kair — Adys-Abieba;
 • ~170$ — viza ŭ Efiopiju;
 • 100$ — viza ŭ Kieniju, Uhandu, Ruandu;
 • 50$ — viza ŭ Tanzaniju.

Kolki pajšło na ekipiroŭku, składana dakładna skazać. Heta i elektronika, i rovarnyja prynaležnaści. U siarednim u tydzień sychodzić 50$. Heta tolki na ježu, internet i asabistyja patreby. Načoŭki starajusia šukać biaspłatnyja, tamu 50$ — biez uliku načlehu. Viadoma, zredku davodzicca spyniacca i na płatny načleh.

Paśla DTZ rovar staŭ nieprydatnym dla dalejšaha padarožža, jaho ramont mnie abyšoŭsia ŭ 10$. Paźniej łopnuła zvarka i pryjšłosia pieravarvać, za što addaŭ jašče 10$. Usie astatnija pałomki ramantuju sam. Tolki kuplaju raschodniki, takija jak łatki i klej.

Paśla abrabavańnia ŭ mianie zastałasia zusim nievialikaja suma, ale mnie dapamahaŭ siabar z Bośnii i Hiercahaviny. My byli razam, kali nas abrabavali, i jahony zaplečnik, u jakim znachodziŭsia tolki telefon, taksama skrali.

Paźniej vypadkova pierasieksia ź dziaŭčynaj ź Biełarusi, praź jaje baćka zmoh dasłać mnie trochi hrošaj. Miesiac ja žyŭ biez telefona, čakaŭ, kali pryjdzie novy, jaki adpravili pa pošcie z Polščy. Ale pasyłka była zhublenaja. Aficyjnaja viersija — vylecieła z Polščy, ale ŭ Kieniju nie dastaŭlenaja. Pryjšłosia adramantavać svoj druhi zapasny telefon.

Kali ŭ mianie zastavałasia roŭna 5$ i zusim trochi miascovaj valuty, ja paznajomiŭsia z Uładzimiram, jaki arhanizoŭvaŭ majo ŭzychodžańnie na Kilimandžara i vielmi dapamoh mnie. U jaho svoj kłub Kotlyar Adventure clan. A ŭ stalicy Tanzanii miascovy mužčyna, pačuŭšy maju historyju, apłaciŭ mnie dźvie nočy ŭ numary, dapamoh papravić ekran telefona i daŭ hrošaj na darohu. U ahulnym liku kala 50$.

Praz paru dzion u kaviarni, dzie ja piŭ harbatu, da mianie padsieŭ mužčyna ź indyjskaj źniešnaściu, i my razhavarylisia. Jon apłaciŭ mnie viačeru, a taksama daŭ mnie 10$ na numar. Tady ja znachodziŭsia ŭ horadzie, i tam zusim nie było biaspłatnych varyjantaŭ načlehu.

Ciapier ja jedu ŭ hruzaviku, viartajusia ŭ Arušu, a ŭ kišeniach u mianie — poŭny nul. Ale hałoŭnaje — nie sumavać. Ja viadu telehram-błoh «Afryka ŭnutry ciabie», dzie raskazvaju pra svaje padarožžy. Tam zapuściŭ zbor srodkaŭ na praciah prajekta.

Aščadzić možna na ježy: vuličnaja ŭsiudy adnolkavaja, i hatujuć adnolkava. U restaranie košt moža być u 10 razoŭ bolšy, a toje, što tam mienš šancaŭ atrucicca, — heta ŭsio łuchta.

Naadvarot, u restaranach ježa moža lažać tydniami i čakać svajho času, a na vulicy tut ža pry tabie raźbiaruć miasa i pryhatujuć. Tak havorać i miascovyja ruskamoŭnyja.

Adzieńnie na rynkach kaštuje kapiejki, a ŭ kramach jano ŭ 100 razoŭ daražejšaje. Tyja ž samyja rečy, z adnoj skrynki.

Možna lohka aščadzić i na transparcie. Ceny adroźnivajucca ŭ niekalki razoŭ. Kali tarhavacca, za taksi abo matacykł možna zapłacić mienš u 3 razy.

U Efiopii hrošy mianiaŭ tolki na rynku. U banku kurs nižejšy ŭ dva razy. Nidzie ŭ horadzie i na darozie lepš nie spyniacca. Ciabie sprabujuć adrazu akružyć, niešta ŭciuchać abo skraści.

Vielmi rekamienduju kupić rečy doma ŭ sekand-chendzie i mianiać ich na sadavinu. Ja abmianiaŭ štany, jakija kupiŭ za 2$, na kuču ananasaŭ koštam 7$. U mianie byli niekatoryja lišnija rečy, jakija pieršapačatkova ja nie płanavaŭ nasić.

Usio treba dobra chavać. Byŭ vypadak: pry padymańni pad horku chłopčyk padbieh i ściahnuŭ maju majku, jakaja sušyłasia. Ja raźviarnuŭsia i staŭ jaho dahaniać, jon adrazu jaje kinuŭ.

U Kienii i Tanzanii hrošy možna mianiać i ŭ bankach, ale kurs mocna adroźnivajecca. U zvyčajnych kramach i na rynkach ciabie nie sprabujuć padmanuć i nakinuć źvierchu, a voś u turystyčnych miescach cana moža adroźnivacca až u 5 razoŭ.

Choć hetyja krainy i bolš biaśpiečnyja, usio adno nie varta zabyvacca, što ŭ lubym miescy mohuć abakraści. Raz ty bieły, značyć, u ciabie jość hrošy.

Samyja jarkija ŭražańni

Samaje jarkaje ŭražańnie — heta daroha, pa jakoj ty jedzieš i nie viedaješ, kaho ci što sustrenieš i jakija vidy čakajuć ciabie napieradzie. Ciabie mohuć zatrymać, i tabie mohuć dapamahčy zvyčajnyja ludzi. Na darohu moža vyjści słon abo statak dzikoŭ.

Padarožža jašče nie skončyłasia. Ale adno mahu skazać dakładna: mnie vielmi padabajecca łahodnaść miascovych ludziej. Niahledziačy na toje, što mianie abakrali, mnohija ŭsio adno zastajucca ludźmi i hatovyja padzialicca apošnim.

Nu, a samaje jarkaje ŭražańnie — heta ŭbačyć Indyjski akijan, da jakoha ja jechaŭ ceły miesiac pa biezdaražy, i adčuć jaho pach.

Kamientary9

 • Tak
  25.04.2024
  Čudik
 • Podšipnik
  25.04.2024
  "ia člen russkoho hieohrafičieskoho obŝiestva.."
  Dalšie nie čitał.
 • )
  25.04.2024
  Voś heta sapraŭdnaje žyćcie

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

U Lvovie stralali ŭ palityka Irynu Faryjon. Jana ŭ krytyčnym stanie18

MZS Hiermanii paćvierdziŭ infarmacyju pra śmiarotny prysud svajmu hramadzianinu ŭ Biełarusi5

Kiraŭnik «Biełsata» adkazaŭ na abvinavačańni ŭ finansavych złoŭžyvańniach na kanale

Zasnavalnik Jandeksa daŭ pieršaje intervju paśla ŭciokaŭ z Rasii. Pryznaŭ svaje pamyłki10

U Vaŭkavysku zatrymali maci i ciotku anarchista Franckieviča. Jany pryvieźli palitviaźniu pieradaču4

Pra što maŭčaŭ Piotra Sierhijevič2

U Minsku ŭčora zatapiła sałon pryhažości. Jon całkam syšoŭ pad vadu VIDEA1

Andreju Kudziku ź Vilejki dali jašče čatyry hady kałonii1

U Dniapry ŭ rybie zavioŭsia strašny parazit. Pierachodzić na čałavieka!1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →