Zdaroŭje1313

Płastyčny chirurh: «Biełarusy prosiać paŭtaryć banalnyja ideały pryhažości — Kim Kardašjan i Breda Pita»

Jakija apieracyi zaraz najbolš zapatrabavany ŭ Biełarusi, čamu pamier maje značeńnie, a bodzipazityŭ prajhraje žadańniu padabacca — u našaj hutarcy z płastyčnym chirurham Aleham Stasievičam.

Aleh Stasievič — płastyčny chirurh z 20-hadovym stažam. U miesiac jon robić dziasiatki apieracyj. Skončyŭ lačebna-prafiłaktyčny fakultet Minskaha dziaržaŭnaha miedycynskaha instytuta. Što admietna, hrupa, dzie vučyŭsia budučy chirurh, zachacieła, kab navučańnie viałosia na biełaruskaj movie, i administracyja, jak i bolšaść vykładčykaŭ, pajšli im nasustrač. Heta intervju taksama adbyłosia na čystaj movie. Paśla instytuta naš surazmoŭca zasvoiŭ šmat tearetyčnych i praktyčnych kursaŭ tut i za miažoj. Pracavaŭ u Centry płastyčnaj i rekanstrukcyjnaj mikrachirurhii, u «Nardzinie», z 2011 hoda — u miedycynskaj ustanovie «Kanfidens».

«Naša Niva»: Spadar Aleh, na jakim ŭzroŭni zaraz znachodzicca ajčynnaja płastyčnaja chirurhija? Ci nie adstajom my ad suśvietnych mahčymaściaŭ?

Aleh Stasievič: Z punktu hledžańnia miedycyny, płastyčnaja chirurhija — maładaja halina, pra jakuju asobna zahavaryli paśla Druhoj Suśvietnaj vajny: paranienych, pakalečanych ludziej treba było nie prosta lačyć, ale i niejak adnaŭlać ich źniešnaść, kab jany mahli paŭnavartasna žyć dalej. U ciepierašni čas tolki-tolki pačali sychodzić z žyćcia ludzi, jakija ličacca stvaralnikami sučasnaj płastyčnaj chirurhii: tak, letaś pamior brazilski doktar Iva Pitanhi, jaki ŭ 1950-ja stvaryŭ technałohii, jakimi my karystajemsia i zaraz.

Kaniečnie, u savieckija časy raźvićcio hetaj miedycynskaj haliny krychu strymlivałasia, bo jana nie adnosiłasia da asnoŭnych patreb naroda. Ličyłasia, što, naprykład, ankołahi zachoŭvajuć žyćcio, i hetaha było dastatkova. Jak budzie vyhladać pacyjent paśla takoj apieracyi, chvalavała mała. Niahledziačy na ŭsio heta, siońnia biełarusy vałodajuć usim, što jość u tych krainach, dzie płastyčnaja chirurhija pačała raspracoŭvacca raniej. Kompleks, što my niejkija niedaraźvityja, tut całkam adsutničaje.

«NN»: Ale kali kazać nie pra rekanstrukcyjnyja apieracyi, a mienavita pra estetyčnyja — heta, u asnoŭnym, pryvilei bahatych?

AS: Ja b nie skazaŭ tak, bo na rynku pradstaŭleny absalutna roznyja košty i servisy. Tut jak z praduktami charčavańnia: možna nabyć zvyčajny chleb, a možna pajści ŭ pryvatnuju piakarniu i kupić ekskluziŭny, jaki budzie śpiečany admysłova dla vas. Akramia taho, u ludziej roznaja matyvacyja: niechta adkładaje hrošy, kab nabyć novaje aŭto, a niechta źbiraje na pryhožy nos.

«NN»: Što najčaściej nie padabajecca biełarusam u svajoj źniešnaści?

AS: U bolšaści krain, jakija ličacca cyvilizavanymi, u pieršuju čarhu ludzi źviartajucca pa amaładžalnyja pracedury. Pryčym daloka nie ŭsie imknucca vyhladać maładziejšymi za svoj viek, jość tyja, chto prosta choča źniešnie nablizicca da svajho ŭzrostu, bo zaraz ź lusterka na jaho hladzić niechta kudy starejšy. Na žal, jakaść žyćcia, jaho intensiŭnaść, ekałahičnyja i ekanamičnyja składniki nie dadajuć našaj źniešnaści bałaŭ.

U topie zvarotaŭ taksama źmianieńnie formy i abjomaŭ hrudziej, konturu nosa i lipasakcyja. Na 10-15 zvarotaŭ ad žančyn prypadaje 1 mužčynski. Pry hetym kolkaść apošnich na praciahu hadoŭ nie pavialičvajecca. Miarkuju, heta źviazana z panavańniem tradycyjnych pohladaŭ u biełaruskim hramadstvie.

«NN»: A jaki pamier hrudziej zaraz samy papularny?

AS: S, ci treci. Ale ja, kaniečnie, aryjentujusia nie tolki na žadańni pacyjentak. Imknieńnie da harmonii — heta hałoŭnaje praviła płastyčnaha chirurha. Kali ja baču, što ŭ čałavieka ŭsie častki cieła i biez majoj dapamohi vyhladajuć praparcyjna, ja mahu admović u apieracyi — chaj źviartajecca da inšych śpiecyjalistaŭ, kali choča.

Z mužčynskim orhanam taja ž situacyja, tym bolš što apieracyja na čelesie kudy bolš składanaja, čym aŭhmientacyja hrudziej impłantami. Byŭ u praktycy vypadak: pryjšoŭ da mianie mužčyna i skazaŭ, što choča pavialičyć svaje hienitalii. A tam usio narmalna absalutna pa ŭsim kryteryjam. Ja spytaŭ, kim jon pracuje. Vyśvietliłasia, što mužčyna jeździć na budoŭlu ŭ Sankt-Pieciarburh. Tady ja paraiŭ jamu zavitać u Ermitaž i pryhledziecca da antyčnych statuj: da tych praporcyj, što ličacca standartami pryhažości ŭ mastactvie. Na maje dovady mužčyna adkazaŭ nastupnaje: «Zaraz užo inšyja standarty». Ludzi «natchniajucca» tematyčnymi, eratyčnymi sajtami i imknucca ŭvasobić heta va ŭłasnaje intymnaje žyćcio. Siońnia nas užo chvaluje nie tolki, jak vyhladaje tvar, ale i toje, što nižej pojasa. Kali chočacie viedać, tamu patencyjnamu klijentu ja paraiŭ nie śpiašacca.

«NN»: Isnuje mierkavańnie, što niaredka da chirurhaŭ iduć asoby, jakim prosta lanotna zaniacca svaim tvaram ci ciełam…

AS: Jość takoje, kali imknucca pajści praściejšym šlacham. Byvaje, patencyjalny pacyjent patrabuje: chaču źmianić voś heta. Ale ja ž baču, što isnuje šmat inšych sposabaŭ paŭpłyvać na situacyju: možna naviedać doktara-kaśmietołaha, a možna banalna vyspacca. Ludzi vielmi ździŭlajucca, kali płastyčnyja chirurhi admaŭlajuć im u apieracyi: jany ž uładary svajho cieła, patrabujuć — rabi! Na toje, kab rastłumačyć im svaju pazicyju, byvaje, vydatkoŭvajecca šmat času.

«NN»: Voś raniej isnavała moda na pulchnyja huby, a zaraz što ŭ trendzie płastyki?

AS: Pyšnyja huby i ciapier u modzie. Toje ž samaje ź jahadzicami. Ale ŭ cełym modna vyhladać zdarovym i maładym.

«NN»: Ci prychodziać da vas z kankretnymi fotazdymkami, maŭlaŭ, chaču być padobnym na voś hetaha indyvida?

AS: Tak, i heta spraščaje zadaču chirurhaŭ, bo, kali kažuć «zrabicie mnie pryhoža», hublaješsia: u kožnaha ž svajo mierkavańnie na hety kont.

Časam, da mianie prychodziać z davoli banalnymi fotazdymkami, na jakich źmieščany ideały pryhažości, rastyražavanyja suśvietnymi ŚMI: Skarlet Jochansan, Kim Kardašjan, Merylin Manro, Bred Pit… Ale zdarajecca, prosiać aryjentavacca na niejkich rasijskich zorak, imiony jakich ja mahu zusim nie viedać, prychodzicca huhlić.

Kim Kardašjan.

«NN»: Vas nie chvaluje, što ŭ suviazi z rucham «bodzipazityŭ» (usprymańnie cieła takim, jakoje jano jość), jaki zaraz nabiraje papularnaść, u budučyni ŭ vas pamienšycca kolkaść klijentaŭ?

AS: Ludzi ŭsio adno buduć rabić apieracyi, jak jany praciahvajuć vykarystoŭvać makijaž ci myć vałasy. Možna ž chadzić z brudnaj hałavoj, ničoha asabliva strašnaha nie zdarycca, ale my hetaha nie robim. Usie našy pavodziny, źviazanyja sa źniešnaściu, pradyktavany instynktami: usie žyvyja istoty imknucca pamnažacca, tamu nam tak važna padabacca inšym. Jak by my ni sprabavali zasiarodzicca tolki na sabie, my ŭsio roŭna budziem staracca pryvabić partniora, chaj i nieŭśviadomlena, bo žyviom ŭ śviecie naviazanych stereatypaŭ i mierkavańniaŭ.

«NN»: A vaša cieła spaznała niejkija apieracyi?

AS: Ja tolki vydalaŭ papiłomy łazieram, bolš ničoha.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Kamientary13

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pryčym tut vajna

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pryčym tut vajna

Usie naviny →
Usie naviny

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»9

U Biełarusi nie buduć reahavać na ŭviadzieńnie Łatvijaj zabarony ŭjezdu dla biełaruskich aŭtamabilaŭ2

U Hrodnie źbirajucca pravieści «svojeasablivy vals» BTR-aŭ1

Labiedźka: Biełaruskaja mova pavinna stać adzinaj dziaržaŭnaj. Ale treba zakłaści pierachodny pieryjad19

Dziakujučy ŭrahanu ŭ Homieli zrabili navukovaje adkryćcio3

Karbalevič: Minsk zahavaryŭ pa-inšamu, ale heta pakul tolki słovy, dziejańniaŭ minimum1

Što aznačajuć sihnały Łukašenki Polščy i Ukrainie?16

Łamin Jamal vypadkova pakazaŭ na VIDEA svaich hołych kalehaŭ4

Biełaruski błohier u samy skvar pasprabavaŭ pasmažyć jajki prosta na asfalcie. Ci atrymałasia?3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pryčym tut vajna

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pryčym tut vajna

Hałoŭnaje
Usie naviny →