Historyja

Šaramiet, Siŭčyk, Čyhir… Jak skłalisia losy palitźniavolenych 1990-ch

Ciapier u Biełarusi naličvajecca bolš za 520 palitźniavolenych. Zhadali ich papiarednikaŭ, jakija znachodzisia za kratami ŭ dzievianostyja.

Pamierli ci źnikli

Dźmitryj Zavadski (źleva) i Pavieł Šaramiet

Pieršym adyšoŭ u inšy śviet apieratar Dźmitryj Zavadski. U 1997-m jaho i žurnalista Paŭła Šaramieta aryštavali za siužet, źniaty dla rasijskaha telebačańnia:

maŭlaŭ, biełaruska-litoŭskaja miaža achoŭvajecca nienadziejna (zdymačnaja hrupa trapiła ŭ pamiežnuju zonu), praź jaje lohka mohuć prajści parušalniki.

Spatrebiŭsia ŭltymatum rasijskaha prezidenta Jelcyna, kab abodvuch vypuścili.

U 2000-m Zavadski adpraviŭsia ŭ aeraport «Minsk-2» sustrakać Šaramieta — i źnik. Paźniej u aeraporcie znajšli tolki jaho mašynu.

Praz try hady dva byłyja aficery MUS atrymali 10 hadoŭ za vykradańnie Zavadskaha, choć i nie pryznali svaju vinu.

Sam Pavieł Šaramiet paźniej pracavaŭ u Rasii, a paśla va Ukrainie. Jon zahinuŭ praz 16 hadoŭ:

aŭto, u jakim jechaŭ žurnalist, uzarvali na vulicy Kijeva. Vinavatych dahetul nie znajšli.

Jašče piaciora palitviaźniaŭ pamierli ŭłasnaj śmierciu.

U 2006-m syšoŭ u inšy śviet Uładzimir Pleščanka. U kancy 1990-ch jon siem miesiacaŭ siadzieŭ u turmie — jaho abvinavačvali ŭ kradziažy biusta Suvorava, što stajaŭ la abłasnoha vajenkamata. Na sudzie abvinavačvańnie źniali.

Mahiła Uładzimira Pleščanki. Fota: skrynšot vidiea

Da źniavoleńnia Pleščanka pracavaŭ inžynieram-kanstruktaram na viciebskim vytvorčym abjadnańni «Manalit», paśla vyzvaleńnia uznačalvaŭ abłasnuju radu Kansiervatyŭna-chryścijanskaj partyi BNF.

Byŭ adnym z tych, što vyviešvaŭ bieł-čyrvona-biełyja ściahi ŭ samych roznych miescach i pakidaŭ cydułki, što toje zrabiŭ niaŭłoŭny Miron.

U 1997-m aryštavali dvuch viadomych čałaviek. Vasila Staravojtava — dvojčy Hieroja Sacpracy, kiraŭnika lehiendarnaha kałhasa «Rasśviet», jaki zastaŭsia prybytkovym navat paśla raspadu SSSR.

A taksama Vasila Lavonava — byłoha pieršaha sakratara mahiloŭskaha abkama partyi, tahačasnaha ministra sielskaj haspadarki. Ich abvinavačvali ŭ pieravyšeńni słužbovych paŭnamoctvaŭ, a Lavonava jašče i ŭ zabojstvie staršyni Mahiloŭskaha dziaržkantrolu Jaŭhiena Mikałuckaha. U vyniku eks-ministra asudzili za raskradańnie dziaržaŭnaj majomaści ŭ bujnych pamierach i atrymańnie chabaru ŭ sumie, ekvivalentnaj $115, Staravojtava — za kradziež majomaści. Apošni

pieražyŭ u turmie dva sardečnyja prystupy, mikrainsult, amal straciŭ zrok.

Padčas pachavańnia Vasila Lavonava. Fota Siarhieja Hudzilina

Paśla turmy abodva znachodzilisia ŭ apazicyi, Lavonaŭ napisaŭ miemuary «Praca nad pamyłkami». Jon pamior u 2015-m, Staravojtaŭ — za dva hady da jaho.

U 2014-m pamior ad ankałohii mastak-kieramist Ryhor Kijko. Jon byŭ viadomy jak udzielnik supołki «Pahonia» i aktyvist BNF (spačatku ahulnaha, potym — paźniakoŭskaha).

U 1997-m jaho abvinavacili ŭ chulihanstvie padčas śviatkavańnia Dnia Voli — siarod inšaha, adbivaŭ bieł-čyrvona-bieły ściah u milicyi — i prysudzili dva hady chimii.

Paśla vyzvaleńnia Kijko vykładaŭ i stvaraŭ karciny, a taksama praciahvaŭ zajmacca palitykaj — byŭ siarod abaroncaŭ Kurapataŭ.

U 2016-m pamior fizik, doktar navuk Juryj Chadyka, jaki źjaŭlaŭsia adnym z zasnavalnikaŭ BNF. Za dvaccać hadoŭ da hetaha jon — razam ź Viačasłavam Siŭčykam, pra jakoha havorka dalej — byŭ aryštavany za ŭdzieł u «Čarnobylskim šlachu» i amal miesiac trymaŭ haładoŭku ŭ znak pratestu.

Apošnija miesiacy žyŭ u svajho syna ŭ ZŠA.

U hramadskim žyćci ci ŭ emihracyi

Niazłomny Viačasłaŭ Siŭčyk — ci nie adziny palitviazień 1990-ch, jaki zastaŭsia ŭ palitycy. Jon nieadnarazova zatrymlivaŭsia ciaham 2010-ch, ciapier emihravaŭ va Ukrainu.

Viačasłaŭ Siŭčyk, fota Siarhieja Hudzilina

Jašče adzin kolišni palitviazień nahadvaje pra siabie zredčas. Havorka pra eks-premjera Michaiła Čyhira, jaki daŭno znachodzicca na piensii i zajmajecca ŭłasnaj pasiekaj. U 1999-m jaho aryštavali padčas alternatyŭnych prezidenckich vybarach.

Michaił Čyhir (źleva). Fota: fejsbuk Hanny Kanapackaj

Abvinavacili ŭ tym, što na pasadzie premjera jon daŭ adnoj ź firmaŭ adterminoŭku pa mytnych płaciažach. Na apošnich prezidenckich vybarach Čyhir uznačalvaŭ vybarčy štab Hanny Kanapackaj.

Andrej Klimaŭ, fota Siarhieja Hudzilina

Doŭhi čas zastavaŭsia ŭ palitycy i Andrej Klimaŭ. Kolišni paśpiachovy pradprymalnik, 30-hadovy Klimaŭ byŭ adnym z tych, chto vystupaŭ u parłamiencie za impičmient. U 1998-m jaho aryštavali i abvinavacili ŭ kradziažy ŭ asabliva bujnych pamierach, prysudzili šeść hadoŭ pazbaŭleńnia voli. Klimaŭ vyjšaŭ raniej, ale traplaŭ za kraty jašče dvojčy, kali sprabavaŭ arhanizavać u Biełarusi revalucyju.

U červieni 2021-ha eks-apazicyjanier zajaviŭ u intervju, što

škaduje pra svoj podpis ŭ padtrymku impičmientu (bo z-za hetaha, maŭlaŭ byŭ źniščany parłamient). Taksama pradprymalnik škadavaŭ, što Łukašenka prapanavaŭ jamu siabroŭstva, dy jon admoviŭsia.

Klimaŭ admoŭna stavicca da sankcyj i udzielničaje ŭ Kruhłym stale, jaki arhanizavaŭ Juryj Vaskrasienski.

Słavamir Adamovič staŭ skandalna viadomy, kali napisaŭ vierš z zaklikam da zabojstva kiraŭnika dziaržavy. Za heta i byŭ aryštavany. Jon źjazdžaŭ u ZŠA, emihravaŭ u Narviehiju, na niejki čas viarnuŭsia ŭ Biełaruś i ŭrešcie znoŭ źjechaŭ u Narviehiju. Adamovič znoŭ trapiŭ u centr uvahi dva hady tamu.

Praŭda nahoda była tak sabie: jon

vynies ź lecišča, što było pa susiedstvie ź im, 30 roznych pradmietaŭ, u tym liku meblu, adzieńnie, posud, instrumienty i pryłady. Košt skradzienaha śledstva acaniła ŭ 300 rubloŭ. Adamovič paprasiŭ prabačeńnie i patłumačyŭ svaje dziejańni patrebaj «atrymać psichałahičnuju razradku».

Na sudzie paet atrymaŭ dva hady «chatniaj chimii».

Uładzimira Kudzinava aryštavali ŭ 1997-m. Za hod da hetaha tahačasny deputat Viarchoŭnaha Savieta pastaviŭ svoj podpis pad patrabavańniem abvieścić impičmient Łukašenku. Na sudzie Kudzinava abvinavacili ŭ tym, što jon davaŭ chabar.

Paśla vychadu na volu jon źjechaŭ u Krym, dzie zaniaŭsia biznesam: adkryŭ u Jeŭpatoryi dźvie ptuškafabryki. Paźniej staŭ dyrektaram kampanii «MiasTorhKrym», jakaja pastaŭlaje miasnyja subpradukty z Rasii i Biełarusi.

Kudzinaŭ zachoŭvaje biełaruskaje hramadzianstva, kab pry źmienie situacyi viarnucca dadomu.

Źjechaŭ za miažu i Alaksiej Šydłoŭski. U 1997-m jaho i aktyvista Vadzima Łabkoviča asudzili za hrafici: na budynku rajvykankama ŭ Stoŭbcach jany napisali «Žyvie Biełaruś!» i «Paźniak — naš prezident».

Šydłoŭski atrymaŭ paŭtara hoda pazbaŭleńnia voli pa abvinavačvańni ŭ złosnym chulihanstvie.

U siaredzinie nulavych na jaho — paśla svarki z pradaŭcom z-za partreta Alaksandra Łukašenki — zaviali jašče adnu kryminalnuju spravu.

Šydłoŭski źjechaŭ u Čechiju. Pradavaŭ suvieniry, byŭ zahadčykam kramy. Ciapier pracuje načnym mieniedžaram u pražskim hateli.

Syn Alaksieja zajmajecca chakiejem. Fota: facebook.com

Łabkovič atrymaŭ paŭtara hoda źniavoleńnia z adterminoŭkaj na dva hady. Jon adyšoŭ ad palityki. Pracuje ŭ Biełarusi indyvidualnym pradprymalnikam, maje dźvie nievialikija kramy pa prodažy kandytarskich vyrabaŭ

Za miažoj zaraz žyvie i Vadzim Kabančuk, jakoha ŭ 1997-m abvinavacili ŭ parušeńni hramadskaha paradku i supraciŭleńni milicyjanieru padčas apazicyjnaj akcyi.

Jaho termin byŭ z adterminoŭkaj prysudu, tamu Kabančuka vyzvalili ŭ zale suda. Jon razam ź inšymi šukaŭ źnikłych palitykaŭ, a potym źjechaŭ za miažu. Naohuł

aktyvist emihravaŭ dvojčy. Pieršy raz — u Bielhiju ŭ pačatku nulavych. Paśla viarnuŭsia ŭ Biełaruś pracavaŭ u kamandzie Vitala Rymašeŭskaha. Druhi raz źjechaŭ va Ukrainu, dzie jak dobraachvotnik zmahaŭsia na Danbasie ŭ składzie ukrainskich farmiravańniaŭ.

Ciapier žyvie ŭ hetaj krainie.

Doktar miedycynskich navuk Juryj Bandažeŭski uznačalvaŭ Homielski miedycynski instytut, vyvučaŭ uździejańnie na arhanizm čałavieka małych doz radyjacyi. U 1999-m jaho aryštavali, abvinavačvajučy ŭ chabarnictvie.

Atrymaŭ vosiem hadoŭ, byŭ vyzvaleny ŭmoŭna-daterminova ŭ 2005-m.

Pakul jon byŭ u turmie, 15 francuzskich haradoŭ ušanavali jaho zvańniem hanarovaha hramadzianina. U niejki momant napisaŭ prašeńnie ab pamiłavańni, ale admoviŭsia pryznać svaju vinu.

Na nastupny hod paśla vyzvaleńnia Bandažeŭski źjechaŭ za miažu. Užo šmat hadoŭ žyvie i pracuje va Ukrainie.

Adziny pra kaho niama peŭnych źviestak — hieadezist Uładzimir Łysko. Jon byŭ asudžany ŭ 1997-m da dvuch hadoŭ «chimii» za ŭdzieł u akcyi na Dzień Voli. Praz hod trapiŭ pad amnistyju. Čym jon zajmajecca apošnim časam, nieviadoma.

Kamientary

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA8

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA

Usie naviny →
Usie naviny

Bułački z čarnicami — recept1

FBR nazvała imia taho, chto stralaŭ u Trampa23

Kali ź Biełarusi sydzie anamalnaja śpioka4

Rasijanie zaniali Uradžajnaje

Biełaruska padarožničaje pa samych biednych krainach Afryki i raskazvaje — jak heta, kali ciabie pastajanna razvodziać na hrošy12

Dva čałavieki zahinuli ŭ avaryi pad Mahilovam, čaćviora — u reanimacyi8

Donald Tramp zrabiŭ zajavu paśla ataki na jaho8

Bajden skazaŭ, što molicca za Trampa, i zaklikaŭ abjadnacca ŭsiu nacyju11

Čałaviek, jaki stralaŭ na mitynhu ŭ Donalda Trampa, zabity9

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA8

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA

Hałoŭnaje
Usie naviny →