Pradprymalniki sprabavali prajści da Administracyi prezydenta, a paśla demanstravali na praspekcie i pierakryli ruch na płoščy Niezaležnaści. Kolkaść pratestoŭcaŭ dasiahała 5000 čałaviek. Pradprymalnickija lidery zaklikali na nastupnuju akcyju a 12-j hadzinie 21 studzienia. Akcyja pradprymalnikaŭ na mapie Google'a .

Fotarepartaž Julii Daraškievič

Fotarepartaž Andreja Lankieviča

Akcyja za admienu ŭkazu Łukašenki №760, jaki zabaraniaje pradprymalnikam mieć najomnych rabočych, pačałasia a 12 hadzinie na Kastryčnickaj płoščy. Na placy pierad niezadoŭha pierad mitynham byŭ zality katok, dzie prachodzili niejkija hulańni dla školnikaŭ pad ehidaj BRSM. Koŭzanka zajmała bolšuju častku płoščy, tamu mitynhoŭcam było ciesnavata.

Ni Kastryčnickaja, ni podstupy da jaje nie byli pierakrytyja milicyjaj i AMONam i kolkaść udzielnikaŭ uvieś čas rasła. Chvilin praź piatnaccać padjechała mašyna z hukaŭzmacnialnaj technikaj. Ludziej pačali zaklikać razychodzicca, u advarotnym vypadku abiacali prymianić fizyčnuju siłu.

Praź niejki čas była ahučanaja prapanova ŭładaŭ, što čaćviora-piaciora pradprymalnikaŭ mohuć pajści ŭ Administracyju prezydenta na pieramovy. Było vyrašana, što parlamentarami vystupiać Anatol Šumčanka i jašče niekalki pradprymalnikaŭ, astatnija ŭdzielniki mitynhu buduć čakać vynikaŭ na Płoščy.

Padciahnulisia palityki: Alaksandar Milinkievič, Mikoła Statkievič, Anatol Labiedźka, Aleś Michalevič. Z mehafonam vystupali Aleś Taŭstyka i Siarhiej Parsiukievič ź Viciebsku, jaki zaklikali prysutnych nie razychodzicca. Milinkievič zajaviŭ, što ŭłady imknucca «źniščyć pradprymalnikaŭ jak kłas», zaklikaŭ nia vieryć abiacańniam uładaŭ i nia dać siabie raskałoć, zachoŭvać salidarnaść.

Prykładna a 13:40 častka ŭdzielnikaŭ akcyi vyrašyła, što pieramovy zaciahvajucca. Jany prapanavali taksama pajści ŭ bok Administracyi. Mitynhoŭcy pajšli praz prajeznuju častku praspektu, na niejki čas paralizavaŭšy ruch transpartu. Niedaloka ad teatru imia Janki Kupały demanstrantaŭ sustreli šerahi AMONu, jakija pieraharadzili darohu. Praryvać kardony milicyi nichto nie źbiraŭsia, tamu ŭ chutkim časie kalona rušyła pa praspekcie ŭbok płoščy Niezaležnaści. Častka ludziej, nie zvažajučy na papiaredžańni supracoŭnikaŭ DPS, rušyła prajeznaj častkaj, znoŭ častkova pierakryŭšy ruch. Tym časam milicyja papiaredziła Alaksandra Milinkieviča ab mahčymaj kryminalnaj adkaznaści za praviadzieńnie akcyi.

Adnoj z charakternych asablivaściaŭ akcyi 10 studzienia stała amal poŭnaja adsutnaść ściahoŭ, raściažak, transparantaŭ. Bolšaść udzielnikaŭ skłali ludzi, jakija nia chodziać na mitynhi apazycyi. Šmat chto dałučaŭsia da kalony, kali jana išła pa praspekcie. Papieramienna hukali: “Rabota” i “Svaboda”. Niekatoryja ŭdzielniki śmiajalisia: «Kamu čaho nie chapaje».

Užo na płoščy Niezaležnaści źjaviłasia navina, što pieramovy Anatola Šumčanki z zahadčycaj hałoŭnaha ekanamičnaha ŭpraŭleńnia Administracyi prezydenta Inaj Miadźviedzievaj ničym nia skončylisia. Čynoŭnica tolki paabiacała pieradać patrabavańni pradprymalnikaŭ kiraŭniku Administracyi prezydenta Hienadziu Niavyhłasu, jaki ŭžo rapartuje Łukašenku. Razam z tym, dała zrazumieć, što nichto ŭkaz admianiać nie źbirajecca.

AMON pierakryŭ padychody da Domu ŭradu. Tady akcyja i dasiahnuła najbolšaj kolkaści ŭdzielnikaŭ. Prykładna šeść tysiač čałaviek zaniali płošču Niezaležnaści. Aleś Taŭstyka vystupiŭ pierad ludźmi ź impravizavanaj sceny — lichtarni. Taŭstyka skazaŭ, što hatovy zaraz iści na pieramovy da Sidorskaha. Ludzi pačali družna hukać: «Sidorski! Sidorski!» Ale praź niejki čas stała zrazumieła, što nichto z uradu da pradprymalnikaŭ nia spuścicca.

Ale ludzi nie byli nastrojenyja na toje, kab razychodzicca. Jak skazała adna žančyna z Babrujsku: “Kolki možna jeździć u Miensk na mitynhi? Niešta treba vyrašać užo siońnia”. Tady i pačulisia prapanovy pierakryvać praspekt, da toj pary pakul na pieramovy nia vyjdzie chto-niebudź z uradu.

Milicyja nia stała zaminać ludziam vyjści na praspekt. U vyniku pierakryvańnia ŭtvaryŭsia dosyć vialiki zator z mašyn i aŭtobusa. Kali adna z «sotak» sprabavała prajechać, jaje abkružyli z usich bakoŭ ludzi. Niechta samy adčajny navat zalez na dach aŭtobusu ź bieł-čyrvona-biełym ściaham. Šmat chto tady ŭzhadaŭ pra padziei na Płoščy.

Prykładna a 17-j hadzinie bajcy AMONu vycisnuli mitynhoŭcaŭ z praspektu, ale nikoha nie zatrymlivali. Navat paśla hetaha častka ludziej nie nakiravałasia dadomu, a rušyła ŭbok Kastryčnickaj płoščy. Tam i adbylisia zatrymańni. Viadoma, što siarod dvuch dziasiatkaŭ zatrymanych i lider RHA «Perspektyva» Anatol Šumčanka. Jašče raniej zatrymali Ŭładzimiera Šyłu z Salihorsku, Anatola Labiedźku. Pa darozie na akcyju zatrymali pad roznymi pretekstami dziasiatak pradprymalnikaŭ u rehijonach.

Pahražajučy ŭžyć siłu, namieśnik načalnika hałoŭnaha ŭpraŭleńnia ŭnutranych spraŭ Mienharvykankamu Alaksandar Najdzienka paviedamiŭ, što pa fakcie niesankcyjanavanych vuličnych manifestacyjaŭ raspačataja kryminalnaja sprava.

Da momantu razhonu pikietu lidery pradprymalnickaha ruchu paśpieli vyrašyć, što nastupnaja akcyja projdzie 21 studzienia a 12.00. Amal nichto nie čakaŭ, što akcyja 10 studzienia budzie nastolki masavaj i rašučaj i što da pradprymalnikaŭ, jakija składali tolki častku ŭdzielnikaŭ akcyi dałučycca stolki aktyvistaŭ apazycyi i prosta ludziej na vulicach.

Źmicier Pankaviec

* * *

Chronika padziejaŭ

17.59 Zatrymany Anatol Šumčanka.

17.40 Pačalisia masavyja zatrymańni najbolš aktyŭnych udzielnikaŭ niesankcyjanavanaj akcyi pratestu indyvidualnych pradprymalnikaŭ. Heta adbyvajecca na skryžavańni praspektu i vulicy Enhielsa. Siudy ludzi dajšli siudy z płoščy Niezaležnaści. U rajonie Kastryčnickaj płoščy ciapier znachodzicca vialikaja kolkaść aŭtobusaŭ i aŭtamašyn ź milicyjantami. U toj ža čas niekalki socień čałaviek zastajucca na Kastryčnickaj, ich pakul nie čapajuć.

16.48 AMAP vyciaśniŭ usich z prajezžaj častki, ruch transpartu adnoŭleny.

16.45 Pa fakcie "masavych biesparadkaŭ" 10 studzienia u Miensku raspačata kryminalnaja sprava. Pra heta ŭdzielnikam stychijnaha mitynhu pradprymalnikaŭ na płoščy Niezaležnaści paviedamlaŭ namieśnik načalnika hałoŭnaha ŭpraŭleńnia ŭnutranych spraŭ Minharvykankama Alaksandr Najdzienka, paviedamlaje BiełaPAN. Spasyłajučysia na heta, jon patrabavaŭ, kab jany razyšlisia.

16.40 Pradprymalnickija lidery zaklikali pravieści nastupnuju akcyju pratestu a 12-j hadzinie 21 studzienia.

16.35 Pradprymalniki pryniali rašeńnie stajać na płoščy da 17 hadzinaŭ. Jany abmiarkoŭvajuć novyja akcyi pratestu.

16.30 Niejki chłopiec uskaraskaŭsia na aŭtobus № 100 i machaje bieł-čyrvona-biełym i mienskim ściahami.

16.20 Na płoščy zastalisia kala 1000 čałaviek, ale ŭsio roŭna blakujuć ruch transpartu. Niekalki aŭtobusaŭ maršrutu №100 pasprabavali prarvacca cieraz płošču, ale ich nie puścili. Milicyja jość, ale supracoŭnikaŭ DAI amal niama.

15:42 Ludzi praciahvajuć stajać na Płoščy Niezaležnaści. Tym časam zatrymany salihorski pradprymalnik Uładzimier Šyła. Jaho zatrymali ŭ toj momant, kali jon kiravaŭsia ŭ bok Čyhunačnaha vakzału. Ciapier jaho viazuć u Maskoŭski RUUS: "Stopracentna daduć sutki", — skazaŭ jon na raźvitańnie žurnalistam.

Mašyny stali abjaždžać Płošču Niezaležnaści, ale na joj šmat aŭtobusaŭ: № 100, № 1.

15:25 Praspekt pa-raniejšamu pierakryty, ludzi razychodzicca nie źbirajucca. Milicyja narešcie stała nastojliva raić razychodzicca. Što charakterna dla hetaj akcyi, ściahoŭ nia šmat. Jość bieł-čyrvona-biełyja, AHP, eŭraźviazaŭskija i Miensku

15:17 Pradprymalniki znoŭ pierakryli praspekt niedalok ad uvachodu ŭ stancyi metro "Płošča Niezaležnaści". Ruch zablakavany. Źbirajucca stajać, pakul chto-niebudź da ich nia vyjdzie.

15:11 Ludzi praciahvajuć stajać pad Domam uradu. Nichto da ich nia vyjšaŭ. Pakul niama adnaznačnaha rašeńnia, što rabić. Častka pradprymalnikaŭ razychodzicca, inšyja prapanujuć znoŭ pierakryć praspekt da taho času, pakul da ich vyjdzie kiraŭnictva ŭradu.

15.01 Taŭstyku da Sidorskaha nie puścili. Skazali: čakajcie, niechta da Vas vyjdzie. Tym časam pieramovy Šumčanki ŭ Administracyi prezydenta pravalilisia. Zahadčyca hałoŭnaha ekanamičnaha ŭpraŭleńnia Administracyi prezydenta Ina Miadźviedzieva skazała, što patrabavańni pradprymalnikaŭ buduć pieradadzienyja kiraŭniku Administracyi, a H. Niavyhłas prainfarmuje pra heta prezydenta. Taksama jana zajaviła, što admianiać ukaz № 760 nichto nie źbirajecca.

14.54 Pierad prysutnymi vystupiŭ Aleś Taŭstyka, jon pramaŭlaŭ ź impravizavanaj sceny (lichtarnia z prystupkami), jon skazaŭ, što zaraz pojdzie da Sidorskaha, dzie budzie patrabavać admieny nia tolki ukazu №760, ale i budzie ŭźnimać palityčnyja patrabavańni: 12 patrabavańniaŭ Eŭrasajuzu.

14.42 Płošča całkam zapoŭniena ludźmi. Hukajuć: «Rabota», «Sidorski, vychodź!»

14:38 Pradprymalniki ŭžo na Płoščy Niezaležnaści, padychodziać na hałoŭnaha korpusu BDU. Ludzi kirujucca da Domu Ŭradu. AMAPaŭcy biahuć da prystupak Domu ŭradu. Praspekt pa raniejšamu pierakryty ludźmi, jakija nastrojenyja rašuča.

14.25. Kalona la KDB. Častka ludziej idzie pa prajeznaj častcy. Kolkaść udzielnikaŭ istotna pavialičyłasia i dasiahnuła ciapier 4-5 tysiač čałaviek. Ruch pa pravym baku praspekta adkryty dla mašyn.

14.18 Manifestanty iduć da płoščy Niezaležnaści . Pieravažna chodnikami. Milicyja papiaredziła pra kryminalnuju adkaznaść za arhanizacyju mitynhu Alaksandra Milinkieviča.

14.15 Udzielniki akcyi rušyli ŭ bok płoščy Niezaležnaści.

14.14 Ludzi stajać na praspekcie, na prajeznaj častcy. Ich papiaredžvajuć z dynamikaŭ pra mahčymaść užyćcia siły, kali tyja za 10 chvilin nie ryzyducca. Šmat AMAPu. Źjavilisia aŭtazaki.

14.05 Na praspekcie i vulicy Enhielsa pierakryty mašynny ruch. AMAP pieraharadziŭ prachod na vulicu Enhielsa.

14.02 Lakalnyja sutyčki z daišnikami i amonaŭcami. Padjaždžajuć milicejskija mašyny. Pa toj bok praspektu ludzi spynilisia j nie iduć dalej za Kupałaŭski teatar.

13.57 Ludzi vyjšli na praspekt. Pierakryli praspekt. Hałava kalony la Kupałaŭskaha teatru.

13.50 Pradprymalniki vyrašyli iści da Administracyi prezydenta j kirujucca da vulicy Enhielsa.

13.30 Anatol Šumčanka i pradprymalnik sa Słucku, imia jakoha z prysutnych nichto nia zdoleŭ nazvać, pajšli ŭ Administracyi prezydenta na pieramovy da spn. Miadźviedzievaj. Pieramoŭščyki skazali, što kali praz 15 chvilin nia vyjduć, udzielniki akcyi buduć sami vyrašać, što rabić dalej.

Stała viadoma, što pa darozie da akcyi zatrymany Alaksandar Makajeŭ razam z synam.

13.20 Ludzi patrochu razychodziacca. Toj, chto zastaŭsia — kala tysiačy čałaviek — ratujucca chto ad śniehu na prystupkach Pałacu respubliki, chto ad choładu na koŭzancy dy z kavaju-harbataju ŭ rukach. Čakajuć vyniku pieramoŭ.

13.15 Raspačaŭsia impravizavany mitynh. Siarod inšych vystupiŭ A. Milinkievič. Jon zajaviŭ, što ŭłady imknucca «źniščyć pradprymalnikaŭ jak kłas», zaklikaŭ nia vieryć abiacańniam uładaŭ i nia dać siabie raskałoć, zachoŭvać salidarnaść.

12.55 Radyjo «Svaboda» pieradaje z Mahilova: kala 500 čałaviek sabralisia tam na centralnaj płoščy horadu. Charter97.org aceńvaje, što kolkaść pratestoŭcaŭ u centry stalicy dasiahnuła 2500 čałaviek. Hrupa pieramoŭščykaŭ dajšła da Domu aficeraŭ. Da pradprymalnikaŭ vyjšaŭ pradstaŭnik słužby achovy Administracyi prezydenta i paabiacaŭ, što chutka vyjdzie supracoŭnik adździełu pa pryjomu hramadzianaŭ. U skvery znachodziacca niekalki aŭtazakaŭ, kala budynku administracyi – uzmocnienaja achova.

12.50 Na płoščy pryblizna paŭtary tysiačy čałaviek. Źjaviłasia infarmacyja, što darohaj zatrymali pradprymalnickich lideraŭ Alaksandra Cacuru i Viktara Harbočova. Udzielniki akcyi trymajuć lozunhi z davoli kalučym źmiestam, jak naprykład: «Chočam žyć pa zakonach, a nie pa ŭkazach!», «Baćka, ty synkoŭ svaich pracaŭładkavaŭ, a my svaich pradaŭcoŭ vyhnali, jak sabak na vulicu!»

12.30 U administracyju iduć Anatol Šumčanka, Karen Akopaŭ, Mikałaj Ramašyn. Miarkujecca, što pieramovy zojmuć kala 20 chvilin. Aleś Taŭstyka zaklikaŭ u vypadku, kali pieramovy nie daduć vyniku, iści na płošču Niezaležnaści.

12.25 Raptam usiu uvahu sabranych pieraklučyŭ na siabie aŭtamabil z hukaŭzmacnialnaj aparaturaj: Adtul daniesłasia: «Šeście da administracyi prezydenta zabaronienaje. Prosim vyznačyć 4‑5 čałaviek, jakija buduć adpraŭlenyja ŭ Administracyju prezydenta na pieramovy»

12.20 Na płoščy sabrałosia kala 1000 čałaviek. Vielmi ciesna. Padjechała mašyna z hukaŭzmacnialnikam, papiaredžvaje pra adkaznaść za ŭdzieł u niesankcyjanavanaj akcyi. Pryjšli Siarhiej Kalakin, Alaksandar Milinkievič, Aleś Michalevič, Mikoła Statkievič, Aleś Taŭstyka. Vielmi ciesna. Uźniatyja ściahi AHP, Maładych demakrataŭ, vialiki bieł-čyrvona-bieły.

12.05 Ludzi padychodziać. Sabrałosia ŭžo la paŭtysiačy čałaviek, ale j takoj kolkaści ciesnavata na svabodnym ad koŭzanki miescy. Prysutničajuć Anatol Šumčanka, Anatol Labiedźka.

11.55 Pierad pačatkam sustrečy pradprymalnikaŭ na Kastryčnickaj płoščy sabrałasia kala 200 čałaviek.

Płošča adkrytaja, pracuje koŭzanka, prachodzić niejkaje zabaŭlalnaje mierapryjemstva z udziełam maładzionaŭ z beeresemaŭskimi značkami. Milicyi niašmat.

Akcyja pradprymalnikaŭ na mapie Google'a

Źmicier Pankaviec

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0