Ekanomika11

Nacbank stvaryŭ infarmacyjnuju sietku pa technałohii błokčejn

Nacyjanalny bank Biełarusi stvaryŭ na asnovie technałohii błokčejn infarmacyjnuju sietku, jakaja moža vykarystoŭvacca dla rašeńnia šyrokaha śpiektru sučasnych i pierśpiektyŭnych bankaŭskich i niabankaŭskich zadač. Pra heta paviedamili va ŭpraŭleńni infarmacyi i hramadskich suviaziaŭ Nacyjanalnaha banka Biełarusi.

Na pieršym etapie sietka błokčejn budzie praktyčna ŭkaranionaja ŭ ramkach bankaŭskaj sistemy krainy. Uładalnikam vuzła sietki błokčejn moža stać luby bank abo niabankaŭskaja kredytna-finansavaja arhanizacyja Biełarusi. Administrataram sietki błokčejn u bankaŭskaj sistemie Biełarusi pryznačany Raźlikovy centr Nacyjanalnaha banka. U cełym stvorany samarehulavalny miechanizm kiravańnia i raźvićcia biełaruskaha siehmienta sietki błokčejn z vykarystańniem Savieta nodaŭ (uładalnikaŭ vuzłoŭ), členy jakoha majuć roŭnyja pravy.

Pieršym prykładam praktyčnaha vykarystańnia sietki błokčejn u bankaŭskaj sistemie Biełarusi stała mahčymaść pieradačy infarmacyi ab vydadzienaj bankaŭskaj harantyi i niepasredna samoj bankaŭskaj harantyi. Biełaruskija banki ŭ bližejšy čas zmohuć skarystacca takoj mahčymaściu ŭ adpaviednaści z pastanovaj praŭleńnia Nacyjanalnaha banka ad 11 lipienia 2017 hoda №279, jakaja ŭstupiła ŭ dziejańnie z 15 lipienia i praduhledžvaje ŭklučeńnie technałohii błokčejn u miechanizm pieradačy infarmacyi ab bankaŭskich harantyjach. Novy miechanizm viadzieńnia rejestraŭ bankaŭskich harantyj budzie spryjać zabieśpiačeńniu ŭzajemnaha dostupu subjektaŭ haspadarańnia dziaržaŭ — členaŭ Jeŭrazijskaha ekanamičnaha sajuza (JEAES) da pracedur dziaržaŭnych zakupak tavaraŭ (rabot, pasłuh).

Płanujecca, što nastupnym etapam stanie ŭkaranieńnie technałohii błokčejn na rynku kaštoŭnych papier. AAT «Biełaruskaja valutna-fondavaja birža» płanuje vykarystoŭvać błokčejn dla viadzieńnia rejestra apieracyj z kaštoŭnymi papierami na biržavym i pazabiržavym rynkach. Realizacyja prajekta daść mahčymaść farmavać dadzieny rejestr na jakasna novym uzroŭni, što stvoryć umovy dla pavyšeńnia prazrystaści i dalejšaha raźvićcia fondavaha rynku ŭ Biełarusi.

Vykarystańnie sietki błokčejn u Biełarusi ŭ ciapierašni čas nie praduhledžvaje ździełak ź virtualnymi valutami. Pry hetym kanceptualna nie isnuje jakich-niebudź abmiežavańniaŭ na vobłaści prymianieńnia błokčejna ŭ śfiery infarmacyjnych technałohij.

U pierśpiektyvie technałohija moža być vykarystanaja jak u bankaŭskaj sistemie, tak i za jaje miežami dla vyrašeńnia lubych inšych zadač, u tym liku, naprykład, arhanizacyi pracy z «razumnymi kantraktami». Pry zakanadaŭčym zabieśpiačeńni zavieranaja z dapamohaj sietki błokčejn infarmacyja ŭ dalejšym moža vykarystoŭvacca ŭ raznastajnych vidach dziejnaści, jakija patrabujuć infarmacyjnaha zabieśpiačeńnia: biznesie, spravavodstvie, miedycynie, finansavaj śfiery, pravavoj padtrymcy i mnohich inšych śfierach.

Infarmacyjnaja technałohija błokčejn atrymała šyrokaje raspaŭsiudžvańnie z 2008 hoda. Jaje admietnaj asablivaściu źjaŭlajecca decentralizavanaja struktura zachavańnia identyčnych va ŭsioj sietcy błokaŭ infarmacyi, što zabiaśpiečvaje ubudavanuju ŭstojlivaść da pamyłak, adsutnaść centralizavanaha kantrolu i punktaŭ admovy. Infarmacyja, jakaja zachoŭvajecca ŭ sietcy błokčejn, prazrystaja, bo ahulnaja baza danych adnačasova isnuje na ŭsich kampjutarach, jakija ŭvachodziać u sietku. Zapisy, jakija zachoŭvajucca ŭ joj, publičnyja i lohka praviarajucca. Sietka błokčejn nie moža być razburanaja, bo źmianieńnie navat adzinki infarmacyi patrabuje nieabchodnaści padmieny infarmacyi va ŭsioj sietcy.

Kamientary1

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie20

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →