Pucin papiaredziŭ svaju hałoŭnuju palityčnuju zajavu vytrymanym u žorstkaj i bieskampramisnaj impierskaj rytorycy histaryčnym ekskursam. Ukraina, pavodle jaho, była stvorana Rasijaj, pieradusim u saviecki čas. Terytoryi ŭ Ukrainu nibyta pieradavalisia advolna, biez uliku etničnaha faktara. Lenin i inšyja nibyta rabili Ukrainie «ščodryja padarunki», zadavalniali «chaciełki nacyjanalistaŭ». Minułaje, maŭlaŭ, nie źmianić, ale heta treba kazać i prymać pad uvahu pry pryniaćci ciapierašnich palityčnych rašeńniaŭ. 

Ukrainu Pucin nazvaŭ «Ukrainaj imia Uładzimira Iljiča Lenina, jon jaje aŭtar i architektar». Toje, što ŭkraincy praviali dekamunizacyju — čornaja niaŭdziačnaść. I paśla taho Pucin pierajšoŭ da pahrozaŭ: «Vy chočacie dekamunizacyi? Što ž, heta nas całkam zadavalniaje».

Stalin, na dumku Pucina, faktyčna leninskija pryncypy adkinuŭ na praktycy, i za heta maładziec, ale nie zrabiŭ hałoŭnaha - nie likvidavaŭ nacyjanalnyja respubliki. A hałoŭnaje — nie prybraŭ «minu» ŭ vyhladzie farmalnaha prava vychadu z SSSR. I «mina» vybuchnuła ŭ kancy 1980-ch. Pucin žorstka krytykuje tahačasnyja ŭłady SSSR i Rasii, što papuścilisia «nacyjanalistam» i na chvali demakratyzacyi dali nacyjanalnym respublikam šyrokija pravy, realnuju samastojnaść. SSSR dla Pucina — adnaznačna «histaryčnaja Rasija».

Rasija, pa słovach Pucina, pryznała rečaisnaść i šmat pamahała byłym savieckim respublikam, pryniała na siabie ŭvieś saviecki doŭh i całkam pa jamu raźličyłasia. Ale tyja akazalisia «niaŭdziačnymi», Kijeŭ nibyta nie admoviŭsia ad pretenzij na zamiežnuju i inšuju majomaść SSSR. Ale dobraja Rasija ŭsio adno ŭsio daravała, choć partniorstva pieratvaryłasia ŭ siadzieńnie na šyi. A hałoŭnaje — Ukraina stała asprečvać toje, «što nas abjadnoŭvaje». Va Ukrainie, pavodle Pucina raśćvili rusafobija i nacyzm. 

Pakolki Ukraina, maŭlaŭ, nie mieła tradycyi ŭłasnaj dziaržaŭnaści i pačała pierajmać čužyja ŭzory ad «hieapalityčnych praciŭnikaŭ Rasii». I navat kali niejkija palityčnyja siły pieršapačatkova vystupali z prarasijskich pazicyj, paśla pieraradžalisia i patraplali pad upłyŭ «radykałaŭ», jakija naviazvali svaju volu «słaboj uładzie». I tady zamianiali «iścinnyja intaresy» naroda roznymi etničnymi prydumkami. A ŭ 2014 hodzie «radykały» ŭvohule zrabili dziaržaŭny pieravarot, viadoma, prapłačany zvonku. Paśla taho radykały, maŭlaŭ, zładzili pieraśled, «sapraŭdny teror» nad apanientami, u jakaści prykładu zhadvajecca trahiedyja ŭ Adesie viasnoj 2014 hodzie.

«Majdan nie nabliziŭ Ukrainu da demakratyi», Pucin namalavaŭ apakaliptyčnuju karcinu całkam razburanaj krainy. A pryčyna taho, što «pasah» ad Savieckaha Sajuza i Rasijskaj impieryi prahulali i raśpichali pa kišeniach. Spynili pracu ci značna jaje abmiežavali mnohija hihanty savieckaj pramysłovaści, hazapravody i naftapravody «obvietšali». Ukraina, maŭlaŭ, «zahnanaja pad źniešniaje kiravańnie», a da naroda niama nikomu spravy. Niama ŭ Ukrainie i niezaležnaha suda (u adroźnieńnie, vidać, ad Rasii). Słabyja pośpiechi, na dumku Pucina u baraćbie z karupcyjaj, Ukraina, jak jon śćviardžaje, — kałonija z maryjanietkavym režymam.

Praciahvajecca derusifikacyja i denacyjanalizacyja, ruskaja mova adusiul vyhaniajecca. Zakon ab lustracyi vykarystany dla represij. Praciahvaje rychtavacca rasprava nad RPC Maskoŭskaha patryjarchatu, Carkva «cynična pieratvorana ŭ instrumient dziaržaŭnaj palityki». 

Šmat miesca pryśviečana demanizacyi Ukrainy jak ahresiŭnaj dziaržavy ŭ vajennym sensie, u tym liku niamała Pucin havaryŭ pra pahrozu stvareńnia Ukrainaj jadziernaj zbroi. Dziejnaść ukrainskaj armii — pad kantrolem zamiežnych daradcaŭ, jana napampoŭvajecca ŭzbrajeńniami. Praź jaje pravodzić svaju zachopnickuju palityku ahresiŭny błok NATA ŭ cełym i jaho lidar ZŠA ŭ pryvatnaści. Amierykancy vykarystoŭvajuć Ukrainu i Hruziju, i heta pahroza Rasii. Niemały frahmient pramovy pryśviečany NATA i jahonaj padstupnaści.

Zachad abvinavačvajecca ŭ padtrymcy teraryzmu na Paŭnočnym Kaŭkazie, admovie prysłuchoŭvacca da prapanoŭ Rasii i pašyreńnia NATA. Pryčyna tamu — što im nie patrebnaja takaja vialikaja Rasija i jany chočuć jaje źniščyć. Situacyja «praciahvaje dehradavać», ZŠA i ŭvieś NATA pastajanna ŭzbrojvajecca z dumkaj pra źniščeńnie Rasii. Rasija dla NATA — hałoŭny vorah, a hałoŭny płacdarm baraćby — Ukraina. Prodki b, maŭlaŭ, nie pavieryli, ale heta tak. A rasijskija «miralubnyja» inicyjatyvy ŭsie adrynajucca.

Pucin papiaredziŭ rasijski narod, što buduć novyja sankcyi, bo nibyta što b Rasija nie rabiła, jany buduć usio adno. I Rasija maje, maŭlaŭ, prava rabić zachady ŭ adkaz. 

Na Danbasie Ukraina nie vykonvaje Minskich damoŭlenaściaŭ, «znoŭ» rychtuje blickryh. Hučać słovy «hienacyd» i «piačorny nacyjanalizm». Rasija sa svajho boku nibyta ŭsio vykonvaje, ale ŭ Kijevie ničoha nie mianiajecca.

U takich umovach pryniata rašeńnie pryznać niezaležnaść «DNR» i «ŁNR» i padpisać ź imi damovy ab družbie i supracoŭnictvie. Miežy pryznanych «respublik» admysłova nie akreślivalisia. A heta pytańnie vielmi važnaje, bo ad jaho zaležyć, ci budzie vajna prosta ciapier. 

Padpisańnie adpaviednych ukazaŭ i damovaŭ z kiraŭnikami «ŁNR» i «DNR» adbyłosia adrazu paśla abviaščeńnia Pucinym ab pryznańni «respublik». 

Što było raniej

 Pierad hetym na terminovaj naradzie rasijskaj Rady biaśpieki, jakaja adbyłasia pad staršynstvam Uładzimira Pucina 21 lutaha ŭ pieršaj pałovie dnia, a tranślavałasia praź niekalki hadzin, akurat abmiarkoŭvalisia pytańni abvastreńnia situacyi na Danbasie i pryznańnia niezaležnaści samaabvieščanych respublik.

Usie ŭdzielniki narady vykazalisia za pryznańnie respublik, paśla čaho Pucin paviedamiŭ, što ŭsich pačuŭ i prymie kančatkovaje rašeńnie siońnia. Ciapier rašeńnie pryniataje, i heta mnohaje mianiaje nie tolki dla Rasii i Ukrainy, ale i dla ŭsiaho śvietu.

Ciapier mnohaje zaležyć ad taho, jak na heta adreahujuć krainy Zachadu, pierš za ŭsio ZŠA i viadučyja krainy Jeŭrasajuza. Atrymaje ci ich surovaja rytoryka z papiaredžańniami Pucina, što padobnyja dziejańni buduć mieć vielmi surjoznyja nastupstvy, niejkaje praktyčnaje ŭvasableńnie, ci Rasija znoŭ abydziecca ekanamičnymi i asabistymi sankcyjami, jakija choć i ŭskładniać jaje žyćcio, ale śmiarotnymi dla kiroŭnaha režymu nie buduć.

U čakańni rašeńnia Pucina zachodnija lidary praviali niekalki važnych pieramoŭ i zrabili niekatoryja zajavy. Paśla pasiadžeńnia Rady Biaśpieki RF z Uładzimiram Pucinym parazmaŭlaŭ kancler FRH Ołaf Šolc, a paśla niamiecki lidar abmierkavaŭ situacyju z prezidentam Ukrainy Uładzimiram Zialenskim i prezidentam Francyi Emanuelem Makronam. 

Jeŭrasajuz zaklikaŭ Rasiju nie pryznavać niezaležnaść «DNR» i «ŁNR», pra heta zajaviŭ kiraŭnik jeŭrapiejskaj dypłamatyi Žazep Barel. Pavodle jaho, krainy ES «adzinym frontam» adreahujuć na pryznańnie Rasijaj niezaležnaści Daniecka i Łuhanska. Taksama Barel papiaredziŭ Biełaruś, što kraina «stracić suvierenitet», kali jaje terytoryja budzie vykarystana dla napadu na Ukrainu.

U toj ža čas, jak paviedamlaŭ zahadzia Kreml, Pucin adkryŭ svaje namiery Šolcu i Makronu zahadzia, tamu dla ich jahonaje rašeńnie nie stała niečakanaściu. Jany, kali vieryć rasijskim ŚMI, vykazali rasčaravańnie jahonym rašeńniem, ale razam z tym «abaznačyli hatoŭnaść da praciahu kantaktaŭ».

Uładzimir Zialenski ŭ čakańni zvarotu rasijskaha prezidenta z rašeńniem pa «DNR» i «ŁNR» sabraŭ terminovuju naradu Rady nacyjanalnaj biaśpieki i abarony Ukrainy, jaje pasiadžeńnie pryznačana na toj samy čas, što i vystup Pucina.

Usie apošnija dni rasijskija ŚMI niaspynna pieradajuć infarmacyju pra ŭsio novyja i novyja incydenty na Danbasie. Navat u čakańni vystupleńnia Pucina pryjšła «małanka», što ŭ Łuhansku ŭzarvaŭsia aŭtamabil pradstaŭnika ŁNR u Sumiesnym centry kantrolu i kaardynacyi pytańniaŭ spynieńnia ahniu i stabilizacyi abstanoŭki na paŭdniovym uschodzie Ukrainy. U arhanizacyi padobnych aktaŭ Rasija pastajanna abvinavačvaje ŭkrainski bok, ale toj heta ćviorda asprečvaje. 

Čytajcie taksama:

Rasija pryznała niezaležnaść DNR i ŁNR. Što budzie dalej? Vajna?

Na rasijskaj Radzie biaśpieki abmierkavali pryznańnie «DNR» i «ŁNR». Usie za, rašeńnie budzie pryniataje siońnia

Hałoŭnaje pytańnie zaraz — u jakich miežach Rasija pryznaje tak zvanyja «Danieckuju» i «Łuhanskuju narodnyja respubliki»

Kreml: Pryznańnie samaabvieščanych respublik nie karelujecca ź Minskimi pahadnieńniami

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0