Hramadstva1212

Pili kavu zatrymanaha ŭ pierapynkach pamiž źbićciom. Padrabiaznaści palityčnaj začystki ŭ Ivanavie

Ranicaj 13 lipienia ŭ Ivanavie prajšła chvala pieratrusaŭ i zatrymańniaŭ. Źbićcio, katavańni, razhrom u damach, streły i pahrozy — toje, z čym sutyknulisia vosiem zatrymanych miascovych žycharoŭ u toj dzień. U vyniku byli asudžanyja siem čałaviek: traich aštrafavali, jašče čatyroch adpravili na «sutki». «Viasna» raspaviadaje pra pieraśled žycharoŭ Ivanava, źbićcio i ździeki pry zatrymańni i historyju maci niepaŭnahadovych dziaciej, jakuju šeść dzion utrymlivali za kratami.

Pieratrusy pravodzili ŭ miežach kryminalnaj spravy ab abrazie milicyjantaŭ

Ranica 13 lipienia ŭ Ivanavie dla niekatorych žycharoŭ pačałasia z hučnaha hruku ŭ dźviery. Siłaviki z aŭtamatami i ŭ cyvilnym uryvalisia ŭ damy dla praviadzieńnia pieratrusaŭ u miežach kryminalnaj spravy pa art. 369 Kryminalnaha kodeksa (Abraza pradstaŭnikoŭ ułady). Jon byŭ sankcyjavany prakuroram Siarhiejem Žukovičam. U pastanovie byli paznačanyja proźviščy troch milicyjanieraŭ, jakich nibyta abrazili ŭ 2021 hodzie: Kuźmiančuk, Ciabuk i Ptašyc. Pieratrusy prachodzili ŭ aktyvistaŭ i ŭ tych, kaho raniej pryciahvali pa palityčnych spravach. U vyniku byli zatrymanyja Alaksandr Juškievič, Andrej Bieleńki, Źmicier Siančuk, Maryna Kijaviec, Andrej Dražyn, Tamara Padymaka, Alena Pucykovič i Dzijana Michovič.

Usiaho pa Ivanava paralelna «pracavali» dźvie hrupy: bresckija — šostaje ŭpraŭleńnie HUBAZiKu i AMAP, a taksama Minskija — staličny HUBAZiK i AŁMAZ. Byŭ jašče adzin bus ź siłavikami, ale praź niekatory čas jany pajechali na «rejd» u Drahičyn, dzie zatrymali bolš za 20 čałaviek. Bolšaść ź siłavikoŭ byli ŭ cyvilnym, a amapaŭcy byli ŭ formie, bałakłavach i sa zbrojaj.

Padčas pieratrusaŭ supracoŭniki hučna łajalisia, vyvaročvali ŭsie rečy na padłohu, abražali žycharoŭ, a mužčyn jašče i źbivali. Samymi žorstkimi, jak adznačyjuć miascovyja, byli supracoŭniki HUBAZiKa. Pry hetym amapaŭcy mahli navat padniać z padłohi termomietr, kab jon nie pabiŭsia. Pahrom u chacie padčas pieratrusu siłaviki nazyvajuć «Čystym». Paniatych milicyjanty šukali siarod susiedziaŭ, ale tyja časta admaŭlalisia. Viadoma, što adnoj piensijaniercy za admovu pahražali administracyjnaj adkaznaściu. Jaje tak napałochali, što paśla hetaha joj dvojčy vyklikali chutkuju dapamohu.

Ad pačatku pieratrusu i da prybyćcia ŭ RAUS usie zatrymanyja byli ŭ kajdankach — ich zdymali tolki kali z upraŭleńnia źjazdžali siłaviki i pakidali ich ź miascovymi ŭčastkovymi dla składańnia pratakołaŭ. Hałoŭnaje, što cikaviła siłavikoŭ — «ekstremizm» u telefonach i kamputarach. Jany hladzieli techniku, sacyjalnaja sietki, šukali «pratesnyja» fota i patrabavali paroli ad telehrama. Kali jany nie atrymlivali jaho, to pahražali abo bili. 

«Zabiaruć u Brest i pasadziać na butelku», — tak pahražali siłaviki maci troch niepaŭnahadovych dziaciej

Maryna Kijaviec

33-hadovaja Maryna Kijaviec doma była z tatam i dvuma niepaŭnahadovymi synami, kali da jaje pryjechała «bresckaja hrupa». Siłaviki adrazu zamachnulisia zastrelić jaje sabaku, jaki biehaŭ pa dvary, ale žančyna paśpieła jaho abaranić, kryknuŭšy, kab nie stralali i pryviazała jaho. U dom amapaŭcy zajšli so zbrojaj, niahledziačy na dziaciej. Na jaje adrazu nadzieli kajdanki. Baćka hetym aburyŭsia i pasprabavaŭ ustupicca za dačku, skazaŭšy, što nie treba hetaha rabić. Milicyjanty razzłavalisia i ledź nie pakłali jaho na padłohu, ale Maryna papiaredziła ich, što ŭ baćki balnoje serca i jon čakaje apieracyju. Tady jany nastojliva prapanavali jamu syjści razam ź dziećmi z domu.

U Maryny ŭ instahramie znajšli reposty z «ekstremisckich staronak» i zrabili skrynšoty, kab potym dałučyć ich da materyjałaŭ administracyjnaj spravy. Potym jany sprabavali atrymać parol ad telehrama, ale žančyna jaho tak i nie skazała. U niekatory momant jana pačała adčuvać siabie drenna i prysieła. Ale siłavik adrazu pačaŭ kryčać, što nie davaŭ joj na heta dazvołu. Skazaŭ, što kali joj spatrebicca dapamoha, jon vykliča joj chutkuju, a jaje admovu ŭstavać — rasceńvaje jak «niepadparadkavańnie» i pahražaŭ administracyjnym pratakołam.

Dom Maryny siłaviki razhramili: pavyvaročvali ŭsie rečy na padłohu, navat dziciačyja. Supracoŭniki zkinuli i adzieńnie jaje čatyrochhadovaha syna, a potym pa im chadzili ŭ abutku. Padčas hetaha jany kazali, što jaje dziaciej treba pastavić na ŭlik jak tych, chto znachodzicca ŭ «sacyjalna niebiaśpiečnym stanoviščy» praz toje, što maci nibyta dumaje tolki pra «revalucyi».

Uvieś čas doma kala Kijaviec znachodziŭsia amapaviec z aŭtamatam u rukach, jaki byŭ napraŭleny na žančynu. Joj było zabaroniena siadzieć i padymać rečy z padłohi. Paśla pieratrusu žančynie nie dazvolili ŭziać z saboju nieabchodnyja rečy ŭ RAUS. Va ŭpraŭleńnie jaje vieźli ŭ busie razam ź niekalkimi ŭzbrojenymi siłavikami, jakija pahražali, što «zabiaruć jaje ŭ Brest». Pa pryjeździe jany skazali «Pracujem stroha pa instrukcyi» i nadzieli kajdanki na ruki ŭžo za śpinoj.

Kala čatyroch hadzinaŭ Marynu dapytvali siłaviki ŭ kabiniecie RAUSa i sprabavali daviedacca parol ad telehrama. Adzin z supracoŭnikaŭ HUBAZiKu pužaŭ, što Maryna budzie siadzieć 15 sutak pa kožnamu pratakołu, a potym, maŭlaŭ, «zabiaruć u Brest i pasadziać na butelku».

U RAUSie na Marynu ŭčastkovy Truško skłaŭ try pratakoły pa č. 2 art. 19.11 KaAP za reposty z «Biełsata» i «Zierkało» ŭ instahramie. Miascovyja milicyjanty atrymali zahad, kab u sudzie razhladalisia try pratakoły asobna, bo tak Marynie mahli pryznačyć try roznych štrafa i doŭha ŭtrymlivać u IČU.

Pry hetym, pa zakonie, Kijaviec pavinny byli adpuścić dadomu praz try hadziny, bo ŭ jaje niepaŭnahadovyja dzieci. Ale nichto nie źviartaŭ na heta ŭvahi, bo «dzieci z baćkam».

Žančyna ŭvieś čas admaŭlałasia davać parol ad telehrama, i ŭ niejki momant atrymała «kamplimient»: «Maryna, ty kramień, ale my ciabie złomim». U RAUSie bresckija siłaviki pytali ŭ miascovych milicyjantaŭ, čamu siamja dahetul nie ličycca jak u «sacyjalna niebiaśpiečnym stanoviščy». I tady prapanavali zaprasić kamisiju ŭ dom, pakul Maryna ŭ RAUSie, kab jany pabačyli dom paśla ich razhromu i zrabili adpaviednyja «vyniki».

U niejki momant adzin ź siłavikoŭ padyjšoŭ da žančyny i spytaŭ: «Maryna, ty ŭ šoku?». Žančyna pahadziłasia, tady jon adkazaŭ: 

«Pravilna, Maryna. Heta mietady našaj pracy — uvodzić ludziej u šok».

«Palityčnym nielha dychać śviežym pavietram»

Učastkovy daŭ Marynie patelefanavać dadomu adzin raz, tamu jana zmahła skazać blizkim, što joj treba pieradać pieradaču. U IČU pierad tym, jak źmiaścić Kijaviec u kamieru, supracoŭnicy izalataru pravodzili asabisty ahlad: žančyna raspranałasia da hoła pad videakamierami. Takija ahlady pravodzili da čatyroch razoŭ u dzień. U izalatary videakamiery znachodziacca ŭ kožnym pamiaškańni. U trochmiascovaj kamiery, dzie spačatku ŭtrymlivali aryštantak, tualet nie byŭ aharodžany i znachodziŭsia pad videanazirańniem.

U kamieru časovaha izalatara Marynu pryviali tolki kala 17:00 i viečeru na jaje nie razdavali. Tamu sukamiernicam pryjšłosia ź joj padzialicca. Ale ježa była drennaja, tamu aryštantki jaje nie zmahli jeści.

Sud Ivanaŭskaha rajona znachodzicca niepadalok IČU. Zvyčajna aryštantaŭ vodziać u sud pieššu, ale hetym raz milicyjanty atrymali zahad advozić ich na mašynie, «bo palityčnym nielha dychać śviežym pavietram». Pieršy sud nad Marynaj adbyŭsia na nastupny dzień. Ale paśla suda joj paviedamili, što jaje pierazatrymlivajuć pa druhim pratakole i sud adbudziecca tolki na nastupny dzień.

U pieršy dzień u kamiery žančynam možna było karystacca dniom matracami. Na nastupny dzień im zajavili, što ciapier jany pavinny skručvać ich da viečara. Paścielnuju bializnu taksama zabaranili z čaćviarha. Pieradaču, jakuju joj pieradali ŭ sieradu viečaram, addali tolki ranicaj nastupnaha dnia.

U piatnicu nad žančynaj adbyŭsia druhi sud, u vyniku jakoha joj znoŭ pryznačyli štraf, ale na volu nie vypuścili i paviedamili, što ŭsie vychodnyja jana praviadzie ŭ IČU. Na praces nad zatrymanymi nikoha nie puścili. Da ludziej prosta vyjšaŭ milicyjant i skazaŭ, što praces nibyta budzie «zakryty». Blizkim navat na druhi pavierch, dzie prachodziŭ sud, nie dazvolili padniacca.

Na treci dzień u IČU umovy ŭtramania pahoršylisia jašče bolš: kipień i knihi apynulisia pad «zabaronaj», karmušku adčyniać pierastali.

Treci sud prajšoŭ na šosty dzień z momantu zatrymańnia Maryny. Sudździ Mikałaju Stasieviču pryjšłosia pracavać padčas abiedu, bo jamu pozna pieradali spravu Kijaviec. Pierad pracesam sudździa zapytaŭ u milicyjanta: 

— Heta ŭsio, ci jašče budziecie nasić kožny dzień pratakoły?

— Nijak nie, usio.

— A čamu ŭ piatnicu nie razhledzieli? U piatnicu ja ž razhladaŭ?

— Ukazańnie.

Sudździa adznačyŭ, što Maryna dobra vyhladaje.— Vas adpuskali dadomu?

— Nie.

— U IČU znachodzilisia?

— Tak.

— Kolki vy ŭžo ŭ IČU?

— 5 sutak.

— Nu lepš vyhladajecie, čym u piatnicu.

— Hałavu pamyła.

— U IČU dali takuju mahčymaść?

— Nu, tak. Myłam.

— A karmili Vas tam?

— Tak.

Pa vyniku troch sudoŭ za try reposty maci troch niepaŭnahadovych dziaciej musić vypłacić 2 368 rubloŭ (74 bazavych vieličyniaŭ). A taksama 64 rubli za charčavańnie ŭ izalatary. Akramia hetaha, u žančyny kanfiskavali telefon.

Pahražali zadušyć BČB-ściaham i źbivali patelniaj

Supracoŭnikami minskaha HUBAZiKu i AŁMAZu byŭ zatrymany Źmicier Siančuk. Paśla zatrymańnia na im byli bačnyja ślady źbićcia. Viadoma, što jaho prymušali adciskacca i prysiadać. Aproč hetaha, jaho źbivali ciaham paŭtary hadziny paśla zatrymańnia.

Ad ranicy da jaho pačali hrukacca siłaviki. Źmicier jašče spaŭ, tamu jamu spatrebiŭsia čas, kab dajści da dźviary i adčynić. Jaho adrazu pakłali tvaram na padłohu i pačali źbivać. Na ścianie visieŭ bieł-čyrvona-bieły ściah, jaki jany źniali i paviesili na jaho šyju. Siančuku navat pahražali zadušyć im.

Źmiciera źbivali jahonaj ža patelniaj. Bili pa jahadzicach i śpinie. U hety ž momant siłaviki zaŭvažyli kavamašynu, zrabili sabie kavy i ŭ pierapynkach miž tym, jak jaje pić, źbivali Siančuka patelniaj. Paralelna jany ŭklučyli televizar, ale tam było adkrytaje videa ź Dźmitryjem Hardonam, za što jaho źbivali jašče macniej. Taksama ŭ RAUSie ŭ kišeni jamu zasunuli BČB-ściažki — tak ź im zapisvali «pakajalnaje videa».

Sud Ivanaŭskaha rajona aryštavaŭ Siančuka na 13 sutak. Paśla suda ŭ IČU mužčynu vieźli ŭ kajdankach z rukami za śpinoju. Jamu nie dazvolili pieradać minierałku, bo «palityčnym nie dazvolena — vada z-pad krana taksama smačnaja».

Adrazu paśla suda milicyjanty pajechali apisvać rečy ŭ kvatery ŭ lik štrafa

Tamaru Padymaka 14 lipienia sudździa Hienadź Kudłasievič aštrafavaŭ na 30 bazavych vieličyniaŭ (960 rubloŭ) za toje, što jana dasłała ŭ asabistych paviedamleńniach spasyłku na «Zierkało». Taksama sudździa pastanaviŭ kanfiskavać telefon žančyny. Adnak paśla suda joj paviedamili, što ź joj dadomu pajeduć milicyjanty, kab apisać rečy ŭ lik apłaty za štraf. Pry hetym pa zakonie žančyna moža ciaham 10 dzion abskardzić rašeńnie suda, a da hetaha času rašeńnie nie ŭstupiła ŭ zakonnuju siłu.

U hety ž dzień da 15 sutak aryštu asudzili i Dzijanu Michovič pa art. 24.3 KaAP (niepadparadkavańnie milicyjantam). Da Dzijany pryjechali a 9 ranicy 13 lipienia. Jaje abvinavacili ŭ tym, što jana nibyta admoviłasia adčynić bramku supracoŭnikam milicyi. Siłaviki byli ŭ cyvilnym, nie pradstavilisia, anijakich dakumientaŭ joj nie pakazvali. U vyniku jany samastojna adčynili bramku i zajšli.

Sudździa padčas pracesu aburyŭsia i navat pačaŭ kryčać na zatrymanuju. Kudłasievič nie razumieŭ, čamu Michnovič nie adčyniała bramku nieviadomym u čornym adzieńni, jakija kryčali, kab jana chutčej heta zrabiła. 

Supracoŭnik šostaha ŭpraŭleńnia bresckaha HUBAZiKu Alaksandr Łazicki

U materyjałach spravy byŭ pratakoł apytańnia 25-hadovaha supracoŭnika bresckaha HUBAZiKu Alaksandra Łazickaha, jaki prymaŭ udzieł u pieratrusie.

Patelefanavali i vyklikali dać pakazańni z nahody źniknieńnia čałavieka, a ŭ vyniku zatrymali i źbili

Jak paviedamlajuć miascovyja žychary, Alaksandra Juškieviča i Andreja Bieleńkaha zatrymlivali paśla zvanku milicyjanta. Im patelefanavali z telefona miascovaha ŭčastkovaha i skazali, što da ich pryjeździe supracoŭnik na razmovu z nahody źniknieńnia čałavieka. Nibyta ich numar telefonu byŭ apošnim u śpisie vyklikaŭ. Paśla hetaha ich zatrymali, doma praviali pieratrus, a potrym pryvieźli ŭ RAUS, kab skłaści pratakoł.

Paviedamlajecca, što Juškieviča zatrymali na rynku i vieźli dadomu dla pieratrusu, stojačy na kaleniach na padłozie busa. Viadoma, što mužčynu źbivali. U vyniku mužčynu asudzili na nastupny dzień na 50 bazavych vieličyniaŭ (1 600 rubloŭ)

Byłoha namieśnika načalnika Ivanaŭskaha RAUSa Bieleńkaha, jaki vyjšaŭ na piensiju jašče da 2020 hoda, taksama źbivali pry zatrymańni. Uvieś čas siłavik vielmi mocna na jaho łajalisia. Sud Ivanaŭskaha rajona pakaraŭ mužčynu 15-sutačnym aryštam.

Svajakoŭ zatrymanaha prymusili zafarbavać Pahoniu na ścianie haraža i dasłać milicyjantu fota «čystaj» ściany

Jašče adnamu miascovamu žycharu — Andreju Dražynu — pryznačyli 25 sutak aryštu. Mužčynu sudzili adrazu pa dvuch «narodnych» artykułach — za «pikietavańnie» (art. 24.23 KaAP) i «niepadparadkavańnie» (art. 24.3 KaAP).

Pad pikietavańniem mieŭsia na ŭvazie namalavany na haražnaj bramie hierb «Pahonia», jaki jašče ŭ 2007 hodzie byŭ uklučany ŭ Dziaržaŭny śpis historyka-kulturnych kaštoŭnaściaŭ. Brama z hierbam była niabačnaja jak z darohi, tak i z boku susiedziaŭ. Pahonia tam mieściłasia ŭžo kala 10 hadoŭ. Ale siłaviki zaŭvažyli jaje tolki padčas pieratrusu. Paźniej jany prymusili rodnych zafarbavać Pahoniu na ścianie i dasłać milicyjantym vynik praz vajbier. Pry hetym pieršy raz zafarbavali «drenna», tamu im skazali zrabić heta znoŭ 

Padčas zatrymańnia siłaviki pakłali Dražyna na padłohu i nadzieli kajdanki. Mužčynu padrapali nos — paškodžańni vidać na «pakajalnym» videa. Aproč hetaha u Andreja źjavilisia siniaki na rukach i nahach. Praz raźbity nos było šmat kryvi. Kažuć, što kroŭ była navat na pratakołach.

Adzin siłavik sprabavaŭ zastrelić sabaku, a druhi samastojna adviez jaho ŭ kliniku — tam sabaku vyratavali

U toj dzień siłaviki pryjšli i da nastaŭnicy Aleny Pucykovič, jakaja adbyvaje «chatniuju chimii» za dva reposty ź infarmacyjaj pra milicyjantaŭ. Jana była doma razam ź niepaŭnahadovaj dačkoj. U dvary doma była aŭčarka Monika, jakaja mocna łajała. Mierkavana praz heta siłavik vyrašyŭ strelić u sobaku. Ale pa słovach miascovych žycharoŭ, supracoŭnik AŁMAZa vyrašyŭ samastojna advieźci žyviołu ŭ vieterynarnuju kliniku ŭ Pinsk. Vieterynaram udałosia vyratavać chatniaha hadavanca. Niekatory čas jon znachodziŭsia ŭ stacyjanary, a potym pieravieźli dadomu.

Alenie paśla zatrymańnia stała drenna, tamu z RAUSa jaje advieźli ŭ lakarniu, dzie jana znachodziłasia pad dahladam lekaraŭ. Viadoma, što adzin z supracoŭnikaŭ AŁMAZu šturchnuŭ niepaŭnahadovuju dačku Aleny. Paviedamlajuć, što ŭ RAUSie adzin z supracoŭnikaŭ bresckaha HUBAZiKu chapaŭ Alenu za vopratku. Padčas pieratrusu siłaviki vyniali ŭsiu techniku.

«Dzieviać čałaviek zatrymali, a sabaku zastrelili». Što adbyłosia ŭčora ŭ Ivanavie na Brestčynie?

Kroŭ na pratakole i 25 sutak pa dvuch artykułach. Čarhovy prysud u Ivanavie

U Drahičynie zatrymali bolš za 20 čałaviek, bolšaść ź ich — pradprymalniki. Što jašče viadoma

Kamientary12

 • Nie zabudziem nie darujem
  23.07.2022
  Nu što skazać, pramaja vajna ź biełaruskim narodam.
 • Hety henaha pichnuŭ, heny pavaliŭsia
  23.07.2022
  Toje, ab čym daŭno treba dumać. Navat kali i nie budzie Łukašenki, što rabić z hetaj chieŭraj. Jany ž adčuvajuć arhazm ad usiaho hetaha treša. Tak ździekvacca ź ludziej? Za što? Toje, što ludzi nie pahadzilisia z vynikami vybaraŭ 2020 nie moža być padstavaj, kab tak ź imi abychodzicca, źniščać ich. Žach, nikoli nie dumaŭ, što biełarusy takoje mohuć rabić ź biełarusami. Łukašenka, heta ty vychavaŭ hetych pačvar.
 • Satan
  23.07.2022
  Hety henaha pichnuŭ, heny pavaliŭsia ,
  tut ponimajetie jeŝie takoje dieło... vopros vo vriemiennych promiežutkach kohda nie staniet čyk-čyryka.. jeśli čieriez let čieriez 15... to chieura k tomu vriemieni davno načniet riezať druh druha. U nich tam užie čistki połnym chodom idut, a dalšie budiet jeŝie chužie, jeŝie bolšie, jeŝie žiestčie. Nie dał odin hubopik vtoromu zakuriť, vtoroj obidiełsia, podkinuł jemu bčb i možno biť skovorodkoj. I ničieho jemu za eto nie budiet. U nich užie sryvajet bašniu ot bieznakazannosti i v itohie jejo sorviet v polet kak ot džavielina. Rano ili pozdno čto-to podobnoje načnietsia, ibo spłočiennosti i dovierija sriedi nich niet, a "zmahary" postjepienno zakančivajutsia.

«Pazvaniŭ ministr: Anžalika, kudy ty lezieš?» Byłaja top «Koka-Koły» raskazvaje, jak stała śpikierkaj Kaardynacyjnaj rady19

«Pazvaniŭ ministr: Anžalika, kudy ty lezieš?» Byłaja top «Koka-Koły» raskazvaje, jak stała śpikierkaj Kaardynacyjnaj rady

Usie naviny →
Usie naviny

Valeryj Załužny pačaŭ pracu pasłom Ukrainy ŭ Vialikabrytanii FOTAFAKT1

Navukoŭcy vyjavili, što ŭdziačnaść dapamahaje žyć daŭžej4

Z pačatku hoda 36 čałaviek źnikli ŭ lasach padčas zboru hryboŭ i jahad. Milicejski čynoŭnik viedaje, chto vinavaty2

ZŠA i Hiermanija sarvali płan Rasii zabić hiendyrektara niamieckaj kampanii, jakaja pastaŭlaje zbroju Ukrainie7

Siłaviki zatrymali bieraściejca za rolik u tyktoku. Jon źniaŭ daišnika i nazvaŭ jaho «čyk-čyrykam»3

Prydybajła zaklikaŭ «zamarudzić jutub», bo ŭ rekamiendacyjach u jaho videa Šrajbmana i Miełkaziorava6

Biełarusaŭ zamiežža abaviažuć paviedamlać pra šlub i naradžeńnie dziaciej. A jakoje pakarańnie tym, chto praihnaruje?18

«Kamunarka» impartazamiaścić šakaład dla hłazuravanych syrkoŭ i maroziva7

U Mazyry za «raspaŭsiud ekstremizmu» pakarali hałoŭnuju redaktarku haziety NPZ3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«Pazvaniŭ ministr: Anžalika, kudy ty lezieš?» Byłaja top «Koka-Koły» raskazvaje, jak stała śpikierkaj Kaardynacyjnaj rady19

«Pazvaniŭ ministr: Anžalika, kudy ty lezieš?» Byłaja top «Koka-Koły» raskazvaje, jak stała śpikierkaj Kaardynacyjnaj rady

Hałoŭnaje
Usie naviny →