Polskaja karta pobytu — dazvoł na žycharstva.

Polskaja karta pobytu — dazvoł na žycharstva.

Što kaža Ministerstva zamiežnych spravaŭ Polščy

Na pytańnie «Biełsata» ab praviłach adnosna ŭjezdu ŭ Biełaruś dla biełarusaŭ z humanitarnymi vizami i dazvołami na žycharstva na padstavie hetych vizaŭ MZS Polščy adkazała: asoby z takimi dakumientami abaviazanyja kiravacca kryterami z Šenhienskaha kodeksa ab miežach. Kali vykonvajuć hetyja praviły, to polskija pamiežnyja słužby dazvolać im ujezd u Polšču, ale adna z abaviazkovych umovaŭ — abhruntavanyja mety i ŭmovy płanavanaha pobytu ŭ Polščy.

Mohuć adabrać, ale nie pavodle zakonu?

Advakat, kiraŭnik jurydyčnaj firmy «Legal status» Aleś Michalevič dapuskaje, što pazbavić mohuć, ale sumniavajecca, što heta budzie zakonna. Jon raskazvaje «Biełsatu», što nieadnarazova čuŭ: polskija dziaržaŭnyja orhany i pamiežniki traktujuć atrymańnie hramadzianinam Biełarusi humanitarnaj vizy abo dazvołu na žycharstva na padstavie humanitarnaj vizy jak zabaronu vyjezdu ŭ Biełaruś — zabaronu pajezdki ŭ krainu, dzie mahčymy pieraśled, i viartańnia ŭ Polšču, jakaja puściła schavacca ad pieraśledu.

U praviłach, źviazanych ź vizami i dazvołami na žycharstva, takoha punkta niama. Ale Michalevič źviazvaje heta z traktavańniem pavodle anałohii: zakony ab mižnarodnaj abaronie dazvalajuć pazbaŭlać statusu ŭciekača i dadatkovaj abarony, kali adpaviedny dziaržaŭny orhan vyrašaje, što zamiežnik znoŭ dobraachvotna pryniaŭ abaronu dziaržavy, hramadzianinam jakoj jon jość.

Heta vielmi šyrokaje traktavańnie, narakaje Michalevič. Naprykład, ź biełaruskim pašpartam nie patrebnaja viza ŭ Tureččynu, a prylot u Tureččynu ź biełaruskim pašpartam — heta prymańnie na siabie abarony Biełarusi? A kali čałaviek pryjšoŭ u biełaruskaje konsulskaje adździaleńnie pa niejkaje nataryjalnaje dziejańnie? Luboje karystańnie biełaruskim pašpartam možna traktavać jak nahodu pazbavić mižnarodnaj abarony.

Na jahonuju dumku, u Polščy sapraŭdy mohuć pazbavić humanitarnaj vizy ci DNŽ na jaje padstavie za pajezdku ŭ Biełaruś:

«Kali b mianie spytali, jakaja b mahła być pravavaja pazicyja z boku dziaržaŭnaha orhana, pazicyja była b tłumačeńniem pa anałohii, — razvažaje Michalevič. — Pakolki humanitarnaja viza i humanitarny dazvoł na žycharstva ŭvodziŭsia z metaj razhruzić Ofis u spravach zamiežnikaŭ u Polščy ad praźmiernaha napłyvu zajavak ad biełarusaŭ, to ŭ niejkim sensie možna i patrabavańni da tych ludziej, jakija atrymali humanitarnuju vizu ci dazvoł na žycharstva, traktavać jak patrabavańni nie jeździć u Biełaruś».

Jon jašče raz padkreślivaje: nijakaj zabarony jeździć u Biełaruś z humanitarnymi vizami ci DNŽ jon nie znajšoŭ. Chiba što mohuć być rasparadžeńni abo tłumačeńni ministra ŭnutranych spravaŭ abo dziaržaŭnych orhanaŭ.

Dyj vypadkaŭ pazbaŭleńnia Michalevič nie viedaje — tolki vypadki, kali ŭźnikali pytańni pra pryčyny pajezdak.

Ci ŭsio ž nijak nie mohuć?

Jurystka Centra biełaruskaj salidarnaści Volha Dabravolskaja zapeŭnivaje «Biełsat»: nie moža być takich anałohijaŭ miž praviłami pryznačeńnia mižnarodnaj abarony i praviłami vydačy vizaŭ ci DNŽ. Heta try roznyja miechanizmy i try roznyja padstavy atrymańnia dakumientaŭ.

Mižnarodnaja abarona rehulavanaja Zakonam ab davańni zamiežnikam abarony na terytoryi Respubliki Polšča, pavodle jaho moža być raspačataja sprava ab pazbaŭleńni mižnarodnaj abarony. Prytym dla roznych statusaŭ (uciekača i dadatkovaj abarony) praviły roznyja, nie zaŭsiody pryviazanyja mienavita da pajezdak u inšyja krainy.

Jość navat takija dazvoły statusu, pry jakich možna źviartacca ŭ krainu hramadzianstva. Dabravolskaja pryvodzić prykład: jana maje klijentaŭ — hramadzianaŭ Ukrainy, jakija ŭciakli z akupavanaha Rasiejaj Krymu i atrymali dadatkovuju achovu ŭ Polščy praź niemahčymaść atrymać miedyčnuju dapamohu va Ukrainie. Jany mohuć źviarnucca, naprykład, u ambasadu Ukrainy pa vydaču novaha pašparta.

U biełarusaŭ situacyja inšaja.

Anulavać mižnarodnuju abaronu mohuć tady, kali ŭłady Polščy vyjaviać, što svaim vyjezdam ci zvarotam da «rodnaj» ułady biełarus znoŭ pryniaŭ abaronu svajoj dziaržavy — niejkim čynam pakazaŭ, što daviaraje ŭładam krainy svajho hramadzianstva.

Što da statusu ŭciekača, to luby kantakt z ambasadaju Biełarusi moža razhladacca jak dobraachvotnaje paŭtornaje pryniaćcie dziaržaŭnaj abarony, što jość padstavaju dla pazbaŭleńnia statusu.

U vypadku asobaŭ, jakim dali dadatkovuju abaronu, situacyja bolš składanaja. Kali dadatkovaja abarona dadzienaja ŭ suviazi z art. 15 p. 1 i 2 Zakonu ab davańni zamiežnikam abarony, heta značyć, što viartańnie ŭ krainu pachodžańnia moža nieści biełarusu realnyja ryzyki pryčynieńnia ciažkaj škody šlacham pastanovy ab śmiarotnym pakarańni abo pryviadzieńnia pakarańnia ŭ vykanańnie, katavańniaŭ, biesčałaviečnaha abo źnievažalnaha abychodžańnia abo pakarańnia. Z takim rašeńniem nielha źviartacca da ŭładaŭ Biełarusi, navat u ambasadu. Rašeńni pavodle hetaha artykułu majuć amal usie hramadzianie Biełarusi ŭ Polščy, jakija atrymali dadatkovuju abaronu.

Dabravolskaja zaŭvažaje, što spravy ab pazbaŭleńni mižnarodnaj abarony razhladajucca zaŭsiody indyvidualna, a pry abskardžańni anulavańnia mižnarodnaj abarony za zamiežnyja pajezdki možna davieści, što vyjezd na pachavańnie rodnych nie byŭ pryniaćciem abarony svajoj krainy. Ale jurystka raić nie ryzykavać i nie jeździć ź mižnarodnaj abaronaj (asabliva sa statusam uciekača) u krainu hramadzianstva.

Dazvoły na žycharstva rehulujucca zakanadaŭstvam ab zamiežnikach, nie źviazanym ź mižnarodnaj abaronaju. I ŭ hetym zakanadaŭstvie niama punktaŭ ab pazbaŭleńni dakumientu mienavita za vyjezd u krainu hramadzianstva. DNŽ dajuć zamiežniku, jaki maje namier i metu być u Polščy zvyš troch miesiacaŭ, i mohuć zabrać, kali čałaviek nie maje takoha namieru ci jaho straciŭ. Naprykład, davali DNŽ dla pracy, a čałaviek zhubiŭ pracu i nie znajšoŭ novaj, abo davali DNŽ na navučańnie, a čałavieka adličyli z univiersitetu.

Toje, što niefarmalna nazyvajuć humanitarnym dazvołam na žycharstva, nasamreč jość dazvołam na žycharstva «ź inšych pryčynaŭ» pavodle art. 186 Zakona ab zamiežnikach.

Dabravolskaja padkreślivaje: heta nie dazvoł na žycharstva z humanitarnaju metaju. Umovaŭ dla takoha DNŽ tolki dźvie: być hramadzianinam Biełarusi i žyć u Polščy na padstavie humanitarnaj vizy naŭprost pierad padačaju zajavy na hety dazvoł. Za stratu mety pobytu ŭ Polščy mohuć paličyć chiba pajezdku ŭ Biełaruś na doŭhi termin dziela pražyvańnia abo pracy, a pajezdka, naprykład, adviedać babulu nie budzie padstavaj anulavać taki DNŽ.

«Kali byŭ raspracavany hety miechanizm lehalizacyi, my spytali ŭ Ministerstvie ŭnutranych spravaŭ, jak jany heta aceńvajuć, bo ŭ pravie vialikaje značeńnie maje interpretacyja zakonu, — raskazvaje Dabravolskaja. — Jany adkazali, što sam pa sabie vyjezd absalutna nie anuluje takoha dazvołu na žycharstva».

Humanitarnyja vizy i DNŽ na ich padstavie dajuć nie tamu, što čałaviek pazbaviŭsia abarony svajoj krainy. Pavodle Dabravolskaj, uvieś sens dazvołaŭ na žycharstva na padstavie humanitarnaj vizy ŭ tym, kab jany adroźnivalisia ad mižnarodnaj abarony. Centr biełaruskaj salidarnaści i inšyja demakratyčnyja siły łabiravali taki dazvoł na žycharstva, pry atrymańni jakoha nie treba dakazvać, što biełarus nie moža viarnucca ŭ svaju krainu.

Vypadkaŭ, kali b u Polščy nie dali dazvołu na žycharstva na padstavie humanitarnaj vizy za pajezdku ŭ Biełaruś, na praktycy CBS nie było. Admovy ŭ vydačy hetaha DNŽ nie byli źviazanyja z vyjezdam u Biełaruś. Byŭ vypadak, što taki DNŽ dali na mienš jak try hady, dy i toje rašeńnie było abskardžanaje.

Z humanitarnaju vizaju mety vydačy inšyja: ź joj i pajezdkami ŭ Biełaruś užo mohuć źjavicca abhruntavanyja sumnievy ŭ tym, što čałaviek atrymaŭ vizu z humanitarnych pryčynaŭ. Pavodle zakonu ab zamiežnikach, vizu mohuć anulavać u tym liku tady, kali inšaziemiec straciŭ metu pobytu, što była padstavaju dla vydačy vizy, ci bolš nie adpaviadaje patrabavańniam dla vydačy vizy pavodle zajaŭlenaj mety pobytu, abo kali akaličnaści spravy śviedčać ab tym, što viza vykarystoŭvałasia nie z toju metaju, dla jakoj jaje vydali.

Pieršy čas, kali ŭ samoj Polščy biełarusam paŭtorna vydavali humanitarnyja vizy, byli niešmatlikija admovy tym, chto raniej šmat razoŭ vyjazdžaŭ u Biełaruś, majučy polskuju humanitarnuju vizu. Ale jurysty abmierkavali heta z čynoŭnikami — i admovy spynilisia.

Čytajcie taksama:

«Amal hadzinu prasiadzieŭ u čarzie». Jak biełarusy padavali źviestki pra DNŽ

Hajd pa lehalizacyi i «pašpartach zamiežnikaŭ» u Litvie i Polščy

«Mnie i paviedamlać u orhany nie pryjšłosia — kalehi «stukanuli». Biełarusy raskazali, što jany robiać z abaviazkam paviedamlać pra DNŽ i «karty palaka»

«Kali ŭ vas baza tych, chto maje DNŽ, to našto vam prasić pra samadanos?»

MUS zajaviła, što viedaje biełarusaŭ, jakija atrymali dazvoły na žycharstva za miažoj

Клас
13
Панылы сорам
1
Ха-ха
3
Ого
5
Сумна
1
Абуральна
6