Hramadstva11

«Paśla zimy nastupaje Viasna, i Viasna pryjdzie niezvarotna». Apošniaje słova Valancina Stefanoviča

Akramia Alesia Bialackaha, z mocnym apošnim słovam siońnia vystupiŭ taksama namieśnik staršyni pravaabarončaha centra «Viasna» i vice-prezident Mižnarodnaj fiederacyi za pravy čałavieka Valancin Stefanovič.

U čaćvier ja pałovu dnia słuchaŭ prakurora i nie pačuŭ anijakich dokazaŭ. Tolki ahulnyja fantazii śledstva, jakija my atrymali z boku abvinavaŭcy. Paŭtarusia, nivodnaha ŭstanoŭlenaha fakta ździajśnieńnia złačynstva mnoj i maimi kalehami.

Ja nie budu paŭtarać arhumienty advakataŭ-abaroncaŭ, tolki padkreślu, što ad samaha pačatku momantu svajho zatrymańnia ja zajmaŭ pryncypovuju i paśladoŭnuju pazicyju pa niepryznańni viny.

Nahadaju, što sprava była ŭzbudžanaja pa č. 2 art. 243 Kryminalnaha kodeksa (uchileńnie ad vypłaty padatkaŭ u asabliva bujnym pamiery). I faktyčna bolš za hod ja abvinavačvaŭsia mienavita pa hetym artykule.

Jašče ŭ śniežni 2021 hoda ŭ MPZ Partyzanskaha rajona Minska ŭ dačynieńni da mianie była raspačataja pravierka, jakaja była spynienaja dzieści ŭ mai 2022 hoda. Pa vynikach jaje nie było nie toje što padstaŭ dla kryminalnaj adkaznaści, a navat dla administracyjnaj.

13 hadoŭ nie było ŭstanoŭlena pieravyšeńnia vydatkaŭ nad dachodami. A ja nahadaju, što ŭ 2008 hodzie pravodziłasia padatkovaja pravierka, jakaja taksama nie ŭstanaviła nijakich parušeńniaŭ zakanadaŭstva i pieravyšeńnia dachodaŭ nad vydatkami. To-bok faktyčna z 2008 da 2022 hoda ja pastajanna praviarajusia padatkovymi inśpiekcyjami, jakija nie vyjaŭlajuć nijakich parušeńniaŭ.

Urešcie kryminalnaja sprava bolš za hod utrymańnia mianie pad vartaj pa art. 243 KK była spynienaja, i było pradjaŭlena abvinavačvańnie pa č. 4 art. 228 i art. 342 KK. Vinu pa novych vystaŭlenych abvinavačvańniach ja taksama nie pryznaŭ.

Paśla aznajamleńnia z materyjałami spravy padčas papiaredniaha śledstva mnoj było napisana chadajnictva ab spynieńni kryminalnaha pieraśledu ŭ dačynieńni da mianie i nieadkładnaha vyzvaleńnia mianie z-pad varty. Viadoma, mnie było admoŭlena ŭ zadavalnieńni majho chadajnictva. U svaim adkazie śledčy Kalaha adznačyŭ, što, na jahonuju dumku, ja akazvaju sadziejničańnie ŭ ździajśnieńni złačynstva pa ahulnym składzie inkryminavanaha abvinavačvańnia. To-bok faktyčna, na dumku śledstva, ja źjaŭlaŭsia saŭdzielnikam u formie pasobnika, kali b heta nie było arhanizavanaj hrupaj i kvalifikavałasia praz art. 16 KK.

Ale pakolki nam inkryminujecca «arhanizavanaja hrupa» — heta značyć, što ŭsie saŭdzielniki źjaŭlajucca savykanaŭcami, niezaležna ad ich roli. Ale paŭtarusia, što nijakich dokazaŭ najaŭnaj arhanizavanaj hrupy niama.

Što tyčycca č. 2 art. 342 KK, to tut abvinavačvańnie było vidavočna pierapisana z Dekłaracyi ab pravaabaroncach. To-bok nam inkryminujuć ažyćciaŭleńnie lehitymnaj pravaabarončaj dziejnaści. Ale navat pa hetych abvinavačvańniach śledstvam nie było pradstaŭlena nijakich dokazaŭ majoj datyčnaści da ździajśnieńnia hetaha złačynstva.

Što tyčycca samoha sudovaha pracesu, to adznaču, što jon ad samaha pačatku prachodziŭ z parušeńniem našych pravoŭ: prymianieńniem abychodžańnia, prynižajučaha čałaviečuju hodnaść, parušeńniem prezumpcyi nievinavataści, parušeńniem roŭnaści pravoŭ.

Tak, abvinavačvanyja pravaabaroncy byli pazbaŭlenyja mahčymaści dopytaŭ bolšaści zajaŭlenych śviedkaŭ pa spravie, u tym liku tak zvanych «zalehiendavanych śviedkaŭ», pakazańni jakich prakuror prapanuje pakłaści ŭ asnovu prysudu, što nie dziŭna, uličvajučy toj fakt, što adna ź ich źjaŭlajecca ni kim inšym, jak niaŭdałym ahientam śpiecsłužb u pravaabarončaj supolnaści. Heta ŭsim viadomy fakt.

Nu, a ciapier ahient śpiecsłužby «Savieckaj Biełarusi» Alena Krasoŭskaja, jakaja ŭvieś čas prysutničała ŭ zale sudovaha pasiadžeńnia, niahledziačy na toje, što była śviedkaj, aktyŭna kamientavała jašče da pačatku sudovaha pracesu, padčas sudovaha pracesu. Vykłała faktyčna svaje pakazańni ŭ adnym z vypuskaŭ «Savieckaj Biełarusi» da pačatku sudovaha pracesu. Naturalna, ja liču, što takija pakazańni nie źjaŭlajucca dapuščalnymi i nie mohuć lehčy ŭ asnovu prysudu. Dy i, pa sutnaści, pakazańniami heta nie nazavieš, heta tak, zbornik niejkich plotak, čutak, jak kažuć u narodzie: «Jak adna baba skazała».

Nu i asobna chaciełasia b adznačyć aśviatleńnie pracesu ŭ srodkach masavaj infarmacyi da vyniasieńnia prysudu. Kim nas tolki tam ni nazyvali: i machlarami, i afierystami, i toje, što my finansavali dziaržaŭny pieravarot, i toje, što my finansavali masavyja biesparadki i jašče šmat-šmat čaho.

Prezumpcyja nievinavataści — heta kanstytucyjnaja harantyja, jana naležyć usim abvinavačvanym, niavažna pa jakich artykułach.

Viartajučysia da taho, što vykazvaŭ padčas pramovy prakuror: usie roŭnyja pierad zakonam. My taksama roŭnyja pierad zakonam i majem takija ž pravy, jak i ŭsie astatnija hramadzianie, u tym liku na prezumpcyju nievinavataści.

Ja, kaniešnie, nie maju nijakich iluzij adnosna hetaha prysudu i nie spadziajusia na spraviadlivaje sudovaje raźbiralnictva va ŭmovach, kali ŭsia kraina viartajecca faktyčna da našaha «śvietłaha» minułaha — da kamunistyčnaha tatalitaryzmu. Tut, kaniešnie, zhadaju, nakolki ŭ takich situacyjach

sudovaja sistema nie źjaŭlajecca niezaležnaj, a paśla žniŭnia 2020 hoda znachodzicca prosta ŭ dehradavanym stanoviščy. Hetak zvanyja nahladnyja orhany zakonnaści ciapier žyvuć pa pryncypie «inohda nie do zakonov».

Nahadaju, što svaboda ad katavańniaŭ źjaŭlajecca adnym z dvuch nieabmiežavanych pravoŭ čałavieka. To-bok jany [abmiežavańni] niedapuščalnyja ni pry jakich abstavinach: ni pry vajennych stanoviščach, ni pry vajnie, ni pry inšych niejkich kataklizmach. I kaniešnie, kab abaraniać ludziej ad katavańniaŭ i svavolla, treba mieć prafiesijnuju hodnaść i śmiełaść.

Ale tym nie mienš, ja bačyŭ u SIZA ludziej, jakija zastalisia viernyja svajoj prysiazie i prafiesijnamu ŭzroŭniu: jak pamočnik prakurora Pieršamajskaha rajona Minska kapitan justycyi Jaŭhien Babak, ź jakim siadzieŭ u IČU, a potym bolš čym paŭhoda ŭ adnoj kamiery SIZA, i inšyja pradstaŭniki prakuratury i Śledčaha kamiteta.

A tym časam katavańni praciahvajucca. Ludzi, jakija traplajuć u SIZA, raspaviadajuć pra toje, što ŭ nas adbyvajecca ŭ IČU na Akreścina, jak u ludziej vybyvajuć paroli, jak ich bjuć elektrašokierami, zapichvajuć u dvuchmiesnyja kamiery pa 30 čałaviek i ludzi vymušany spać na padłozie biez matracaŭ, bieź ciopłych rečaŭ — usio heta praciahvajecca. I baranić hetych ludziej niama kamu.

Kryzis unutry krainy, jaki pačaŭsia ŭ žniŭni 2020 hoda, praciahvajecca. Ale paŭnavartasnaha dyjałohu, jak my bačym, niama i nie pradbačycca. Usio heta nahadvaje, jak ja ŭžo kazaŭ, naša tatalitarnaje minułaje — sa źjezda KPSS, jakich nie abirajuć pramym hałasavańniem… Karaciej kažučy, jak kazaŭ adzin hieroj filma «Pokrovskije vorota»: «Živi i radujsia i diełaj, čto tiebie hovoriat».

Što tyčycca «Viasny», to pahrozy ŭ naš adras byli zaŭsiody, pryčym čamuści heta supadała z elektaralnymi kampanijami. Jość u nas takaja racyjanalnaja pazicyja ŭ krainie: sadzić tych, chto ŭdzielničaŭ u vybarach, a ciapier bolš šyrokaje koła: pradstaŭnikoŭ niezaležnych ŚMI i hramadzianskaj supolnaści. Tak było i ŭ 2001-m hodzie, 2006-m, 2010-m i ŭ 2020-m hodzie.

«Viasna» była likvidavana praz dva hady paśla prezidenckich vybaraŭ 2001 hoda. U 2006-m była situacyja padobnaja da hetaj, kali anansavali pa telebačańni tych, chto dziejničaje biez rehistracyi, jak vorahaŭ Respubliki Biełaruś. Potym prachodziŭ čas, źmianialisia palityčnyja ŭkazańni, i ŭžo ŭ 2009-m ja ŭdzielničaŭ u delehacyi pravaabaroncaŭ, jakaja sustrakałasia z tahačasnaj pieršaj namieśnicaj kiraŭnika Administracyi prezidenta Natallaj Piatkievič.

Nichto za hety pieryjad da kryminalnaj adkaznaści za dziejnaść ad imia niezarehistravanaj arhanizacyi nie byŭ pryciahnuty. A čamu? Tamu što našyja pravaachoŭnyja orhany kusajuć tolki pa zahadzie. Niama zahadu — nichto nie kusaje.

Ja jašče raz zajaŭlaju, što moj pieraśled źviazany vyklučna z majoj pravaabarončaj dziejnaściu — lehitymnaj i mirnaj. Hety pieraśled źjaŭlajecca vyklučna palityčna matyvavanym. Ale dziejnaść «Viasny» heta nijakim čynam nie spynić.

My pražyli nie darma žyćcio — my padrychtavali sabie zamienu. Pryjšli novyja pakaleńni biełaruskich pravaabaroncaŭ, jakija našuju dziejnaść praciahvajuć, i jana praciahvajecca. Nu a chadu naturalnaha žyćcia spynić niemahčyma: paśla zimy nastupaje Viasna, i Viasna pryjdzie niezvarotna».

Čytajcie taksama:

«Dosyć, treba spyniać hetuju hramadzianskuju vajnu!» Apošniaje słova Alesia Bialackaha

Kamientary1

  • Smurod na ŭvieś śviet
    14.02.2023
    Sud samavykryŭ hniłaść usioj sistemy. Hniłaść i pradažnaść. Čarhovy sud u čarhovy raz... Čakajem novych sankcyj.

Miesiacy karcaru i dva z pałovaj hady biez sonca. Jak małady minčuk prajšoŭ praz kałoniju i krytuju turmu1

Miesiacy karcaru i dva z pałovaj hady biez sonca. Jak małady minčuk prajšoŭ praz kałoniju i krytuju turmu

Usie naviny →
Usie naviny

Abnoŭleny «Biełsat» spynić viaščańnie praz spadarožnik?13

Ź mižnarodnaj viersii «Jandeks Kartaŭ» prybrali biełaruskuju movu9

U centry Minska źjaviłasia astudžalnaja arka VIDEA

Pad Maskvoj raźbiŭsia pasažyrski samalot Sukhoi Superjet-1009

Minułaja noč u Minsku była «ahurkovaj». Heta jak?2

Dženifier Łopies i Ben Aflek vystavili na prodaž šykoŭny asabniak u Bievierli-Chiłz FOTY1

Viadomy biełaruski arbitr apynuŭsia za kratami za stvareńnie «ekstremisckaha» čata1

Rasijanin siarod biełaha dnia zładziŭ dryft na praśpiekcie Pieramožcaŭ. DAI jaho znajšła i prymusiła vybačacca3

«Faktar ​​Śvift». Amierykanskaja hramadskaść čakaje zajavy Tejłar Śvift nakont Bajdena4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Miesiacy karcaru i dva z pałovaj hady biez sonca. Jak małady minčuk prajšoŭ praz kałoniju i krytuju turmu1

Miesiacy karcaru i dva z pałovaj hady biez sonca. Jak małady minčuk prajšoŭ praz kałoniju i krytuju turmu

Hałoŭnaje
Usie naviny →