Uzłamanyja dźviery ŭ pakoj, dzie žyli Taćciana i Adam. Fota dadziena Taćcianaj / MOST

Uzłamanyja dźviery ŭ pakoj, dzie žyli Taćciana i Adam. Fota dadziena Taćcianaj / MOST

Imiony ŭsich hierojaŭ źmienienyja. MOST raspaviadaje historyju sa słoŭ Taćciany. Žurnalist pahavaryŭ i ź Bieataj, žančyna ahučyła ŭłasnuju viersiju taho, što adbyvajecca, jakaja šmat u čym razychodzicca z tym, što kaža biełaruska. Ale Bieata nie dała zhody na publikacyju svaich słoŭ: «Kali buduć abvieščanyja prysudy, to ja achvotna padzialusia imi z vami. Pakul ža ŭsio ŭ pracesie, to dumaju, što nie treba raspaviadać pra hetyja historyi».

«Spačatku była idylija»

Taćciana — žančyna va ŭzroście. Jana pryjechała ŭ Polšču ŭ 2019 hodzie i ŭładkavałasia na pracu. Z Adamam paznajomiłasia ŭ kancy krasavika 2020-ha, kali haściavała ŭ siabroŭki.

— My pačali sustrakacca, — raspaviadaje biełaruska. — Ja ŭsio leta pryjazdžała da jaho dadomu ŭ viosku, niedaloka ad horada, dapamahała pa haspadarcy. Tady ž paznajomiłasia ź jaho dźviuma dočkami — jany žyvuć asobna i časam pryjazdžajuć u hości. Uvosień ja pierajechała da Adama žyć. Usio było ŭ paradku.

Užo tady ŭsia majomaść Adama było pierapisana na starejšuju dačku Bieatu, naŭzamien byŭ zaklučany dahavor pažyćciovaha ŭtrymańnia. Taćciana kaža, što hetaja damova nie vykonvałasia, naadvarot, Adam dapamahaŭ dačce praduktami, bo trymaŭ vialikuju haspadarku — 12 hiektaraŭ ziamli i kala sta śviniej.

U adnosinach z dočkami partniora, kaža žančyna, spačatku była idylija. Jany časta pryjazdžali, pryvozili svaich dziaciej. Asabliva mocna Taćciana pasiabravała z małodšaj dačkoj Adama, Symonaj, kali taja cełaje leta haściavała ŭ baćki.

— Było vielmi dobra, — uspaminaje žančyna. — Ja pytałasia ŭ ich, ci ŭsio ŭ paradku, bo kali b ja kahości tak u svoj dom pryviała, to maje dočki nie ŭspryniali b hetaha čałavieka «na ŭra», pryhladalisia b, pryniuchvalisia.

«Ja atrymaŭ list, što treba vysielicca»

Situacyja pačała mianiacca ŭ vieraśni 2022 hoda, kali Bieata ŭhavaryła baćku admovicca ad dahavora pažyćciovaha ŭtrymańnia. U śniežni Taćciana i Adam pryjechali ŭ hości da starejšaj dački, kab pavinšavać unuka ź Mikałajkami. Biełaruska kaža, što ŭžo tady adčuvałasia niekatoraja strymanaść ź jaje boku.

U 2023 hodzie znosiny całkam spynilisia, a ŭ sakaviku polska-biełaruskaja para padała zajavu, kab zaklučyć šlub. Taćciana kaža, što razmovy pra heta išli daŭno, kala hoda, ale byli prablemy sa zboram patrebnych dakumientaŭ.

— A ŭ krasaviku ja atrymała list ad advakata Bieaty pra toje, što ja pavinna vysielicca z doma Adama, — praciahvaje Taćciana. — Moj muž ža atrymaŭ dakumient, što dačka pačała spravu ŭ sudzie ab pryznańni jaho niedziejazdolnym. Adamu 64 hady, jon zdarovy mužčyna, sam siejaŭ i apracoŭvaŭ 12 hiektaraŭ ziamli, trymaŭ amal 100 śviniej. Jakaja tut moža być niedziejazdolnaść? Da lekaraŭ jon nikoli nie źviartaŭsia, ni niervovych, ni psichičnych rasstrojstvaŭ niama.

Zajavu ab pryznańni niedziejazdolnym pryjšłosia zabrać, a voś historyja z vysialeńniem atrymała praciah. Taćciana kaža, što Adam uhavaryŭ jaje zastacca, ale praź niekalki dzion žančyna atrymała SMS ad Bieaty.

«Kali siońnia nie vysielišsia z majho doma, to budzieš ź jaho vysielenaja. Ja apaviašču palicyju, mihracyjnuju słužbu, a taksama pracadaŭcu. U dačynieńni da astatnich členaŭ tvajoj siamji ja ŭžo raspačała dziejańni».

«Pryjechała chutkaja, ratavalniki, prylacieŭ miedycynski viertalot»

Praź dzień pryjšła jašče adna SMS — pra toje, što Taćcianu čakajuć doma z palicyjaj. Žančyna pryjechała, ale nikoha nie ŭbačyła. Jana padniałasia na druhi pavierch — dźviery ŭ jaje pakoj byli vyłamanyja, a Adam lažaŭ na padłozie biez prytomnaści.

— Ja adrazu da jaho, — uspaminaje žančyna, — pačała treści. Lusterka da rota — zapacieła. Značyć, žyvy. Patelefanavała ŭ 112. Pryjechała chutkaja, ratavalniki, prylacieŭ miedycynski viertalot.

Vyratavalnyja słužby kala doma Taćciany i Adama. Fota dadziena Taćcianaj / MOST

Vyratavalnyja słužby kala doma Taćciany i Adama. Fota dadziena Taćcianaj / MOST

Adam paźniej raspavioŭ, što kali jon pryjechaŭ dadomu, to ŭbačyŭ, što dźviery ŭ pakoj vyłamanyja, a Bieata z mužam źbirajuć rečy Taćciany ŭ pakiety. Mužčyna nie daŭ ich zabrać, a paśla zastaŭsia adzin, adčuŭ siabie drenna i straciŭ prytomnaść.

Taćciana kaža, što palicyjanty, jakija pryjechali, skazali, što ničoha nie mohuć zrabić — dom znachodzicca va ŭłasnaści Bieaty. «Ja razumieju, što naležyć joj, — zhadžajecca Taćciana, — ale Adam usio žyćcio ŭ im pražyŭ, budavaŭ jaho. U jaho i ŭ mianie jość svajo asabistaje pamiaškańnie tam».

U nastupny raz Bieata z mužam pryjšli 29 maja, kali nikoha nie było doma. Jany vyłamali dźviery ŭ pakoj i vynieśli ŭsie rečy Taćciany. Napiaredadni biełaruska schavała ŭ susiedki dakumienty i zołata, adnak škoda ŭsio roŭna atrymałasia niemałaja — blizu 20 tysiač złotych (prykładna 16 tysiač rubloŭ).

Palicyja znoŭ ničoha nie zrabiła. Taćciana ŭspaminaje, što Bieata niejak kinuła frazu pra toje, što śledčy ŭžo ŭsio vyrašyŭ i ŭsie abvinavačvańni źniatyja: «My tady nie źviarnuli na heta ŭvahu, a potym, kali z palicyi pryjšła admova, maŭlaŭ, heta ŭsio siamiejnyja svarki, to zadumalisia». Taćciana dadaje, što za niekalki dzion da druhoha «pahromu» Bieatu da siabie vyklikała śledčy.

Taksama paśla taho vypadku chtości raźviesiŭ na navakolnych słupach i kala prypynku ŭlotki: «Biełarusy jak saranča — post dla papiaredžańnia». Nie nazyvajučy imionaŭ, aŭtar vykłaŭ svajo bačańnie historyi Taćciany i Adama. U cełym jano zvodzicca da taho, što rudavałosaja žančyna z uschodniaj krainy začaravała sivoha pana, pasialiłasia ŭ jaho domie, manipulavała im i zaklučyła ź im šlub, kab palehčyć atrymańnie polskaha hramadzianstva.

Abjava, rasklejenaja nieviadomymi. Fota dadziena Taćcianaj / MOST

Abjava, rasklejenaja nieviadomymi. Fota dadziena Taćcianaj / MOST

«Adam kaža, što prosta tak dom nie addaść»

Taćciana źjechała z doma Adama ŭ lipieni, paśla papiery pra toje, što jana pavinna zapłacić 24 tysiačy złotych (kala 19 tysiač rubloŭ) za 8 miesiacaŭ pražyvańnia i treciaha — jak nazyvaje Taćciana — «uzłomu». Tady Bieata z mužam pryjšli, kali žančyna była doma adna. Jany adrazu ž padnialisia na druhi pavierch i pačali łamać dźviery ŭ pakoj. Žančyna vyrašyła schavacca ŭ kacielni.

— Praź niekatory čas ja pačuła taki hrukat, jak ad ziemlatrusu. Ja nie viedaju, čym jany łupili tyja dźviery, ale ŭ siaredzinie ŭsio było vysiečana. U pakoi pieraviarnuli ŭsio: z šaf, z łožka, z tumbačak. Jak byccam cunami prajšło. Rečaŭ tam užo nie było, tamu jany zabrali dakumienty na dźvie mašyny, ź jakich adna była zapisanaja na mianie.

Z kacielni Taćciana patelefanavała susiedcy i paprasiła pryjści pa jaje, bo bajałasia za svajo žyćcio. Źjechaŭšy, žančyna dva miesiacy žyła ŭ chostele, paśla hetaha razam z Adamam jany źniali kvateru. «Jon pieryjadyčna jeździć da siabie, — kaža Taćciana, — tamu što tam u jaho haspadarka, koń, śvińni, trusy. Bolšuju častku haspadarki jon užo pradaŭ».

Para napisała skarhu ŭ prakuraturu na biaździejnaść palicyi, paśla čaho, u žniŭni, spravu pieradali ŭ sud. Tady ž pryjšoŭ list, u jakim havorycca, što Adam pavinien vyzvalić dom, a ŭ listapadzie spravu ab vysialeńni pieradali ŭ sud.

Mužčyna źviartaŭsia ŭ słužbu apieki, tam abiacali pahavaryć ź Bieataj, a paźniej prapanavali źviarnucca da ŭładaŭ hminy pa sacyjalnaje žyllo. «Adam kaža, što prosta tak jon nie addaść dom, jon nie dla taho tam usio žyćcio budavaŭ, pracavaŭ, kab zastacca biez doma i vyprošvać pakojčyk», — aburajecca Taćciana.

Na dopyt, jaki byŭ pryznačany na listapad, Bieata nie źjaviłasia, tamu jaho pieranieśli na 9 studzienia. Taksama vosieńniu ŭ kvatery žančyny prajšoŭ pieratrus, ale śledčyja ničoha nie znajšli. Taćciana kaža, što ŭ jaje jość śviedka, jaki bačyŭ, jak usie rečy, vyniesienyja z pakoja ŭ traŭni, byli adrazu ž vykinutyja ŭ skryni dla zboru na dabračynnaść.

«Bieata i jaje muž žyvuć u kredytach»

Ciapier Taćciana i Adam žyvuć u zdymnaj kvatery, mužčyna pieryjadyčna pryjazdžaje da siabie dadomu, kab sačyć za haspadarkaj. Pa słovach Taćciany, hetamu sprabujuć pieraškadžać i robiać drobnyja poskudzi: chavajuć leśvicu, instrumient, psujuć pradukty, chočuć adklučyć elektryčnaść.

U kastryčniku z padvorka Adama z dapamohaj pahruzčyka zabrali aŭtamabil, paśla čaho mužčynu stała drenna, jon tydzień lažaŭ u balnicy — lekary vyjavili mihacielnuju arytmiju.

Pa słovach Taćciany, Adam ličyć, što pryčyna takoha staŭleńnia ŭ tym, što «Bieata i jaje muž žyvuć u kredytach», a prodaž doma sprościć raźlik pa daŭhach. U žurnalistaŭ niama paćvierdžańnia hetaj viersii.

Asabliva kryŭdna Taćcianie za małodšuju dačku Adama Symonu, ź jakoj u jaje skłalisia blizkija adnosiny. Jana ŭpeŭnienaja, što dziaŭčynu ŭhavaryli pryniać bok Bieaty, a nie baćki, paabiacaŭšy kupić kvateru, kali ŭsio skončycca.

— Maja dačka kaža, što hladzić na ŭsio heta i nie vieryć, što takoje moža być u žyćci. I ŭsie, chto viedaje pra hetuju historyju, tak i kažuć: «Jak byccam hladzim kino». Kali b mnie niechta raspavioŭ takuju historyju, ja b nie pavieryła.

Čytajcie taksama:

Draniki taksama jość: biełaruska raskazała, jak žyvie ŭ Šviecyi

«Na pieršaje spatkańnie pryvioz 53 ružy». Jak žančyna ŭ svaje 50+ znajomicca ŭ internecie

Čaroŭnyja krajavidy, vyprabavańnie biurakratyjaj i słovy, jakija nahadvajuć pra radzimu. Biełaruska raskazała pra dośvied emihracyi ŭ Narviehiju

Клас
10
Панылы сорам
26
Ха-ха
5
Ого
16
Сумна
32
Абуральна
35