Zdaroŭje

Niečakanyja znachodki: staražytnaje zachvorvańnie moža paspryjać rehienieracyi važnaha orhana

Lepra (prakaza) — chraničnaje infiekcyjnaje zachvorvańnie, jakoje vyklikaje bakteryja Mycobacterium leprae. Heta adno z najstarejšych i najbolš ustojlivych zachvorvańniaŭ u śviecie. Adnak novaje i niečakanaje daśledavańnie vyjaviła, što bakteryja, jakaja vyklikaje lepru, moža stymulavać rost i rehienieracyju piečani ŭ darosłych žyvioł, nie vyklikajučy pry hetym paškodžańnia tkanki ci rubcoŭ na joj. Navukoŭcy vyjavili, što parazity mohuć pieraprahramavać kletki, kab pavialičyć pamier piečani.

Fota: vecteezy

Atrymanyja danyja śviedčać pra mahčymaść vykarystańnia hetaha naturalnaha pracesu dla amaładžeńnia piečani i padaŭžeńnia pieryjadu zdarovaha žyćcia ŭ ludziej. Taksama moža być mahčymaść vykarystoŭvać hety praces dla adnaŭleńnia paškodžanaj piečani, patencyjna pamianšajučy patrebu ŭ jaje transpłantacyi (pierasadka na siońnia jość adzinym efiektyŭnym mietadam lačeńnia mocna paškodžanaj piečani).

Papiarednija daśledavańni demanstravali adnaŭleńnie piečani myšej šlacham atrymańnia stvałovych kletak i kletak-papiarednikaŭ (heta nastupny etap paśla stvałovoj kletki, pry jakim jana potym moža stać kletkaj luboha typu dla piečani) z dapamohaj invaziŭnaj techniki, jakaja časta pryvodziła da źjaŭleńnia rubcoŭ i rostu puchliny.

Kab paźbiehnuć škodnych pabočnych efiektaŭ, edynburhskija daśledčyki abapiralisia na svajo papiaredniaje adkryćcio — zdolnaść da častkovaha kletkavaha pieraprahramavańnia bakteryj, jakija i vyklikajuć Mycobacterium leprae.

Pracujučy ź Ministerstvam achovy zdaroŭja i sacyjalnych słužbaŭ ZŠA ŭ Baton-Ruž, štat Łuizijana, kamanda zaraziła parazitam 57 branianoscaŭ i paraŭnała ich piečań ź piečańniu jak nieinficyravanych branianoscaŭ, tak i ź piečańniu tych, u kaho była vyjaŭlenaja ŭstojlivaść da infiekcyi.

Akazałasia, što ŭ inficyravanych žyvioł piečań była choć i pavialičanaja, ale zdarovaja i cełaja. U jaje byli tyja ž žyćciova važnyja kampanienty, takija jak kryvianosnyja sasudy, žoŭcievyja pratoki i funkcyjanalnyja adzinki (viadomyja jak «dolki»), što i ŭ nieinficyravanych, i ŭstojlivych da chvaroby branianoscaŭ.

Kamanda ličyć, što bakteryi «zachapili» pryrodžanuju zdolnaść piečani, kab pavialičyć pamier orhana i, takim čynam, zabiaśpiečyć jaho vialikaj kolkaściu kletak, u siaredzinie jakich bakteryja zmoža raści. Jany taksama vyjavili niekalki prykmiet taho, što asnoŭnyja vidy kletak piečani, viadomyja jak hiepatacyty, dasiahnuli «amałodžanaha» stanu ŭ inficyravanych branianoscaŭ.

Piečań inficyravanych branianoscaŭ taksama ŭtrymlivała paterny, anałahičnyja ŭ maładych žyvioł i embryjanalnaj piečani čałavieka. Hieny, źviazanyja ź mietabalizmam, rostam i pralifieracyjaj kletak (razrastańnie tkanki arhanizma šlacham razmnažeńnia kletak dzialeńniem), byli aktyvavanyja, a tyja, što źviazanyja sa stareńniem, byli panižanyja abo padaŭlenyja. Navukoŭcy miarkujuć, što heta adbyvajecca tamu, što bakteryi pieraprahramavali kletki piečani, viarnuŭšy ich na bolš rańniuju stadyju kletak-papiarednikaŭ, jakija, u svaju čarhu, stali novymi hiepatacytami, zdolnymi vyroščvać novyja tkanki piečani.

Kamanda spadziajecca, što heta adkryćcio moža dapamahčy ŭ raspracoŭcy lekaŭ suprać stareńnia i paškodžańniaŭ piečani ŭ ludziej. U ciapierašni čas amal dva miljony śmierciaŭ u hod zdarajucca z-za chvarob piečani.

Prafiesar Anura Rambukana z Centra rehienieratyŭnaj miedycyny Edynburhskaha ŭniviersiteta skazała: «Kali my zmožam vyznačyć, jak bakteryi vyroščvajuć piečań jak funkcyjanalny orhan i pry hetym nie vyklikajuć pabočnych efiektaŭ u žyvych žyvioł, my zmožam prymianić hetyja viedy dla raspracoŭki bolš biaśpiečnych terapieŭtyčnych umiašańniaŭ dla amaładžeńnia starejučaj piečani i rehienieracyi paškodžanych tkanak».

Kamientary

Łukašenka zajaviŭ pra «likvidacyju napružanaści na miažy z Ukrainaj»

Łukašenka zajaviŭ pra «likvidacyju napružanaści na miažy z Ukrainaj»

Usie naviny →
Usie naviny

Milicyja stralała ŭ dvary minskaha šmatpaviarchovika. Što zdaryłasia?

U Biełarusi znoŭ pastrožyli palityčny filtr dla ekskursavodaŭ. Što źmianiłasia ŭ praviłach atestacyi?2

«Znachodzicca ŭ źniasilenym stanie». Vierniki daviedalisia padrabiaznaści pra źniavolenaha ksiandza Andžeja Juchnieviča

U jakich rajonach Biełarusi najnižejšyja zarobki?

Urahan udaryŭ pa vystavie MUS u centry Viciebska — viecier raskidaŭ namioty VIDEA4

«Kalektyŭny Zachad ciapier krepaść». Hihin davodzić, što «hłabalnaja bolšaść» adpraviła Zachad u izalacyju10

«Ty russkij jazyk ponimaješ?» Mužčyna na voziery ŭhavorvaŭ lebiedzia addać jamu łaŭku VIDEA4

Adčujuć na sabie nie tolki čaŭnaki i pierahonščyki. Jak novyja abmiežavańni ad ES adabjucca na prostych biełarusach15

Markaŭ zaklikaŭ zamiaścić YouTube, Telegram, Instagram i TikTok biełaruska-rasijskimi sacsietkami14

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Łukašenka zajaviŭ pra «likvidacyju napružanaści na miažy z Ukrainaj»

Łukašenka zajaviŭ pra «likvidacyju napružanaści na miažy z Ukrainaj»

Hałoŭnaje
Usie naviny →