Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
10.02.2024 / 11:0658RusŁacBieł

«U mianie nie było seksu dva hady, niahledziačy na kolkaść achvotnych sa mnoj pieraspać». Biełaruska raskazała, čamu žyvie bieź intymu

Pra toje, što pastaviła svajo seksualnaje žyćcio na paŭzu, Anastasija napisała ŭ X (byłym tvitary). Jaje post nabraŭ bolš za piaćsot kamientaroŭ i vyklikaŭ haračyja sprečki. Dziaŭčyna raskazała, što prymusiła jaje zrabić taki krok i jak joj žyviecca biez seksu.

«Nie liču patrebnym marnavać svaje resursy»

Anastasii Antaniuk 30 hadoŭ, jana žyvie ŭ Polščy i pracuje kantent-mieniedžaram. Paŭsiadzionnaść dziaŭčyny mała čym adroźnivajecca ad žyćcia adnahodak. 

Fota: skryn pasta hieraini

U studzieni 2021 hoda Nasta rasstałasia z chłopcam i z taho času nie ŭstupała ŭ novyja stasunki. I chacia paśla hetaha ŭ jaje zdaralisia epizadyčnyja intymnyja kantakty, užo dva hady seksualnaje žyćcio dziaŭčyny staić na paŭzie. Pryčyna prostaja — nie sustreŭsia čałaviek, ź jakim zachaciełasia b blizkaści:

«U asnoŭnym mianie pryciahvajuć razumnyja mužčyny, jakija da čahości imknucca, u jakich jość svaje ambicyi ci mety, jakija niečym zachoplenyja ci dobra raźbirajucca ŭ niejkaj temie i jakija mohuć zachoplena pra heta havaryć. Za minułyja dva hady mnie sustreŭsia tolki adzin taki, ale, na žal, jon byŭ žanaty».

Fota: archiŭ hieraini

Dziaŭčyna sprabavała zapluščvać vočy na ​​niekatoryja nieidealnaści inšych partnioraŭ, ale hulnia nie kaštavała śvieč:

«Raniej ja sprabavała mieć blizkaść ź ludźmi, jakija nie zusim padychodzili pad maje standarty, ale ja zrazumieła, što heta nie moj varyjant: kali ja zajmałasia ź imi seksam, to nie atrymlivała taho zadavalnieńnia, jakoje mahło b być. Tamu ja prosta nie liču patrebnym marnavać svaje resursy na toje, kab šukać takich ludziej i zajmacca ź imi seksam, kali jon nie prynosić mnie naležnaha zadavalnieńnia».

Pry hetym, jak adznačaje biełaruska, u jaje niama «zvyšnaturalnych» zapytaŭ da partniora. Jana nie honicca za hrašyma abo madelnaj źniešnaściu, ale svaje patrabavańni da mužčyny, ź jakim moža zdarycca intym, u jaje jość:

«Ja hladžu nie tolki na ŭnutrany śviet čałavieka i na jahony intelekt, ale i na toje, jak jon vyhladaje. Mužčyna pavinien być mnie simpatyčny abo, chacia b, jaho źniešnaść nie pavinna mianie adšturchoŭvać. Heta minimum dla taho, kab sustrecca i parazmaŭlać. Navat kali chłopiec nie budzie jakim-niebudź supierpryhožym ci supierseksualnym, mahčyma, paśla razmovy ź im ja zrazumieju, što jon — cikavaja asoba».

«Mianie nie zadavalniaje jakaść mužčyn z tyndara»

Adsutnaść adpaviednych joj mužčyn Anastasija tłumačyć prosta: «Mahčyma, ja niapravilna ich šukaju, znachodžusia ŭ niejkim izalavanym asiarodździ ci vykarystoŭvaju mała instrumientaŭ dla pošuku. Ź inšaha boku, kali razhladać papiarednija adnosiny, sustrečy adbyvalisia niejak sami pa sabie i ja nie prykładała da hetaha namahańniaŭ».

Dziaŭčyna sprabavała šukać paru praz tyndar — u jaje navat było niamała spatkańniaŭ: nie tolki z mužčynami z krain byłoha SSSR.

«Mahčyma, heta prahučyć nibyta ja na niejkim rynku, ale dośvied u tyndary možna apisać tak: ja niezadavolenaja jakaściu mužčyn, jakija tam pradstaŭlenyja. Chacia mnie ŭvohule dastatkova składana acanić čałavieka pa fatahrafii, nie razumiejučy, što za joj staić».

Pakul Nasta žyła ŭ Hruzii, jana schadziła na niekalki tyndar-viačer. Adno ź ich było z chłopcam z ZŠA: «Jon byŭ cikavy, my doŭha razmaŭlali, ale na pieršaj ža sustrečy mužčyna pasprabavaŭ schilić mianie da seksu. U mianie niama nijakich praduziataściaŭ datyčna intymu na pieršym spatkańni, ale ja była da hetaha nie hatovaja. Spačatku mnie chaciełasia bolš paznać adno adnaho — pieršapačatkovaj nievialikaj simpatyi było niedastatkova, kab adrazu ź im pieraspać».

Dalej adbyłasia sustreča ź jašče adnym amierykancam.

«Na fatahrafijach u dadatku čałaviek vyhladaŭ značna lepš, čym u realnaści. Ale, niahledziačy na ​​toje, što mianie adšturchoŭvała jaho źniešnaść, ja vyrašyła dać jamu šaniec i pahutaryć. Dumała, moža, jon začepić mianie jak asobu. Ale hetaha nie zdaryłasia».

Mužčyna akazaŭsia nastojlivym: šmat pisaŭ i davaŭ zrazumieć, što choča čahości bolšaha. U vyniku Nasta patłumačyła jamu, što pierapisku treba spynić — na hetym znosiny skončylisia.

Fota: archiŭ hieraini

«U mianie było dastatkova sustreč, kab zrazumieć, što tyndar — heta nie pracoŭny instrumient dla pošuku stasunkaŭ. Jak minimum u maim vypadku. Ja šukaju niečaha asablivaha, niečaha niezvyčajnaha.

Mahčyma, tamu što ja sama taki čałaviek. Tamu tak — sprava ŭ maich standartach. Chacia ja ničoha zvyšnaturalnaha nie čakaju ad mužčyny, mnie chočacca sustreć taho, chto mianie začepić», — tłumačyć Anastasija.

«Nie chočacca, kab stasunki znoŭ mnie naškodzili»

«Jašče adna prablema ŭ tym, što z uzrostam maje standarty pavysilisia. Na toje, na što ja b pahadziłasia ŭ 20 hadoŭ, ciapier ja b nie pahadziłasia ni na jakich umovach.

U mianie źjaviłasia bolš dośviedu, i ja prykładna razumieju, jak buduć raźvivacca adnosiny z tym ci inšym mužčynam i nie chaču marnavać čas na ničoha nie vartyja sustrečy», — pryznajecca dziaŭčyna.

Mahčyma, na rašeńnie nie padpuskać da siabie mužčyn «nižej za ŭstalavanuju płanku» paŭpłyvaŭ dośvied minułych adnosin — jon nie zaŭsiody byŭ stanoŭčym: «Kali mnie było 20, ja źviedała fizičny hvałt — moj mužčyna mianie biŭ. Vierahodna, heta adbivajecca na tym, jak ja ciapier padychodžu da pytańnia pošuku partniora».

Adnak balučy dośvied dapamoh zrazumieć svaje pažadańni da mužčyn i da ramantyčnych adnosin.

Fota: archiŭ hieraini

Nasta kaža: «Ciažka znajści čałavieka, ź jakim u vas budzie adkryty dyjałoh. Na moj pohlad, kab budavać stasunki, treba ŭkładvać vielmi šmat resursaŭ, a kali apioksia, chočacca ich pabierahčy. Siońnia ja chaču bolš śviadoma padychodzić da temy asabistaha žyćcia: adšturchoŭvacca nie ad pačućciaŭ, a ad čahości racyjanalnaha. Ja nie chaču, kab stasunki znoŭ naškodzili mnie».

«Ja viedaju, jak dastavić sabie zadavalnieńnie»

U vypadku Nasty paŭza ŭ seksualnym žyćci vyklikanaja vyklučna adsutnaściu prydatnaha partniora, ź jakim joj było b kamfortna. Seksualnaje žadańnie ŭ dziaŭčyny nikudy nie syšło:

«Ja, jak i luby čałaviek, pieryjadyčna dumaju pra seks, i mnie b chaciełasia im zaniacca. U mianie jość patreby, tamu ŭ maim žyćci prysutničaje samazadavalnieńnie. Ja viedaju, što mnie padabajecca i jak dastavić sabie asałodu. Musić, kali b navat hetaha nie było, to było b zusim ciažka. Mahčyma, tady b havorka išła pra niejkuju seksualnuju dysfunkcyju i treba było b źviartacca da seksołaha ci inšaha śpiecyjalista».

Pakul dvuchhadovy pierapynak u seksie z mužčynami dajecca dziaŭčynie biez asablivych ciažkaściaŭ.

«Uličvajučy maju ŭstanoŭku, što lepš nijakaha seksu, čym siarednieńki, jaho adsutnaść pieranosicca lohka. Heta majo śviadomaje rašeńnie, i mnie z hetym kamfortna. Mnie chočacca seksu — ja nie chavaju. Heta navat ciažka ŭ niejkaj stupieni, ale z hetym možna žyć, asabliva kali ty razumieješ, čamu heta robiš».

Nasta dadaje: «Ja razumieju, što rana ci pozna seks u mienia adbudziecca. Mahčyma, u niejki momant ja adkluču hałavu i nie budu stavicca da pošuku partniora nastolki surjozna. Mahčyma, u mianie zdarycca seks z kimści, chto mianie zadavalniaje nie pa ŭsich paramietrach, ale pakul maje pryncypy mianie ad hetaha spyniajuć».

Turbujuć dziaŭčynu vyklučna kamientary ludziej, jakija kłapociacca pra jaje asabistaje žyćcio.

«Kali ŭ žančyny niama seksu, heta ŭsprymajecca tak, byccam ź joj niešta nie tak: mahčyma, u jaje niejkija psichałahičnyja prablemy ci jana nie pryvablivaje mužčyn. Pry hetym, kali ŭ jaje šmat partnioraŭ, heta taksama asudžajecca».

Na jaje dumku, biełarusy naohuł naściarožana staviacca da adzinokich ludziej, i heta tyčycca nie tolki seksu: «Ličycca normaj, kali ŭ čałavieka jość partnior, a kali jon adzinoki — heta ŭžo za hrańniu. Pryčym kamientary ŭ duchu «čamu ty da hetaha času adzin» ja čuła i ŭ adras mužčyn, jakija taksama pakul biez partniorki».

Nasta ličyć, što styhmatyzacyja adzinoty źviazanaja z kulturnaj normaj, jakaja da hetaha času isnuje ŭ našym hramadstvie:

«Mnie zdajecca, starejšaje pakaleńnie vyznačaje ŭdačlivaść čałavieka ŭ žyćci ŭ tym liku pa najaŭnaści partniora. Dla ich stałaja paŭnavartasnaja asoba — nie tolki taja, jakaja pabudavała karjeru, ale i taja, u jakoj jość siamja. Atrymlivajecca, heta taki nieadjemny kryteryj paśpiachovaści. A biez partniora — žyćcio nie ŭdałosia».

Choć na hety momant Anastasija adna, jana viedaje, što heta časova i, kali raniej joj sustrakalisia mužčyny, jakija vyklikali mocnyja pačućci, chtości jašče abaviazkova znojdziecca:

«Kachańnie — heta taki sacyjalny kanstrukt: sukupnaść niejkich miechanizmaŭ na harmanalnym uzroŭni, jakija ludzi abahulniena pačali nazyvać «kachańniem». Ale ja vieru, što ludzi sapraŭdy mohuć adčuć niešta mocnaje da inšaha čałavieka. Mnie padabajecca stan zakachanaści na chimičnym uzroŭni. Kali ty zakachany, ty byccam ažyvaješ, tabie zdajecca, što niejkija rečy najbolš mahčymyja i dajucca tabie lahčej. Ale heta ŭ tym vypadku, kali prychilnaść zdarovaja i ŭzajemnaja».

Čytajcie taksama:

«Usio zdaryłasia, my dalikatna raźvitalisia, i ja syšoŭ». Biełarusy raskazali pra svoj dośvied seksu pa-siabroŭsku

Kontradejtynh: novy padychod da spatkańniaŭ, jaki dapamoža pierazahruzić asabistaje žyćcio

«Kostki ad ryby na talercy jon składaŭ akuratnaj jalinkaj». Biełarusy raskazali, što ich raźjušvaje ŭ partniorach

Kaciaryna Hardziejeva

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj
ananimna i kanfidencyjna?

Клас
73
Панылы сорам
39
Ха-ха
42
Ого
10
Сумна
19
Абуральна
23
0
Čytač/adkazać/
16.02.2024
Taki da, staťja pro "nie kuriu" połučit namnoho mieńšie prosmotrov i kommientov, v čiem tohda prikoł?
0
Maksim Dizajnier/adkazać/
21.02.2024
vitia čumochod

Ech, umiejet kto-to čietko i po diełu vyražať svoi myśli. I niki podbirať.
0
Maksim Dizajnier/adkazać/
21.02.2024
Tekla,

Sama tžie vzamuž za Polšču vyšła, po bolšoj i čystaj lubvi, da?Začiem jej tvoi polskije dierievienskije ałkaši?Normalnyje davno na Hiermaniju ili Vielikobritaniju sdrystnuli.
Pakazać usie kamientary
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera
Kab skarystacca kalendarom, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera
majčervieńlipień
PNSRČCPTSBND
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930