Ułada

Źmieny ŭ zakanadaŭstvie: Zarobki menedžeraŭ mohuć być pavyšanyja, ale ŭsio adno rehłamientujucca

Saviet Ministraŭ Biełarusi vyznačyŭ kankretnyja miechanizmy ŭstanaŭleńnia i pavyšeńnia kaeficyjenta suadnosin siaredniaj zarabotnaj płaty kiraŭnika i siaredniaj zarabotnaj płaty arhanizacyi ŭ cełym, što pastavić u roŭnyja ŭmovy kiraŭnikoŭ arhanizacyj roznych form ułasnaści, uklučajučy banki. Takoje rašeńnie źmiaščajecca ŭ pastanovie ŭrada numar 1476, jakaja ŭstupaje ŭ siłu z 1 studzienia 2010 hoda, paviedamili ŭ Aparacie Saŭmina.

U hałoŭnym upraŭleńni pracy i zarabotnaj płaty Ministerstva pracy i sacyjalnaj abarony rastłumačyli, što da hetaha času narmatyŭnym dakumientam, na asnovie jakoha najmalniki farmiravali ŭmovy apłaty pracy kiraŭnikoŭ arhanizacyj dziaržaŭnaj formy ŭłasnaści i arhanizacyj z dolaj ułasnaści dziaržavy ŭ ich majomaści, źjaŭlałasia pastanova Savieta Ministraŭ ad 25 lipienia 2002 hoda numar 1003 «Ab uzmacnieńni zaležnaści apłaty pracy kiraŭnikoŭ arhanizacyj ad vynikaŭ finansava-haspadarčaj dziejnaści». Pastanova numar 1476 uniesła ŭ jaje značnyja karekciroŭki.

U pryvatnaści, pastanovaj numar 1003 było ŭstanoŭlena, što kaeficyjent suadnosin siarednich zarabotnych płat kiraŭnika i pa arhanizacyi ŭ cełym (niezaležna ad formy ŭłasnaści) nie moža pierasiahać 5,0. Kankretny kaeficyjent u zaležnaści ad značnaści i maštabaŭ vytvorčaści, kolkaści rabotnikaŭ ustanaŭlivajecca orhanam, jaki zaklučyŭ kantrakt, a dla kiraŭnikoŭ arhanizacyj z dolaj ułasnaści dziaržavy ŭ ich majomaści — orhanam, upaŭnavažanym kiravać dziaržmajomaściu. Dla kiraŭnikoŭ stabilna pracujučych arhanizacyj, jakija majuć vysokuju efiektyŭnaść i pryjarytetnaje značeńnie ŭ raźvićci haliny, a taksama arhanizacyj, asnoŭnaj metaj jakich źjaŭlajecca sacyjalna-pracoŭnaja reabilitacyja invalidaŭ i sadziejničańnie ich intehracyi ŭ hramadstva, kaeficyjent moža być ustanoŭleny bolš za 5,0. Pryčym taki pavyšany kaeficyjent ustanaŭlivajecca pa pradstaŭleńniu respublikanskaha orhana dziaržkiravańnia, kancernaŭ, abłvykankama (Minharvykankama) pastanovaj Savieta Ministraŭ pa ŭzhadnieńniu z Prezidentam Biełarusi.

Pastanovaj numar 1003 nie byŭ praduhledžany paradak ustanaŭleńnia pavyšanaha kaeficyjenta (bolš jak 5,0) dla kiraŭnikoŭ arhanizacyj pryvatnaj formy ŭłasnaści, jakija nie ŭvachodziać u sistemu ministerstvaŭ i kancernaŭ, a taksama dla kiraŭnikoŭ bankaŭ. Patrebna była kankretyzacyja i paradku ŭstanaŭleńnia kaeficyjenta dla kiraŭnikoŭ arhanizacyj z dolaj ułasnaści dziaržavy ŭ ich majomaści.

Va ŭmovach rostu patrebnaści ŭ prytoku zamiežnych inviestycyj źjaŭlajecca vielmi važnym praktyčnaje zabieśpiačeńnie pryvabnaści ŭmoŭ ažyćciaŭleńnia ekanamičnaj dziejnaści dla zamiežnych inviestaraŭ, arhanizacyj, uklučajučy banki, u jakich nierezidenty Respubliki Biełaruś majuć kantrolny pakiet akcyj. Dla vyrašeńnia hetych pytańniaŭ zakanadaŭčym šlacham i byli raspracavany źmianieńni ŭ pastanovu numar 1003.

Tak, praduhledžvajecca, što z 1 studzienia 2010 hoda faktyčny kaeficyjent budzie raźličvacca narastajučym padrachunkam z pačatku spravazdačnaha hoda i nie zmoža pieravyšać 8,0 dla kiraŭnikoŭ arhanizacyj niezaležna ad formy ŭłasnaści. Pry hetym dla kiraŭnikoŭ dziaržaŭnych arhanizacyj i arhanizacyj, u statutnym fondzie jakich dola ŭłasnaści dziaržavy składaje bolš jak 50 pracentaŭ (heta značyć u akcyjaniernych tavarystvach, dzie kantrolny pakiet akcyj naležyć dziaržavie) kaeficyjent suadnosin budzie ŭstanaŭlivacca da 5,0 uklučna — orhanam, jaki zaklučaje kantrakt. Kaeficyjent zvyš 5,0 i da 8,0 uklučna budzie ŭstanaŭlivacca šlacham pryniaćcia pa ŭzhadnieńniu z Prezidentam Biełarusi adpaviednaj pastanovy Savieta Ministraŭ na padstavie pradstaŭleńnia respublikanskaha orhana dziaržkiravańnia, kancerna, abłvykankamaŭ, Minskaha harvykankama i Nacbanka (adnosna bankaŭ).

Takim čynam, pastanovaj numar 1476 zachavany miechanizm ustanaŭleńnia pavyšanaha kaeficyjenta (zvyš 5,0 i da 8,0 uklučna) dla kiraŭnikoŭ efiektyŭna pracujučych dziaržaŭnych arhanizacyj i kiraŭnikoŭ arhanizacyj, u jakich kantrolny pakiet akcyj naležyć dziaržavie, i prapanavany taki ž paradak adnosna kiraŭnikoŭ bankaŭ z dolaj ułasnaści dziaržavy ŭ ich majomaści zvyš 50 pracentaŭ.

Dla kiraŭnikoŭ inšych arhanizacyj (arhanizacyi niedziaržaŭnaj formy ŭłasnaści abo akcyjaniernyja tavarystvy, u jakich dziaržava nie maje kantrolnaha pakieta akcyj) kaeficyjent suadnosin budzie ŭstanaŭlivać orhan, što zaklučaje kantrakt, samastojna da 8,0 uklučna. U hetym vypadku ŭ najmalnika, u tym liku bankaŭ, u statutnym fondzie jakich kantrolny pakiet akcyj naležyć pryvatnamu kapitału abo nierezidentam Respubliki Biełaruś, źjavicca bolš hibki ryčah materyjalnaha stymulavańnia kiraŭnikoŭ, što ŭ realnych umovach ekanomiki daść mahčymaść ustanaŭlivać im dastatkova vysoki ŭzrovień zarabotnaj płaty.

Kaeficyjent dla kiraŭnika budzie ŭstanaŭlivacca ŭ ahulnym paradku najmalnikam, heta značyć orhanam, jaki zaklučyŭ kantrakt, a dla kiraŭnikoŭ akcyjaniernych tavarystvaŭ z kantrolnym pakietam akcyj, što naležyć dziaržavie, — uzhadniacca z orhanam, jaki ažyćciaŭlaje ŭładalnicki nahlad (naprykład, ministerstvam abo kancernam).

Takim čynam, možna vyłučyć dźvie hałoŭnyja navacyi dakumienta. Pa-pieršaje, heta ŭviadzieńnie značna sproščanaha paradku ŭstanaŭleńnia najmalnikam pavyšanaha (da 8,0 uklučna) kaeficyjenta dla kiraŭnikoŭ arhanizacyj niedziaržaŭnaj formy ŭłasnaści, u tym liku što zajmajucca sacyjalna-pracoŭnaj reabilitacyjaj invalidaŭ, i arhanizacyj, u statutnym fondzie jakich prevaliruje dola ŭłasnaści pryvatnaha kapitału abo zamiežnaha inviestara (nierezidenta). Pa-druhoje, zachoŭvajecca prava dla respublikanskich orhanaŭ dziaržkiravańnia, abłvykankamaŭ, Minharvykankama, Nacyjanalnaha banka chadajničać pierad uradam ab ustanaŭleńni pavyšanych kaeficyjentaŭ dla kiraŭnikoŭ efiektyŭna pracujučych dziaržarhanizacyj i arhanizacyj, u statutnym fondzie jakich dola ŭłasnaści dziaržavy pieravyšaje 50 pracentaŭ, u tym liku dla kiraŭnikoŭ bankaŭ, što zabiaśpiečvajuć pryciahnieńnie zamiežnych inviestycyj, kredytavańnie realnaha siektara ekanomiki i vykonvajuć narmatyvy biaśpiečnaha funkcyjanavańnia.

Kamientary

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA8

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA

Usie naviny →
Usie naviny

U Staŭbcoŭskim rajonie matacykł trapiŭ pad ciahnik — zahinuli dva čałavieki1

Chłopiec, što stralaŭ u Trampa, byŭ respublikancam24

Stali viadomyja padrabiaznaści žudasnaha DTZ pad Mahilovam. U im zahinuŭ 5-hadovy chłopčyk i jaho baćka2

MUS raspaviało pra abłavu na rok-kancert pad Pinskam13

Bułački z čarnicami — recept1

FBR nazvała imia taho, chto stralaŭ u Trampa23

Kali ź Biełarusi sydzie anamalnaja śpioka4

Rasijanie zaniali Uradžajnaje

Biełaruska padarožničaje pa samych biednych krainach Afryki i raskazvaje — jak heta, kali ciabie pastajanna razvodziać na hrošy12

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA8

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA

Hałoŭnaje
Usie naviny →