Zdaroŭje

Cykličnaje dychańnie: usiaho piać chvilin na dzień zdymajuć stres

Novyja daśledavańni pakazvajuć, što štodzionnaja piacichvilinnaja praktyka dychańnia moža efiektyŭna palepšyć samaadčuvańnie.

Fota: pixabay

Heta nazyvajecca cykličnaje dychańnie — dychalnaja praktyka, taksama viadomaja jak fizijałahičny ŭzdych.

Pa vynikach daśledavańnia, apublikavanaha ŭ časopisie Cell Reports Medicine, cykličnaje dychańnie akazałasia bolš efiektyŭnym dla palapšeńnia nastroju, čym miedytacyja ŭvažlivaści i inšyja mietady dychańnia. Heta taksama byŭ najlepšy sposab zapavolić kolkaść udychaŭ za chvilinu, što maje zaspakajalny efiekt.

Jak tłumačyć Devid Špihiel, prafiesar Stenfardskaha ŭniviersiteta i suaŭtar novaha daśledavańnia, dychańnie — heta toje, što my robim, nie zadumvajučysia, ale jano lohka paddajecca śviadomamu kantrolu. Zdolnaść kantralavać dychańnie — naroŭni sa stanoŭčymi fizičnymi i emacyjnymi efiektami ad hetaha — nabyvajuć usio bolšuju papularnaść u navukovaj supolnaści jak instrumient psichičnaha zdaroŭja, jaki varty dalejšaha vyvučeńnia.

U daśledavańni paraŭnoŭvalisia roznyja typy praktykavańniaŭ: u tym liku inšyja dychalnyja praktyki, a taksama miedytacyja ŭvažlivaści (heta taki typ miedytacyi, u jakim vy zasiarodžvajeciesia na hłybokim uśviedamleńni taho, što vy adčuvajecie ŭ hety momant, bieź interpretacyi abo asudžeńnia hetych adčuvańniaŭ). Kožnamu sa 114 dobraachvotnikaŭ, jakija ŭdzielničali ŭ daśledavańni, było pryznačana adno z praktykavańniaŭ dla źnižeńnia stresu. Im było prapanavana vykonvać svajo praktykavańnie pa piać chvilin na dzień na praciahu miesiaca. Ciaham usiaho daśledavańnia ŭdzielniki viali stres-žurnał z apisańniem svajho prahresu.

U cełym, amal usie ŭdzielniki paličyli, što praktykavańni im u niekatoraj stupieni dapamahli. Dalejšaje vyvučeńnie danych pakazała, što tyja, chto vykarystoŭvaŭ dychalnyja praktykavańni, adčuvali mienšy stres, čym tyja, chto sprabavaŭ miedytacyju ŭvažlivaści, a siarod dychalnych praktykavańniaŭ najlepšyja vyniki byli ŭ hrupie cykličnaha dychańnia.

U 1930-ja hady navukoŭcy nazirali dva vypadki, kali ludzi naturalnym čynam zajmajucca cykličnym dychańniem: u kłaŭstrafobnym asiarodździ abo ŭ vielmi hłybokim śnie. U hetaj fazie snu ŭ kryvi nazapašvajecca vuhlakisły haz, što dasyłaje ŭ mozh sihnał, jaki ŭ svaju čarhu vyklikaje impuls da dychańnia.

U videa, zroblenym suaŭtaram daśledavańnia, viadomym u Jutubie nieŭrapatołaham i dacentam Stenfardskaha ŭniviersiteta Endru Chubiermanam, jon pakazvaje, jak vykonvać hety typ dychalnaj pracy:

  • Adzin udych, a zatym druhi karotki ŭdych praz nos
  • Adzin praciahły vydych praz rot

U hetym videa Endru Chubierman, dacent Stenfardskaha ŭniviersiteta, tłumačyć, jak vykarystoŭvać cykličnaje dychańnie

Miedytacyja ŭvažlivaści taksama ŭklučaje niekatoruju kancentracyju ŭvahi na dychańni. Adnak heta bolš źviazana z uśviedamleńniem vašaha dychańnia ŭ ciapierašni momant. Daśledčaja hrupa pravilna pradkazała, što ŭsie formy dychańnia buduć vyklikać bolšaje psichičnaje i fizičnaje rassłableńnie. U artykule jany tłumačać, što pačućcio kantrolu moža rastłumačyć pryčynu hetaha:

«Dychalnyja praktykavańni dajuć adčuvańnie pramoha kantrolu nad svajoj fizijałohijaj u adroźnieńnie ad pasiŭnaha nazirańnia za dychańniem padčas miedytacyi ŭvažlivaści. Heta ŭzmocnienaje pačućcio kantrolu moža chutka źnizić tryvožnaść, bo mierkavanaja strata kantrolu źjaŭlajecca admietnaj rysaj tryvohi».

Z troch roznych dychalnych mietodyk, jakija razhladalisia ŭ daśledavańni, mienavita «cykličny ŭzdych» akazaŭsia najbolš efiektyŭnym dla źnižeńnia častaty dychańnia ŭdzielnikaŭ, što, vierahodna, źviazana z adroźnieńniem ad inšych praktyk u sposabie vykanańnia. 

Varta adznačyć, što ŭ daśledavańni nie razhladałasia, što adbyvajecca, kali dychalnaja praktyka spałučajecca ź miedytacyjaj uvažlivaści, ale prafiesar Špihiel miarkuje, što ŭ hetym vypadku mohuć być dadatkovyja stanoŭčyja efiekty. Nastupnym krokam daśledčyki chočuć ubačyć, jak cykličnaje dychańnie moža pavialičyć patencyjał samahipnozu jak srodku ŭmiašańnia ŭ zdaroŭje.

Kamientary

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»3

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Usie naviny →
Usie naviny

Hety karlikavy kot z saramlivym vyhladam staŭ novaj zorkaj sacsietak5

U hateli Banhkoka znojdzieny miortvymi šeść hramadzian Vjetnama1

Nazvany śviežy miedyjanny zarobak. I jon namnoha mienšy za siaredni

Vyśvietliłasia, što pad Maskvoj patanuŭ kiraŭnik delehacyi vajskoŭcaŭ KNDR

Rabočamu z Baranavičaŭ dali hod za łajki pad karykaturami na Łukašenku. Ciapier pahražaje jašče da 12 hadoŭ3

Zamach na Donalda Trampa płanavaŭ Iran — CNN12

Minenierha paviedamiła pra adnaŭleńnie elektrazabieśpiačeńnia Mazyra1

Mazyrskaja viertykalščyca dałažyła pra adnaŭleńnie vodazabieśpiačeńnia. U kamientarach joj piarečać

Ad siońnia Litva maje namier uvieści abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami31

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»3

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Hałoŭnaje
Usie naviny →