Zdaroŭje55

Jakija abśledavańni treba prachodzić žančynie paśla 40 hadoŭ

Arhanizm žančyny amal z samaha pačatku rychtujecca da vialikaha boju. Meta ŭ tym, kab adnojčy jon zmoh litaralna stvaryć novaha čałavieka. Ale kali repraduktyŭny ŭzrost zakančvajecca, cieła biare kurs na stareńnie. Heta čas, kali dzień pry dni žančyna pierachodzić ad maładości da siaredniaha vieku. 

Woman on the lake
Fota: Arciom Kavaloŭ / Unsplash

Žyćcio žančyny vyznačaje bijałahičny hadzińnik, raskazała Onet.pl doktar miedycyny Jeva Pasadskaja. U rańnim junactvie pačynajecca praces pałavoha paśpiavańnia, jaki zaviaršajecca pieršaj mienstruacyjaj. Z hetaha momantu, prynamsi, u bijałahičnym sensie, žančyna ŭžo moža być maci. Jaje cieła mocnaje i moža pieražyć usio: poźnija nočy pierad ispytami, viečarynki, pajadańnie fast-fudu. Kali adbyvajecca začaćcie, arhanizm vychodzić na novyja vyšyni — zabiaśpiečvaje naščadkam idealnaje asiarodździe dla raźvićcia. Nastupny etap — rody, jakija jość uzrušeńniem dla arhanizma, spałučanym ź vialikimi namahańniami i bolem.

Žančyna zdolnaja chutka adnavicca paśla rodaŭ i ŭstać u toj ža dzień (kali jana naradziła naturalnym šlacham), kab pakłapacicca pra dzicia. Praz šeść tydniaŭ jana zvyčajna znoŭ moža zaciažaryć. Bolš za toje, za žyćcio žančyna moža naradzić šmat razoŭ. Ale kali dachodzić da 40 hadoŭ, to cieła kaža: zbaŭ chutkaść. Bolš niama evalucyjnych bitvaŭ. Zaraz možna prosta žyć — pracavać, kłapacicca pra dziaciej, jakija rastuć, spakojna dumać pra spakoj na piensii. Na hetym etapie zaŭvažnyja pieršyja istotnyja źmieny. Cieła bolš nie daruje ŭtrapionaści. Skura bolš nie chavaje nastupstvaŭ kureńnia ci niapravilnaha ŭvilhatnieńnia. Mietabalizm zapavolvajecca, tak što kožnaje dadatkovaje piečyva pavialičvaje akružnaść talii.

Žančyny ŭ sorak — novyja i zusim inšyja. Bolš stałyja i mudryja. Taksama jany pačynajuć bolš surjozna adčuvać nastupstvy pražytych hadoŭ. Mohuć źjavicca niedamahańni i chvaroby. 

Kali vy žančyna, vam za 40 i vy dahetul nie rabili rehularnych prafiłaktyčnych ahladaŭ, čas heta źmianić. Heta toj momant, kali vy pavinny nadać pieršačarhovuju ŭvahu kłopatu pra siabie, a nie pra inšych.

Žančynie spaŭniajecca 40 — apošnija zvanki i vialikija pieramieny

U hetym vieku žančyna tearetyčna jašče moža stać maci, ale začać dzicia składaniej. Cieła bolš nie prystasavanaje da maciarynstva. Uzrovień harmonaŭ padaje, a značyć, nad žančynaj bolš nie raskryty achoŭny parason. 

Źnižeńnie naradžalnaści ŭ žančyn paśla 40 źviazana z naturalnym źnižeńniem kolkaści i jakaści jajcakletak. 

U svaju čarhu žančyny, jakija bolš nie płanujuć dziaciej, pavinny pamiatać, što ciažarnaść jašče nie vyklučanaja, i tamu varta pomnić pra kantracepcyju. Daśledavańni pakazvajuć, što vykarystańnie harmanalnych supraćzačatkavych preparataŭ źnižaje ryzyku raźvićcia raku toŭstaj kiški, raku endamietryju i jaječnikaŭ. Krychu, na 0,2 %, pavyšajecca ryzyka raku małočnaj załozy. Heta dva vypadki z tysiačy, što vielmi mała.

Pieršyja harmanalnyja źmieny, ź jakimi davodzicca sutykacca žančynam, — heta parušeńni ci adsutnaść avulacyi i pastupovaje źnižeńnie ŭzroŭniu estradyjołu. Nastupstvy hetaha adbivajucca na zdaroŭi.

Estradyjoł — žanočy harmon, jaki razam z prahiesteronam adkazvaje za mienstruacyju. Ale nie tolki. Jon zabiaśpiečvaje svojeasablivuju abaronu ad sardečna-sasudzistych zachvorvańniaŭ i asteaparozu. Jaho ŭzrovień pačynaje padać paśla 35 hadoŭ, ale bolš dynamičnym hety praces robicca paśla 40. A heta značyć, što mohuć uźniknuć parušeńni mienstrualnaha cykłu, a taksama prablemy sa źnižeńniem ščylnaści kostak. Pierałomy ciapier atrymać lahčej, čym raniej.

Paśla 40 dobra ŭvieści adpaviednyja previentyŭnyja miery. Možna pakłapacicca pra dyjetu, dabaŭki i fizičnyja praktykavańni. Uličvajučy, što ŭzrastaje ryzyka sardečna-sasudzistych zachvorvańniaŭ i asteaparozu, treba pavialičyć fizičnyja nahruzki. Razmova nie pra marafony, a pra ŭmieranyja nahruzki 3—4 razy na tydzień. A jašče lepš — 30 chvilin na dzień. Padydzie joha, piłates, raściažka, jakija taksama dobra ŭpłyvajuć na močapałavuju dyjafrahmu. Heta nabyvaje asablivaje značeńnie, bo paśla 40 hadoŭ u žančyn mohuć uźniknuć prablemy z nietrymańniem mačy.

— Stresavaje nietrymańnie mačy źviazana sa źnižeńniem uzroŭniu estradyjołu, a taksama z tym, što mahło adbycca raniej, — z traŭmatyčnymi naturalnymi rodami i adsutnaściu paślarodavaj reabilitacyi, — kaža doktar miedycyny, hiniekołah Jeva Pasadskaja. — Z hetym pytańniem ja rekamienduju źviarnucca da fizijaterapieŭta, jaki navučyć pacyjenta praktykavańniam. I tut vielmi važna: ź internetu hetamu nie navučycca! Heta vielmi tonkija praktykavańni, jakija treba vykonvać spačatku pad nahladam śpiecyjalista. Tolki tady vy zmožacie pravilna rabić ich samastojna ŭ chatnich umovach.

Pačatak piataha dziesiacihodździa žyćcia — heta taksama čas, kali moža raźvicca dyjabiet II typu.

— My pavinny pamiatać, što z uzrostam naš mietabalizm zapavolvajecca. Heta značyć, što masa cieła budzie pavialičvacca. Budzie raści visceralnaja tłuščavaja tkanka — taja, što ŭpłyvaje na bolš vysokuju ryzyku raźvićcia cukrovaha dyjabietu. I heta asabliva datyčyć poŭnych žančyn. Tamu žančynam 40+ taksama rekamienduju abśledavacca na cukrovy dyjabiet, — raić hiniekołah.

Ryzyka raku z uzrostam pavialičvajecca. Samaja vialikaja pahroza — rak małočnaj załozy. Niebiaśpiečny i rak šyjki matki. I tut hałoŭnaje — prafiłaktyka. Rehularnyja ahlady dazvalajuć vyjavić źmieny na rańniaj stadyi, dziakujučy čamu mahčyma bolš efiektyŭnaje lačeńnie.

Paśla 50-ci. U harmanalnym spakoi

Chacia žančyny zvyčajna pracujuć da 60 hadoŭ, paśla piacidziesiaci ich arhanizm admaŭlajecca ad častki svaich abaviazkaŭ. Avulacyja spyniajecca, miesiačnych niama, a ŭzrovień harmonaŭ padaje da nula. Žanočaje cieła idzie na piensiju. Hety momant časta vyznačajecca hienietyčna, tamu jaho lahčej za ŭsio pradkazać, spytaŭšy pra heta svaju maci.

Kali miesiačnych niama paŭhoda, a potym jany znoŭ źjaŭlajucca, havorka idzie ab pieradmienapaŭzie, h. zn. fazie pierad mienapaŭzaj. Hety pieryjad moža doŭžycca ad paŭhoda da dvuch hadoŭ.

Rak endamietryja

Kali prajšło 12 miesiacaŭ bieź mienstruacyi i viadoma, što pacyjentka nie zaciažaryła, — značyć, nadyšła mienapaŭza. I tut važnaja infarmacyja: lubyja vydzialeńni ci kryvacioki z pałavych šlachoŭ na hetym etapie — tryvožny sihnał. Kali jon jość, treba naviedać hiniekołaha. Plamy mohuć być adnym ź simptomaŭ raku endamietryja. Heta rak, jaki zdarajecca ŭ žančyn paśla 40 hadoŭ, ale čaściej za ŭsio — paśla 50-ci. Tamu jaho prafiłaktyka ŭ hety čas asabliva važnaja.

— Nie treba ciahnuć ź vizitam da taho času, kali źjaviacca kryvianistyja vydzialeńni, — kaža Jeva Pasadskaja. — Paśla 50-ci prafiłaktyčna varta praviarać stan matki z dapamohaj UHD. Takim čynam vyznačajecca, ci nie pačynaje ślizistaja ŭnutry matki razrastacca zvyš normy, bo mienavita tak moža ŭpieršyniu prajavić siabie rak endamietryja. Jon nie pakazvaje nijakich inšych simptomaŭ, akramia tych, jakija moža ŭbačyć tolki ultrahukavy skanier.

Rak małočnaj załozy

Žančyny, starejšyja za 50 hadoŭ, taksama majuć ryzyku zajmieć rak małočnaj załozy. Struktura hrudziej paśla 50-ci mianiajecca. Ciapier jany ŭ asnoŭnym tłuščavyja, tady jak raniej ich budavała harmonazaležnaja tkanka. Tamu treba čas ad času rabić mamahrafiju i abśledavańnie ŭ lekara.

Rak jaječnikaŭ

Ryzyka raku jaječnikaŭ taksama pavialičvajecca, pryčym raźvivajecca jon vielmi chutka, navat na praciahu dvuch-troch miesiacaŭ, i nie maje śpiecyfičnych simptomaŭ.

— My robim UHD dla vyjaŭleńnia mahčymych patałahičnych źmien u jaječnikach, ale samaje hałoŭnaje — heta samanazirańnie za arhanizmam. Ci jość jakija-niebudź źmieny, naprykład, pavieličeńnie pamieru žyvata? Akramia taho, zaŭsiody treba pamiatać ab prafiłaktycy raku toŭstaj kiški i cukrovaha dyjabietu. Paśla 50-ci treba zrabić kałonaskapiju. Hiniekołahi taksama pavinny raspytać pacyjentak ab prablemach z defiekacyjaj abo kryvaciokach ź nižnich adździełaŭ straŭnikava-kišačnaha traktu.

Deficyt kalcyju ŭ arhaniźmie

Harmony abaraniajuć žančyn ad sardečnych zachvorvańniaŭ. Adnak paśla 40 hadoŭ hetaja abarona pačynaje słabieć, a paśla 50-ci sychodzić na ništo. Kaściavaja sistema stanovicca jašče bolš asłablenaj. Asteaparoz pažyłych uźnikaje paśla mienapaŭzy. Z prafiłaktyčnaj metaj u hety čas rekamiendujecca pryjom vitaminu D, a taksama kalcyju. Plus fizičnyja nahruzki. Faktary ryzyki — kureńnie, a taksama chudarlavy ciełaskład.

Niedachop u arhaniźmie estradyjołu

Paśla 50-ci abvastrajecca prablema nietrymańnia mačy. Hałoŭny vinavaty — niedachop u arhaniźmie estradyjołu. Vynikam harmanalnaha deficytu stanovicca źnižeńnie tonusu ciahlic, ich masy, i, u rešcie rešt, — apuskańnie repraduktyŭnaha orhana.

«Viadoma, ja raju fizičnyja praktykavańni, ale vy taksama možacie razhledzieć harmanalnuju terapiju padčas mienapaŭzy. My možam vieści jaje da 10 hadoŭ paśla mienapaŭzy, kali niama supraćpakazańniaŭ. Kali vas čas ad času kidaje ŭ žar, u vas patlivaść ci biessań, varta padumać pra takoje rašeńnie».

Paśla 60-ci. Budźcie ŭvažlivyja da siabie

Prafiłaktyka moža zapavolić praces stareńnia, ale całkam spynić jaho nielha. Cieła žančyny ŭžo stamiłasia. Jak nikoli, jano maje patrebu ŭ dalikatnym abychodžańni i kłopacie.

Šeść dziasiatkaŭ hadoŭ žyćcia — heta vialikija namahańni dla žanočaha arhanizma. Adsutnaść harmanalnaj padtrymki paśla mienapaŭzy supravadžajecca naturalnym, fizijałahičnym pracesam stareńnia arhanizma ŭ cełym.

— Paśla 60 hadoŭ my majem praciah pracesaŭ i źmien, što źjavilisia ŭ papiaredniaje dziesiacihodździe. Pry asteaparozie pavyšajecca ryzyka pierałomaŭ i padzieńniaŭ. Varta źmienšyć temp, aściarožniej ruchacca. Da taho ž iduć usie pracesy, źviazanyja sa stareńniem zroku, słychu i, ułasna, kožnaha orhana ŭ arhaniźmie žančyny, — tłumačyć hiniekołah.

Jana kaža, što lekary pa-raniejšamu rajać naviedvać hiniekołaha, rabić cytałohiju, hiniekałahičnaje UHD, a taksama mamahrafiju abo UHD małočnych załoz, kali ich struktura patrabuje hetaha abśledavańnia. Taksama treba padtrymlivać prafiłaktyku dyjabietu i sačyć za masaj cieła. Choć heta fizijałahična składana, treba imknucca nie dapuskać, kab kolkaść tłušču ŭ arhaniźmie pieravyšała dapuščalnyja normy — asabliva ŭ visceralnaj tkancy, bo jana adkazvaje za pavyšanuju ryzyku dyjabietu i sardečna-sasudzistych zachvorvańniaŭ.

Viek žančyny, starejšaj za 60 hadoŭ, vydaje nie tolki kolkaść marščyn na tvary ci źnižeńnie pruhkaści skury. Źmianiajecca i struktura padskurnych tkanak.

— Druzłaść tkanak, jakuju my bačym na tvary, taksama adnosicca da inšych tkanak, ciahlic i złučeńniaŭ taza. Nie zabyvajem i pra močapałavuju dyjafrahmu, ale treba ŭśviedamlać, što na hetym etapie ŭžo vielmi składana rabić prafiłaktyku nietrymańnia mačy. Rašeńniem moža być miascovaja terapija estrahienami. Heta vielmi dobryja preparaty, jakija pry pravilnym užyvańni mohuć dapamahčy. Adnak abaviazkovyja ŭmovy — nie pavinna być supraćpakazańniaŭ da terapii estrahienami i z momantu mienapaŭzy musić prajści nie bolš za 10 hadoŭ.

Čytajcie jašče:

Klimaks: što lepš viedać pra jaho ŭžo siońnia, kolki b hod vam ni było

Źmiena zvyčak zapavolvaje stareńnie

Pamiatka: jakich daktaroŭ i jak rehularna treba prachodzić, kab trymać zdaroŭje pad kantrolem

Biełaruski brend zachacieŭ ablehčyć mužčynam padbor bializny ŭ padarunak žonkam. Ale pajšło nie tudy

Kamientary5

 • mamont
  28.03.2023
  Aŭtarytetnaja miedycyna,znajetie čto...
  podozrievaju, čto znajetie 
 • Aŭtarytetnaja miedycyna
  28.03.2023
  mamont, vypi kastorki, padozreńni j źniknuć !
 • momant
  28.03.2023
  Aŭtarytetnaja miedycyna, kolki litraŭ? 

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Usie naviny →
Usie naviny

U Minsku skardziacca na zatrymku vydačy pašpartoŭ. U čym pryčyna?7

«Na pieršym dopycie ja raskazaŭ usio, što viedaŭ». Stryžak pra toje, jak u 16 hadoŭ padstaviŭ aktyvistku10

Čamu tak šmat maładych chvareje na rak?5

Stała viadoma, jak pakarali biełarusa, jaki adrezaŭ vušy sabaku3

Pa čatach raspaŭsiudžvajuć navinu pra zabaronu na ŭjezd biełaruskich aŭto ŭ Polšču. Adnak heta niapraŭda3

Sajt «Biełsata» pierajšoŭ na minimalny režym pracy4

Dyrektarka Sakretnaj słužby ZŠA paśla zamachu na Trampa pajšła ŭ adstaŭku6

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava21

U Hrodnie možna nabyć siadzibu apošniaha karala Rečy Paspalitaj

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Hałoŭnaje
Usie naviny →