Vajna33

Čamu Kreml vyrašyŭ «nieadkładna» anieksavać ukrainskija terytoryi — tłumačeńnie «Mieduzy»

«Partyja vajny» pieramahła, Kreml vyrašyŭ «nieadkładna» anieksavać ukrainskija terytoryi — i ŭžo surjozna płanuje mabilizacyju. «Mieduza» vyśvietliła, jak prymałasia hetaje rašeńnie.

Darko Vojinovic / AP / Scanpix / LETA

Prarasijskija ŭłady samaabvieščanych «ŁNR» i «DNR», a taksama akupavanych terytoryj Zaparožskaj i Chiersonskaj abłaściej u śpiešnym paradku adny za adnymi abviaścili, što najbližejšym časam praviaduć «refierendumy ab dałučeńni da RF». ŁNR i DNR dadali, što hałasavańnie projdzie ŭžo na hetym tydni, z 23 da 27 vieraśnia.

Jak raniej paviedamlałasia, adrazu paśla paśpiachovaha kontrnastupu ŭkrainskich vojskaŭ u Charkaŭskaj vobłaści Maskva vyrašyła «pastavić refierendumy ab dałučeńni na stop» — i adkłaści ich na niavyznačany termin.

Sa słoŭ dźviuch krynic, blizkich da Administracyi prezidenta RF, jašče ŭ kancy minułaha tydnia ŭnutrypalityčny błok Kramla nie źbiraŭsia farsiravać praviadzieńnie «refierendumaŭ».

Paśla kontrnastupleńnia USU kramloŭskija palittechnołahi, jakija pracavali ŭ Charkaŭskaj i Zaparožskaj abłaściach, źjechali ŭ Rasiju, padrychtoŭka da hałasavańnia ŭ Chiersonskaj vobłaści była zhornutaja, a ŭ ŁNR i DNR ahitacyja i zusim praktyčna nie pačynałasia.

Adnak situacyja źmianiłasia ŭsiaho za niekalki dzion. Ciapier surazmoŭcy «Mieduzy» paćviardžajuć, što «refierendumy» pavinny adbycca ŭžo na hetym tydni: «jość nastroj zrabić usio vielmi chutka» [siońnia stała kančatkova jasna, što refierendumy projduć na hetym tydni].

Krynicy, blizkija da Kramla, padkreślili, što rasijskija ŭłady nie majuć namieru stvarać navat iluziju lehitymnaści — «važna budzie pravieści niejkaje hałasavańnie i dać spravazdaču pra vynik».

Siarod inšaha płanujecca vykarystoŭvać elektronnaje hałasavańnie (jakoje naziralniki ličać instrumientam, jaki dapamahaje ŭładam manipulavać vybarami ŭnutry RF).

Pieramienu płanaŭ surazmoŭcy «Mieduzy» źviazvajuć z łabisckimi namahańniami tak zvanaj partyi vajny — hrupy vysokapastaŭlenych rasijskich čynoŭnikaŭ i siłavikoŭ, jakija vystupajuć za dalejšuju eskałacyju kanfliktu z Ukrainaj, u tym liku za mabilizacyju ŭ Rasii (Kijeŭ pravioŭ mabilizacyju adrazu paśla pačatku vajny; ciapier Ukraina maje na froncie kolkasnuju pieravahu). «Paŭpłyvali [na Pucina ciapier] — i paniesłasia, pajšoŭ aŭrał», — skazaŭ adzin z surazmoŭcaŭ vydańnia, blizkich da Kramla.

Surazmoŭcy «Mieduzy» rastłumačyli, što pryčyn «aŭrała» dźvie.

Pieršaja — pazicyja niekatorych «hramadzianskich» pradstaŭnikoŭ rasijskaj ułady (u tym liku ŭ AP), zaniepakojenych nastrojami na akupavanych terytoryjach paśla kontrnastupleńnia USU:

U Chiersonie i Zaparožžy i raniej byli vielmi surjoznyja aściarohi siarod prarasijskich hramadzian, što Ukraina vierniecca i pakaraje ich. U «DNR» i «ŁNR» byli niezadavolenyja, što praviadzieńnie refierendumaŭ zaciahvajecca. Paśla ŭkrainskaha kontrnastupleńnia hetyja strachi kratna pavialičylisia, pryčym strachi źjavilisia ŭ «DNR» i «ŁNR», dzie jany raspaŭsiudžanyja nie byli.

Surazmoŭcy «Mieduzy» nazvali siarod prychilnikaŭ hetaha punktu hledžańnia hienieralnaha sakratara «Adzinaj Rasii» Andreja Turčaka i namieśnika staršyni Savieta biaśpieki RF Dźmitryja Miadźviedzieva. Andrej Turčak i pradstaŭniki Dźmitryja Miadźviedzieva nie adkazali «Mieduzie» na momant publikacyi.

Sa słoŭ krynic «Mieduzy», hetyja fihury i ich atačeńnie abjadnalisia ŭ sprobach paŭpłyvać na Pucina ź niekatorymi siłavikami (naprykład, z kiraŭnikom Rashvardyi Viktaram Zołatavym), jakija ŭpeŭnienyja, što dla paśpiachovaj vajny z Ukrainaj Rasii patrebnaja mabilizacyja hramadzian (heta druhaja pryčyna «aŭralnaj» pastanovy).

Pradstaŭniki Zołatava na pytańni «Mieduzy» nie adkazali.

Pry hetym, pavodle infarmacyi surazmoŭcaŭ žurnalistaŭ, Uładzimir Pucin i sam chacieŭ pravieści «refierendumy» jak maha chutčej: jon nie maje namieru źnižać vajskovuju aktyŭnaść RF.

Adna z krynic rastłumačyła: na niadaŭnim samicie ŠAS kiraŭniki adrazu niekalkich dziaržaŭ — siarod ich prezident Turcyi Redžep Erdahan i kazachski lidar Kasym-Žamart Takajeŭ — nibyta kazali Pucinu, što «vajnu treba zakančvać». Rasijski prezident, pa słovach krynicy, adreahavaŭ na hetyja prapanovy «vielmi kanfliktna».

Pres-sakratar prezidenta Dźmitryj Piaskoŭ na momant publikacyi hetaha materyjału nie adkazaŭ na pytańni «Mieduzy».

Adrazu try krynicy vydańnia, blizkija da Kramla, padkreślili, što, pa zadumie rasijskich uładaŭ, «refierendumy» zaklikanyja spynić prasoŭvańnie ŭkrainskich vojskaŭ, jakija nibyta «nie ryzyknuć nastupać na terytoryju Rasii» (pry hetym pamiežnyja rehijony RF rehularna padviarhajucca abstrełu ŭžo ciapier). Aficyjny Kijeŭ užo zajaŭlaŭ, što ličyć hałasavańnie «fikcyjaj», jakaja ničoha nie źmienić.

Kali ž kontrnastupleńnie praciahniecca, rasijskija ŭłady majuć namier pravieści ŭ Rasii častkovuju mabilizacyju i ŭvieści vajennaje stanovišča, śćviardžajuć surazmoŭcy «Mieduzy».

Pa ich słovach, u suviazi z hetymi «novymi ŭmovami» vierahodnyja pierastanoŭki ŭ kiraŭnictvie administracyi prezidenta i ministerstva abarony.

Papraŭki ŭ rasijskim zakanadaŭstvie, u tym liku ab mabilizacyi, byli pryniatyja ŭ toj ža dzień, kali na akupavanych terytoryjach abviaścili ab rašeńni nieadkładna pravieści «referendumy ab dałučeńni da Rasii». Suprać hetych papravak nie vystupiŭ nivodny deputat Dziarždumy.

Kamientary3

 • svaja miaduza
  20.09.2022
  Dla Rasiei heta budzie aznačać pažyćciovyja sankcyi, a ź joj heta čakaje i Biełaruś. Ale nie nadoŭha, bo paśla "refieriendumaŭ" Pucin voźmiecca za Biełaruś i zrobić jaje častkaj RF, jak by tam samaabrany nie trapajataŭsia. Paśla hetaha biełarusy adčujuć na sabie mižnarodnyja sankcyi napoŭnicu, na šmat-šmat hadoŭ. A taksama asablivaści žyćcia ŭ ruskim śviecie...
 • Jan Sieviaryn Bakiej
  21.09.2022
  Dźmitryj Areškin raspavioŭ, što arhanizatary "riefiriendujav"  navat i nie čytali ułasnarasiejski zakon ab referendumie - takimi tempami prosta zabaroniena pravadzić luby referendum navat i ŭ samoj zaparebrykavaj , nie kažučy ŭžo pra čužyja terytoryi.
  nu - ale "diełojarmoškinych ćvietiot i pachniet" (pryčym "pachniet" vielmi śpiecyfična...) Dumaju, "za" prahałasujuć nia mieńš miljarda chiersonciev i zaporožciev, chacia im nie pierakryć ličby nacyi łuhandonciev, tam pojdzie na dziasiatki miljardaŭ hałasoŭ ...
 • siemien
  22.09.2022
  nie mohu poniať,počiemu imienno v sostav rośsii,čieho tak chočieťsia  v rośsiju, vied́ jesť strany boleje pieriedovyje čiem rośsija hdie niŝieta i razrucha po sosiedstvu s bohatstvom i roskošju u vłasť imuŝich i hdie očień mnoho ludiej živut za čiertoj biednosti.

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie9

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom5

Minsk siońnia pajšoŭ pad vadu FOTY13

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →