Volha Fiłatčankava

«Padzielniki? Kłasnyja dzieci». Vykładčyca BDUIRa, jakaja adsiadzieła pa spravie studentaŭ, pra toje, jak aptymizm vyratoŭvaŭ za kratami2

Fihurantku «spravy studentaŭ» Volhu Fiłatčankavu evakujavali ź Biełarusi1

Usie naviny
bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin