Mierkavańni

Čaho choča Rasija i jakim budzie vialikaje ŭvarvańnie RF va Ukrainu. Apublikavanyja scenary

U Kramla jość niekalki varyjantaŭ uvarvańnia va Ukrainu pa paŭnočnym, centralnym i paŭdniovym napramkach. Adnak zachop i akupacyja Ukrainy Rasiejaj budzie niaprostaj zadačaj, na jakuju paŭpłyvajuć umovy nadvorja, haradskija bai, arhanizacyja kamandavańnia i kiravańnia, łahistyka, a taksama bajavy duch rasiejskich vojskaŭ i ŭkrainskaha nasielnictva. Centr stratehičnych i mižnarodnych daśledavańniaŭ (CSIS) apublikavaŭ analityčny materyjał, pryśviečany mahčymamu ŭvarvańniu Rasii va Ukrainu. 

Prezident Rasiei Uładzimir Pucin praciahvaje naroščvać vajskovuju prysutnaść pablizu rasiejska-ŭkrainskaj miažy.

Rasieja raźmiaściła nastupalnyja sistemy ŭzbrajeńnia na adlehłaści ŭdaru ad Ukrainy. Siarod hetych sistem — tanki, samachodnyja haŭbicy, bajavyja mašyny piachoty,reaktyŭnyja sistemy załpavaha ahniu, balistyčnyja rakiety małoj dalokaści «Iskander» i artyleryja.

Pucin padmacavaŭ hetaje naroščvańnie ŭzbrajeńniaŭ zajavami ab tym, što Ukraina histaryčna źjaŭlajecca častkaj Rasiei i što Kijeŭ pavinien viarnucca ŭ skład Rasiei.

Palityčnyja mety Rasiei: dla čaho treba ŭvarvańnie ŭ Ukrainu

Kreml choča taho, ab čym zajaŭlaje: spynieńnia i zhortvańnia pašyreńnia NATA, vydaleńnia amierykanskaj jadziernaj zbroi ź Jeŭropy i stvareńnia rasijskaj śfiery ŭpłyvu. Adnak Pucin moža pahadzicca i na mienšaje.

Hałoŭnaja meta Kramla — harantyja, što Biełaruś, Ukraina i Hruzija nikoli nie buduć naležać ni da jakoha inšaha vajskovaha abo ekanamičnaha błoku, akramia kantralavanych Maskvoj, i što Rasieja budzie viarchoŭnym arbitram zamiežnaj palityki i palityki biaśpieki ŭsich troch dziaržaŭ.

Maskva śćviardžaje, što biez takich harantyj jana budzie vymušanaja vykarystoŭvać vajennuju siłu dla abarony svaich intaresaŭ i biaśpieki.

Vajennyja varyjanty, jakija razhladaje Rasija

Zychodziačy z hetych palityčnych metaŭ, u Kramla jość jak minimum šeść mahčymych vajskovych varyjantaŭ:

  • Pieradysłakavać častku svaich suchaputnych vojskaŭ dalej ad ukrainskaj miažy — prynamsi časova — u vypadku paśpiachovych pieramovaŭ, ale praciahvać akazvać dapamohu prarasiejskim bajevikam va ŭschodniaj Ukrainie.
  • Adpravić rehularnyja rasiejskija vojski ŭ sieparatysckija Danieckuju i Łuhanskuju vobłaści ŭ jakaści «miratvorcaŭ» i admovicca vyvodzić ich da taho času, pakul mirnyja pieramovy nie skončacca pośpiecham i Kijeŭ nie pahodzicca vykanać Mienskija pahadnieńni.
  • Zachapić ukrainskuju terytoryju na ŭschod ad Dniapra, kab vykarystoŭvać jaje ŭ jakaści raźmiennaj maniety abo całkam ŭklučyć hetuju novuju terytoryju ŭ skład Rasijskaj Fiederacyi. Hety varyjant pradstaŭleny na malunku 2a.
  • Zachapić ukrainskuju terytoryju da raki Dniepr, a taksama pojas, jaki viadzie da Adesy i złučaje rasiejskuju terytoryju ź sieparatysckaj Prydniastroŭskaj Respublikaj i adrazaje Ukrainie dostup da Čornaha mora. Kreml uklučyć hetyja novyja ziemli ŭ skład Rasiei i zabiaśpiečyć ekanamičnuju niežyćciazdolnaść pareštkaŭ ukrainskaj dziaržavy.
  • Zachapić tolki pojas pamiž Rasiejaj i Prydniastroŭjem (uklučajučy Maryupal, Chierson i Adesu), kab zabiaśpiečyć Krym presnaj vadoj i zabłakavać dostup Ukrainy da mora, paźbiehnuŭšy pry hetym bujnych bajoŭ za Kijeŭ i Charkaŭ. Hety varyjant pradstaŭleny na malunku 2b.
  • Zachapić usiu Ukrainu i razam ź Biełaruśsiu abjavić ab stvareńni novaha trochbakovaha słavianskaha sajuza vielikarosaŭ, małarosaŭ i biełarusaŭ. Hety varyjant praduhledžvaje praviadzieńnie apieracyj, pieršaja faza jakich pradstaŭlena na malunku 2a, a druhaja — na malunku 2c.

Z hetych šaści varyjantaŭ pieršyja dva z najmienšaj vierahodnaściu paciahnuć za saboj značnyja mižnarodnyja sankcyi, ale naŭrad ci pryviaduć da praryvu pa pytańniach NATA abo pa Minskich pahadnieńniach z-za svajho hvałtoŭnaha charaktaru. Usie astatnija varyjanty ciahnuć za saboj surjoznyja mižnarodnyja sankcyi i ekanamičnyja ciažkaści i buduć kontrpraduktyŭnyja dla dasiahnieńnia mety pasłableńnia NATA abo admovy ZŠA ad abaviazacielstvaŭ pa zabieśpiačeńni jeŭrapiejskaj biaśpieki.

Varyjanty z treciaha pa šosty mohuć dasiahnuć inšaj mety — źniščeńnia niezaležnaj Ukrainy, evalucyja jakoj u bok libieralnaj demakratyčnaj dziaržavy stała asnoŭnaj krynicaj roznahałośsiaŭ siarod kramloŭskich elit.

U trecim varyjancie Rasieja budzie kantralavać značnuju častku terytoryi Ukrainy, ale pry hetym pakinie jaje ekanamična žyćciazdolnaj dziaržavaj.

Čaćviorty varyjant pakidaje tolki ahrarny karkas Ukrainy, ale vyklučaje akupacyju jaje najbolš nacyjanalistyčnych rehijonaŭ.

Piaty varyjant pakidaje vialikuju častku Ukrainy svabodnaj, ale pry hetym abmiažoŭvaje jaje dostup da mora i niasie mienšyja akupacyjnyja vydatki.

Varyjanty čatyry i piać — zachop pojasa ad Ciraspala da Maryupala — uskładniajucca tym, što niama asablivaściaŭ łandšaftu, rek abo hornych chrybtoŭ, jakija viaduć z uschodu na zachad, jakija mahli b słužyć naturalnaj linijaj raźmiežavańnia dla hetaj akupavanaj terytoryi. Novaja miaža projdzie pa nieźličonych palach i lasach, i jaje budzie ciažka abaraniać.

Šosty varyjant aznačaje akupacyju ŭsioj krainy i raźviazańnie prablemy asimilacyi 41-miljonnaha nasielnictva, jakoje moža aktyŭna i pasiŭna supraciŭlacca akupacyi ciaham mnohich hadoŭ. Dla kantrolu nad nasielnictvam i achovy novych miežaŭ z krainami NATA spatrebiacca akupacyjnyja siły značnaj kolkaści. Ukraincaŭ na luboj z akupavanych terytoryj moža čakać hvałtoŭnaja rusifikacyja, jakuju narod pieražyŭ pry takich kiraŭnikach, jak Kaciaryna Vialikaja, Alaksandr II, Stalin i Brežnieŭ.

Mahčymyja šlachi ŭvarvańnia Rasii ŭ Ukrainu

Uvarvańnie RF va Ukrainu: Paŭnočny maršrut

Rasieja moža prasoŭvacca da Kijeva pa dvuch maršrutach. Pieršy — 240 km pa darozie praz rasijskija Novyja Jurkavičy na Čarnihaŭ i Kijeŭ. Druhi maršrut — 320 km praz Trajabortnaje ŭ Rasii na Kanatop, Niežyn i Kijeŭ. Kali Miensk pahodzicca na vykarystańnie svaich aŭtamabilnych i čyhunačnych sietak, rasiejskaje vojska zmoža abyści ŭkrainskija abarončyja zbudavańni vakoł Kijeva i padyści da ich z tyłu pa 240-kiłamietrovaj vosi ad Mazyra ŭ Biełarusi na Karaścień i Kijeŭ.

Uvarvańnie RF va Ukrainu: Centralny maršrut

Rasieja moža prasoŭvacca na zachad pa troch maršrutach. Pieršy moža ŭklučać 320-kiłamietrovuju voś, jakaja prachodzić praź Biełharad, Charkaŭ, Pałtavu i, narešcie, Kremienčuk. Druhi maršrut moža ŭklučać 225-kiłamietrovuju voś praz Danieck na Zaparožža; mahčymy taksama maršrut z Daniecka na Dniapro. Treci šlach — prasoŭvańnie rasijskich vojskaŭ uzdoŭž uźbiarežža ŭ kirunku Maryupala, Biardzianska i Pierakopskaha pierašyjka, jaki złučaje Krym z Ukrainaj.

Uvarvańnie RF va Ukrainu: Paŭdniovy maršrut

Rasieja moža pajści praź Pierakopski pierašyjek, kab zachapić Chierson i atrymać krynicu presnaj vady dla Kryma, i adnačasova prasoŭvacca da Mielitopala, kab złučycca z rasiejskimi siłami, jakija ruchajucca ŭzdoŭž uźbiarežža Azoŭskaha mora. Kali b Rasieja pasprabavała ažyćciavić piaty varyjant, to mienavita heta stała b hałoŭnaj atakaj u spałučeńni z nadychodam uzdoŭž uźbiarežža ŭ napramku Maryupala i Biardzianska. Ale hety maršrut najciažejšy z punktu hledžańnia łahistyki z-za adsutnaści čyhunki ŭzdoŭž ŭźbiarežža Azoŭskaha mora i asnoŭnaj vosi prasoŭvańnia.

Kali ŭ zadačy Rasiei ŭvachodzić pazbaŭleńnie Ukrainy dostupu da mora, joj daviadziecca zachapić Adesu.

Niekatoryja prahnazujuć, što heta budzie zroblena z dapamohaj vysadki kala Adesy amfibijnych i pavietrana-desantnych sił, jakija złučacca ź miechanizavanymi siłami, jakija buduć nadychodzić z uschodu. Kali Rasija maje namier zavajavać usiu krainu, jaje vojskam pryjdziecca zachapić Adesu (partovyja zbudavańni jakoj palehčać rasijskuju łahistyku), a taksama pierasiekčy raku Dniepr u niekalkich miescach, kab prajści z bajami jašče 570—1200 kiłamietraŭ na zachad i zaniać usiu Ukrainu da miežaŭ z Polščaj, Słavakijaj, Vienhryjaj, Rumynijaj i Małdovaj.

Kali ŭvarvańnie va Ukrainu adbudziecca: pierśpiektyvy pośpiechu rasiejskich vojskaŭ

Rasiejskija ŭzbrojenyja siły pieraŭzychodziać ukrainskija ŭ pavietry i na ziamli, Rasieja nabyła vialiki dośvied praviadzieńnia ahulnavajskovych apieracyj u Siryi, a miascovaść spryjaje nastupalnym dziejańniam miechanizavanych złučeńniaŭ. Adnak praŭdzivy raźlik vajennaha pośpiechu moža być zrobleny tolki paśla pačatku sutyknieńnia Uzbrojenych sił. Akramia taho, jość niekalki niemateryjalnych faktaraŭ, takich jak nadvorje, haradskija bai, kamandavańnie i kiravańnie, łahistyka i maral, jakija mohuć adyhrać značnuju rolu na pačatkovych etapach vajny.

Što ahulnaha ŭ Rasii-2022 i SSSR napiaredadni ŭvarvańnia ŭ Afhanistan

Ciapierašniaja situacyja da žudaści nahadvaje rašeńnie SSSR ab uvarvańni ŭ Afhanistan u 1979 hodzie. Tady nievialikaja hrupa ŭ Palitbiuro pryniała rašeńnie samastojna, hruntujučysia na pamyłkovych raźvieddanych, niapravilnym razumieńni mižnarodnaj abstanoŭki, praźmierna aptymistyčnych scenarach pośpiechu i słabym razumieńni mižnarodnych palityčnych i ekanamičnych vydatkaŭ, ź jakimi jany sutyknucca.

Raźlik suadnosinaŭ ryzyki i vyhady ad dasiahnieńnia Rasiejaj svaich palityčnych metaŭ pavinien strymać jaje ad uvarvańnia. Najlepšym varyjantam było b praciahvać brazhać šablami, vieści dypłamatyčnyja pieramovy i dapamahać prarasiejskim paŭstancam va ŭschodniaj Ukrainie, ale ŭstrymacca ad paŭnavartasnaha ŭvarvańnia. Adnak prezident Pucin vystaviŭ hučnyja patrabavańni i pahrozy, ad jakich budzie vielmi ciažka adstupić.

Kali praliki, emocyi i drennaje kiravańnie kryzisam voźmuć vierch nad racyjanalnymi raźlikami i pryviaduć da kanviencyjnaj vajny, mižnarodnaja abstanoŭka radykalna źmienicca. 

Lebiadok: Biełaruś usio bolš šturchajuć u rehijanalnuju varonku eskałacyi sa standartnym vychadam — praz vajnu

Kałony techniki ŭ Słucku i Kałodziščach: rychtujucca nastupać na Ukrainu? Analizujem fota i videa z vajskoŭcami

Kamientary

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni9

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

Rasijski vajskoviec, jakoha nibyta siońnia ŭzarvali ŭ Maskvie: Ja žyvy, siadžu na pracy

Śpievaka — pastajannaha ŭdzielnika aficyjnych kancertaŭ — buduć sudzić za pratesty1

Siaredni zarobak u červieni vyras na 50 rubloŭ, ale nakolki jon adlustroŭvaje realnuju situacyju?

Dzikavicki: Kamanda «Biełsata» amal nie maje nijakaha ŭpłyvu na situacyju3

Stryžak tłumačyć, čamu suprać pieramovaŭ z łukašenkaŭcami i jakaja jaho prapanova1

Stali viadomyja padrabiaznaści sustrečy Dudy i Si Czińpina nakont režymu Łukašenki

Na tarhach u Minsku dalar z salidnym zapasam ruchnuŭ da hadavoha minimimu1

«Padrychtoŭka da Alimpijady prajšła nie tak, jak płanavała». Cimanoŭskaja raskazała, ź jakim nastrojem jedzie ŭ Paryž6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni9

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →