«Varta paznačyć chobi, prafiesiju»

Marynie 23 hady. Cindar jana spampavała try hady tamu, ale nie karystałasia im doŭha. Užo na druhim spatkańni dziaŭčyna paznajomiłasia z chłopcam, ź jakim u jaje zaviazalisia adnosiny. 

«My razmaŭlali ź siabroŭkaj, jana skazała, što ŭsie ŭžo karystajucca cindaram, a ŭ mianie jaho niama, treba pasprabavać. Spampavali dla zabaŭki, prosta kab paznajomicca z kimści, navat nie dla taho, kab pajści na spatkańnie. Mnie było cikava, jak heta pracuje, jakija tam ludzi.

Uvohule, ja nie admaŭlaju varyjant, što, mahčyma, takim čynam u mianie źjaviacca adnosiny. Ale znajści ich u Tinder nie było majoj metaj», — raskazvaje jana. 

Pa słovach Maryny, u cindary šmat nieadekvatnych chłopcaŭ. Tamu jana pierš za ŭsio hladzieła na apisańnie, jakoje staić u čałavieka ŭ profili, i miesca pracy. 

«Kali tam było napisana «kryptamajnier» ci «biznesmien», to nie łajkała. Nie padavałasia takoje realnym. Mnie padychodziać ludzi sa śfiery IT, miedycyny. Realnyja prafiesii śviedčać pra toje, što sustrenieš adekvatnaha čałavieka.

Važny fotazdymak. Ale tut nie pra źniešnaść. A ŭ cełym pra toje, ci pryjemny tabie čałaviek. I apisańnie taksama važnaje. Kali pišuć «ja samy lepšy» ci vystaŭlajuć patrabavańni, naprykład, «rost 170, pavinna ŭmieć hatavać», to dla mianie heta adrazu nie», — raskazvaje jana. 

Maryna kaža, što abirać fotazdymak na zastaŭku ŭ cindary varta ŭ zaležnaści ad mety. 

«Kali vy chočacie paznajomicca, schadzić na spatkańnie, to lepš stavić niejki pryjemny fotazdymak, z uśmieškaj, dzie dobra vidać tvar, — tłumačyć jana. — Kali meta — seks, to zrazumieła, što padychodziać bolš adkrytyja fota. Ale treba razumieć, što z takoj zastaŭkaj buduć adpaviednyja zapyty. 

U apisańni, miarkuju, varta napisać niekalki svaich chobi, prafiesiju. Pa hetych paramietrach moža zdarycca metč, i ŭ cełym budzie zrazumieła, ab čym možna vieści dyjałoh. Nie łajkaju ja chłopcaŭ, u jakich staić na zastaŭcy fota z hołym torsam, z mašynaj, u restaranie dy inšaje.

U cełym ja na pieršym kroku stasunkaŭ vielmi mocna adfiltroŭvała ludziej. Kali adrazu źjaŭlaŭsia niejki dyskamfort, to vydalała. Chacia z maim chłopcam usio było zusim nie tak. Jon mnie ničoha nie napisaŭ, nie raskazaŭ pra siabie, ale mnie jon źniešnie zdaŭsia pryvabnym, i ja padumała, što čamu b i nie», — kaža jana. 

«Kali ŭziać mužčynu 40 hadoŭ, to jeŭrapiejec vyhladaje značna lepiej, čym biełarus»

Alaksandry 34 hady. Karystacca Tinder žančyna pačała ŭ mai 2022-ha. 

Dadatak joj spampavała siabroŭka, kab Alaksandra raźviejałasia ŭ sumnym horadzie. 

«Dva razy cindar vydalała, bo mnie niejak šmat pišuć. Moža być, upłyvaje toje, što ŭ mianie płatnaja viersija dadatku. Jaje pieršapačatkova padklučała, kab hladzieć, chto mianie łajkaje.

Ja ciapier znachodžusia ŭ adnosinach na adlehłaści. Napisała pra heta ŭ cindary, siabry skazali, što heta moža vyhladać dziŭna. Ale nie rastłumačyš, što ja tam siadžu dla zabavy, vyvučaju mužčyn», — kaža Alaksandra. 

Žančyna pabačyła peŭnuju roźnicu pamiž mužčynami ź Jeŭropy i z krain SND. 

«Pa źniešnaści, fotazdymkach vidać, jeŭrapiejec jon ci biełarus. Našy našmat praściej vyhladajuć i horš.

U cindary ŭ mianie staić uzrostavaje abmiežavańnie — 38—43 hady. Z maładymi ja ŭžo mieła adnosiny. Kali ŭziać mužčynu 40 hadoŭ, to jeŭrapiejec vyhladaje značna lepiej, čym biełarus. Niejkaja tuha ŭ biełaruskich mužčyn u vačach. Kali na fotazdymkach mužčyna biez uśmieški, to 90 pracentaŭ, što jon ź Biełarusi ci z Rasii», — zaŭvažaje jana. 

Pa słovach Alaksandry, u pierapiscy jeŭrapiejcy bolš intelihientnyja.

«Pieršyja paviedamleńni zvyčajna cikavyja byvajuć. «Pryvitańnie, što čuvać?» — takoha nie byvaje ci byvaje redka. Za ŭvieś čas, napeŭna, dva tolki čałavieki, jakija napisali adrazu: «Pryvitańnie, małyška» i «Ty aralny seks lubiš?». Takich vydalaju, navat nie adkazvaju.

Jašče znajšła ŭ cindary niekalkich znajomych žanatych biełarusaŭ. Niekatoryja pry hetym vykładvajuć ščaślivyja fatahrafii z žonkaj u sacsietkach», — dzielicca jana. 

Nie łajkaje ŭ cindary Alaksandra, naprykład, mužčyn, u jakich niama fotazdymka. 

«Tych, chto nie ŭśmichajecca, chto na fota z rybaj, z mašynami, z hołym torsam. Šmat mužčyn fatahrafujecca z rybaj. Naohuł nie razumieju, što heta za tendencyja. Ale zaŭvažyła, što takija fotazdymki tolki ŭ našych.

Łajkaju, kali pryjemnaja źniešnaść, uśmichajecca i jość niekalki fotazdymkaŭ, jakija «nie kryčać», što «ja bahaty, paśpiachovy».

Naohuł mahu dać paradu nie iści ŭ cindar, kali vy šukajecie niešta bolšaje, čym prosta zabaŭka i seks na adzin-dva razy. Viedaju tolki dva vyklučeńni. Jość znajomyja, jakija ažanilisia ŭ vyniku z žančynami, ź jakimi paznajomilisia ŭ Tinder. 

Ź cikavaha — u mianie siabroŭka taksama siadzić u cindary, časam my łajkajem adnych i tych ža mužčyn, supadajuć pary, i hladzim, jak jany buduć pisać, ci jość niejkaja roźnica ŭ padychodach», — kaža jana.

Letam u Alaksandry zdaryŭsia raman z chłopcam ź cindara. Jon byŭ pieršym, z kim žančyna pajšła na spatkańnie. 

«Heta byŭ biełarus, ale potym akazaŭsia žanatym. U mianie tabu na takich, — kaža jana. —

Dla mianie pravalnaje spatkańnie, kali ty prychodziš, a jon adrazu prapanuje pajechać da jaho. Takoje ŭ mianie było adzin raz — u najbližejšych barach nie było volnaha miesca. Heta dla mianie nieprymalna, u mianie niama zadačy pieraspać. Časam prosta chočacca vyhulać sukienku, čyrvonuju pamadu.

Dastaŭlajuć zadavalnieńnie sami zbory, pahavaryć u cełym z čałaviekam. Seksu pakul nie chočacca». 

U apisańni profilu ŭ Alaksandry napisany jaje rost, palityčnaja pazicyja i na jakich movach jana razmaŭlaje. 

«Ja dastatkova vysokaja, mnohija čamuści adsiejvajucca na pytańni, jaki ŭ mianie rost», — kaža jana. 

«Udałych spatkańniaŭ, na žal, nie było»

Taćcianie 22 hady. Jana spampavała Tinder vosieńniu minułaha hoda. 

Svaju historyju dziaŭčyna apisvaje jak «zvyčajnuju»: razyšłasia z chłopcam, chaciełasia atrymać dolu ŭvahi. 

«Zvyčajna ŭ pieršuju čarhu hladžu na zdymki, nakolki padabajecca źniešnaść, ci bačny tvar i cieła. Sprabuju pa ich analizavać asobu. Kali ŭ apisańni jość instahram, to taksama zachodžu tudy. 

U svajoj bolšaści apisańni ničoha nie kažuć pra čałavieka, ale dapamahajuć adrazu adsiejać zusim nieadpaviednych ludziej. Potym hladžu, nakolki daloka hety čałaviek, bo jon, kaniešnie, moža być cudoŭny, ale tysiačy kiłamietraŭ pamiž nami naŭrad ci źniknuć. 

A voś na chobi nie źviartaju ŭvahi, tolki na toje, ci jość sabaki, bo nie lublu ich. Apošni paramietr — heta ŭstanova adukacyi, bo pryncypova nie chaču znajomicca ź ludźmi sa svajho ŭniviersiteta praź cindar», — raskazvaje jana. 

Taćcianie padabajecca, kali zdymki na zastaŭcy jakasnyja albo śmiešnyja. 

«U ideale heta dobraje śviatło, całkam bačnyja tvar ci cieła i adsutnaść filtraŭ, fotašopa. I vidavočna, kab jon byŭ adzin, bo nie zaŭsiody zrazumieła, dzie chto, a ŭsich adrazu nie paciahnu», — apisvaje jana. 

Profili, dzie adzin fotazdymak, dla dziaŭčyny zaŭsiody mima. Joj treba, kab fota było nie mienš za try. 

«Apisańni ŭ bolšaści vypadkaŭ adnolkavyja, redka niešta čaplaje. Asabista mnie padabajucca karotkija, z adsyłkaj na jaki-niebudź tvor abo z žartam. «Dobry, charyzmatyčny, kruty» i ŭltymatumy «ty pavinna być takoj» nie łajkaju», — tłumačyć jana. 

Dziaŭčyna znajšła zakanamiernaść: kali bolšaść fota ŭ profili z hołym ciełam, to, chutčej za ŭsio, chłopiec šukaje prosta seks.

«I ŭ pieršy ž dzień znajomstva. Mnie heta nie padychodzić, tamu adrazu nie. Sapraŭdnaje kachańnie ŭ cindary ja nie sustrakała, tam znajomstvy ŭsie niejkija štučnyja i adnolkavyja.

Udałych spatkańniaŭ, na žal, taksama nie było, ale ja nie stračvaju nadziei. Mahčyma, ja nie ŭmieju abirać ludziej, ale ŭsie maje spatkańni byli špacyram na marozie ź nie vielmi cikavymi razmovami», — raskazvaje Taćciana.

U apisańni ŭ dziaŭčyny staić fraza na biełaruskaj movie. 

«Ale ŭsio roŭna pakul što ŭ bolšaści hutarak u niejki momant prosiać pierajści na ruskuju,

— kaža jana. — Padajecca, samy dziŭny vypadak byŭ, kali chłopiec spačatku skazaŭ, što nie razumieje ŭkrainskuju, potym, što nie viedaje polskuju, a ŭ vyniku ŭvohule vydaŭ: «Heta što, vas u Biełarusi takomu vučać?» Usio jašče nie razumieju: mnie pužacca za našu krainu, ci ja prosta trola nie zrazumieła».

Čytajcie taksama: 

«Naniesła mnie emacyjnuju traŭmu i vyklikała depresiju». Mužčyna padaŭ u sud na siabroŭku z-za admovy stać jaho dziaŭčynaj

«Pačaŭsia absalutny treš: ludzi stali zapampoŭvać biazhłuzdyja videa i dzikpiki». Hutarka sa stvaralnikam biełaruskaha dadatku dla znajomstvaŭ

«U turmie, na žal, ciabie chvaluje, ci masturbavaŭ inšy čałaviek». Były palitviazień raspavioŭ pra intym u źniavoleńni

Клас
16
Панылы сорам
18
Ха-ха
16
Ого
3
Сумна
5
Абуральна
13