Z pryviedzienych zapisaŭ vynikaje, što siłaviki dla vykanańnia pastaŭlenych na vysokim uzroŭni zadač nie saromielisia iści na parušeńnie zakonu i dobra razumieli, što robiać.

Pierad Dniom Voli ŭ 2021 hodzie była razhornuta apieracyja z udziełam milicyi hramadskaj biaśpieki, kryminalnaha vyšuku, kryminalnaj milicyi, HUBAZiKa i AMAPa.

Pracytujem razmovu, u jakoj čałaviek z hołasam, padobnym da hołasu namieśnika načalnika kryminalnaj milicyi UUS Minskaha abłvykankama Ihara Kačałava, razmaŭlaje z čałaviekam, jaki maje hołas, padobny da hołasu načalnika adździeła kryminalnaha vyšuku Minskaha RUUS Andreja Iody. Jak śćviardžajecca, hety zvanok adbyŭsia 5 sakavika 2021 hoda.

— Udodavu pastaŭlena zadača vyznačyć ludziej, tamu što dali kamandu na samym vysokim uzroŭni, što da 25 čysła nieabchodna razabracca z Novaj Baravoj, — kaža hołas, padobny da Kačałava.

— Uhu, — adkazvaje, mierkvana, Ioda.

— Tamu pačynajem. Znoŭ uvachodzim u pieratrusy. Pahladzicie, chto dla nas ujaŭlaje intares. Vaša zadača zaraz skłaści śpis asob, jakija najbolš cikavyja. Tak?

— Uhu.

— Hladzi, vy pa śpisie maksimalna chutka zaraz robicie. Śpis pavinien być užo. Maksimum tam paŭhadziny-hadzina — śpis pavinien być. Chacia b prykładny. Tak?

— Uhu.

— A ŭžo, nu zrazumieła, sankcyi. Kab da kanca dnia my z sankcyjami razabralisia i ŭžo razumieli, jakija siły i srodki nam pryciahvać. Tamu što UBAZ dałučajecca. UBAZ naš dałučajecca, abłasny, UBAZ respubliki dałučajecca. Nu i dajom vam AMAP tudy — jašče dadatkovyja siły.

— Nu, zrazumieła. Zaraz budziem farmavać śpisy. Nu.

Jak vynikaje ź pieramoŭ, supracoŭniki UUS prachodzilisia pa starych śpisach, sprabujučy znajści choć niekaha. A potym užo prydumvali, jakuju kryminalnuju spravu prypisać.

— A jość kryminalnyja spravy ŭ nas tam. Pad što? — pytaje ŭ źlivie hołas, padobny da Kačałava.

— Nie, nu my … U nas ža jość šerah 341-ch. I my … I KND [kantrolna-naziralnaja sprava] jość pa 341-ym. Jość i 309-yja. Tamu my raźbiaromsia tut užo. Pytańniaŭ niama. Prosta sutnaść u čym? Nu, apieratyŭnaje mierapryjemstva pravodzim? Vynosim?

— Vynosim.

— Dobra. Nu i dalej ja tady dadatkova vam paviedamlu pa hetych jašče aktyvistach.

— Nam treba znajści pa Novaj Baravoj. Kab infarmacyja pajšła. Budziem… Chto tam krykuny hetyja, b*. I chacia b niekalki čałaviek znajści. Pačać administracyjny praces. I niejak. Nu, ujeb** jaho i razrekłamavać kolki. Kab im tam ułupili pa-maksimumie. Nu i pakazać adpaviedna svaju rabotu.

— Nu, ja zrazumieŭ. Nu, zadača stavicca, značyć, budziem vykonvać. Dobra.

Paralelna z apieracyjaj u Novaj Baravoj Ihar Kačałaŭ taksama sprabuje arhanizavać takuju ž dziejnaść u Dziaržynsku. Jak śćviardžajecca ŭ videa, u 11 hadzin ranicy taho ž dnia jon telefanuje načalniku Dziaržynskaha RAUS Jaŭhienu Žylinskamu.

— Hladzi. Vyznačcie čatyry adrasy, — kaža, mierkavana, Kačałaŭ. — Raspylacca mocna nie treba. Tamu što Vital Anatoljevič [Kazłoŭ — pieršy namieśnik načalnika UUS Minskaha abłvykankama] choča, kab siońnia vynik byŭ. Siońnia nieabchodna pastaracca ich sankcyjanavać. Da kanca dnia. Kab byli ŭ nas sankcyi: ci na ahlad, ci na pieratrus. Razumieješ? Tamu što spravazdaču dajom niepasredna ministru. A ministr ledź nie prezidentu. Tamu ŭsich… Nu, usie na niervach. Pasprabujcie zrabić siońnia niekalki ahladaŭ ci pieratrusaŭ. Tak?

— Tak, — adkazvaje hołas, padobny da hołasu Žylinskaha.

— A potym budziem dumać, jak my budziem uvachodzić. Usio, što ŭ ciabie budzie, inšaja infarmacyja — zvani mnie. Tady budziem tam, nu, płanavać. Tak?

— Jon mnie skazaŭ vyznačyć, b*, proźviščy, jakija voś jon maje na ŭvazie. Nu, jakija my, b*, nie možam. Nu, u lubym vypadku infarmacyja dzieści ŭ mianie sychodzić z MHBa [milicyi hramadskaj biaśpieki], b*, u lubym vypadku. I voś ja vyznačyŭ tych, kaho padazraju navat u dziejnaści. Tyja, što, b*, chodziać, fatahrafujucca ŭ lasach.

— A jość takija ludzi ŭ ciabie?

— Dyk voś ja ich i, b*, vybraŭ.

— Nu dyk davaj.

— My ich i ahlad, na**j, i kab za imi pachadzić.

— Značyć, hladzi, zrabicie ich i… Nu, heta ž usio kryminalnaj milicyi svajoj skažy. Niachaj robiać. Sankcyjanujuć ahlady i heta. Jak tam načalnika hetaha, b*, jak hetaha? Andrej Mikałajevič pa-mojmu.

— Tak-tak. Načkrym.

— Jak jaho proźvišča? Vyskačyła.

— Markievič.

— A, voś, Markievič. A jon niachaj druhija mierapryjemstvy vynosić paralelna na ŭsich.

— Druhija mierapryjemstvy na ŭsich.

— Nu, zrazumieła. A što mnie tołku ad ich, ad hetych fota? Jak ich… Pahladzim, što jany ź siabie ŭjaŭlajuć.

— Nu, jany ŭ nas pad mierapryjemstvami byli słuchavymi ŭžo, b*. Ale ni**ia tam niama. Jany navat telefony, s**a, z saboju nie biaruć.

Hołas na fonie:

— My vynosili jašče na žonak.

Hołas, jaki prypisvajecca Žylinskamu:

— I na žonak. Tak, voś.

Mierkavana, Kačałaŭ:

— Nu heta ž… Heta ž atrymlivajecca ŭ nas ža čatyry čałavieki. Nievialikaja kolkaść tady była. Moža, zaraz pačnuć havaryć. Supakoilisia trochi.

U toj ža dzień, jak śćviardžajecca ŭ videa, Ihar Kačałaŭ pazvaniŭ načalniku 10-ha ŭpraŭleńnia HUBAZiKa pa Minskaj vobłaści Vitalu Fiedarcu. Jany pahadžajucca, što zatrymlivać ludziej nieabchodna ŭ lubym vypadku, bo pastaŭlena takaja kamanda.

Kali nie zdolejuć znajści niečaha adpaviednaha dla składańnia administracyjnaha pratakoła, to buduć afarmlać jak supraciŭleńnie.

Idzie abmierkavańnie pieratrusaŭ u ramkach administracyjnych spraŭ. Pa zakonie atrymać sankcyju na heta možna tolki pry najaŭnaści kryminalnaj spravy.

— Značyć, voś, atrymlivajecca, pa hetaj zadačy. My pravodzim pieratrusy. Zrazumieła. Kali my niešta znachodzim, dapuścim, ściahi niejkija. Tam administracyjnaja adkaznaść. Nieabchodna, voś, zabiaśpiečyć, kab možna było pryciahnuć, — kaža hołas, padobny da hołasu Fiedarca.

— Usio, kali niešta znachodzim… — adkazvaje, mierkavana, Kačałaŭ.

— Voś hety momant — raz. Tak?

— Tak.

— Druhi — kali. Tamu što, nu, kamanda takaja staić, značyć. Kali vykažam zdahadku, što ničoha niama, to tady našy supracoŭniki, značyć, pišuć raparty. Budziem afarmlać pa supraciŭleńni. Ale nieabchodna, kab voś heta voś aformiŭ niechta tam z učastkovych i ŭsio astatniaje. Voś hetaje pytańnie nieabchodna budzie arhanizavać. Zrazumieła, tamu što kamanda, kab jany ŭsie pa administratyŭcy siadzieli.

Zahad ab składańni administracyjnych pratakołaŭ byccam by za niepadparadkavańnie pry adsutnaści ściahoŭ Kačałaŭ pieradaŭ svajmu padnačalenamu. Pry hetym jon adznačyŭ, što «čałaviek, da jakoha pryjazdžajuć, pavinien siadzieć u KPZ».

Z razmovy vynikaje, što subiasiedniki razumiejuć, što parušajuć zakon, tamu imknucca pravieści spravu jak maha niezaŭvažna navat dla svaich kaleh. Tak, na prapanovu padnačalenaha «davieści» pastaŭlenuju zadaču da načalnikaŭ milicyi, Kačałaŭ adkazvaje admoŭna. U razmovie taksama zhadvajecca pra pieryjadyčnaje tatalnaje prasłuchoŭvańnie aktyvistaŭ.

Fota nosić ilustracyjny charaktar

Fota nosić ilustracyjny charaktar

U razmovie z Žylinskim 11 sakavika Kačałaŭ prapanuje padrychtavać školnikaŭ i vajskoŭcaŭ da taho, kab jany byli paniatymi, bo ŭ «bčb-damach» jany nie mohuć znajści tych, chto pahadziŭsia b.

Kačałaŭ prosić Žylinskaha damovicca z vajskoŭcami, kab jany vydzielili ludziej na rolu paniatych.

Kačałaŭ razam z Žylinskim raspracoŭvajuć płan dziejańniaŭ u ramkach apieracyi.

— Hladzi: my ŭsich hetych ludziej trymajem pad kantrolem. Tak? Heta ž nie fakt, što jany buduć u damach. My hrupu zaraz raźmiarkujem i kožny UBAZaviec, kožny svajho budzie trymać. Jany pad kantrolem. Jak tolki jon źjaŭlajecca, jany adrazu laciać tudy. A naš by špik i ŭčastkovy ŭ hety čas — čyk! Pryvoziać, — kaža hołas, padobny da Kačałava.

— Usio, i učastkovy padvozić, na**j. Kamanda: nieabchodny paniatyja. I adrazu ŭčastkovy. Učastkovy pajšoŭ, b*, i zrabiŭ, na**j, paniatych, — praciahvaje jaho dumku, mierkavana, Žylinski.

Jak vynikaje z razmovy Kačałava z čałaviekam, čyj hołas, jak śćviardžajecca, naležyć načalniku kryminalnaj milicyi Valeryju Vałasiuku, apieracyja ŭ Novaj Baravoj dała słabyja vyniki. U IČU pa artykule «niepadparadkavańnie» było nakiravana dva čałavieki (mužčyna i žančyna).

Z zapisu inšaj razmovy stanovicca zrazumieła, što ŭ spravazdačy kiraŭnikam MUS Kazakieviču i Kubrakovu HUBAZiK prypisaŭ svajmu padraździaleńniu ŭsie zasłuhi pa zatrymańniach u Novaj Baravoj i Dziaržynsku, tamu Kačałaŭ vyrašyŭ razarvać ź imi «ŭsie narmalnyja adnosiny» i ŭ dalejšym «pracavać samim, nie pryciahvajučy hetych śpiecyjalistaŭ».

Čytajcie jašče:

«Susied adnoj z dačok ministra sielskaj haspadarki. Zadača — jaho na miesca pastavić». Źjaviŭsia novy źliŭ ad byłych siłavikoŭ

«U ramkach adpracoŭki rajony lezuć nie tudy!» BYPOL apublikavaŭ źlivy pieramoŭ ekanamičnaj milicyi

«Heta ŭsio HUBAZ zrabiła. A my ni**ia, akazvajecca». Źjavilisia zapisy, dzie hołas, padobny da milicejskaha čynoŭnika, skardzicca na kaleh

Клас
20
Панылы сорам
9
Ха-ха
8
Ого
7
Сумна
7
Абуральна
107