Hramadstva1010

Jak składalisia losy byłych kiraŭnikoŭ Administracyi Łukašenki

Administracyja Łukašenki kantraluje kadravuju palityku, pilnuje ideałohiju i sočyć, kab daručeńni palityka vykanali. Jaje niaredka paraŭnoŭvajuć z savieckim aparatam Kamunistyčnaj partyi, ustanoŭki jakoha mielisia vykonvać inšyja dziaržaŭnyja struktury. A što stałasia z byłymi kiraŭnikami Administracyi?

Leanid Sinicyn

Pieršy kiraŭnik administracyi Łukašenki. Uznačalvaŭ jaje z 1994 pa 1995 hady.

Hadavaniec savieckaj partnamienkłatury, prafiesijny budaŭnik i deputat Viarchoŭnaha Savieta 12 sklikańnia byŭ u 1994 hodzie kiraŭnikom pieradvybarnaha štaba Łukašenki dy aŭtaram jaho pieradvybarčaj prahramy.

Leanid Sinicyn. Fota: bymedia.net

Pry Sinicynie Administracyja pačała zabirać funkcyi, jakija naležyli ŭradu. Pad kantrol Administracyi tady najpierš trapili infarmacyjnyja kanały i resursy.

Sinicyn śćviardžaŭ, što ciapierašnija dziaržaŭnyja simvały Biełarusi, jakimi na refierendumie 1995 hoda byli zamienienyja histaryčnyja Pahonia i bieł-čyrvona-bieły ściah, ułasnaruč namalavaŭ jon.

Čynoŭnik admoviŭsia vykonvać zapyt prakuratury ab pieradačy aficyjnaha videazapisu, jakim fiksavałasia źbićcio deputataŭ u budynku Viarchoŭnaha Savieta. Jany pratestavali suprać praviadzieńnia refierendumu.

Nie vyklučana, što ideju «moŭnaha» refierendumu ŭkłaŭ u vušy Łukašenku mienavita Sinicyn.

Inicyjatary raźličvali, što nadańnie ruskaj movie dziaržaŭnaha statusu zrobić kiraŭnika Biełarusi papularnym u Rasii i jon zmoža raźličvać na tamtejšaje prezidenctva.

Sinicyn byŭ fihurantam dakłada deputata Siarhieja Antončyka pra karupcyju ŭ atačeńni Łukašenki.

Pa sychodzie z administracyi Sinicyn z 1995 pa 1996 hod byŭ namieśnikam premjer-ministra. Pajšoŭ u adstaŭku paśla taho, jak Łukašenka raskrytykavaŭ pracu ŭrada.

«Na moj pohlad, pryncypy i mietady, jakimi vy kirujeciesia ŭ apošni čas, kirujučy dziaržavaj, pamyłkovyja», — napisaŭ jon u zajavie, jakaja stała dastupnaj presie.

U dalejšym Sinicyn byŭ namieśnikam hienieralnaha dyrektara Fiederalnaj finansava-pramysłovaj hrupy Kiraŭnictva spraŭ rasijskaha prezidenta. Pracavaŭ daradcam u rasijskich bankach.

Staršyniavaŭ u arhkamitecie rasijska-biełaruskaha Fondu sacyjalna-ekanamičnaha supracoŭnictva.

Sinicyn prasoŭvaŭ idei inkarparacyi Biełarusi ŭ skład Rasii i ličyŭ, što ŭ biełarusaŭ niama inšaj pierśpiektyvy.

U 2001-m udzielničaŭ u prezidenckaj vybarčaj kampanii, ale nie byŭ zarehistravany kandydatam, bo nie sabraŭ patrebnaj kolkaści hałasoŭ.

U 2021 hodzie zajaŭlaŭ, što hałasavaŭ za Śviatłanu Cichanoŭskuju. Na jaho pohlad, Łukašenka ŭ 2020 hodzie mieŭsia pakinuć prezidenctva.

Ciapier Sinicynu 69 hadoŭ. 

Michaił Miaśnikovič

Uznačalvaŭ administracyju Łukašenki z 1995 pa 2001 hady.

Hadavaniec savieckaj namienkłatury ŭ 1994 hodzie ŭznačalvaŭ pieradvybarčy štab kandydata ŭ prezidenty i tahačasnaha premjera Viačasłava Kiebiča.

Paśla vybaraŭ pryniaŭ prapanovu Łukašenki pracavać ź im.

Miaśnikovič — architektar administracyi Łukašenki, jakaja isnuje dahetul.

Pry im stała vybudoŭvacca «prezidenckaja viertykal». Tady ž pačali składać kadravy rejestr słužboŭcaŭ, jakich pryznačali na kankretnyja pasady i kantralavali ich dziejańni. Z taho času ŭrad staŭ zaležny ad Administracyi.

Michaił Miaśnikovič. Fota Fatih Aktas/Anadolu Agency/Getty Images

Administracyja časoŭ Miaśnikoviča atrymała ryčahi, jakija zrabili jaje samym upłyvovym dziaržaŭnym orhanam.

Jana stała kantralavać pazabiudžetnyja fondy Łukašenki, prymać rašeńni ab pradstaŭleńni padatkovych i mytnych ilhotaŭ, pieraraźmiarkoŭvać subsidyi i kredyty, vydačy licenzij. Praź jaje łabiravalisia intaresy pradpryjemstvaŭ i zacikaŭlenych biznes-hrup.

Tady ž da pracy ŭ aparacie Administracyi stali dałučacca siłaviki.

U nietrach Administracyi zaradziłasia ideja praviadzieńnia refierendumu 1996 hoda, u vyniku jakoha Viarchoŭny Saviet 13 sklikańnia byŭ razahnany i źjaviłasia Pałata pradstaŭnikoŭ.

Daśviedčany aparatčyk Miaśnikovič paśla sychodu z Administracyi byŭ pamočnikam Łukašenki pa asablivych daručeńniach, prezidentam (staršynioj prezidyumu) Nacyjanalnaj Akademii navuk. Zajmaŭ pasadu premjer-ministra, staršyniavaŭ u Saviecie Respubliki.

Ciapier Miaśnikoviču 73 hady. U kancy minułaha hoda jon pakinuŭ pasadu staršyni kalehii Jeŭrazijskaj ekanamičnaj kamisii.

Urał Łatypaŭ

Kiravaŭ administracyjaj Łukašenki z 2001 pa 2004 hady.

Łatypaŭ — vychadziec z KDB. Maje zvańnie pałkoŭnika ŭ zapasie. Da pryznačeńnia kiraŭnikom Administracyi pabyvaŭ pamočnikam Łukašenki, ministram zamiežnych spraŭ, dziaržaŭnym sakratarom u Radzie biaśpieki.

Urał Łatypaŭ. Fota: udf.name

Łatypaŭ uznačaliŭ administracyju za 8 dzion da skančeńnia prezidenckaj vybarčaj kampanii 2001 hoda.

Na novaj pasadzie Łatypaŭ mieŭsia palepšyć imidž režymu, na jakim lažała klajmo vykradańnia apanientaŭ jaho lidara.

Były čekist jašče ŭ 1999 hodzie pa daručeńni Łukašenki raspracavaŭ śpiecyjalnuju prahramu pa narmalizacyi adnosinaŭ z Zachadam.

Sa svajoj zadačaj Łatypaŭ na pasadzie kiraŭnika Administracyi spraviŭsia častkova.

U 2003 hodzie pačaŭ pracu ofis ABSIE ŭ Biełarusi. Jon mieŭsia dapamahać aficyjnamu Minsku budavać demakratyčnyja instytuty i raźvivać kantakty z hramadzianskaj supolnaściu, a taksama dapamahać uradu ŭ ekanamičnaj i ekałahičnaj dziejnaści dy rabić spravazdačy ab vykanańni hetych zadač.

Ź inšaha boku, hramadzianskaja supolnaść znachodziłasia pad ciskam ułady. Represij ciapierašniaha maštabu nie było, ale aktyvisty pieraśledavalisia za svaju hramadzianskuju pazicyju.

Łatypaŭ byŭ zvolnieny ŭ 2004, mieniej čym praź miesiac pa skančeńni treciaha ŭ historyi niezaležnaj Biełarusi refierendumu.

Pa jaho vynikach Łukašenka atrymaŭ mahčymaść udzielničać u prezidenckich vybarach nie abmiežavanuju kolkaść razoŭ. Łatypaŭ kantralavaŭ praviadzieńnie refierendumu.

Isnujuć mierkavańni, što jaho adstaŭka była źviazanaja z začystkaj Łukašenkam svajho atačeńnia ad kadraŭ, jakija mieli ščylnyja suviazi z Rasijaj. A Łatypaŭ navat mieŭ rasijskaje hramadzianstva.

U 2004 hodzie Łatypaŭ pajšoŭ ź dziaržaŭnaj słužby. Pracavaŭ u biełaruskaj daččynaj kampanii «Łukojła», uznačalvaŭ naziralnuju radu «ŁŁK-Naftan». Zatym u Rasii staŭ kiraŭnikom kampanii «Dyrekt Mieniedžmient», jakaja zajmałasia nieruchomaściu ŭ Maskvie. Paźniej uvajšoŭ u naziralnuju radu biełaruskaha «Alfa-Banka».

Ciapier Łatypavu 72 hady.

Viktar Šejman

Kiravaŭ administracyjaj Łukašenki z 2004 pa 2006 hady.

Były vajskoviec, słužyŭ u desancie, prajšoŭ afhanskuju vajnu. Deputat Viarchoŭnaha Savieta 12 sklikańnia.

Šejman — addany paplečnik Łukašenki. Try dziasiatki hadoŭ jon znachodzicca ŭ vyšejšych ešałonach ułady. U chodzie pieršych prezidenckich vybaraŭ u 1994 hodzie adkazvaŭ za asabistuju biaśpieku Łukašenki.

Viktar Šejman u Ekvataryjalnaj Hviniei. Fota: skryn videa pres-słužby vice-prezidenta Ekvataryjalnaj Hviniei

Ź imiem Šejmana źviazvajecca stvareńnie siamjoj Łukašenki biznes-impieryi. Jon kuryruje prajekty ŭ Afrycy, a raniej u Vieniesuele. Vykonvaje asabliva dalikatnyja daručeńni Łukašenki. Faktyčna kiruje biełaruskaj pryvatnaj achoŭnaj kampanijaj.

Šejmana vinavaciać u vykradańni i zabojstvie praciŭnikaŭ Łukašenki.

Jon znachodzicca pad sankcyjami Jeŭrasajuza i ZŠA.

Kiraŭnikom Administracyi jaho pryznačyli za hod da abviaščeńnia čarhovych prezidenckich vybaraŭ (śniežań 2005 hod).

Kali jany pačalisia, Šejman staŭ kiraŭnikom inicyjatyŭnaj hrupy kandydata ŭ prezidenty Łukašenki.

U studzieni 2006 hoda jaho zvolnili z Administracyi ŭ suviazi ź pieravodam na inšuju pracu. Joj stała pasada dziaržaŭnaha sakratara Rady biaśpieki.

Šejman byŭ sustaršynioj biełaruska-vieniesuelskaj sumiesnaj kamisii vysokaha ŭzroŭniu, pamočnikam Łukašenki pa asablivych daručeńniach, a taksama da 2021 hoda zastavaŭsia Kiraŭnikom spraŭ Łukašenki.

Ciapier 65-hadovy čynoŭnik — śpiecpasłańnik Łukašenki pa pytańniach supracoŭnictva z afrykanskimi krainami.

Hienadź Niavyhłas

Kiraŭnikom Administracyi Łukašenki byŭ z 2006 pa 2008.

Vypusknik Vyšejšaj škoły KDB SSSR. Słužyŭ u pahraničnych vojskach.

Da pryznačeńnia kiraŭnikom Administracyi Niavyhłas uznačalvaŭ Radu biaśpieki.

Za arhanizacyju sfalsifikavanych prezidenckich vybaraŭ 2006 hoda i represii suprać mirnych demanstrantaŭ trapiŭ pad sankcyi Jeŭrasajuza.

Hienadź Niavyhłas. Fota: by.tribuna.com

Kiravańnie Administracyjaj u Niavyhłasa pačałosia z razhonu Płoščy-2006 dy źniavoleńnia eks-kandydata ŭ prezidenty Alaksandra Kazulina. Palityk byŭ asudžany na 5,5 hoda kałonii ahulnaha režymu za «złosnaje chulihanstva, arhanizacyju i aktyŭny ŭdzieł u hrupavych dziejańniach, jakija parušyli hramadski paradak».

U 2008 hodzie pa krainie prakaciłasia chvala pratestaŭ pradprymalnikaŭ suprać ukazu Łukašenki, jaki zabaraniaŭ im mieć najomnych rabotnikaŭ.

Pratestoŭcy namahalisia pieradać Niavyhłasu svaje patrabavańni, ale im hetaha nie ŭdałosia.

U 2008 hodzie Niavyhłas byŭ adpraŭleny ŭ adstaŭku paśla teraktu na 3 Lipienia. Tady paciarpieła bolš za 50 čałaviek. U vinu Niavyhłasu i Šejmanu staviłasia toje, što jany nie zabiaśpiečyli naležnaj achovy śviatkavańnia.

Niavyhłas paśla adstaŭki praciahvaŭ kiravać Biełaruskaj fiederacyjaj futboła, u jakoj staršyniavaŭ z 2003-ha.

U 2011 hodzie pajšoŭ z pasady.

Ciapier Hienadziu Niavyhłasu 69 hadoŭ.

Jon hanarovy staršynia Biełaruskaj fiederacyi futboła, a taksama Hanarovy hramadzianin Pinskaha rajona. Apošniaje zvańnie jamu było prysvojena za ŭkład u raźvićcio małoj radzimy.

Uładzimir Makiej

Administracyjaj Łukašenki kiravaŭ z 2008 pa 2012 hady.

Pałkoŭnik zapasa. Słužyŭ u HRU SSSR. Vučyŭsia ŭ Dypłamatyčnaj akademii MZS Aŭstryi. U niezaležnaj Biełarusi staŭ dypłamatam.

Da pryznačeńnia kiraŭnikom Administracyi Uładzimir Makiej 8 hadoŭ byŭ pamočnikam Łukašenki.

Uładzimir Makiej

Makieja ličyli pradstaŭnikom «prazachodniaj» hrupy ŭ jaho akružeńni.

Za čatyry hady znachodžańnia na pasadzie kiraŭnika Administracyi adbyłasia pieršaja chvala «libieralizacyi», prezidenckija vybary 2010 hoda, jakija skončylisia razhonam masavaha pratestu suprać ich vynikaŭ dy aryštam bolšaści kandydataŭ na prezidenctva.

U toj čas łukašenkaŭcy praviali začystku niezaležnickaha pola aktyŭnaści. Byli viernutyja čornyja śpisy biełaruskich muzykaŭ, jakim zabaranialisia vystupleńni.

U 2011 hodzie kraina pieražyła terakt u minskim mietro i devalvacyju nacyjanalnaj valuty.

Adstaŭka Makieja i pryznačeńnie jaho ministram zamiežnych spraŭ zamiest šmathadovaha kiraŭnika viedamstva Siarhieja Martynava stała niečakanaściu.

Palityčnyja ahladalniki tady hadali: Makieja pavysili ci panizili. Paźniej jaho nazavuć architektaram biełaruskaj šmatviektarnaści.

Ministerstva zamiežnych spraŭ Uładzimir Makiej uznačalvaŭ 10 hadoŭ. U 2022-m jon raptoŭna pamior, što vyklikała roznyja viersii. Pa infarmacyi «Našaj Nivy», heta było samahubstvam.

Andrej Kabiakoŭ

Uznačalvaŭ Administracyju Łukašenki z 2012 pa 2014.

Kabiakoŭ pa adukacyi inžynier-miechanik, ekanamist, palitołah i vykładčyk sacyjalna-palityčnych dyscyplin. Jon vypusknik Maskoŭskaha avijacyjnaha instytuta, a taksama Instytuta palitałohii i sacyjalnaha kiravańnia KPB, Biełaruskaha dziaržaŭnaha instytuta narodnaj haspadarki.

Andrej Kabiakoŭ. Fota: «Minsk-naviny»

Da pryznačeńnia kiraŭnikom Administracyi byŭ pasłom Biełarusi ŭ Rasii.

Łukašenka daručyŭ Kabiakovu asnoŭnuju ŭvahu nadavać padboru kadraŭ na samyja vysokija pasady, a taksama ideałohii dy infarmacyjnaj palitycy.

U 2014 hodzie Kabiakova adpravili kiravać uradam. Uznačalvaŭ jon jaho da 2018 hoda.

Zatym staŭ niezaležnym dyrektaram i staršynioj aŭdytarskaha kamiteta rady dyrektaraŭ «Biełhazprambank».

U 2020 hodzie ŭznačaliŭ rasijski vuhlezdabyŭny chołdynh «Sibvuhlemiet».

Ciapier Kabiakovu 63 hady.

Alaksandr Kosiniec

Kiravaŭ Administracyjaj z 2014 pa 2016 hady.

Da prychodu na dziaržaŭnuju słužbu zrabiŭ vydatnuju karjeru ŭ miedycynie. Byŭ viadomym u krainie chirurham. Užo ŭ 37 hadoŭ staŭ prafiesaram. Pabyvaŭ rektaram Viciebskaha miedycynskaha ŭniviersiteta.

Byŭ namieśnikam premjer-ministra i staršyniavaŭ u Viciebskim abłvykankamie.

Alaksandr Kasiniec. Fota: tut.by

Zamiena kiraŭnika Administracyi niezadoŭha da prezidenckich vybaraŭ stała dla Łukašenki zvykłaj praktykaj. Tak vyjšła i z Kosincam.

Jaho pryznačyli na pasadu 27 śniežnia 2014 hoda. Vybarčaja kampanija startavała 30 červienia 2015 hoda. Jana nie vyłučałasia pratesnaj aktyŭnaściu.

Kosiniec zapeŭnivaŭ, što ŭ Biełarusi «majdanaŭ nie budzie».

Łukašenka charaktaryzavaŭ Kosinca jak vielmi haračaha čałavieka. Palityčnyja naziralniki adznačali jaho asablivuju aŭtarytarnaść, jakaja nie spryjała pracy ź ludźmi.

Kosinca Łukašenka nie raz rezka krytykavaŭ za niazdolnaść Administracyi vyrašyć kadravyja pytańni, a taksama za toje, što jana nie zjaŭlajecca centram, jaki prapanoŭvaje dziejnych rašeńniaŭ. Pavodle Łukašenki, ad jaje niama idej «ziamnych, pryziemlenych, niepryčasanych».

U 2016 hodzie, nieŭzabavie pa skančeńni vybaraŭ u Pałatu pradstaŭnikoŭ, Kosiniec byŭ zvolnieny. Praz paŭhoda byŭ pryznačany pamočnikam Łukašenki. Hetuju pasadu zajmaje dahetul.

Ciapier Alaksandru Kosincu — 64 hady.

Natalla Kačanava

Uznačalvała Administracyju z 2016 pa 2019 hady.

Kačanava była spartoŭkaj, vypusknicaj Navapołackaha politechničnaha instytuta. Pracavała dyśpietčaram u «Połackvodakanale», inžynieram u miascovaj žyllova-kamunalnaj haspadarcy. Była namieśnicaj staršyni Połackaha harvykankama. Siem hadoŭ staršyniavała ŭ Navapołackim harvykankamie.

Natalla Kačanava

Čynoŭnickaja karjera pryviała Kačanavu va ŭrad. Jaje pryznačyli namieśnicaj premjer-ministra, adkaznaj za sacyjalnuju śfieru.

Z uradavaj pasady Kačanavu i pryznačyli kiravać Administracyjaj. Dahetul jana nie sychodzić z nabližanaha da Łukašenki atačeńnia.

Łukašenka ŭbačyŭ u Kačanavaj takoha kiraŭnika Administracyi, jaki ŭznosić jaho słovy jak hałoŭnakamandujučaha. Jana nie sumniajecca ŭ vykanańni dziaržaŭnaha kursa, ale nibyta nadaje jamu čałaviečaje abličča.

Jak, naprykład, było z łukašenkavym dekretam «Ab papiaredžańni sacyjalnaha ŭtrymanstva», jaki vyklikaŭ masavyja pratesty. Kačanava źmiakčała rytoryku kalehaŭ i starałasia davieści ludziam, što jon nieabchodny. Užo ŭ toj čas prajaviłasia liślivaść čynoŭnicy.

Kačanavaj dazvalajecca być publičnaj, bo ŭ joj Łukašenka nie bačyć pahrozy svajoj uładzie. Jaje ŭklučyli ŭ skład Rady biaśpieki.

Čynoŭnicu časam vypraŭlali supakojvać ludskuju niezadavolenaść. Naprykad, jak toje było z cyhanami, kali ŭ 2019-m pradstaŭnikoŭ dyjaspary masava zatrymlivali paśla zahadkavaj śmierci milicyjanta ŭ Mahilovie. Paźniej vyśvietliłasia, što jon sam siabie zabiŭ. Ułada spačatku admaŭlała zatrymańni, a paźniej apraŭdvała dziejańni siłavikoŭ. Kačanava vybačałasia.

Asnoŭnymi promachami Kačanavaj namienkłaturniki ličać kadravyja pamyłki ŭ rehijonach, a taksama kultyvacyju režymnaha dahmatyzmu, jaki zaminaje efiektyŭnamu kiravańniu i tvorčym prajavam mieniedžaraŭ.

U 2019 hodzie Kačanava ŭznačaliła Saviet Respubliki.

Čynoŭnica ŭ sankcyjnych śpisach Jeŭrasajuza i ZŠA, a taksama šerahu inšych krainaŭ.

Natalli Kačanavaj 63 hady.

Ihar Sierhiejenka

Hienierał-major KDB uznačaliŭ Administracyju Łukašenki ŭ 2019 hodzie. Ciapier bałatujecca deputatam u Pałatu Pradstaŭnikoŭ i ŭ vypadku, kali trapić tudy, budzie zvolnieny z pasady.

Sierhiejenku pryznačyli kiravać Administracyjaj pa zaviadzioncy napiaredadni prezidenckaj vybarčaj kampanii.

Jaho zadača palahała ŭ tym, kab vybary prajšli spakojna, i ź joju jon nie spraviŭsia. Tym nie mienš zastaŭsia na pasadzie.

Ihar Sierhiejenka

Napačatku vybarčaj kampanii Sierhiejenku było daručana zaniacca kadrami dla novaha ŭrada.

Jaho ŭznačaliŭ Raman Hałoŭčanka, jaki byŭ źviazany ź siłavikami. Tady ž abaznačyŭsia trend na ŭmacavańnie pazicyj siłavoha błoku. Siłaviki dahetul u favory Łukašenki, a ŭ krainie panuje teror.

Ihara Sierhiejenku va ŭładnych kołach charaktaryzujuć jak «čałaviek biez pazicyi, jaki tonka hulaje».

Jon zapomniŭsia tym, što zmahaŭsia z «ekstremizmam» jašče da 2020-ha, zastupaŭsia za Kurapaty, ale niadoŭha, daŭ admašku niščyć znaki pra Kalinoŭskaha i Kaściušku dy prybirać łacinku. Byŭ suprać ustupleńnia Biełarusi ŭ vajnu z Ukrainaj.

Iharu Sierhiejenku 61 hod.

***

Siarod pretendentaŭ na pasadu kiraŭnika administracyi Łukašenki: pieršy namieśnik kiraŭnika Administracyi Maksim Ryžankoŭ, pamočnik pa Bresckaj vobłaści Valeryj Vakulčyk, staršynia Hrodzienskaha abłvykankama Uładzimir Karanik, pieršy vice-premjer Mikałaj Snapkoŭ.

Čas rabić staŭki.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Hladzicie taksama:

Jak skłalisia losy byłych kiraŭnikoŭ KDB

Jak skłaŭsia los siłavikoŭ, što dušyli narod u 2020 hodzie 

Chto ŭ akružeńni Łukašenki vystupaŭ za ŭstupleńnie ŭ vajnu, a chto byŭ suprać

Hihancki aparat: ad KDB da Słužby achovy prezidenta 

Jak skłaŭsia los kiraŭnikoŭ słužby biaśpieki Łukašenki

Ad Abielskaj da Jarmošynaj: 113 uładalnikaŭ katedžaŭ u Drazdach, poŭny śpis

Kamientary10

 • Jaśnieńka
  31.01.2024
  Siarod kiraŭnikoŭ administracyi Łukašenki adny rasiejcy i kdbšniki.
  Vy zabylisia napisać, dzie naradzilisia Kabiakovy (Maskva), Łatypavy (RF, Baškiryja)...
 • Bijahrafija
  31.01.2024
  Urał Łatypov po nacionalnosti tatarin, rodiłsia v dierievnie Katajevo (nynie Novokatajevo) Bakalinskoho rajona Baškirskoj ASSR.
  1973 hod — s otličijem okončił juridičieskij fakultiet Kazanskoho hosudarstviennoho univiersitieta.
  1974 hod — okončił Vysšije kursy KHB SSSR v Minskie.
  V 1974—1989 hodach słužił v orhanach KHB SSSR.

  V 1994 hodu — pomoŝnik Priezidienta Riespubliki Biełaruś.
  S 15 ijula 1995 hoda — rukovoditiel siekrietariata Priezidienta Riespubliki Biełaruś — piervyj pomoŝnik Priezidienta Riespubliki Biełaruś.
  S 4 diekabria 1998 hoda po 27 nojabria 2000 hoda — Ministr inostrannych dieł Riespubliki Biełaruś — zamiestitiel Priemjer-ministra Riespubliki Biełaruś.
  S 27 nojabria 2000 hoda — hosudarstviennyj siekrietaŕ Sovieta Biezopasnosti Riespubliki Biełaruś — pomoŝnik Priezidienta Riespubliki Biełaruś po nacionalnoj biezopasnosti.
  S 12 sientiabria 2001 hoda po 29 nojabria 2004 hoda — hłava Administracii Priezidienta Riespubliki Biełaruś.
 • daviedka
  31.01.2024
  Łukašienko połnosťju monopolizirovał vsie viedomstviennyje piečatnyje orhany (izdanija) parłamienta, pravitielstva i ministierstv čieriez izdatielskij dom «Biełaruś siehodnia», podčinionnyj administracii Łukašienko. I pri etom połnosťju kontrolirujet vsie kadry v orhanach miestnoj ispołnitielnoj vłasti čieriez svoj kadrovyj riejestr: priedsiedatieli rajispołkomov naznačajutsia tolko po sohłasovaniju s nim lično; lubyje naznačienija rukovoditielej rajonnych i obłastnych ispołnitielnych komitietov i načalnikov ich strukturnych podrazdielenij po sohłasovaniju s pomoŝnikami Łukašienko — inśpiektorami v riehionach, kotoryje javlajutsia sotrudnikami jeho administracii; načalniki riehionalnych upravlenij MVD i KHB takžie naznačajutsia im lično, kak členy oblispołkomov i Minhorispołkoma.

«Nie chočuć razumieć, što heta vajna!» Łukašenka vykazaŭ pretenzii paciarpiełym ad bury13

«Nie chočuć razumieć, što heta vajna!» Łukašenka vykazaŭ pretenzii paciarpiełym ad bury

Usie naviny →
Usie naviny

U akupavanym Łuhansku źnieśli pomniki achviaram stalinskich represij i Haładamoru — «pa prośbach vieteranaŭ»6

U Bychavie dla patryjatyčnych akcyj prydumali pieranosny «Viečny ahoń» FOTAFAKT9

U padziemnym parkinhu ŭ Minsku patanuli 14 aŭtamabilaŭ VIDEA9

Eks-palitźniavolenaja Asia Bułybienka apublikavała fota z knihaj Remarka — za hetym chavajecca kranalnaja historyja

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ4

Rasijski sałdat prystreliŭ paranienaha kalehu. Prapahanda sprabavała śpichnuć heta na ŭkraincaŭ20

Tolki za apošni miesiac nad Biełaruśsiu pralatali 6 pasažyrskich samalotaŭ, jakija nie pavinny byli hetaha rabić

Aŭtar «Śvińniaŭ» Čarnucha vydaje novuju knihu — daviedalisia detali1

U Mastach razabrali samy doŭhi padviesny most Biełarusi FOTY1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«Nie chočuć razumieć, što heta vajna!» Łukašenka vykazaŭ pretenzii paciarpiełym ad bury13

«Nie chočuć razumieć, što heta vajna!» Łukašenka vykazaŭ pretenzii paciarpiełym ad bury

Hałoŭnaje
Usie naviny →