«Usio ž taki vy naradžajecie dla siabie, a nie dla dziaržavy»

U Alaksieja (imia hetaha i nastupnych surazmoŭcaŭ źmienienaje) za plačyma surjoznyja praciahłyja adnosiny i šlub. Chłopcu 30 hadoŭ, niekalki miesiacaŭ tamu jon raźvioŭsia. 

«Banalna, ale niama z kim zavodzić dziaciej, — kaža jon. — Biezumoŭna, padčas šlubu z žonkaj my abmiarko­ŭvali mahčymaje papaŭ­nieńnie. Adnak niekator­yja niuansy nas spyniali, i dziaciej my płanav­ali ŭ dalokaj pierśpie­ktyvie. A ciapier hetaje pytańnie ŭvohule adp­ała».

Pa słovach maładoha čałavieka, samaja hałoŭ­naja prablema — adsutnaść ułasnaha žytła. Niahledziačy na toje, što sam jon sa stalicy, Alaksieju davodziła­sia zdymać kvateru. 

«Navat kali b ja tra­piŭ u čarhu na žytło ad dziaržavy, to kol­ki b pryjšłosia čakać — 30 hod? Tamu nie varyjant, — kaža jon.

— Pra kamiercy­jnaje budaŭnictva i kazać nie treba, bo heta vielmi vialikija hrošy. Faktyčna na niekalki dziasiatkaŭ hod pryjdziecca zabyć pra inšyja vialikija tr­aty. A žyć kali?»

Pracuje Alaksiej kapirajtaram i zarablaje adnosna niabłaha. Siaredni dachod skład­aje 2300-3500 rubloŭ. 

Kali b u Alaksieja ŭ šlubie naradziłasia dzi­cia, to, pa jaho padli­kach, štomiesiačnyja traty pavialičylisia b jak minimum udvaja.

«I heta kali nie ŭli­čvać padrychtoŭku da naradžeńnia i inšaje. Pahladzicie, jak uźnialisia ceny na bytavuju chimiju, tava­ry dla dziaciej — pampie­rsy, adzieńnie, cacki. U asnoŭnym he­ta ekspartnyja pazicy­i, jakija padaraželi chiba što nie ŭ razy. Pa samych ścipłych padł­ikach, kab dzicia dobra siabie adčuvała i pravi­lna charčavałasia, tr­eba na jaho tracić tysiačy paŭtary rubloŭ štomiesiac.

Heta važny i adkaz­ny krok, da jakoha pa­vinny być hatovyja aboje. Tamu idealn­ym uzrostam dla nara­džeńnia niemaŭlaci liču 32-34 hady. Da hetaha ŭzrostu ludzi robiać niejkuju karjeru, zbolšaha paśpiavajuć nahulacca i razumiejuć, čaho nasamreč chočuć ad žyćcia. Tamu čas jašče jość. Zrazumieła, što ja raz­važaju racyjanalna — žyćcio vielmi składan­aja štuka i moža źmian­icca ŭ lubuju chvilinu. Ale tak chočacca, kab usio išło pa płanie».

Što tyčycca palityčn­aj situacyi ŭ krainie, to na płany naradžeńnia dziciaci­, na dumku Alaksieja, heta ŭpłyvaje nie tak mocna. Chacia chłopiec viedaje niamała par, jakija nie rašajucca na taki krok akurat z-za palityki.

«Mahčyma, majo mierkavańnie mnohim nie spadabajecca, ale ja liču, što, kali para pryniała takoje rašeńnie, palityčnyja abstaviny pavinny adychodzić na druhi płan. Usio ž taki vy naradžajecie dla siabie, a nie dla dziaržavy. Tamu, na maju dumku, heta tolki adhavorka, a sapraŭdnyja pryčyny ŭ inšym», — padsumoŭvaje jon. ​

«Da tryccaci budu čakać pieramien, a dalej pahladzim»

Siarod znajomych Aliny dastatkova siemjaŭ, jakija zaviali dzicia abo płanujuć heta zrabić. Dziaŭčyna bačyć, jak šmat hrošaj u ich sychodzić na toje, kab utrymlivać dziaciej. Tamu ŭ svaje 23 hady naradžać nie płanuje. 

«Liču vielmi niapravilnym padychod, što kali boh pasłaŭ dzicia, dyk i ŭsio astatniaje taksama budzie. Tak nie pracuje.

Ja nie chaču, kab moj mały z-za niedachopu finansaŭ pastupaŭ va ŭniviersitet na biudžet i potym adpracoŭvaŭ ŭ hetaj sistemie dva hady. Jak u maim vypadku.

Pa sabie viedaju, nakolki ciažka žyć, kali baćki nie mohuć dać tabie toje, što treba. Heta adna z pryčyn», — kaža jana. 

Pa-druhoje, dziaŭčyna zadumvajecca ab tym, jakoj historyi buduć vučyć jaje dzicia ŭ škole. Jana nie viedaje, jak jaho možna budzie abaranić ad chłuśni i prapahandy. 

«Nie ŭjaŭlaju, jak u takich abstavinach naradžać dzicia, — kaža jana. — Ja na 9 maja była kala płoščy Pieramohi, bačyła, kolki tam maładych ludziej ź dziećmi i hetymi ściahami, stužačkami. Nie razumieju, jak takoje mahčyma. Nie chaču svajo dzicia vyhadavać takim čałaviekam.

Nam jašče pašancavała, my možam supraciŭlacca prapahandzie, a ŭ dziciaci moža i nie atrymacca. Vostra nie chapaje svabody». 

Z bazavych rečaŭ, jakija Alina choča mieć pierad tym, jak naradžać, — kvatera, mašyna i dastatkovy zarobak. Ciapier jaje dachod — 1500 rubloŭ, jana pracuje mieniedžaram pa prodažach. 

«Pakul ja nie mahu ŭjavić, na jakija hrošy kuplać žytło. Naprykład, navat nie ŭ Minsku, a kala jaho. Zrazumieła, što jość lhotny kredyt dla maładych siemjaŭ, ale čamu my musim jaho brać? Navat kali vypłačvać kredyt, z takim dachodam budzie niaprosta. Jašče mnie składana ŭjavić, u jakoj śfiery treba pracavać, kali nie ŭ IT, kab zarablać dastatkova na žyćcio. Adčuvańnie, što ŭvieś śviet padstroiŭsia ciapier pad ajcišnikaŭ. Dumaju, što dla taho, kab narmalna žyć ź dziciom, zarobak pavinien być ad 2000 dalaraŭ. I, kaniečnie, chočacca, kab była mašyna. Kab było mahčyma vazić jaho na siekcyi, hurtki. 

Treba, kab baćki stali maksimalnaj aporaj i padtrymkaj. Dla taho, kab joju być, varta mieć materyjalnyja resursy», — kaža dziaŭčyna.

Naradžać dzicia ŭ Biełarusi bližejšym časam Alina nie płanuje. Situacyja ŭ krainie da hetaha jaje nie zaachvočvaje.

«U mianie, zdavałasia b, navat jość z kim hetaje dzicia zavodzić, jość chłopiec. Ale da 30 budu čakać pieramien, a dalej pahladzim», — kaža jana. 

«Nie chaču raścić pušačnaje miasa»

Adna z pryčyn, čamu dvaccacihadovaja Palina nie choča naradžać dzicia, — strach pierad budučyniaj. Dziaŭčynie składana pradkazać, što budzie zaŭtra. 

«Umoŭna kažučy, siońnia siadžu na pracy (ja barysta), a zaŭtra ranicaj da mianie ŭryvajucca i zabirajuć na sutki ŭ nieviadomym nakirunku, a dzicia zastajecca biez maci. Heta vielmi strašna. Bieź dziaciej praściej pačać usio spačatku, ty bolš volny ŭ svaich dziejańniach», — kaža jana. 

Palina padkreślivaje, što jana nie choča, kab jaje dzicia prajšło taki ž šlach, jak biełarusy siońnia. 

«Nie chaču raścić pušačnaje miasa. Takoje ž staŭleńnie va ŭładzie da ludziej. Kali kamuści zachočacca, mohuć adpravić na vajnu. Na absalutna durnuju vajnu. Naprykład, jakaja ciapier.

U mianie hałoŭnaja ŭmova — heta źmiena režymu i źmiena ŭvohule žyćcia ŭ krainie. Kab tut chaciełasia žyć. Volnaja Biełaruś, upeŭnienaść u tym, što ty zmožaš siabie i dzicia zabiaśpiečyć, mirnaje nieba nad hałavoj. A taksama zdarovaja psichika jak u mianie, tak i ŭ muža. Na žal, jaje ŭsim biełarusam za apošnija dva hady surjozna sapsavali», — razvažaje jana. 

Na pytańnie, ci nie choča dziaŭčyna źjechać ź Biełarusi, jana adkazvaje, što takoj mahčymaści ŭ jaje pakul niama. Nie toje finansavaje stanovišča. 

«Kali hety krok i rabić, to adrazu treba znajści tam dobruju, stabilnuju pracu, — kaža jana. — U sensie «zavieści dzicia», biezumoŭna, tam budzie lepš. Jano zmoža raźvivacca ŭ zdarovych umovach. Ale ŭvohule, u najbližejšyja dziesiać hadoŭ naradžać nie płanuju, jak i źjazdžać».

«Ja bajusia stać drennaj maci i vyhadavać niaščasnaje dzicia»

Alaksandry 22 hady. Naradžać ni ciapier, ni ŭ budučyni dziaŭčyna nie choča. I na toje ŭ jaje jość niekalki surjoznych pryčyn. 

«Pa-pieršaje, vajna va Ukrainie i padziei ŭnutry Biełarusi. Ja nie adčuvaju siabie ŭ biaśpiecy i nie ŭpeŭnienaja ŭ zaŭtrašnim dni, tamu małaletniaje dzicia i adkaznaść za jaho ciapier tolki pahoršać moj stan. Dla mianie heta budzie vialikim stresam. Akramia taho, naradžać u taki čas — nie lubić svajo dzicia i nie turbavacca pra jaho maralnaje zdaroŭje.

Jość i asabistyja pryčyny, jakija nie zaležać ad sacyjalna-palityčnaha stanovišča ŭ krainie. Ja bajusia stać drennaj maci i vyhadavać niaščasnaje dzicia. Heta vodhałasy niehatyŭnaha vopytu, jaki ja atrymała jak dačka i ŭnučka ad svajoj maci i babuli. Jany drenna spravilisia z zadačaj vychavańnia dziciaci, zrabili šmat pamyłak, z-za čaho mnie ciapier ciažka budavać svajo žyćcio», — dzielicca jana. 

Na pytańnie, što dziaŭčynie patrebnaje, kab jana vyrašyłasia naradzić dzicia, Alaksandra nazyvaje žyćcio ŭ ekanamična raźvitoj krainie. A taksama adsutnaść pahrozy vajny jak u Biełarusi, tak i ŭ susiedziaŭ.

Ciapier Alaksandra pracuje ŭ infarmahienctvie. Jaje zarobak składaje 1500 rubloŭ. Jana ŭpeŭnienaja, što hetych hrošaj na ŭtrymańnie dziciaci joj nie chopić.

«Ciapier mnie ciažka ŭjavić, što ja vyjdu zamuž i pabuduju mocnuju ščaślivuju siamju, tamu navat u pytańniach naradžeńnia dziciaci ja płanuju spadziavacca tolki na siabie. Dla kamfortnaha žyćcia mnie adnoj ciapier patrebna kala 2000 rubloŭ u miesiac. Kab ja mahła zabiaśpiečyć svajo dzicia ŭsim nieabchodnym, sumu spatrebicca pavysić da 3000. Zrazumieła, što heta pavinien być stabilny dachod.

I treciaje, ale nie mienš važnaje — praciahłaja psichaterapija, jakaja dapamoža mnie kančatkova prapracavać dziciačyja traŭmy i zdabyć bazavuju ŭpeŭnienaść, što ja zmahu nie prajecyravać ich na svajo dzicia». 

Čytajcie taksama: 

U Biełarusi — novy antyrekord naradžalnaści. Takija padliki zrabili žurnalisty pry maksimalna zakrytaj statystycy

«Vyhladaje, jak začystka rynku na karyść «svajoj» pryvatnaj miedycyny. A Sajkoŭ užo zalataŭ na štraf ad režymu». Što staić za pahromam miedcentraŭ

«Ja vystupała suprać vajny, što ŭ hetym drennaha?!» Volha Brycikava raskazała pra 75-dzionny aryšt

Клас
17
Панылы сорам
10
Ха-ха
3
Ого
0
Сумна
19
Абуральна
1